Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Методи встановлення норм часу : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.5. Методи встановлення норм часу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

і виробітку в трудовому процео     

Складовою частиною будь-якого виду норм є нормо-вані затрати часу на виконання операщї. Ці затрати часу на опе-рацію або на одиницю продукції складають норму, що є визнача-льною при розрахунку шших видів норм. Так, у норму часу

"Га^^ за формулою:

Нч.п = Тп.3 + Тод.п • п,       (6.1)

ванГвитрати часу основноН допоміжної робіт, обслуговування робочого місця і відпочинку), хв.;

п кшькість одиниць продукщї в партії, КГ, ШТ. 1 Т.Д.

За цією формулою можна розрахувати норму загальних витрат часу на одиницю продукції Нчод , у хв.:

Нч.од = Тод.п + Тп.з/п         (6.2)

Таким чином, норму виробітку (Нвир) можна вважати похід-ною від норми часу (Нч). Залежність між цими величинами мож-на виразити формулою:

Нвир = Тзм / Нч,       (6.3)

деТзм-тривалістьзмши,хв.

Залежність між нормою часу і нормою обслуговування Н0 ви-ражається формулою:

Н0 = Тзм / Тобс,        (6.4)

де Т0бс -- час обслуговування за нормою на одиницю устатку-вання, хв.

Отже, найбільш ретельно обгрунтованою величиною має бути норма часу або елементи, що п складають.

Рівень обгрунтованості норм часу залежить від методів, засто-совуваних для їх розрахунків. На практиці використовуються такі мет1ди:

.Аналітичний.

1. Аналітично-дослідний.

3.Досшдно-статистичнийметод.

Аналітичний метод заснований на вивченні і критичному ана-лізі існуючого порядку і прийомів виконання нормованої роботи, оргашзацп й умов праці на робочому м1СЩ, його мехашзаци ефективності використання устаткування з метою виявлення ре-зервів скорочення затрат праці і збільшення п продуктивності.

На підставі такого аналізу розробляється ращональний поря-док і організаційно-технічні умови виконання робіт, HOT, що сприяють шдвищенню ефективності праці.

Виходячи з цього пр,ектуються норми затрат праці.

.J^^tZ^T™— —",є

Встановлення норм часу на :перацію при аналітичному методі

виконання кожного елемента і всігі роботи в цілому з мінімаль-ними затратами праці при е;ективному використанні устатку-

виходячи з допустимих затрат енергії (у межах 250 ккал/год.) і „ервовогонапрТження.

Наприклад, враховується вага вантажу, який може піднімати і

людини за несприятливих факторів зовнішнього середовища (те-мпература, запиленість, шум, вібрація і т.д.), а також при моно-

^"пртектусться ращональний склад операщї і посшдовність виконання її елементів. Встановлюються способи і прийоми ро-біт по кожному елементу операщї й організащйно-технічні умови

на робочому місці, режим роботи устаткування, виконавця, ін-

■™S££S SSSSTSKOZT^MHX елеменТ1В i one-ращївщлому.

У тих випадках, коли встановлюється не норма часу на опера-щю, наприклад на машинних процесах, а відразу визначається норма виробітку, аналізу піддаються елементи роботи по управ-лшню й обслуговуванню машин і механізмів.

них прийомів і рухів, режимів роботи, використання оплати пе-редовихробітниківіт.д.

Аналітичний метод нормування праці передбачає вибірковий характер нормативних досшджень. У зв'язку з цим велика увага приділяються вибору об'єктів досшджень, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ для того, щоб результати досліджень дали можливість одержати ви-

==™;гдви,

елемент операції і „а операцію в цілому визначаються „а основі =В„^Л^нУ„„ШеТаіГП°СІЄРЄЖЄНЬ бйП0СЄРЄДНЬ° "а Р°-

трудомісткість розробки норм, тому що при цьому немає необхід-ності вивчати затрати часу шляхом шостережень. Однак трохи знижується точність норм для даного робочого місця, оскільки нор-мативи розробляються на типові організащйно-технічні умови ви-

аналітичним широко застосовується аналітично-досшдний метод.

Методи нормування праці не залежать від форми його оплати. Вони однакові для робіт, оплачуваних як відрядно, так і почасо-во. Відмінності можуть бути тільки в способах встановлення тех-нічно обгрунтованих норм, залежно від характеру і змісту роботи.

На рГтах, що мають „естабіль„„Рй хар'актер, Грмування здійснюється по укрупнених вимірниках, що відображають обся-ги робіт, а також аналітичним методом.

Велике значення при нормуванні праці має встановлення норм

£ЕЗь==5її35ї

ЛЄ Мі^о^еГн'ІТорГувТ^раці засовале „а ,Из„а„„і Т„г„

ШТп™яТ„і з розраху„ково-а„алітИ,„Им методом перевагою

йомів.ви^нуванихробітником.

Це особлшю важливо при встановленні норм на технологічні

союшступіньточності.

Найбільшого поширення мікроелеменше нормування набуло в США, Н меччині, Франц ї, Японї, Польщ багатвох нших краї-„ах. гіричому „а npaLw застосовуються різн, системи, „совнсяо з яких є система МТМ (Methods — Time Measurement, «система в„м,ру часу роботи з визначенням методів ії виконанняя).

У цій системі робочі рухи розчленовані на 19 мікроелементів:

РоУТУрИвалД Щ0 врахову^в дальл.сль Z„Z „р„ вИК„. ^.^^S^^ W„A Fac,„r («сисле-^ТГлу^^^^

їа^^г0^- ет? доза„л=с„т- ™;г

сяться ті, що вимагають мінімальних зусиль або точності (інші

відносяться до додаткових.) Величина надбавки для додатко-вих рухів залежить від відстані переміщення, ступеня точності

Застосовуються також системи МТА (Motion — Time Analysis,

них нормативів»). Особливістю останньої є використання укруп-нених мікроелементів — модулів, що дозволяє значно спростити використання системи.

Усі перераховані системи нормування знайшли широке засто-

даткового часу, встановленні норм праці, навчанні робітників правильним методам виконання роботи.

В окремих випадках застосовується дослідно-статистичний метод встановлення норм.

У цьому випадку норми на операцію встановлюються на ос-нові досвіду нормувальника і систематизованих даних про фак-тичні витрати часу на аналопчні операщї за минулий перюд,

При такому способі не виявляються резерви шдвищення про-дуктивності праці, не розробляються заходи щодо удосконалення організащйно-технічних умов праці на даному робочому місщ. Тому норми, встановлені цим способом, не можуть сприяти по-дальшомупрогресувиробництва.

На практиці в середньому 1-2 % від загального обсягу робіт застосовуються дослідно-статистичні норми.