Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 10.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

10.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 10.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Валовий прибу-ток  Пв = ВР - ПДВ --АЗ-Св       ВР — виручка від реалізації

продукції підприємства

ПДВ — податок на додану

вартість

A3 — акцизний збір

Св — виробнича собівартість

реалізованої продукції

Прибуток від операційної дія-льності        По = Пв + Доп.ін --АВ-Вз-Воп.ін   Доп.ін — інші операційні до-

ходи

АВ — адміністративні витра-

ти

Вз — витрати на збут

Воп.ін — інші операційні ви-

трати

Прибуток від звичайної діяль-ності до оподат-кування  Пзо = По + Дк + Дф + + Дін - Вф - Вк - Він           Дк — доход від участі в капі-

талі

Дф — інші фінансові доходи

Дін — інші доходи

Вф — фінансові витрати

Вк — втрати від участі в капі-

талі

Він — інші витрати

Прибуток від звичайної діяль-ності            Пз = Пзо - ПП            ПП — податок на прибуток від звичайної діяльності

Чистий прибуток      ЧП = Пз + НП --НЗ-ПНП     НП — надзвичайний прибу-

ток

НЗ — надзвичайний збиток

ПНП — податок на надзви-

чайний прибуток

Загальний рівень

рентабельності

підприємства „ Пз ,.. _ Р = —ХІОО або С

„ Пз

Р =      X100

ОФ + 03         С — загальна виробнича собі-

вартість

ОФ — сума вартості основ-

них виробничих фондів

03 — сума оборотних коштів

Закінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Рентабельність ви-робничих фондів          Пз , лл

Р =      ХІОО

ОФ     

Рентабельність сукупних активів    „ Пз ,..

Р =      ХІОО

A         A — середня сума активів ба-лансу підприємства

Рентабельність власного (акціо-нерного) капіталу          „ чп , лл

Р =      X100

вк        ЧП — чистий прибуток підп-

риємства

ВК — сума власного капіталу

Рентабельність продукції     „ Пз ,.. _ Р = —X100 або Ст

„ Пз ,..

Р =      X100

Q         Ст — повна собівартість то-варної реалізованої продукції Q — обсяг реалізованої про-дукції

Рентабельність певного виробу      _, Ці - Si ,

Р =      ХІОО

Si         Ці, Si — відповідно ціна і со-бівартість і-го виробу

10.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХЗАДАЧ

Задача 10.1

Відомі наступні дані про роботу підприємства у звітному році: випущено продукції на суму 240 000 грн загальною собівартістю 182 тис.грн; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн, а на кінець року зменшились на 9 %; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарс-тва на суму 18 тис. грн за умов собівартості 15,8 тис. грн; одер-жано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушен-ня договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн; мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн; по-гашено проценти за банківський кредит у сумі 2,2 тис. грн; пога-шено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн; прибуток оподатковувався за ставкою 25 %.

Визначити величину фонду споживання і фонду нагрома-дження підприємства, якщо вони формуються у співвідношен-ніЗ : 1.

Розв'язання

1.         Для обчислення прибутку від операційної діяльності визна-

чимо обсяг реалізованої протягом року продукції:

РП = 240 + (20 - 20 х 0,91) = 241,8 тис. грн.

2.         Собівартість в обсязі випущеної продукції (Свп) становить:

^ 182

Свв =  X100 = 75,8 %,

240

тоді собівартість реалізованої продукції (Срп) дорівнює:

Срп = 241,8 х 0,758 = 183,28 тис. грн.

3.         Прибуток від операційної діяльності розраховується за фор-

мулою:

По — ВР - ПДВ - A3 - Св + Доп.ін - АВ - Вз - Воп.ін,

де ВР — виручка від реалізації продукції підприємства; ПДВ — податок на додану вартість; A3 — акцизний збір;

Св — виробнича собівартість реалізованої продукції; Доп.ін — інші операційні доходи; АВ — адміністративні витрати; Вз — витрати на збут; Воп.ін — інші операційні витрати. За умов нашого прикладу формула матиме вигляд:

По — ВР - Вв + Доп.ін Тоді:

По = 241,8 - 183,28 + (18 - 15,8) + 3,8 = 64,52 тис. грн.

4.         Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розра-

ховується за формулою:

Пзо = По + Дк + Дф + Дін - Вф - Вк - Він,

де Дк — доход від участі в капіталі; Дф — інші фінансові доходи; Дін — інші доходи; Вф — фінансові витрати; Вк — втрати від участі в капіталі; Він — інші витрати. За умов нашого прикладу формула має вигляд:

Пзо = По - Вф - Він

Пзо = 64,52 - (2,2 + 8,3) - 3,95 = 50,07 тис. грн.

5. Прибуток від звичайної діяльності (за умовами нашого при-кладу він буде дорівнюватиме чистому прибутку) розраховується за формулою:

Пз — Пзо - ПП,

де ПП — сума податку на прибуток.

Тоді Пз = 50,07 - (50,07X0,25) = 37,55 тис. грн. Ця сума підлягає розподілу на підприємстві. Величина фонду нагромадження (Фн) становитиме:

_ 37,55

Фн =   = 9,4 тис. грн.

4

Величина фонду споживання (Фс):

Фс = 9,4 х 3 = 28,2 тис. грн.

Задача 10.2

Розрахувати показники рентабельності за даними таблиці 10.1.

Таблщя10.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Ви-ріб/показник        Річний обсяг реалізацїі, т     Повна собівар-тість виробу, грн     Відпускна ціна, грн   Вага виробу, кг

A         70        0,63     0,75     0,9

Б          62        0,49     0,55     1,0

В         35        0,43     0,50     0,5

Г          10        0,23     0,30     0,2

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн, оборот-них коштів 20,5 тис. грн.

Розв'язання

За наведеними даними можна обчислити рентабельність окремих виробів, рентабельність продукції і загальну рентабель-ність виробництва.

1. Рентабельність окремих виробів обчислюємо за формулою:

Ці-Si 1ЛЛ

Р —     хЮО ,

Si

де Ц/, Si — відповідно ціна та собівартість і-го виробу.

_,.. 0,75-0,63 члл       0/

Р(А) = X 100 = 19,04 /о',

0,63

_,_. 0,55-0,49 члл      о/

Р(Б) =  ХІ00 = 12,24 /о',

0,49

г./тіч 0,50-0,43           о/

Р(В) = ХІОО =16,28 /о;

0,43

_,_ 0,30 -0,23 0/

Р(Г) =  х 100 = 30,43 /о.

0,23

2.         Для обчислення рентабельності продукції пекарні слід роз-

рахувати виручку від реалізації продукції (ВР) та собівартість ре-

алізованої продукції (Св):

т-,г>    7000    3500    10 000

ВР = 0,75х      h 0,55 X 6200 +0,5 X h0,3x   = 1 424 333,33 грн.

0,9       0,5       0,2

,-, 7000           3500    10 000

Св = 0,63 х     h 0,49х 6200 + 0,43 х ь 0,23 х           = 120 980 грн.

0,9       0,5       0,2

Прибуток від операційної діяльності дорівнюватиме:

По = 142 433,33 - 120 980 = 21 453,33 грн.

Рентабельність продукції розраховується за формулою:

™ По . пп Р =—хІОО, С

де С = Св.

Тоді:

_, 21453,33 .

Р =      ХІ00 = 17,73 %.

120 980

3.         Загальна рентабельність виробництва розраховується за фор-

мулою:

Пз 1ЛЛ

Р =      хІОО,

ОФ + ОЗ

де Пз — прибуток від звичайної діяльності (за умов нашого при-кладу дорівнює прибутку від операційної діяльності);

ОФ — сума вартості основних виробничих фондів;

03 — сума оборотних коштів.

_,         21453,33         .

Р —     ХІ00 = 12,96%.

145 000 + 20 500

Задача 10.3

Порівняйте рентабельність продукції за три квартали на підс-таві даних, наведених у таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Одиниця виміру       Квартал

 

           

            I           II         III

Кількість виробів      шт.      1500    2000    1800

Ціна одного виробу  тис. грн          60        60        60

Собівартість одного виробу            тис. грн          50        52        48

Розв'язання

1.         Виручка від реалізації продукції (ВР) складатиме:

1          кв. ВРі = 60 х 1500 = 90 000 тис. грн;

2          кв. ВР2 = 60 х 2000 = 120 000 тис. грн;

3          кв. ВРз = 60 х 1800 = 108 000 тис. грн.

2.         Собівартість продукції, що випускається (Св) складає:

1          кв. Сві = 50 х 1500 = 75 000 тис. грн;

2          кв. Свг = 52 х 2000 = 10 4000 тис. грн;

3          кв. Свз = 48 х 1800 = 86 400 тис. грн.

3.         Прибуток від операційної діяльності продукції (По) склада-

тиме:

1          кв. Поі = 90 000 - 75 000 = 15 000 тис. грн;

2          кв. П02 = 120 000 - 104 000 = 16 000 тис. грн;

3          кв. П03 = 108 000 - 86 400 = 21 600 тис. грн.

4.         Рентабельність продукції розраховується за формулою:

По 1ЛЛ Р = —хІОО, С

де По — прибуток від реалізації продукції; С — собівартість продукції.

Тоді рентабельність продукції складатиме:

, _ 15 000

1          кв. Pj =           xlOO = 20 %;

75 000

, _ 16 000

2          кв. P2 =          XlOO =15,4 %;

104 000

_ _ 21 600

3          KB. P3 =         ХІ00 = 25 %.

86 400

Таким чином, найбільш високою була рентабельність у тре-тьому кварталі — 25 %.

Задача 10.4

У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 ви-робів за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підпри-ємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрат складають 70 000 грн, питомі змінні — 60 грн в другому кварталі було виго-товлено та реалізовано 6000 виробів. У третьому кварталі плану-ється збільшити прибуток на 10 % у порівнянні з другим.

Визначте, який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %.

Розв'язання

1.         Прибуток від операційної діяльності (реалізації продукції) в

2 кварталі складатиме:

По = Ц х Q2 - Взмін х Q2 - Впост,

де Ц — ціна одиниці продукції;

Qi — обсяг реалізації продукції в 2 кварталі; Взмін — питомі змінні витрати; Впост — загальні постійні витрати. Тоді:

По — 80 х 6000 - 60 х 6000 - 70 000 = 50 000 грн.

2.         Додатковий приріст продукції в 3 кварталі в порівнянні з

2 кварталом для збільшення прибутку на 10 % розраховується за

формулою:

. _,       АПр

AQn = .

Ц - Взмін

Тоді для збільшення прибутку в 3 кварталі, необхідно додат-ково виробити продукції:

. _, 50 000x0,1

AQn    = 250 вирооів.

80-60

10.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 10.5

На основі даних, наведених в таблиці 10.1, проаналізувати до-ходи та прибутки підприємства. Зробити відповідні висновки.

ТаблщяЮ.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий період, тис. грн      Звітний період, тис. грн

Обсяг виробництва товарної продукції     8096    11200

Виручка від реалізації продукції та послуг 7475    9830

Доход від здійснення операцій оренди      13        13,5

Доход від регулювання безнадійної заборгованості         -130,6 +4,6

Загальні витрати підприємства      4748    8580

Витрати на виробництво та збут, у тому числі:

—        витрати сировини

—        витрати на персонал (враховуючі внески на

соціальні заходи)

—        амортизаційні відрахування

—        витрати на утримання та експлуатацію

об'єктів соціальної інфраструктури 4363 3137 873

21 190 7310 5400 1090

23,8 61,8

Задача 10.6

Проаналізувати вплив на зміну прибутку від операційної дія-льності організаційно-технічних заходів щодо збереження ресур-сів підприємства.

Інформація для розрахунків: обсяг річного виробництва — 29 400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини — 15 грн/шт.; вартість до-датково встановленого обладнання— 130 тис.грн; норма амор-тизації— 10 %; річний обсяг на поточний ремонт обладнання —

15 % від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробни-цтва продукції - 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка — 0,87 грн/од.; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також від-рахувань — 2,0; зростання ціни від поліпшення якості реалізова-ної продукції — 4 грн.

Задача 10.7

Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку (якщо витрати підприєм-ства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збі-льшення обсягів виробництва. Шдприємство реалізувало у бази-сному періоді 10 тис. од. Продукції за ціною 20 грн, у звітному -на 15 % більше за ціною 30 грн.

Задача 10.8

На основі даних, наведених у таблиці 10.2, розрахувати та проаналізувати прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.

Таблиця 10.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий період, тис. грн      Звітний період, тис. грн

Обсяг виробництва товарної продукції     9700    10200

Виручка від реалізації продукції та послуг 9420    10 080

Дохід від здійснення операцій оренди       15        20

Дохід від надання комерційного кредиту  5          3

Доходи від розміщення депозитних вкладів         4          4

Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд       340      450

Матеріальні виробничі витрати      2000    2600

Комерційні витрати 700      870

Витрати на заробітну плату та соціальні платежі 1200    1500

Амортизаційні відрахування           150      135

Загальногосподарські витрати        490      520

Податок із власника транспортних засобів           9          —

Плата за торговельний патент        12        12

Сплата штрафів та пені        —        450

Виплата дивідендів  1450    —

Задача 10.9

Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний період склала 9000 грн. Витрати з реалізації верстата складають 5 % ви-робничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11 800 грн. За ра-хунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 %. Визначити зміну рен-табельності виробництва фрезерного верстата.

Задача 10.10

На основі даних, наведених у таблиці 10.3, визначити показ-ники рентабельності виробництва та використовуваних ресурсів підприємства.

Таблиця 10.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Сума, тис. грн

Прибуток       647

Товарна продукція    2477

Повна собівартість    1726

Матеріальні витрати 1222

Основні фонди          517

Фонд оплати праці   442

Чисельність персоналу        2270

Задача 10.11

Підприємство спеціалізується на виробництві виробів А. Ви-значити рівень рентабельності виробу та показники рентабельно-сті виробництва, якщо план випуску готових виробів — 7200 шт., повна собівартість виробу 86 грн, гуртова ціна— 110 грн, серед-ньорічна вартість виробничих фондів 1650 тис. грн. Прибуток пі-дприємства оподатковується за ставкою 25 %.

Задача 10.12

У звітному періоді підприємство виробило 500 виробів С, 3 яких 57 % — найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої якості до 80 % у загаль-

ному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої катего-рії — 1500 грн, найвищої категорії-- 1800 грн. Визначити су-му прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції най-вищої категорії.

Задача 10.13

У зв'язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 грн чис-того прибутку, що становить 80 % його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибу-тку можна одержати за умов реалізації запланованої до виробни-цтва товарної продукції, виконання робіт непромислового харак-теру, зміни обсягів складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити ро-змір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг на-лежного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.

Дані для розрахунків:

1.         Запланований обсяг товарної продукції- 5000 од., або 430 тис. грн в оптових цінах виробника.

2.         Повна собівартість товарної продукції — 360 тис. грн.

3.         Залишки товарної продукції на складі— 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) — 108 тис. грн.

4.         Норматив готової продукції на складі за повною собівартіс-тю у плановому періоді — 50,4 тис. грн.

5.         Планова сума прибутку від робіт непромислового характе-ру — 10 000 грн.

6.         Коефіцієнт оподаткування прибутку — 0,25.

Задача 10.14

Обсяг реалізованої продукції підприємством (без податку на до-дану вартість і акцизного збору) у звітному році склав 32 360 тис. грн, собівартість реалізованої продукції— 20 420 тис.грн, доходи від реалізації матеріальних цінностей — 284 тис. грн, отримані дивіде-нди від інших підприємств — 46 тис. грн, втрати від уцінки позаобі-гових активів — 12 тис. грн, сума податків, які сплачує підприємст-во, становить 878 тис. грн, сума сплати відсотків за кредит 1888 тис. грн, середня сума активів — 88 400 тис. грн, власний капі-тал — 32 460 тис. грн.

Визначити чистий прибуток підприємства, рентабельність су-купних активів, рентабельність власного капіталу і рентабель-ність реалізованої продукції.

Задача 10.15

Підприємство планує випустити таку продукцію (табли-ця 10.4):

Таблиця 10.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Кількість, шт. Собівартість одиниці продукції, грн.          Оптова ціна за одиницю продукції, грн

A         50        256      342

Б          20        122      184

В         12        2152    3204

Г          110      244      326

Доходи підприємства від здачі майна в оренду складуть 84 520 грн, доходи, отримані від реалізації цінних паперів -15 880 грн, сума податку на прибуток— 4660 грн. Відрахування від прибутку в резервний фонд складе 10 %, фонд споживання — 60 %, фонд накопичення — 30 %.

Визначити чистий прибуток підприємства і розподілити його.

10.6ТЕМИРЕФЕРАТІВ

1.         Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

2.         Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприєм-ствах різних галузей економіки України.

3.         Державна політика оподаткування та прибутковість підп-риємств.

4.         Шдвищення прибутковості підприємства під впливом дії окремих чинників.

5.         Загальноприйнята практика використання прибутку підп-риємства.