Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Основні напрями соціального захисту і соціальні гарантії в сфері праці      : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

4.2. Основні напрями соціального захисту і соціальні гарантії в сфері праці     


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Термін соціального захисту вперше з'явився в США в 30-х роках XX столітті й означає систему заходів для захисту грома'дян країни від економічного і сощал/ного утиску внаслідок

як система правових, соціально-економічних і політичних гаран-тій, що забезпечують засоби існування:

а) працездатних громадян за рахунок власної праці і підприє-

ГіЕ^г„ГпрГ„хг„е^У^рахунок держави не нижче

Система соціального захисту населення може бути ефектив-ною за умови п диференщацп й адреснрсгі. Основним засобом

рантій, що створюють для членів суспільства рівні умови і якість

ТхХ СТОЛ1ТТ1 кашташстичне сусшльство трансформувалося в нову соціально-економічну систему — соціально орієнтоване ри-нкове господарство. В державахсклалися досконалі системи сощ-

склалося кілька моделей систем соціального захисту: американ-ська, європейська, японська. їх окремі властивості можуть бути

ВИХГс»^„Р„ї1Т„,„„Х перехворень в УкраИ - у^Рт-рму організації спільної діяльності людей у вигляді організа-

^Z^^^^^ZSZ^^. ДеР-

в,д„есе„і: страРх„в, компаніїі спеціалізовані фо„дУ„, благодіт/ор-ганізації, суспільні і політичні організації, які здійснюють соціа-льний захист соціальних груп і верств населення, професійні со-юзи. Поряд із традищйними профсшлками, що зазнали істотних змш, з'явилися нові трудові організащї, незалежні профспілки. Основна діяльність проспілок має форми і механізми соціального партнерства і полягає в проведенні переговорів з представниками роботодавщв і держави, знаходженні їомпромісу ірозробки при-йнятних рішень.

У сусшльстві існує безшч сощально-нормативних шститутів, що відіграють певну роль у соціальному захисті. Систему таких сошальГнорматив^х ін/титу™ регул'юс державне законодав-ство з питань праці. Важливим соціально-нормативним інститу-том у системі соціального захисту найманих робітників стали та-рифні угоди, контракти, колективні договори і т.д.

новна виробнича діяльність перешкоджає проведенню безпосе-редньо сощального захисту прав штересів працівників. Тому необхідно створити на підприємствах спеціальні інститути соціа-льного захисту! У щй ролі поки що виступають профсшлкові ор-

ганізації. Захисна роль профспілок особливо необхідна в умовах ринку. Важливо забезпечити сощальний захист працівників у ра.і

шдприем'с™ е кол/кїивний договф, хрудовий ко^акт. У конх-ракті має чітко обумовлюватися відповідальність роботодавця за недотримання соціально-економічних гарантій. Система соціаль-них гарантій повинна будуватися з урахуванням вимог українсь-кого законодавства:

безк.штовно сприяє у виборі роботи, навчає новим професіям і т.д.

місць позбавлення волі; біженцям і т.д.

3. Про.спілки активно сприяють зайнятості працездатного

6.         Роботодавці зобов'язані соціально гарантувати зайнятість населення.

7.         В умовах сощально-економічного реформування сусшльства

9. Закон визначає також умови і термши виплати допомоги по безробіттю і т.д.