Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

10.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Дохідність підприємства є:

а)         одним з найголовніших показників, які відображають його

фінансовий стан;

б)         показником, який визначає мету підприємницької діяль-

ності;

в)         показником, який характеризує основний результаті діяль-

ності підприємства;

г)         правильні «б» і «в»;

д всі відповіді правильні.

2.         Дохід підприємства — це виручка:

а)         отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємст-

ва та послуг невиробничого характеру;

б)         підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання

робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного

збор) ;

в)         від реалізації виготовленої підприємством продукції;

г усі відповіді правильні.

3.         До доходів від позареалізаційнш операцій підприємства ві-

дносяться доходи від:

а)         реалізації нематеріальних активів;

б)         пайової участі в діяльності спільних підприємств;

в)         реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду,

є доходом від:

а)         реалізації продукції, робіт, послуг;

б)         реалізації матеріальних цінностей і майна;

в)         позареалізаційних операцій;

г)         усі відповіді неправильні.

5.         Прибуток — це:

а)         виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням

матеріальних і прирівняних до них витрат;

б)         частина виручки, що залишається після відшкодування усіх

витрат на виробничу і комерційну діяльність;

в)         виручка від підприємницької діяльності;

г)         дохід підприємства.

а)         винагороду за підприємницьку діяльність;

б)         розмір монопольного доходу;

в)         ефективність використання всього ресурсного потенціалу

підприємства;

г)         доход, що отримується за сприятливих умов функціонування.

7.         Основною умовою одержання підприємством певної суми

прибутку є:

а)         перевищення доходів над витратами;

б)         здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в)         задоволення попиту;

г)         усі відповіді неправильні.

8.         Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку

від звичайної діяльності на величину:

а)         процентів за довгострокові кредити;

б)         податку на прибуток;

в)         алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного

збитку та податку на надзвичайний прибуток;

г)         витрат на виконання позареалізаційних операцій.

9.         Прибуток від операційної діяльності — це:

а)         виручка від реалізації продукції;

б)         грошове вираження вартості товару;

в)         різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному

виразі (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

г)         чистий прибуток підприємства.

10.       Прибуток, який залишається у розпорядженні підприєм-

ств) , не може бути використаним на:

а)         розвиток підприємства;

б)         стимулювання праці робітників підприємства;

в)         оплату поточних витрат підприємства;

11. 3 метою підвищення прибутковості підприємству необ-хідно (заумов конкуренції):

а)         підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її со-

біва)тість;

б)         підвищувати якість продукції та ціни на неї;

в)         застосовувати нові технології виробництва продукції;

г)         правильно «a» і «б»;

д)         правильно «a» і «в»;

є усі відповіді правильні.

г виплату дивідендів за цінними паперами.

12. Рентабельність — це:

а)         частина виручки, що залишається після відшкодування всіх

витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б)         відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в)         різниця між виручкою та прямими витратами;

г)         відношення валових витрат на виробництво до обсягу това-

рної продукції.

13. Рентабельність підприємства — це:

а)         одержуваний підприємством прибуток;

б)         відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у

відсотках до витрат коштів або капіталу;

в)         відношення прибутку до середньої вартості основних фон-

дів та оборотних коштів;

г)         прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції.

14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:

а)         прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б)         прибутку від операційної діяльності до виручки від реа-

лізації;

в)         прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості

майна підприємства;

г)         прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості ос-

новних фондів підприємства.

15. Рентабельність продукції визначається як співвідно-шення:

а)         прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації про-

дукції;

б)         прибутку від операційної діяльності та виручки від реаліза-

ції (без ПДВ та акцизу);

в)         прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості

майна підприємства;

г)         прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості ос-

новних фондів та оборотних коштів.

16.       Рентабельність сукупних активів характеризує ефектив-

ність використання:

а)         оборотних коштів;

б)         основних фондів підприємства;

в)         всього наявного майна підприємства;

г)         активів підприємства, створених за рахунок власних

коштів.

17.       Рентабельність власного капіталу — це відношення:

а)         прибутку від звичайної діяльності до власного капіталу;

б)         чистого прибутку до власного капіталу;

в)         валового прибутку до власного капіталу;

г)         прибутку (до сплати процентів за кредит) до власного капі-

талу.