Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
МЕХАНІЗМ ФУНКЦЮНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 4.1.Фактори,щовизначають розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

МЕХАНІЗМ ФУНКЦЮНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 4.1.Фактори,щовизначають розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

             Формування і розвиток сощально-трудових відносин у

Важливим показником оцінки соціально-трудових відносин є якість трудового життя. Це поняття характеризує рівень добробу-ту і духовного розвитку людей. Воно визначається впливом еко-номічних, соціальних, демографічних, екологічних, географіч-„их, політичних і моральних Цторів/і в цьому ас„ет лвІа виступае як споживач цих благ. 3 іншого боку, вона е володарем

^удового поте„ціалуУ, Jy процес, фуиіонуіання заізпечу^ високий рівень продуктивності праці і максимальний прибуток. Глобаїізаці, Lid™, що впливає „а соціальну пі/ику pi-

™„Х^Г^^сГ„=Г„саі Sa^TLS

стадії інтернаціоналізації економіки полягають, насамперед, у тому, що на стику XX і XXI ст. шд впливом науково-технічної

св.ховшфшансово-кр'едихншсисхемГ

Глобалізащя економіки є процесом формування системи між-народного поділу праці, світової шфраструктури, світової валют-ної системи, міжнародної мігращї робочої сили, зростання світо-вої торгівлі і потоків іноземних інвестицій. Всі зазначені вище

фактори неоліберальної концепції глобалізації економіки об’єк-тивно впливають на збільшення відмінностей між багатими і бід-ними, на змшу характеру сощально-трудових відносин і сощаль-ну політику національних держав. Саме остання і має бути спрямована на протидію розшаруванню населення за майновою

ЗНПриЮЦьому шд сощальною політикою держави розуміється соціально-економічна спрямованість його дій по забезпеченню гідного рівня й умов життя своїх громадян, а також їх захище-ності.

Соціальна політика містить у собі механізм формування і ре-гулювання сощально-трудових відносин. її головною метою є стимулювання високоефективної праці на основі використання законів ринкового виробництва. Вона втілюється в соціальних програмах та практищ держави і шрямована на регулювання ште-ресів сощальних груп населення. Вона виконує наступні функщї:

—        стабішзащйна - спрямована на стабішзащю економіки і, як насшдок, — сощально-економічного благополуччя громадян;

—        розподілу ресурсів — покликана забезпечити бюджетне на-громадження і розподіл його між репонами;

—        розподілу доходів — забезпечує поступове скорочення роз-

Під соціальною захищеністю розуміються гарантії соціальної шдхримки і допомоги, що маюхь адресну спрямовашсхь:

. сощальна допомога, яка надається державою всьому насе-ленню і зокрема людям, що потрапили в екстремальну ситуащю;

• сощальнии захист спрямовании на підтримку непрацездат-них і соціально уразливих категорій населення;

. сощальна шдтримка шляхом створення умов, що забезпе-чують соціальну захищеність найманих робітників.

Основними напрямами соціальної політики, за якими держава досягає підвищення рівня і якості життя громадян України, є:

1. Створення правових і економічних умов кожній працездат-ній людині для забезпечення добробуту своїм родинам шляхом вла2.них трудових зусиль.

ви^о%\°=уГрГЦЮФ.Н^™ ™, Щ° С—^

54

3.         Регулювання ринку праці і забезпечення зайнятості.

4.         Здійснення мігращйної і демографічної політики.

5.         Здійснення екологічної політики.

Довгострокове планування розвитку со.іально-трудових ві-дносин у державі і створення правового поля7. Вивчення й узагальнення досвіду шших країн та їх досяг-нень у сфері регулювання соціально-трудових відносин, підви-щення їх ефективності.

Соціальний захист -- це законодавчо встановлені державою мшшальні гарантії людині, незалежно від її трудових досягнень.

вою виходячи з темпів інфляції і фінансових можливостей. Вста-новлюються також мінімально допустимі нормативи забезпече-ності житлом, шкарями, шкарняними шжками, безкоштовного дошкільного і шкільного виховання, державні стандарти навчан-ня та ін. До цих нормативів належать також гарантії зайнятості

Встановлюються також соціальні трансферти. До них відно-сяться пенсії, допомоги, стипендії, дотації, виплати по соціаль-„ому забезпеченню „ас'елення, бежоштовні „ослуги, пільги п„ оплаті побутових і транспортних послуг окремим категоріям на-селенкя, д„Уп„м„г„ no" безробіттю та і„УДер£ав„а „олітшГа в сфе-рі застосування соціальних трансфертів грунтується на участі в її проведеннібюджетівусіхрівнів.