Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Розрахунок економічної ефективності від заходів по удосконаленню організації праці : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

5.3. Розрахунок економічної ефективності від заходів по удосконаленню організації праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Умовно-річна економія по фонду заробітної плати і по-в'язаних з нею соціальних відрахувань може бути визначена в такий спосіб:

Еф.,п = (Тн1Сг1 -ТН2СГ2)Є2ІД0Д.ЗПІС0Ц.В1Д ,           (5.10)

де Тні і Тн2 — відповідно нормативна трудомісткість виробу до і

ШСС,:Т ^™S:;«™™ тарифка ставка (зар-плата) до і після здійснення заходу, грн;

зрахована за формулою:

Еф.3.п=ЕчЗсер2Ісоц.вщ,      (5.11)

де Еч - вившьнення чисельності працюючих, чол.;

трат.

Приріст продуктивності праці можна встановити з огляду на: а) скорочення втрат робочого часу:

АП =^ 1V ф

p.Bj

100-100

(5.12)де Ф^ і Фру2 Р1чний ефекхивний фонд робочого часу вцщовщ-АПтр =

вн2 вн

100

-.ООІ

d

I1K

(5.13)де ВНі і ВН2 — середнє виконання норм праці відповідно до і пі-сля підвищення кваліфікації, %;

с/пк — частка працівників, що підвищили кваліфікацію, у загаль-ній їх чисельності.

Зниження в собівартості продукщї умовно-постійних затрат у ре-зультаті підвищення продуктивності праці визначається залежністю:Pl упз

100

Eym=a—^dd

(5.14)dym — частка умовно-постійних затрат у собівартості продукції.АПта

Еуш = П3       

Упз     з j^

ДЄ Аб7дГд™Г„Т^ГЯ5 може 6уТ„ в_«:

(5.15)АП3 = Q1

100

(l-^l)-

(5.16)Змша зарплатоємкості має місце в тому випадку, коли зарпла-та підвищується повільніше, ніж продуктивність праці. Тоді зниження собівартості продукції (AC):

ЗП _ 1

І

АС = де Ізп — індекс зміни середньорічної зарплати;

(5.17)проведення заходу, %.

Для розрахунку економічної ефективності і строку окупності заходів застосовується методика, що враховує ЗМШИ ЄКОНОМІЇ 1 собівартості продукції, пов'язані зі здійсненням заходу; виділя-ються затрати двох категорій:

а)         точні затрати, що відносяться на собівартість продукції

(зарплатаробітників, сировина, матеріали);

б)         одноразові (капітальні витрати, що окупаються за певний

Умовна річна економічна ефективність (Ееф):

Ееф =Ер-Зп-Зкєн,      (5.18)

* I -=™ аГГязГ* S— заході. Щ0Д„

Добуток ЗкЄн називають ще приведеними капітальними вкла-Фактичний термін окупності капіталовкладень (tOK):

'о„=^—•          (5-19)

Е3_3П

Але наведений порядок розрахунків не враховує фактора часу, а саме: час затрат і доходи можуть бути розтягнуті на тривалий період, протягом якого доход може знецінитися через інфляцію або одержаний в ході швестування, в результаті чого будуть отримані додаткові джерела швестування. Тому затрати і доходи, що виникають у різний час, від реалізації заходів приводяться до базового виміру^ методом диск^уванш,.

Для цього обчислюється коефіцієнт дисконтування (аО:

(5.20)

(і + вУ

де / — період від початку проведення затрат (у рік початку впро-вадження проекту /' = 0);

E — норма дисконту (ставка дисконтування) прийнятна для інвестора норма доходу на капітал. Орієнтуються на середній до-ход від акцій (відсоток).

Якщо є = 0,24, то в перший рік здійснення капітальних витрат

а1 = 1.

На другий рік: а2 = -,——, = 0,806. (1 + 0,24)

На третій рік: а3 =     1— = 0,650.

(1 + 0,24)2

На четвертий рік: а4 = -       1— = 0,524.

(1 + 0,24)3

Розрахунок чистого дисконтованого доходу (ЧДДi):

4OT( = (R, -АЗ^-К^а,,          (5.21)

де R{ — доход (економія), отриманий в і-му році, грн;

АЗт, — збільшення поточних витрат в і-му році, грн;

Кдоп, — додаткові капіталовкладення в і-му році, грн.

Чистий дисконтований доход за кілька років визначається як сума (ЧдДі) по роках. Фактичний термін окупності:

t           ?^        (5.22)

ок(сР) ч^

де Зк, - одноразові каштальні витрати за і-й перюд, грн.

Важливим є зіставлення планованого і фактичного ефектів з аналізом факторів, що вплинули на відхилення цих показників.Ш

1.         Контрольні запитання3 яких елементів складається система організації праці?

2.         Яким чином класифікуються показники, що визначають характер розподілу і кооперації праці?

3.         На чому заснована класифікація форм організації праці?

4.         Які фактори визначають форми організаціі праці на під-приємстві?

5.         Що таке нормативна трудомісткість і яким чином вона розраховується?

 

6.         Яким чином розраховується економія робочого часу при зіставленні технологічних варіантів виробничого процесу?

7.         Які фактори визначають характер трудової обстановки на робочому місці?

8.         У якій послідовності здійснюється удосконалення сис-теми обслуговування робочих місць?

9.         Які показники характеризують використання устатку-вання у виробничому процесі?

 

10.       Яким чином здійснюється вивчення особливостей тру-дового процесу?

Які показники визначаються при розрахунку економічної ефективності від заходів щодо удосконалення організаціі праці?