1.3. Зовнішнє середовище функціонування підприємстваЗовнішнє середовище


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

«•—

^

Внутрішнє середовищеЗовнішнє середовище — це сукупність господарських суб'єктів; еко-номічних, суспільних і природних умов; національних та міжнародних інституціональних структур; інших зовнішніх (відносно підприємства) умов та чинників, що діють у глобальному оточенніезаємозв'язок — рівень сили,

з яким зміна одного фактора

впливає на інші фактори

зовнішнього середовища

складність — число факторів,

на яке виробнича система повинна

реагувати з метою свого

виживання

 

?оХГьЗс%Гов™невизначеність залежить від якості інформації, якою володіє

підприємство з приводу

конкретного фактора зовнішнього

середовища

рухливість — це швидкість,

з якою відбуваються зміни

в оточенні організаціїЗовнішнє середовище

 

Мікросередовище

середовище прямого впливу на підприємствоМакросередовище

середовище непрямого

(опосередкованого) впливу

на підприємство

економічніприродні

екологічні

міжнародне довкілля

науково-технічні

Фактори непрямого (макросередовище)

 

демографічніІі4ял^т?„Тдпрр7еГтввання

Напрями державного регулюванняп—л-

Визначення переліку податків та інших обов'язкових платежів, розмірів та поряд-ку їх сплати

 

Ч=Г'-

Регулювання грошової емісії, рівня пози-кового банківського відсотку, надання по-зик, випуск цінних паперів, вплив на гро-шові потоки та накопичення суб’єктів господарюванняСоціальний

Пенсійне забезпечення, допомога інвалі-дам, дітям, страхування життя та здоров'ярег^ювання

Встановлення державного граничного рів-ня цін або рівня прибутковості. За потре-бою компенсація збитківЗахист

наеколишнього

середовища

Заходи щодо захисту природи у вигляді штрафів і санкцій по забрудненню, прове-дення природо захисних заходів

 

Бюджетне регулювання

Встановлення додаткових платежів та від-рахувань до бюджету, фінансування про-грам, спрямованих на підтримку соціаль-но-значущих підприємств, державне замовлення на виробництво соціально-значущих видів продукції

 

Регулювання

умое та опла-

ти праці

Розроблення державного законодавства щодо праці та зайнятості. Встановлення мінімальної заробітної плати, виплат по безробіттюВплив держави на економіку„Й=ЙЕ=-

SSSSEZ2,Державна реєстрація створення підприємства

Розміщення державного

замовлення з гарантованим

матеріально-технічним

забезпеченнямДержавний контроль за розміщенням та будівництвом

J

> Державне регулювання j розмірів фонду споживанняЗобов'язаність дотримання трудового та соціального законодавства

J

Введення системи прогресивного оподаткування

трудових доходівАнтимонопольний контроль

ґ          \

Зобов'язаність

дотримання державного

порядку бухгалтерського

обліку та звітності

Диференціація умов

оподаткування за окремими

видами діяльності

Регулювання експортно-

імпортних та бартерних

операційКонтроль за екологічною безпекою підприємства

Стимулювання

інвестиційної та науково-

дослідної діяльностіКонтроль за цінами та порядком ціноутворення

Стимулювання розвитку малих підприємствЗобов'язаність

дотримання державного

порядку бухгалтерського

обліку та звітності

Регулювання експортно-

імпортних та бартерних

операцій1.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

2.         Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства.

3.         У чому полягають економіко-правові основи функціону-вання підприємств?

4.         Якими законодавчими актами регулюється господарська ді-яльність підприємств?

5.         Визначте найважливіші вимоги, що пред’являються до дія-льності підприємства в сучасних умовах.

6.         Назвіть основні розрізнювальні особливості функціонуван-ня підприємства в різних економічних системах.

7.         За якими ознаками класифікують підприємства?

8.         Надайте характеристику організаційно-правового механізму функціонування різних видів підприємств.

9.         Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств.

 

10.       Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні характеристики?

11.       Які фактори зовнішнього середовища впливають на функ-ціонування підприємства?

12.       Надайте характеристику основних елементів зовнішнього середовища підприємства та взаємозв’язку між ними.

13.       Надайте характеристику факторам прямого впливу.

14.       Визначте фактори непрямого впливу на діяльність підпри-ємства.

15.       Що являє собою державне регулювання діяльності підпри-ємства? Доведіть його доцільність чи недоцільність у ринковій економіці.

16.       Які недоліки притаманні ринковому механізму?

17.       Визначте форми впливу держави на економіку підприєм-ства.

18.       Розкрийте механізм прямого державного регулювання дія-льності підприємства.

19.       Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств державою.