Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Бойчик I. М., Харгв П. С, Хопчан М.І., Пгча Ю. В. Економіка підп-риємства: Навч. посіб. — друге видання, випр. и доп. — К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ — 2000», 2001.

2.         Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних ма-теріальних і нематеріальних активів /1. М. Павлюк: Навчальний посіб-ник. — Київ.: ЦНЛ, 2004.

3.         Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради Укра-їни. — 2003. —№ 18-22.

4.         Грузинов В. П. и др. Зкономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. П. Грузинова. — М.: ЮНИТИ, 1998.

5.         Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін.; За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2000.

6.         Економіка підприємства: Навч. посіб. / A. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.

7.         Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч.

дисципліни / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний та ін. — К.: КНЕУ,

2000.

8.         Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н. М. Ушако-ва, Л. О. Лігоненко, М. М. Скотнікова, I. О. Чаюн. — К.: КНТЕУ, 2002.

9.         Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропив-ного. — К.:КНЕУ, 2001.

 

10.       Економіка підприємства: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Т.: Екон. думка, 2000.

11.       Економіка торговельного підприємства: Підручник / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: «Хрещатик», 1999.

12.       Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.

13.       Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верхо-вної Ради України. — 1991. — № 49.

14.       Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верхо-вної Ради України. — 1991. — № 47.

15.       Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17.

16.       Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» //

Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4.

17.       Зубовський В. М. Економіка підприємства. — К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999.

18.       К.лішовВ. В. Ек20н01міка підприємства: теорія і практика: Навч.

19.       ПримакТ. 0. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Вікар, 2001.

20.       Раицкий К. А. Зкономика предприятия: Учебн. для вузов. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

21.       Сідун В. А. Економіка підприємства: Навч. посібник. — X.: ХЛУХТ 2002

22.       —ідун В. А., Понома2.ьова Ю. В. Економіка підприємства: Збірка

^23.а^вТш^р^Ю. В. Ек„„ом,ка шдпр,™: І„„„в-дуальні завдання для самостійної роботи студентів. — X.: ХДУХТ, 2002.

24.       СідунВ. А., ПономарьоваЮ. В. Економіка підприємства: Навча-льно-методичний посібник для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни. — X.: ХДУХТ, 2002.

25.       Ха. —ів П. С. Економіка пі00п1.иємства: Збірник задач і тестів: На-

ВЧ. 26.ч'аюн 1о™д^рТю. Планування виробничої програми тдп-риємства та її ресурсне обгрунтування: Навч. посібник. — К.: КНТЕУ, 2000.

27.ШапіловаН. В. —ірник задач і 99іл9.вих ігор з дисципліни «Еко-

Н°М28.ШрТ^7ЛХобо^ськГс. 1в"ратушнийЮ. М. Стратепчне управління: Навч. метод. посібник для самостійного вивч. Диск. — К.: КНЕУ, 2001.

29.       Зкономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА, 2000.

30.       Зкономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. — М.: Инфра-М, 2001.

рНавчальне видання

СІДУН Вікторія Анатоліївна ПОНОМАРЬОВА Юлія Володимирівна

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич Д^^йв сбкшщшшБ.В.Борисов

Підп. до друку 24.10.05. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК№1014 від 16.08.2002