Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         У Господарському Кодексі України визначено, що підприєм-

ство — це:

а)         господарюючий суб’єкт, що має у власності, господарсько-

му веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і від-

повідає щодо своїх зобов'язань цим майном;

б)         група людей, діяльність яких свідомо координується для

досягнення загальної мети;

в)         самостійний суб'єкт господарювання, створений компетен-

тним органом державної влади або органом місцевого самовря-

дування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробни-

чої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяль-

ності.

г)         організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур,

поєднаних для досягнення визначених цілей.

2.         До формальних ознак підприємства не відносять:

а)         наявність печатки;

б)         ведення бухгалтерського обліку;

в)         наявність планового відділу;

г)         наявність статуту.

3.         Підприємство, як самостійний господарюючий суб’єкт, яв-

ляє собою:

а)         виробничу систему, що відокремилася в результаті суспіль-

ного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв'язку з інши-

ми аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби по-

тенційних споживачів;

б)         відкриту систему;

в)         складну систему, що складається з окремих елементів;

г)         усе перераховане вірно.

4.         Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприєм-

ства вринковій економіці:

а)         головний мотив діяльності — одержання прибутку;

б)         розподіл відповідальності за результати діяльності між під-

приємством і державою;

в)         мінімально-необхідний ступінь державного втручання в ді-

яльність підприємства;

г)         повна автономія і самостійність підприємства.

5.         Основним методом регулювання діяльності підприємств у

ринковій економіці є:

а)         державне планування;

б)         директивне планування;

в)         ринкове саморегулювання;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Рівень відповідальності підприемств за результати своеї

діяльності вринковій економіці характеризується:

а)         повною відповідальністю, аж до особистого майна;

б)         розподілом відповідальності між підприємством і держа-

вою;

в)         мінімальним ризиком господарської діяльності;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Критеріем оцінки ефективності господарської і фінансової

діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а)         ступінь виконання планових завдань;

б)         рівень рентабельності капіталу;

в)         ступінь досягнення конкурентної переваги;

г)         рівень продуктивності праці.

8.         Відповідно до Господарського Кодексу України у складі під-

приємства інші юридичні особи:

а)         можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства;

б)         можуть бути, якщо це передбачається чинним законодав-

ством;

в)         не можуть бути.

„,it=S^rr **——фоиду

а)         головні, доцірні, асоційовані, філії;

б)         унітарні, корпоративні;

в)         комерційні, некомерційні;

г)         національні, іноземні, спільні.

а)         головні, доцірні, асоційовані, філії;

б)         унітарні, корпоративні;

в)         великі, середні, малі;

г)         національні, іноземні, спільні.

11.       Відповідно do Господарського Кодексу України підприєм-

ства відносять до великих, середніх або малих за:

а)         площиною;

б)         формою власності;

в)         положенням на споживчому ринку;

г)         кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалі-

зації.

12.       Перевага, що найбільш сильно виявляється у функціону-

ванні інджідуальнш підприємств — це:

а)         сильний безпосередній стимул вести справи ефективно;

б)         спеціалізація в управлінні;

в)         можливість утворення капіталу в необхідному розмірі;

г)         розподіл ризику з іншими учасниками діяльності.

13.       Основною ознакою відмінності господарськш товариств є:

а)         кількість працюючих;

б)         ступінь майнової відповідальності;

в)         особливості оподатковування;

г)         термін функціонування.

14.       Командитному товариству найбільш властта такариса, як:

а)         рівномірний розподіл ризику між засновниками;

б)         формування майна за рахунок пайових внесків засновників

у грошовій і майновій формі;

в)         різний ступінь участі в управлінні товариством, що базуєть-

ся на майновій відповідальності.

15.       Учасники товариства з додатковою відповідальністю

мають відповідати no боргах товариства:

а)         у рамках приналежних їм внесків;

б)         солідарно усім майном;

в)         у рамках приналежних їм внесків і майном у розмірі, крат-

ному внеску;

г)         у рамках приналежних їм акцій.

1„6.Г=Д~^ЛГ тодіиия'ттр—

а)         відкритого акціонерного товариства;

б)         орендного підприємства;

в)         товариства з обмеженою відповідальністю;

г)         товариства з додатковою відповідальністю.

17.       Товариства з обмеженою відповідальністю більш по-

шир,ні, :іж товариства з повною відповідальністю в зв’язку з

а)         засновані переважно на власній праці їхніх членів;

б)         їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробни-

цтва;

в)         його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного

ними капіталу в статутний фонд;

г)         його члени несуть солідарну відповідальність у рамках

усього власного майна.

18.       Головна відмінність акціонерного товариства відкри-

того типу від акціонерного товариства закритого типу скла-

дається в:

а)         специфічності господарської діяльності;

б)         способі розміщення цінних паперів;

в)         розмірі статутного фонду;

г)         системі контролю за діяльністю.

19.       Підприемство, майно якого е власністю трудового колек-

тиву, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної

чи релігійної організації, це:

а)         сімейне підприємство;

б)         приватне підприємство;

в)         орендне підприємство;

г)         колективне підприємство.

20.       Консорціум — це:

а)         договірне об’єднання, створене з метою постійної коор-

динації господарської діяльності, що не має права втручатися

у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учас-

ників;

б)         статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових

організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної

фінансової залежності від одного чи групи підприємців;

в)         договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виро-

бничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окре-

мих повноважень централізованого регулювання діяльності кож-

ного з учасників;

г)         тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського

капіталу для досягнення загальної мети.

21.       Зовнішньому середовшцу властива:

а)         рухливість;

б)         повна інформація про всіх суб’єктів, що господарюють;

в)         конкуренція між внутрішнім і зовнішнім середовищем під-

приємства;

г)         усі відповіді правильні.

22.       He відносяться до мікросередовища:

а)         споживачі;

б)         постачальники;

в)         конкуренти;

г)         міжнародне довкілля.

23.       He відносяться до макросередовища фактори:

а)         екологічні;

б)         політичні;

в)         демографічні;

г)         державні органи.

24.       Визначені законом вимоги до діяльності підприемств,

обов'язкові для виконання всіма підприємствами реалізуються

через такі форми:

а)         централізованого управління підприємством;

б)         прямого державного регулювання діяльності підприєм-

ства;

в)         непрямого державного регулювання діяльності підпри-

ємства.

а)         стимулювання розвитку малих підприємств шляхом на-

дання пільг під час оподатковування, одержання державних

кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підпри-

ємств;

б)         антимонопольний контроль за діяльністю підприємств;

в)         державний контроль за якістю продукції;

г)         державне регулювання правил продажу окремих видів това-

рів, умов і термінів збереження і реалізації, маркірування, обміну

та інше.

а)         забезпечення реальної рівноправності під час найму на ро-

боту та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця прожи-

вання;

б)         регламентація порядку і валюти розрахунків зі споживача-

ми (без електронно-касового апарата і з ним, за національну чи

іноземну валюту, без декларування джерел доходу чи з ним);

в)         регулювання експортно-імпортних і бартерних операцій пі-

дприємств;

г)         антимонопольний контроль за діяльністю підприємств.