Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Соціальне партнерство       : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

4.3. Соціальне партнерство      


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Система соціального партнерства отримала розвиток у країнах з розвинутою ринковою економікою в друпй половині XX столітті одночасно із введенням державного регулювання економіки.

Під соціальним партнерством розуміється особливий тип со-щально-трудових відносин і рівноправного сшвробітництва най-маних робітників, роботодавців і держави, заснований на взаємо-

вигідних економічних відносинах. Воно включає: принципи, суб'єкти, рівні, функщї, норми і механізми реалізащї.

Принципи закладені в рекомендащях МОП (міжнародна орга-нізація праці), принципи якої спрямовані на .егулювання соціа-

І.НормативиМОП.

2. Національне закон;давство:

а) регіональне закон.давство суб'єктів;

а) „акази, розпорядження міністерств, відомств; ГлГГеТГ„Ф„Н„ад=о:

ГкГк"„=^„™адмін1стращїорганиацій;

6. Індивідуальний трудовий договір (контракт). В жост, суб’єк™ с'ошального „а^нерства виступають: „ра-цівники, ро.отодавці, держава. Від імені працівників виступають

^ФункщГсощального партнерства виконуються від імені робо-тодавців — на рівні підприємств, регіонів, галузей, держави від-повідні повноважні органи.

Механізм ,еалізації соціального партнерства виражається в таких формахРяк колекхивш договорЛоди, конс/льхацп і пе-реговори з реалізащї сощальної і трудової поштики з метою за-доволення штересів сторш на всіх рівнях управлшня.

В Україні правовою основою соціального партнерства є Кон-ститущя України, закони України, укази Президента, постанови Кабміну з питань діяльності підприємств, державного соціально-го стРаУхува„„я „а випадок безро'б.ття, коле'ктивних договорів і угод, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, організації житлового кредитування на.елення, встановлення ро-

№=^Z^Z^Z^ і „едопун™ „бме-ження законних прав трудящих і роботодавців;

3 ^=^sr,x методш y переговорах;

д)         обов'язковість виконання домовленостей;

е)         відповідальність за прийняті зобов'язанні.

Представниками суб'єктів сощального партнерства є:

сини і реалізація соціально-економічної політики. Основною фо-рмою реалізації політики соціального партнерства є колективні

ет;ї#=йв2-угоди "а ф—га-

Проблеми реального функціонування системи соціального

а)         створення законодавчої бази, що гарантує соціальне парт-

б)         на'явність інформації про обов'язковість виконання домов-

в)         гарантії мінімального прожиткового мінімуму і зарплати

(прийняланасебедержава).

У рамках соціального партнерства встановлюється ієрархія системи угод і договорів (табл. 4.1).

Таблщя4.1

ІЄРАРХЮ СИСТЕМИ УГОДIДОГОВОРІВ

 

r~z—^z=z=     Види угод

Державній (національний) рівень  Sy.s;sTa' ижг"узсва'

Рівень суб'єкта держави: область, місто, район    iSsr^ss^sr-

Організація    Колективні договори

Реалізащя генеральної угоди забезпечується держбюджетом. Система сощального партнерства передбачає змшу тарифних ставок залежно не тільки від рівня інфляції, а й від співвідношен-ня попиту та пропозищї робочої сили. Важливою є доля оплати

тарифу, також засоби з фонду споживання за рахунок прибутку.

3 досвіду німецьких підприємств, до соціальних виплат на пі-дприємствах належать:

відпустш, надання матеріальної допомоги, допомоги по старості,

сшвробітниками, у результанті чого вони беруть участь у прибутках.

В Україні основи соціальної політики тільки закладаються. Іс-нує близько 60 видів сощальної шдтримки. Основна увага зосе-реджена на встановленні мшімального прожиткового мшімуму.

Виходячи з реальних економічних можливостей визначаються етапи реалізації концепції соціального партнерства. її створенню передували три етапи змш у системі заробітної плати:

1. До квітня 1991 р. існувала система жорсткого централізова-ного регулювання оплати праці. У цей перюд мшшальна зарпла-та складала 80 крб. на місяць, що становило 72,7 % рівня мшіма-льного споживчого бюджету (110 крб.), а середня зарплата (248 крб.) перевищувала прожитковий мшімум у 2,5 раза. В сукупно-му доході працюючих 30 % складали виплати із сусшльних фон-

*о.™=^^        та

На ^S^^

од знаменується початком ринкових перетворень і втратою дер-

3. Після грудня 1992 р. був введений декрет Кабміну «Про

лася система тарифних коефіцієнтів, діапазон посадових окладів. Був введений механізм регулювання фонду споживання, оподат-куванняташ.

4. Однак на практищ регулююча роль держави в оплаті й сти-лками.

ш

Контрольні запитання

1.         Які функції виконує соціальна політика в державі?

2.         Назвіть основні напрями соціальної політики в Україні.

3.         Сформулюйте основні напрями соціального захисту і соціальних гарантій у сфері праці.

4.         Визначте основні принципи соціального партнерства.

5.         Які виплати на підприємствах відносяться до соціальних?

6.         Перелічіть суб’єктів соціального партнерства.

7.         Які зміни сталися в системі оплати праці в Україні?