Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2. Трудові конфлікти і методи їх вирішення : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

3.2. Трудові конфлікти і методи їх вирішення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Процес зміни соціально-економічної формації в нашій

У взаємовідносинах власників і найманих робітників виника-

колективів, державних і громадських органів і організащи. Зітк-нення різних штересів може закшчитися угодою, мовчазною пос-тупкою однієї зі сторін або створити взаємну і колективну на-

шльства,колективуйособистості.

власником, між трудовим колективом шдприємства (його шдроз-ділом) і адміністрацією підприємства або галузевих державних органів влади.

Конфлікти в організаціях можна класифікувати за критеріями їх в„„„Фк„е„„я Дриводу цілей і засобів'), I ксфДкГчими сторонами (внутріособистісні і міжособистісні, міжгрупові, кон-фл1кти мш U4OM і групою), п„ детермшантах прТцесу ко„ф-лікту (видимість конфлікту, його інтенсивність, частота та ін.), a також за формами перебігу конфшкту (відкрите вирішення, при-душення та ін.).

як наслідок у разі неможливості вирішення колективного трудо-вого спору.

Виділяють організовані профспілками і несанкціоновані страйки, з юридичної точки зору — законні і незаконні.

Існує чотири основних типи конфшктів: внутрюсобистісний, міжособистісний, між особистістю і групою, міжгрупові.

Внутршсобистюний конфшкх мае різні форми. Одшею із най-поширеніших є рольова, коли до однієі людини висуваються су-перечливі вимоги з приводу того, який має бути результат його роботи. Конфлікт виникає, коли одній людині даються супереч-ливі завдання, вимагають взаємновиключні результати.

Інша форма внутрюсобистісного конфшкту - це протиріччя між виробничими вимогами, з одного боку, і особистісними пот-ребами та цшностями - з шшого. Вш може також бути відпо-віддю на робоче перенавантаження або недонавантаження.

Міжособистісний конфлікт в організаціях є найпоширенішим. Виявляється вш по-різному. Наприклад, як боротьба керівників різних структурних і функщональних шдроздішв за обмежені ре-сурси, робочу силу, капіталовкладення й інвестиції і т.д. або конфлікт між двома кандидатами на підвищення в посаді за ная-вності однієї вакансії.

ціннісні орієнтації, які через протилежність цілей не в змозі до-

МОВИТИСЯ ОДИН 3 одним.

Конфшкт між особистістю і групою. Окремі групи людей ви-значають норми поведшки, властиві конкретно тільки їм. Кожен член групи повинен їх дотримуватися, щоб бухи прийняхим не-

щя, яку займає окрема особистість, суперечить позищї групи.

групах існують свої, відмінні від інших груп причини або обста-

жна класифікувати в такий спосіб: а) розподіл ресурсів; б) взає-мозалежність завдань; в) розходження в цілях; г) розходження в уявленнях і цінностях; д) розходження в манері поводження і життєвому досвіді; е) незадовшьні комунікащї.

Розподіл ресурсів. Суть щєї причини полягає, по-перше, в об-меженості ресурсів, що шдлягають розподілу таким чином, щоб найбільш ефективно досягти щлей організащї в щлому, по-друге

жуі™=^=^ГІХ=х1-Гд^

РЄХ^=Г SSraSSL вС1 орГаН1заЩЇ с сисхе-мами, що складаються із взаємозалежних структур, то неадекват-

zss^sss^ssss^.людини робить взаємо"

Розходження в цілях. Чим вищий рівень спещалізащї в шд-розділах організації, тим більша імовірність виникнення конфлі-ктів Це відбувається тому, що спещашзовані шдрозділи, маючи власні цілі, приділяють їх досягненню більше уваги, ніж досяг-

™Z£^— і шнностях. Цілі і бажання * досяг-ти є основними в уявленнях людей щодо конкретних ситуацій. Об'єктивна оцінка ситуації замінюється розглядом тільки тих по-

мих особистостей. Дослідження показують, ЩО ЛЮДИ 3 високим рівнем авторитарності і догматичності і низьким рівнем самопо-ваги до структури особистості швидше вступають у конфшкт. Можливість конфшктів збільшується також, ЯКЩО МІЖ людьми існують розходження в життєвому досвіді, освіті, віці і соціаль-

"ИХ/£ТГ™W Незадовільний рівень пошформова-

SS ^=Г $£3 ^n=yB •%£№t£2£

і співробітників точно не визначені.

Управління конфліктною ситуацією може здійснюватися та-кими^етодами:

1. Роз'яснення вимог до роботи. Керівник зобов'язаний чітко викласти підлеглим вимоги, а також роз'яснити їх та правила і процедури роботи, які результати очікуються від кожного спів-робітника і шдрозділу, хто яку одержує і надає інформащю, ви-значити систему повноважень і відповідальності.

чальності полегшує використання ієрархії для керування конфш-них служб, щльових груп, проведення нарад між шдрозділами.

3.         Загальноорганізаційні комплексні цілі. Встановлення таких

льної мети, оскільки для ефективного здійснення таких цілей не-обх1Дна Т1сна взаемод. і сіроб.хницхво вс.х учасникп.

4.         Структура системи винагород. Справляючи вплив на пове-

дінку людей за допомогою винагород, можна уникнути дисфунк-

щональних насш’ків конфшкту.

Виділяється пять способів врегулювання конфшктів: 1) конкуренщя (змагання) як прагнення активно і діючи шди-відуально домогтися ;адоволення інтересів однієї сторони на

4)         ухилення (уникнення), для якого характерна відсутність як прагн;ння до кооперації, так і тенденції до досягнення власних

'співробітництво, коли приймаються рішення, які цілком за-довольняють інтереси обох сторін.ш

Контрольні запитання

1.         У чому полягає зміст поняття «соціально-трудові від-носини»?

2.         Визначте основні елементи системи соціально-тру-дових відносин.

3.         Сформулюйте принципи, що визначають тип соціально-трудових відносин.

4.         Охарактеризуйте рівні соціально-трудових відносин.

5.         У чому полягає зміст поняття «трудовий конфлікт»?

6.         Які відомі типи трудових конфліктів?

7.         Сформулюйте відомі причини трудових конфліктів.

8.         Які відомі методи керування трудовими конфліктами?

9.         Які відомі методи керування конфліктними ситуаціями?

10.       Які відомі способи врегулювання трудових конфліктів?