Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Способи вивчення внутрішньозмінних затрат робочого часу : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.3. Способи вивчення внутрішньозмінних затрат робочого часу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

вост, мас ^Zy™^—%—^ виГрТсГ

"Я =ГГ Цо1н= Рм=остей рехів і _, а ™ передового досвіду новаторів вимагає детального вивчення за-

нові даних аналізу найбільш вигідного регламенту (режиму) ро-боти. Відповідно до цього вивчення затрат часу на робочому міс-ці проводиться в три етапи: спостереження, аналіз, висновки.

3Ратрати робочоРГо часу „ожутьР6ут„ вивчені шляхом безпосе-реднього спостереження і виміру на робочому місці. Виміру під-

—        усі витрати часу протягом робочого дня або його частини;

-          тільки ті затрати часу, що відносяться безпосередньо до

виконання даної операції, підлягають вивченню.

У залежності від поставленого завдання, способу одержання необхідних даних і точності звіту застосовуються такі способи

реження всіх елементів виробничого або трудового процесів і за-трат робочого часу виконавців на їх виконання протягом робочої зміни або її частини.

Фотографія робочого дня є комплексом спостережень і вимірів часу протягом зміни або ії частини з метою виявлення змісту, трива-лослї ч.шосшдовност, виконуваної роботи за елемевтами „SpaSffl, a також перерв у роботі. Фотографія робочого дня має на меті виявити втрати робочого часу і причини, що їх викликають, одержати дані

встановлення необхідного нормального штату робітників по обслу-говуванню механізмів. Об'єктами шостереження при проведенні

ганЙаціїх робоч'их м1Сць, розпоД1лу обов'язк* у бригад, і послц/в-ності їх виконання, врахувати весь хід робочого процесу. ФРД реш-ти робітників дозволяє встановити причини, що заважають їм організувати свою працю за прикладом передових робітників. Таким чином, ФРД створює для них можливість досягти рівня передовиків.

При проведенні ФРД нормувальник вивчає одночасно роботу одного робітника або групи. Тому фотографії бувають індивідуа-льні, групові, бригадні.

У залежності від кшькості спостерігачів, що одночасно прово-дять спостереження на даному робочому місщ, і місця перебу-вання виконавця розрізняють такі способи спостереження: дуб-льований, комплексний, стащонарний, маршрутний, шкетний.

Індивідуальна ФРД проводиться на основі вивчення роботи одного виконавця або механізму, за необхідності одержання точ-них вимірів на розчленованих робочих процесах.

Бригадна ФРД проводиться при вивченні роботи групи вико-навщв, що виконують сшльну, органічно пов'язану роботу, об'єднану технічними умовами. Якщо необхідно детально вивчи-

гою бригадної ФРД розкривається внутрішня залежність між ви-конуваними функціями виконавців у виробничому процесі і

ва./сГтереження застосовуються пР„ вжоГнн, дрібних Lpa-цій, що вимагають особливо точних вимірів тривалості й обсягів виконаних робіт, а також для вивчення передових методів роботи. 3 метою виявлення «вузьких» місць у виробничому процесі,

—аГя^лГнГ

Здійснення таких спостережень передбачає доцільну їх органі-защю: визначення мети досшджень і перешку досшджуваних по-

Метод комплексного аналізу резервів робочого часу полягає не тільки в одночасному досшджен^в часі коРм„лексу виінуваних р„-бочих або виробничих процесів, а й у проведенні інших досліджень,

часу. При вивченні структури робочого часу важливе значення має аналіз сшввідношень між окремими видами затрат у загальній тру-домісткості виконуваних робіт, між окремими групами робітників, встановлення сшввідношень частки ручної і механізованої праці.

При стацюнарній фотографії спостерігач робить спостережен-ня за об'єктом, що знаходиться в пош його зору. У випадках, ко-ли об'єкт спостереження рухається за встановленим маршрутом і спостерігач має весь час рухатися за ним, застосовується марш-рутний спосіб спостереження.

Якщо при спостереженні хронометражисту важко рухатися за об'єктом спостереження, застосовується шкетний спосіб, що пе-редбачає розміщення хронометражистів на кшцевих або проміж-

пРии —aм ^^s^z^^r^^-

бТяТивченГ **™^о^^осовуехься хакож

ленН1 і в/корисханн, внуТиьовироРбничих ^езерв,. ДОСВ.Д промислових шдприємств показує: там, де застосовується само-ф'отографія, стрш^о зростае кііасть пропозицій вдодо поліп-шення організації праці. Найбільший ефект самофотографія дає при планомірному й організованому її проведенні коли виконав-щ ретельно готуються до щєї роботи.

Недоліком цього методу є те, що виконавці якоюсь мірою від-вошкаються від виконання своїх виробничих функщй, тому вш не знайшов широкого застосування навіть на виробничих дільни-цях з високим ступенем механізації праці.

Зошити для запису видаються кожній бригаді. Такі записи до-зволяють встановити, які деталі і вузли машини найчастіше ви-

ходять з ладу, визначити міжремонтні перюди і на щй основі по-лшшити організащю профілактичного ремонту устаткування.

Відповідно до цього побудовані і форми документащї, що складаються з:

- лицьової сторони, куди заносяться всі дані про об'єкти спостереження. Ця частина документації заповнюється в період шдготовкидопроведенняФРД;

-:i====si;i':::i

тез проведених спостережень.

При проведенні самофотографії записи здійснюються за та-кою формою:

СПОСТЕРЕЖНИЙ ЛИСТОК №     САМОФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ДНЯ:

1.ПІдприємство       

2.Дільниця,цех          ~

3. Прізвище робітника

4.Дата ^^^^^^^^^^^^^^Z

5.         Зміна

6.         Устаткування

 

Причина простою    Номери верстатів

 

            1 2 3 4 5 6

 

            Тривалість простою, хв.

Підготовка робочого місця

Попадання металевих предметів у вальці

Заміна згорілих запобіжників

Розрив передатного ременя і т.д.                                                             

Підпис робітника

Підготовка до проведення спостереження має на меті забезпе-чити необхідну кількість одержуваних у результаті спостережен-ня даних і передбачає попереднє ознайомлення з робочим міс-цем, організацією праці і змістом робочих процесів, детальне вивче/кя умов „раш'в анкетну част'ину листі заносяться то-

Для розробки нормативів проводять хронометражні спостере-

"роцесі спостереження до спещального бланку записуються всі види виконуваної роботи і наприкінці кожної ставиться пото-чний час. Таким чином, при обробщ фотографії різниця в часі між кожною наступною і попередньою роботою складає трива-шсть наступної. При обробщ ФРД всі елементи операщї групу-ються за відповідними індексами і зводяться до балансу затрат робочого часу. Потім визначаються питомі співвідношення окре-мих категорій затрат робочого часу в загальному балансі, що дає уявлення про характер і ефективність фактичного його викорис-

Для більшої об’єктивності і повноцінності матеріалів спосте-режень необхідно провести кілька ФРД на робочому місщ. Дані використовуються для аналізу витрат часу в масштабі змши і проектування нормального балансу робочого часу. Зіставлення балансу робочого часу передовиків виробництва і середніх робі-тників сприяє виявленню реальної величини резервів економії часу.

Вивчення робочого часу на основі детального розчленування виробничого і трудового процесу здійснюється також за допомо-

елемента операщї. Однак усшх проведення хронометража зале-жить не тільки від кваліфікащї хронометражиста, а й від прави-льного вибору об'єкта спостереження (робітника-виконавця та

^ЯкГсІТхТонЗГрІне сп„сТереже„„я буде яільки . Т„му

випадку,         воно правильно враховуватиме фактори, що впли-

вають на тривашсть виконуваної операщї. Такими факторами можуть бути: квашфікащя і стаж роботи, методи виконання опе-

=, ^=х^^ логії.

Усі ці об'осшвні фактори необхідно враховувати при підгото-

ті устаткування, застосування неякісного інструмекга та ін.

Спотворені виміри тривалості операції в результаті впливу

РМ«оди вибору об’єкта спостереження, визналення кілвкості і точності спостережень та інші методичні питання, пов'язані з ш-

денні аналізу великої кількості спостережень.

Крім даних фотохронометражних спостережень, при прове-денні аналізу використовуються також записи контрольно-вимфЮвальниУх прил^в, £* операхивного обшку і хех^чних звітів, шструкщї: технолопчні, з експлуатащї механізмів, паспо-

досягнення.

Аналіз матеріалів фотохронометражних спостережень припу-скає виявлення оптимального поєднання значень факторів, а та-кож їх впливу на рівень затрат робочого часу і передбачає визна-чення наступних показників:

- можливе скорочення тривалості виконання операції на ос-нові узагальнення передового досвіду;

причини що їївикликають;

m^z°^zi^i?zrдільшщь'заходи щодо по-

S53S==?ts ™=^

рвів економії робочого часу на підприємстві.