Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

5.2. Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Організащя праці на шдприємстві являє собою розподіл зага-льного обсягу робіт і встановлення необхідних пропорцій у чисе-льності виконавців, розміщення працівників і досягнення узго-

дженості в їх діях, за якої продуктивно використовується техніка, матеріальнитрудовіресурси.

Організація праці на підприємстві включає такі елементи:

а) форми організації праці;

б^анізашяіпланув^кяробочихм.сць;

ращї їх праці. Шд поділом праці розушється спещалващя працюю-чих на виконанні певних функцій або їх комплексу. Кооперація є системою виробничих взаємозв'язків між групами чи окремими ви-конавцями в процесі роботи. Глибина поділу і кооперащї праці ви-

ЧЄІї=л^каГ=™Г=^ь харакхер под-лу і кооперації праці на виробни.тві, представлена на рис. 5.1,

Розподіл праці мае межі:

-          фізіологічні (враховується інтенсивність праці);

- шщальні (враховується змістовність праці, задоволеність, монотонність та ін.).

У промисловості відомі такі види розподілу праці:

-          за характером виконуваних робіт (основна діяльність, об-

jg£33g5£._

конання, режим праці і спосіб виконання робіт та ін.

Форми розподілу і кооперації праціЖЕЗ

Xes=ssr6iБригада

Цех

Підприємство

Галузь

 

За етапами

 

Захаракхером увиробництві

 

Рис. 5.1. Схемакласифікаціїпоказників, що визначають характер розподілу і кооперації праці

Найбільш впливовим фактором є техніка її параметри. Змшю-ється техніка, послідовно вводяться нові технології, раціоналізу-ється організащя виробництва, нормування і т.д.

Використовуючи наукові методи нормування праці, досліджу-

на

кожну операцію і трудомісткість усього комплексу робіт Тс:т

г=1

(5.1)де т

кількість операцій за цикл;U — норма часу на одиницю виробітку по кожній операції (год.); Q, обсяг робіт кожної операщї в прийнятих одиницях вимі-ру(шт.,т,м,м3таін.).

Форми організації праціІндивідуальна

Колективна (бригада)Спеціалізовані

КомплексніКласифікація за ознакамиЗа обліком виробітку

За комплексом робіт(ЙЬ)

Змінні

Механоскл адальна

Ремонтно-підготовча

^Г3 функцюнальним розподілом праці

3 повною взаємо-замінюваністю

3 оплатою по кінцевій продукціїРис. 5.2. Схема класифікації форм організації праці на підприємствах

Фактори вибору форм організації праціТип

машини

'SSZT

„°сг;,„,

ТехнологіяЗміна трудоємності робіт

ЗмінаобсягуробітРис. 5.3. Схема кпасифікації факторів, що визначають форми організації праці

На комплексних процесах, де застосовуються норми виробіт-ку, нормативна трудомісткість за цикл Тс розраховується за фор-тс=тзмі^

(5.2)деТзМ-тривашстьзмши,год.;

JSTJSSTJSS^ ПО ТРУДОМЙ операщї (у прийнятих 0№

Крім тривалості виробничого циклу, для оцінки ефективності

При ращональному подіш і кооперащї праці частка основного

кість робіт). Економія робочого часу Ре, встановлюється за фор-

Ре = Тцс • тс - Тцн • тн,       (5.3)

більша за тривалість зміни. Чисельність робітників по кожній функції (Ч) визначається за формулою:

Ч = ^_,            (5.4)

т6кн

де Тс - сумарний час виконання роботи по функщї, год.,

Тб — змінний бюджет робочого часу кожного виконавця, год.,

Кн - коефщієнт виконання норми праці.

Якщо г < 1, то виправданим буде суміщення функщй.

Розглянемо приклад. На дільниці працює 6 машиністів по зшиванню бічної частини картонних коробок. Форма організації „рац, - Шшшуш^ К„жРе„ робітни^ виконуЛомп'лекс еле-ментів операції з наступною їх тривалістю і повторюваністю про-тягомзмши(табл. 5.1).

Аналіз дозволяє зробити такі висновки:

1. Елемент операції «заправляння машини» з огляду на її не-тривалість і неповторюваність може бути закріплений за машині-

2. Подача заготовок і відгрузка продукщї може бути доручена обслуговуючим робітникам механізувавши цю операцію.

Таблщя5.1

ВИТРАТИ ЧАСУ НА ТЕХНІЧНУ ОПЕРАЦІЮ

 

Елементи операції    Повторюваність

елементів операції

за зміну (и)     Змінні затрати часу

(" ^ X Ч >хв-

Vі )

Намотування шпуль 1          13

Заправляння машини           2          4

Подача заготовок і відгрузка продукції       80        140

Зшивка шухляд          2200    200

Час на відпочинок і особисті потреби       -          20

Втрати робочого часу з організаційно-технічних причин                      43

Разом  -          420

Чисельність цих робітників г0 складе:

0

 (Тш+Тп+Твід)

т

 

m

г

(5.5)де Тш — час намотування шпуль, хв.;

Тд — сумарний час подачі заготовок і відгрузка продукції на

%Т-Счасв?дпочинку,хв,

rm - чисельність робітників (машиністів), чол.; Тзм — змінна тривалість робочого часу, хв.:

= (13 + 140 + 20) =    людини в зміну.

420

3. Операцію «намотування шпуль» також можна доручити

Тоді змінний обсяг робіт зі зшивки шухляд зможуть виконати 3,2робітникаузміну:

(200 + 4 + 20)-6

'п =

420

= 3,2 людини.4. За рахунок усунення втрат робочого часу (43 хв. на верстат) приріст обсягу продукції AQnv складе:(6-(3,2+ 2,47)) 0,1

AQnp =                       420 = 1386 шухляд,де 0,1 — час зшивки, заправляння верстата і відпочинку, що при-ходиться на одну шухляду:

(200 + 4 + 20) 2200

5.         Це забезпечить збільшення продуктивності праці АПпр на

10,5 %

ДП = (1386 + 220°-6)-100_ 100 = 105 о/о

^          2200-6

6.         Подачу заготовок і відгрузку продукщї можна доручити ро-

бітником більш низького розряду. При цьому можна організувати

спещалізовану бригаду, встановити єдину норму виробітку, ко-

ЄМОрганізащя робочих місць. Робоче місце є первинним осеред-пл^^^

і засобами праці, що відповідають характеру виконуваних робіт.

Важливим елементом організації робочих місць є їх плану-вання. У машинобудуванні застосовується планування біля кон-веєра:

=ХР°ЯРДТГ;

-?иґзаґоподібне;

— змішане.

Під плануванням розуміється схема розміщення на виробни-чій площі предметів і засобів праці (устаткування, пристроїв, ш-струментів, матеріалів). Робоче місце має бути оснащене всім не-о6Рх!ц„„м. Шд йР„го „інащенням р„зум1СтьУся сукупшсть „снов-ного технологічного і допоміжного устаткування, технологічного й організащйного оснащення, засобів сигналізащї, що знаходить-ся в його зоні.

Ращональна організащя робочого місця вимагає, щоб конс-трукщя основного устаткування й оснащення забезпечувала без-печні умови праці, зручність змащення, налагодження устатку-вання, складання, скорочення кількості рухів, зменшення зусиль і х.д. Важливе значеннРя мае форма руко^кнопок, педал'ей ха шших засобів управлшня; оснащення робочого місця допоміж-

гй^її^ат^р—,жолоби,електро-

дГзбер/анкя шстру).ента, присхроїв, загоховок і гохової продукщї кожне робоче місце сшд оснастити шструментальними шафками, столиками, шдставками, стелажами, тарою і т.д.

Характер трудової обстановки на робочому місці визначають

1.         Фактори фізичних і психічних навантажень. Вони вимірю-ються темпом і монотонністю праці, нервовим напруженням, ви-значаються технікою і технолопєю виробництва. До них відно-сяться: посшдовність виконання операщй; застосування при-строїв; механізащя й автоматизащя праці; методи праці (способи виконання прийомів і рухів); поділ і кооперащя праці; маршрути рухів; організащя обслуговування робочих мі,ць та ш.

2.         Метеоролопчні фактори: температура, волопсть, освітле-ність, запиленість, рівень виробничого шуму, вібращй та ш.

3.         Естетичні фактори: колірне оформлення довершеність форм, дизайн.

годження конвеєрної подачі матеріалів на робочі місця, підтри-мання в ро6„ч„муР стані інших виддв транспо'рту і забезпечення'їх

тичні умови праці та ін.

Удосконалення існуючої організащї обслуговування робочих місць передбачає дослідження виконуваних робіт. Воно здійсню-ється в наступній послідовності:

а)         складання форм нагромадження даних;

б)         вивчення змісту праці обслуговуючих робітників, тривалос-

г) вивчення вплив; основних факторів на рівень і ефектив-

ШСд) °^^^МраціональноГО варіанта організащї робочих

1СПри цьому визначається вплив організащї обслуговування на виконання плану виробництва і норм праці. Враховуються насту-пні критерії ефективності організащї обслуговування: питома ва-

устаткування або його простоїв.

Вплив орпшЬації обслуговування робочих місць на ефеюив-

ються причшш простоЬ з щжчшш „еналежного їх обсл(говування.

Кіит=—,         (5.6)

де tMH і ?мф — машинний час на одиницю виробітку відповідно до норми і фактично, хв.

якого визначається за формулою:

К„в=КпаКцрбКЗІІ,   (5.7)

де Ктод — коефіцієнт, що характеризує використання річного фо-„дучасуРо6„?„устаткува„^;

Ядоб і ^зм — те саме відповідно за добу і зміну:

^Гоя= —,       (5.8)

 пл

год т

де Tф і Tпл — відповідно фактична і планова кількість днів роботи

VCTHTK VR ЇПТТТ я

При Tф = 269 діб; Tпл = 295 діб269 295

^год = ^ = 0,91.Коефіцієнт завантаження устаткування за добу визначається кі-лькістю змін роботи устаткування за добу і тривалістю зміни. Якщо даний вид устаткування працює в дві восьмигодинні зміни, то:

Клів = — = 0,67. д.6 24

Ступінь завантаження устаткування протягом зміни залежить від величини його нормованих зупинок, пов’язаних з необхідніс-тю шдготовки його до роботи, а також шдтримання в робочому стані. На величину Кзм впливають також позапланові простої, ви-кликані організаційно-технічними неполадками. Наприклад, при планових і позапланових зупинках, що складають 1 год., і трива-лості зміни 8 год.:

К = — = 0,875. 8

У нашому прикладі інтегральний коефіцієнт використання устаткування Кекс складає:

^екс = 0,91 • 0,67 • 0,875 = 0,53

Ступінь екстенсивного використання устаткування аналізу-ється шляхом складання балансу змінного часу на основі даних фотохронометражних спостережень (табл. 5.2).

Одночасно рекомендується складати баланс робочого часу ос-новних і обслуговуючих робітників і порівнювати їх, що дає уяв-лення про залежність їхньої роботи.

При вивченні прийомів і методів виконання ремонтних робіт аналізується посш,овність розбирання і складання несправних

Z™™„tTx„U™a дД„Тм-ііяГТКУВаННЯМ' ПаШ0РІа ЗМа"

3-ясРо.уСТься місце розта^уванідя складу, час^а одержанн» зап-частин та виникнення несправностей і т.д. На основі цих показ-ників розробляються заходи щодо удосконалення організації об-слуговування робочих місць.

Вивчення й освоєння передових прийомів і методів праці здійснюється за такими етапами:

Т°В-а^=нГ ^едових МЄТоД1в праці через Школи пере-дового досвіду, курси, семшари та інші засоби.

Аналіз передового досвіду проводиться відповідно до річного

Трудовий процес вивчається двома способами: ня трудового процесу на складові елементи дозволяє визначити

™S=I™"Анашзу п,длягаюіь:

- порядок Гпослідовність виконання трудового процесу;

П^^^^Г— зЕечу^ьГїх ро-змежУння яДа призначінкям, ха'к і за способами'викона/ня. Встановлюється порядок виконання прийомів. Прийоми можна здійснювати послідовно або паралельно. Найбільш ефективним є проектування комплексного методу робіт на підставі вибору кращих прийомів не одного, а декшькох робітників.

—        мінімальна тривалість;

=ж«£Ж ШЮІЬ бути уз™ми);

-          ритм і темп роботи

Таблиця 5.2

ФОРМА ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ

 

                        Змінна продуктив-    Використання змінного фонду роботи обладнання, хв.

 

           

                        машинний час           зупинки машини, хв.

 

           

                                  

                        у т.ч. за видами

 

           

           

           

                                  

                                               організаційно-технічні

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                        з них з причин

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                          

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

Багатоверстатне обслуговування є одним із елементів органі-

вувї— = ^SSTJ!SSSS^^:

дукцп на кожний з версінгів, Що обслуговуюхься. При цьому не-обхідно також враховувати, що в робітника з переходом на обслуговування декількох верстатів може збільшитися час на об-слуговування і шдготовчо-заключні операщї на всі верстати. То-му мають бути здійснені організащйно-технічні заходи щодо по-ліпшення забезпечення робочих місць матеріалами і всім необхідним. Верстати повинні бути розташовані так, щоб вико-навець не витрачав багато часу на переходи. Рухи, прийоми і по-слідовність їх виконання мають бути найбільш раціональними.

Розрахунок можливої кількості верстатів, що одночасно об-слуговуються (п), визначається за формулою:

п —

t

m

D

+1,

(5.9)де tm — машинний час, хв.; tp — час ручної роботи, хв.

Наприклад, процес обточування деталі на токарному верстаті триває 12 хв.

3 них tm = 8 хв.; tv = 4 хв.

п = — + 1 = 3 верстата

Але при цьому сшд також враховувати економічний ефект від збільшення кількості верстатів, що обслуговуються, а саме: