11.5.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства.

2.         Чинники зростання ефективності виробництва (ефективнос-ті діяльності).

3.         Передовий зарубіжний та вітчизніний досвід підвищення ефективності господарювання на підприємствах.

4.         Методи аналіза конкурентних переваг.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Завдання № 1. Правові основи функціонування підприємств

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-рюдичноі літератури з проблем теми. ^

Мета заедання: визначення цілеи і напрямів діяльності та правових основ функціонування пі.приємств, вивчення характе-

WBC^ZfuZPpZZroSZnen^ 3 основними положення-ми, змістом розділів „Господарського Кодексу України» та пра-вовими документами, що регулюють окремі напрями діяльності

^ФормТТодання звіпгу: порівняльна характеристика та особ-ливості функціонування підприємства в різних економічних сис-темах (табл. 1).

Таблщя 1

РОЗРІЗНЯЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

 

Розрізняльна ознака  Планова еко-номіка  Ринкова еко-номіка

Переважна форма власності                      

Статус підприємства                      

Основний метод регулювання                  

Мотивація діяльності                      

Організація управління                   

Ступінь державного втручання                 

Відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності            

Завдання№ 2. Організаційно-правові та інтегральні форми підприємств

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-

ливостей функцюнування різних видів та об'єднань шдприємств. Самостшна робота: на основі аналізу правових документів, сучасної економічної та періодичної літератури з проблем функ-ціонування підприємств охарактеризувати основні організаційно-правові форми господарювання підприємств; визначити особли-вості їх функціонування; з’ясувати об’єктивну обумовленість та економічну доцільність інтеграції (об'єднання) різних за принци-пами та цілями підприємств та організацій; висвітлити питання формування підприємницького середовища та активізації підпри-

ЄМНФ^« поданнГзвіту^Єтк переваг та недошків усіх видів господарських товариств (за формою табл. 2), порівняльна харак-теристика організації сучасних форм добровільного та інституці-онального об'єднання підприємств та організацій.

Таблиця 2

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

 

Види господарських товариств      Переваги        Недоліки

Акціонерне товариство                  

Відкрите акціонерне товариство               

Закрите акціонерне товариство                 

Товариство з обмеженою відповідальністю                    

Товариство з додатковою відповідальністю                    

Повне товариство               

Командитне товариство                

ЗавданняШ 3. Оптимізація виробничої програми підприємства

Tun заедання: бібліографічний огляд навчально-методичної, нау-кової, монографічної та періодичної літератури з проблем теми.

Метпа заедання: визначення умов оптимізації обсягів випуску продукції в конкурентному середовищі.

Самостійна робота: на основі опрацювання літературних джерел з проблем розробки виробничої програми визначити ос-новні критерії оптимальності обсягу виробництва за сучасних

V1VTOR ГОСІТОТТЯ/ПТОКЇІІ-ПТЯ ТЯ. V1VTORTT ЇХ 7ТОСЯГ1ТЄ1-ПТЯ

Форма поданнязвіту: тезисні відповіді на запитання.

Завдання № 4. Оцінка, ефективність

Tun заедання: бібліографічний огляд навчально-методичної, наукової та періодичної літератури з проблем теми, проведення дослідження виробничої структури основних фондів промисло-

Ю M^^itSTZS^^S'SS ефекїивності ви-користання та відтворення основних фондів.

Ссшостійна робота. охарактеризувати тенденції розширено-го відтворення основних фондів на підприємствах України; об-ґрунтувати необхідність проведення періодичної переоцінки ос-новних фондів; на основі аналізу статистичних даних, які характеризують склад і динаміку основних фондів промисловості та її окремих галузей, виокремити галузеві особливості виробни-чої структури основних фондів, тенденції її зміни, визначити ступень ефективності їх використання та відтворення.

Форма подання зеіту: результати проведеного аналізу виро-бничої структури основних фондів, ефективності їх використання та відтворення; пропозиції щодо покращення ефективності вико-ристання основних фондів підприємства.

Завдання№ 5. Амортизаційна політика підприємства

Tun заедання: аналіз проблем амортизаційної політики дер-жави і підприємств різних форм власності.

Мета заедання: проаналізувати практику застосування пев-ного методу амортизації на підприємствах України, набути прак-тичних навичок нарахування амортизації.

Самостійна робота: на основі вивчення чинного законодав-ства, сучасної наукової літератури та періодичних видань охарак-теризувати методичні підходи до обґрунтування доцільності за-

стосування окремих методів амортизації; визначити фактори, які враховуються при виборі методу амортизації основних фондів; зробити порівняння методів амортизації, вивчити зарубіжний до-

rai«SS3^MS^^^^P^1c^ меіодів амортизації; висновок щодо доцільності застосування зарубіжно-го досвіду нарахування амортизації на підприємствах України.

ЗаеданняШ 6. Нематеріальні активи

та конкурентоспроможність підприємства

Tun заедання: бібліографічний огляд законодавчої, навча-льно-методичної, наукової та періодичної літератури з про-блем теми.

Мета завдання: перевірка знань студентів щодо сутності не-матеріальних ресурсів та активів підприємства, охорони та реалі-

3ТЇЇ™ІЕ°^^^Е^™^^І^?'ВІІДІВ нема-теріальних ресурсів, їхнє місце та конкурентні переваги, які має підприємство, володіючи ними; охарактеризувати об’єкти про-мислової та інтелектуальної власності; визначити сутність і варі-антність, сфери використання та особливості правового захисту окремих елементів нематеріальних активів.

Форма подання зеіту: аналіз впливу нематеріальних ресурсів на конкурентоспроможність продукції підприємства.

Завдання № 7. Оцінка і зношування нематеріальних активів підприємства

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-ріодичної літератури з проблем теми.

Мета заедання: розгляд питань вартісної оцінки та строків спрацювання нематеріальних активів.

Самостшна робота: на основі літературного огляду визна-чити економічні питання, розв'язання яких об'єктивно потребує оцінки вартості нематеріальних активів, послідовність оцінки нематеріальних активів, методичні підходи до оцінки нематеріа-льних активів, розглянути особливості нарахування розміру спрацювання залежно від строків використання окремих видів

нематеріальних активів, ознаиомитись з методикою розрахунку

Форма подання зеіту: блок-схема етапів оцінки нематеріаль-них активів, класифікація та стисла характеристика методів оцін-ки вартості нематеріальних активів у межах можливих методич-них підходів, тезисні відповіді на питання щодо нарахування амортизації на такий вид активів.

Завдання № 8. Сучасні тенденції інвестування підприємств України

Tun заедання: аналіз сучасних тенденцій залучення і викори-стання інвестицій у чинній системі господарювання України.

Мета заедання: перевірка знань студентів щодо залучення і ефективності використання інвестиційних ресурсів

Самостійна робота: на основі офіційних інформаційних і статистичних джерел порівняти динаміку інвестування підпри-ємств за різних умов господарювання та під впливом реформу-вання економіки; визначити основи та масштаби зовнішнього та внутрішнього інвестування підприємств України за останній пе-ріод. Розглянути та вивчити найтиповіші економічні ситуації, які створюють передумови для прийняття підприємством рішення про інвестування його діяльності. Визначити правові норми і ре-гулюючі положення чинних законодавчих і нормативних актів державних органів, що встановлюють умови залучення й викори-стання інвестицій підприємствами.

Форма подання звіту: анаштичні таблищ з результатами дос-лідження динаміки інвестування підприємства; приклади ситуа-цій, які створюють передумови для прийняття підприємством рішення про інвестування його діяльності; пропозиції щодо під-вищення ефективності використання інвестиційних ресурсів під-приємства.

Завдання № 9. Структура та нормування оборотних коштів підприємств

Tun заедання: аналітичне дослідження та нормування оборо-тних коштів.

Мета заедання: набуття знань і навичок виокремлення обо-ротних коштів з цілісної сукупності ресурсів підприємства; вико-

нання аналітичних і прогнозних розрахунків обсягів оборотних коштів.

Самостійна робота: встановити сутнісну характеристику обігових коштів, чітко виокремити обігові кошти, що обслугову-ють сфери виробництва та обігу, визначити, яка між ними різни-ця і що є спільного. Використовуючи дані статистичної звітності та інформаційні документи засобів масової інформації, дослідити як змінюються співвідношення оборотних коштів у сферах виро-бництва та обігу залежно від напрямів діяльності підприємства, динаміку трансформацій функціональної та елементної структу-ри оборотних коштів на підприємствах різних галузей економіки. Визначити основну мету та методи нормування оборотних кош-тів, вивчити методику розрахунку показників рівня ефективності

^^^Z^T^^^^^nm з результатами проведеного аналізу співвідношення оборотних коштів у сферах виробництва та обігу, динаміки трансформацій функціональної та елементної структури оборотних коштів на підприємствах різ-них галузей економіки; тезисні відповіді на запитання та пропо-зиції щодо ресурсозбереження та підвищення ефективності вико-ристання оборотних коштів підприємства.

Завдання № 10. Структура персоналу підприємств

Tun завдання: аналітичне досшдження структури персоналу.

Мета заедання: перевірка знань та набуття навичок щодо ви-конання розрахунків чисельності робітників виробничих підпри-ємств.

Самостійна робота: з'ясувати термінологічне значення по-няття «персонал» у контексті тлумачення трудових ресурсів, кад-рів і трудового потенціалу підприємства; ознайомитись зі статис-тичними даними щодо структури персоналу та її динаміки на певному підприємстві, порівняти ці дані з даними галузевого та загальнодержавного рівнів, зробити висновки щодо ступеня впливу різних чинників і тенденцій зміни структури персоналу підприємства. На підставі тематичного матеріалу та інформацій-них джерел необхідно виокремити критерії оцінки ефективності діяльності персоналу, визначити найбільш ефективні напрями ре-структуризації чисельного, професійного та кваліфікаційного складу працівників підприємства; вивчити методологічні підходи

обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств рі-зних типів.

Форма подання зеіту: розрахункові таблиці з результатами аналізу, тезисні відповіді на запитання та пропозиції щодо під-вищення ефективності діяльності персоналу підприємства.

ЗаеданняШ 11. Вплив продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства

Tun заедання: бібліографічний огляд навчально-методичної, наукової та періодичної літератури з проблем теми

Мета заедання: визначення впливу продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Ссшостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової, ме-т’дичної та періодичної літератури з проблем економіки праці

Таблщя 3

 

Наслідки

Зниження продуктивності праці    Підвищення продуктивності праці

           

Завдання № 12. Державна політика оплати праці

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-ріодичної літератури з проблем теми.

Мегпа завдання: визначення рівня та механізму державно-го регулювання оплати праці та соціального захисту працю-

Самосшійна робопга: ознайомлення 3 основними положення-ми Закону України «Про оплату праці». На основі аналізу право-вих документів, сучасної економічної та періодичної літератури з

проблем оплати праці визначити основні напрямки державного регулювання оплати праці в Україні, встановити чинний розмір мінімальної заробітної плати. Розглянути зарубіжний досвід

^Форма З^ТД?с^"ий ГатерТГзТсновними напрямками діючого механізму державного регулювання оплати праці в Україні, пропозиції щодо його вдосконалення.

Завдання № 13. Міжгалузеві співвідношення в оплаті праці

Tun заедання: аналітичне дослідження співвідношення в оплаті пращ пращвників різних галузей економіки.

Мета заедання: визначення рівня міжгалузевих співвідно-шень в оплаті праці.

Самостійна робота: на основі інформаційних і статистичних джерел порівняти розмір середньомісячної заробітної плати пра-цівників за галузями економіки, простежити динаміку реальної середньомісячної заробітної плати в ціл)му по Україні та у галу-зсвиму ризрізі (нс мснш шж за 3 іісршди;.

Форма подання зеіту: розрахункові таблиці з результатами проведеного аналізу співвідношення оплати праці за галузями економіки, динаміки реальної заробітної плати, аналітична запи-ска до проведених розрахунків.

Завдання № 14. Опосередковані форми мотивації високоефективної праці

Tun заедання: бібліографічний огляд навчально-мето-дичної, наукової, монографічної та періодичної літератури з

Мета заедання: вивчення зарубіжного досвіду матеріального стимулювання праці персоналу підприємства.

Самостійна робота: проаналізувати за літературними дже-релами сучасний зарубіжний досвід матеріального стимулювання працівників, провести критичне осмислення існуючих систем опосередкованої мотивації високоефективної праці, визначити їх

^ФаііТподаннТзвіпгу: подана за формою таблиці 4 характе-ристика існуючих систем, що спрямовані на мотивацію високое-

фективної праці із загальним висновком про можливості викори-стання вищезгаданих підходів у практиці роботи підприємств України.

Таблщя 4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

 

Назва

системи          Стисла характеристика        Переваги        Недоліки        Приклад розрахунку ро-зміру заробітної плати

                                              

Завдання № 15. Формування та визначення розмірів витрат виробництва

Tun заедання: дослідження структури поточних витрат на рі-

му формування та багатоаспектної класифікації витрат на виро-бництво.

Самосшійна робоша: сформувати характерні групи підпри-ємств кожної галузі сфери виробництва, на основі відповідних первинних і статистичних звітних даних визначити загальні обся-ги витрат з використанням різних підходів їх класифікації, визна-чити частку кожної класифікаційної групи у загальному розмірі витрат у різних групах підприємств, зробити відповідні висновки щодо динаміки та тенденцій структурних змін у поточних витра-тах на підприємствах виробничої та невиробничої сфери з пли-ном часу.

Форма подання зеіту: розрахункові таблиці та висновки за результатами дослідження.

Завдання № 16. Калькулювання витрат

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-ріодичної літератури з проблем теми.

Мета завдання: перевірка знань студентів щодо визначення тлумачення терміна «калькулювання», загальної технології вико-

нання калькуляціиних розрахунків та місця калькулювання у сис-темі техніко-економічних розрахунків на підприємствах.

Самостійна робота: грунтовно вивчити номенклатуру каль-куляційних статей витрат, які використовуються на більшості пі-дприємств різних галузей національного господарства України; ознайомитися із законодавчими та нормативними актами, що ре-гулюють порядок і розміри включення виробничих і невиробни-чих витрат підприємства до певних калькуляційних статей.

Форма подання звіту: склад витрат, які включаються до ко-жної калькуляційної статті; перелік витрат, що не відшкодову-ються за рахунок собівартості продукції, а покриваються у межах отриманого прибутку

Завдання№ 17. Прибутковість галузей економіки України

Tun заедання: дослідження рівня прибутковості та динаміки рентабельності підприємств.

Мета заедання: перевірка знань та умінь студентів оцінювати рівень прибутковості та рентабельності підприємства.

Самостійна робота: визначити поняття «дохід» і «прибу-ток», спільні та відмінні риси їх прояву; визначити на основі ста-тистичних даних і звітів підприємств рівень прибутковості та до-слідити динаміку й шляхи підвищення рентабельності на підприємств різних галузей економіки України та зробити відпо-відні висновки.

Форма подання зеіту: спільні та відмінні риси понять «при-буток» і «дохід»; розрахункові таблиці з результатами дослі-дження; тезисні відповіді на запитання та пропозиції щодо під-вищення рентабельності на підприємствах України.

гА-Я, ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник

ш        

Абсолютна матеріалоємність — витрати основних видів сировини та матеріалів за абсолютним значенням на фізичну одиницю виготов-леної продукції.

Авторське право — система правових норм, що визначають ви-ключне право авторів наукових, літературних та художніх творів на ви-користання плодів своєї праці.

Акціонерне товариство товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості та несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном суспільства.

Амортизація — процес перенесення вартості основних фондів на вартість готової продукції з метою нагромадження коштів для повного

IX R1 ТТНОТїЛЄННЯ

Асортимент — різновид виробів в межах даної номенклатури.

Валова продукція — загальний обсяг виробництва, тобто обсяг ви-готовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за пев-

^^^^r^^^S'&^^J^, що виготовле-ні на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно від призначення (для власних цілей чи для реалізації на сторону) за певний (плановий)

Валовий прибуток — різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції. Винахід — принципово нове технічне вирішення існуючої вироб-

надання послуг з метою задоволення суспільних і особистих потреб.

Виробнича потужність — це максимально можливий випуск про-дукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встанов-леній номенклатурі та асортименті при повному завантаженні облад-

НаНВщобВнича ііИрогХраЛмаЩтдприемства (план виробництва та реашза-ції продукції) — система планових завдань з виробництва й доставки

продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відпо-відної якості та у встановлені строки згідно договорів поставок.

Виробничий персонал — працівники, зайняті у виробництві та йо-го обслуговуванні (зайняті в основних і допоміжних підрозділах підп-риємства, у заводських лабораторіях, дослідницьких відділах, апараті

^ШІої^чШи^с^^уия^окр^х процесів пращ, спрямо-ваних на перетворення сировини та матеріалів у готову продукцію.

Виробничі запаси — матеріальні ресурси, які необхідні для забез-печення процесу виробництва сировиною та матеріалами.

Витрати майбутніх періодів — нематеріальні елементи оборотних фондів, які включають витрати на підготовку та освоєння нової проду-кції, які здійснюються в поточному році, але на собівартість продукції

бУРЩ^^^^^^во вид акцюнерного товариства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки, ку-

П^н^Т^Тартіс™ГовГхафондів -це розрахунков! витрати на відтворення в сучасних умовах їхньої точної копії з використанням ана-

ТТОТІЧШ'ГХ TVT ЯТРТІІЯ TT1R ТЯ ЧОРТІР^ЇСРТ-ГТ-ГЯД/Г RC1X РТСОТТТІЛАЯ'ТЯТТІІТІ-ПТХ ТТЯТ")ЯЛ/Г PTTilR

Відрядна форма оплата праці передбачає залежність суми заробіт-ку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за визначений період часу.

Гудвіл — сформований імідж фірми, складовими якого є досвід, ді-лові зв'язки, престиж товарних знаків, стала клієнтура, доброзичливість та прихильність споживачів тощо.

Дегресуючі витрати — витрати, які зростають повільніше, ніж об-

Державне підприємство — підприємство, що діє на основі держав-ної власності.

Додаткова заробітна платня — винагорода за працю понад установ-лені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

Доход — виручка підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизно-го збору.

Дочірне підприємство — підприємство, єдиним засновником і вла-сником якого є інше підприємство.

Загальні витрати виробництва — витрати на весь обсяг продукції за певний період, їх величина залежить від тривалості періоду та кіль-

КОСЗащиТ^шрТтовЯрштьо вид аквдонерного товариства, акції якого розподіляються між засновниками та не можуть розповсю-джуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.

Заохочувальні та компенсаційні виплати винагорода за підсу-мками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положення-ми, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не перед-бачені актами, чинного законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами норми.

Заробітна платня — винагорода, обчислена, як правило, у грошо-вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Змінні витрати — витрати, загальна сума яких за певнии час зале-жить від обсягу виготовленої продукції.

Інвестиції усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у ре-зультаті яких створюється прибуток (доход) або досягається соціально-го ефекту.

Індивідуальне підприємство — підприємство, засноване на особи-стій власності фізичної особи та її праці.

Кваліфікація — сукупність спеціальних знань і навичок, що визна-чають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних

*' Керівники — працівники, які обіймають керівні посади на підпри-ємстві та його структурних підрозділах.

Колективне шдприємство — підприємство, що діє на основі коле-ктивної власності.

Командитне товариство — товариство, що включає поряд з одним чи декількома учасниками, що відповідають за зобов'язаннями товари-ства всім своїм майном, також одного або більше учасників, відповіда-льність яких обмежується внеском у майні суспільства (вкладників). Якщо в командитному товаристві беруть участь два або більше учасни-ків з повною відповідальністю, то вони несуть солідарну відповідаль-

Н1СКо1брТйі7е0їИпрТиаемство - шдприємство, характер діяпьносгі якого засновано на отриманні прибутку, функціонують в умовах повної економічної самостійності.

Комунальне підприємство — підприємство, що діє на основі ко-мунальної власності територіальної громади.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання промислового та ба-нківського капіталу для досягнення спільної мети.

Концерн — статутне об'єднання підприємств промисловості, нау-кових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.

Кооператив — вид підприємства, яке створене громадянами Украї-ни, що добровільно об'єдналися на основі членства для загального здійснення господарської та іншої діяльності.

Корпорація — договірне об'єднання господарських суб'єктів на за-садах інтеграції виробничих, наукових і комерційних інтересів, з деле-гуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяль-

Н° ^^їїіїїїї^^с™- утфюєіься, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та (або) підприємницької чи трудової діяльності заснов-ників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпорати-вних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засно-вників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Мінімальний (страховий) запас — запас, який створюється на ви-падок непередбачених відхилень у постачанні і забезпечує безупинну

Місія — основна загальна ціль підприємства (чітко, визначена при-чина існування, основне його призначення, напрям суспільно-

^Шдер^заХГючГо'в'иробничого обладнання - його удосконален-ня з метою запобігання техніко-економічного старіння та підвищення тех-

тості до настання повного фізичного спрацювання під впливом науко-во-технічного прогресу.

Незавершене виробництво — предмети праці, які ще не пройшли всі стадії обробки.

Некомерційне підприємство підприємство, в цілях діяльності якого немає отримання прибутку, його основною метою є виконання соціальних, екологічних або економічних функцій.

Нематеріальні ресурси — ресурси, які не мають матеріальної ос-нови, але здатні давати прибутки або користь підприємству впродовж

Д° Шп^ямТвитрТти— витрати, величина яких не може бути прямо обчислена на одиницю продукції, бо вони пов'язані не з виготовленням

шХаТнТРзар7б?тнГпл^Г-Рсума тв^имана правдвни-ком за свою працю.

Норма виробітку — кількість продукції, що повинна бути виготов-

днів, на яку треба визначити запас матеріалів для нормального функці-

ОНУ^рНГХРлугМоСвТуваннЯ -встановлена норма кшькост! одиниць устаткування (робітників місць, квадратних метрів площі), яка обслуго-вується одним робітником або бригадою протягом зміни.

Норма часу — тривалість робочого часу, необхідного для виготов-лення одиниці продукції або виконання визначеного обсягу робіт.

Норма чисельності — необхідна для виконання визначеної роботи чисельність персоналу.

Норматив оборотних коштів — їх мінімальний плановий розмір, необхідний для нормального функціонування підприємства.

Нормативна трудомісткість — сума витрат робочого часу окремо-го робітника чи бригади на виготовлення одиниці продукції або вико-

НаТорм^тивно-Чиста продукція - частина цши виробу (робіт, пос-луг), яка включає основну й додаткову заробітну платню персоналу з

тЯШІмуьаппЛр^^ша^яя мак™ьно припустимого часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного вироб-ництва або мінімально припустимої кількості продукції, що виготовля-ється в одиницю часу.

Об’єкти промислової власності— винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, ноу-хау, товарні марки та товарні знаки,

Оборотні фонди — частина виробничих фондів, речовинні елемен-ти яких у процесі праці витрачаються в кожному виробничому циклі, змінюють свою натурально-речовинну форму і переносять усю свою вартість на вартість виготовленої продукції.

Оборотність оборотних коштів — тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини, ма-

ТЄРХе/ацшіий ТрибУтоГ^13 рТІ™тШ шеращйної (виробничо-збутової або основної для даного підприємства) діяльності.

Орендне підприємство — підприємство, створене на базі орендо-ваного майна державного підприємства.

Основна заробітна платня — винагорода за виконану роботу від-повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуго-вування, посадові обов'язки).

Основні виробничі процеси — процеси безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції, яка визначає виробничий профіль підп-риємства.

Основні фонди — засоби праці, які використовуються в процесі ви-робництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365 кален-дарних днів від дати їх вводу до експлуатації), зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на ви-готовлений продукт поступово по мірі використання.

Патент — документ, яким держава (державний орган) надає особі або підприємству виключне право використання зазначеного в патенті винаходу або раціоналізаторської пропозиції.

Первісна (балансова) вартість основних фондів відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію (вартість прид-бання обладнання, транспортні витрати, пов'язані з його доставкою та

B4SSES!SSSS^-^!S1JSLHX видав сировини та матеріалів на одиницю експлуатаційної характеристики продукції.

Підготовчий запас — запас, який пов'язаний з необхідністю прий-мання, розвантаження, сортування і складування виробничих запасів.

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самов-рядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та осо-бистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науко-во-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,

аЄР^^^^^^^'іщ1Л, яких шдприємство хоче досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення.

Повне товариство — товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та відповідають за зо-

Погодинна форма оплати праці оплата праці залежно від відп-рацьованого часу та рівня кваліфікації.

Постійні витрати — витрати, загальна сума яких не залежить від кількості виготовленої продукції в певних межах.

Поточне планування — розроблення планів на всіх рівнях управ-ління підприємством і в усіх напрямах його діяльності на короткі пері-

^і&Ж^^^ЇЖЇЙпасу, необхідний для безпере-бійної роботи підприємства між двома суміжними поставками, визна-чається в натуральних одиницях.

Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкоду-

звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування алгебра-їчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та інших дохо-

ЩВ Прїуток гіЙJSS'S^iS-^^йчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, ви-

^рмГі^їїїїї—^^уіво, що діє на основ! приват-ної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи).

Прогресуючі витрати — витрати, які зростають більшою мірою, ніж обсяг виробництва.

Продуктивність праці — показник, який характеризує ефектив-ність праці в процесі виробництва продукції та показує здатність пра-цівника випускати визначену кількість продукції за одиницю часу.

Промисловий зразок — розроблена автором або авторським ко-лективом модель виробу, який буде випускатися на даному підпри-

FMCTR1

Пропорційні витрати — витрати, розмір яких перебуває у пропор-ційній залежності від обсягів виробництва (кількості виготовленої про-

Професія — вид трудової діяльності, що вимагає визначеної підго-товки.

Прямі витрати — витрати, безпосередньо пов'язані з виготовлен-ням певного виду продукції і можуть бути обчислені на одиницю цієї продукції прямо.

Раціоналізаторська пропозиція корисна рекомендація, що сто-сується техніки та технології, які використовуються на даному підпри-

FMCTR1

Реалізована продукція — товарна продукція, яку фактично відван-тажено й оплачено споживачем продукції підприємства за певний (пла-новий) період.

Реальна заробітна платня — кількість товарів і послуг, які праців-ник може придбати за зароблену суму грошей.

Реальні інвестиції вкладення капіталу в розвиток матеріально-

ливості економії затрат праці, які з'являються внаслідок дії тих чи ін-ших факторів (удосконалення техніки, технології, організації виробни-цтва і праці тощо).

Реконструкція діючого підприємства здійснення за єдиним проектом повного або часткового переобладнання виробництва.

Ремонт основних фондів — це відновлення фізично зношених окре-мих конструктивних елементів (вузлів, деталей) і підтримання основних

Т1 ТоХники- особи, безпосередньо зайнят! створенням матеріаль-них цінностей або роботами по наданню виробничих послуг і перемі-щенню вантажів. основного виробництва).

Селянське (фермерське) господарство форма підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільського-сподарську продукцію, займатися її переробленням та реалізацією.

Омейне підприемство — підприємство, засноване на власності та праці громадян України — членів однієї родини, які проживають разом.

Службовці — працівники, які здійснюють підготовку та оформлен-

НЯ СЇЙЇ^І1Ї5К^0^^52^^ІГ-^^^ ви-

раз витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Спеціалісти — працівники, які виконують інженерно-технічні, еко-номічні та інші роботи.

Спілка споживчих товариств — об'єднання на добровільних заса-дах споживчих товариств.

Спільне підприємство         підприємство, засноване на базі

об'єднання майна іноземної юридичної або фізичної особи і суб'єкта

ДЄРЇГ2вчеСНт°оСвТариство - самостшна демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за містом проживання або роботи поєднуються для загального госпо-дарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального

СТаСтратегіЯ генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та ро-зподіл ресурсів для їх досягнення.

Тарифна система — сукупність нормативів, які забезпечують мож-ливість здійснювати диференціацію та регулювання заробітної платні різних груп і категорій працівників у залежності від якісних характери-

Тарифна сітка — шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

Тарифна ставка — абсолютний розмір оплати праці різноманітних груп робітників за одиницю робочого часу, який виражений у вартісній

Ф°РТарифно-кваліфікаційний довідник- збірник нормативних до-кументів, що містить систему вимог, яким повинні відповідати праців-

^їехнТчне мрІ2Й5її2їіЙІЦіспія- здшснення комплексу заходів, що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рівня окремих ділянок виробництва за рахунок впровадження нової те-хніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації та заміни технічно застарілого обладнання.

Технологічний запас — запас, який створюється у випадках, коли даний вид сировини має потребу в попередній обробці (наприклад, на

^T^^^^^^l^iLdcno товариство, стату-тний фонд якого поділено на частки визначених установчими докумен-тами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками в статутний фонд, a у випадку недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Товариство з обмеженою відповідальністю — товариство, що має статутний фонд, розділений на частини, розмір яких визначається уста-новчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх внесків.

Товарна продукція обсяг готової продукції, напівфабрикатів, призначених для реалізації на сторону (іншим підприємствам), а також робіт і послуг промислового характеру, що виконані для інших підпри-

FMCTR

Товарні знаки та товарні марки — це оригінальні символи, якими товар даної фірми відрізняється від товарів конкурентів.

Транспортнии запас — запас, якии створюється у випадку пере-вищення термінів вантажообігу в порівнянні з термінами документоо-

них працівників, які одержали необхідну професійну підготовку і (або) мають практичний досвід і навички роботи та вкладають їх в проведен-ня господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Трудомісткість продукції — сума всіх витрат праці на виробницт-во одиниці продукції на даному підприємстві.

Унітарне підприємство — створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статут-ний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доход, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, ке-рує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудо-вого найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Фізичний знос основних фондів виражається у втраті основними фондами технічних властивостей та характеристик в результаті експлу-атації, атмосферних впливів, умов збереження.

Фінансові інвестиції вкладення капіталу в різні фінансові акти-ви, найбільш значними з яких є вкладення в інструменти грошового та фондового ринків.

Фонд оплати праці— загальна сума витрат на оплату праці пра-цівників підприємства і виплат соціального характеру.

Чиста продукція підприємства додаткова (нова) вартість, що створена на даному підприємстві за певний (плановий) період.

Чистий прибуток — алгебраїчна сума прибутку від звичайної дія-льності на надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.