Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_92dce0b0a56aa98027cfe204bc579887, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Економічна сутність доходу підприємства : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

10.1. Економічна сутність доходу підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Доход є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг та вико нання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору.°хгг

свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, ін-шими технічними, функціональними характе-ристиками та властивостямистворює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку

Доходність підприємства є одним із найголовніших показни-ків, які відображають його фінансовий стан. Такий показник ві-дображує мету підприємницької діяльності.

Доходи підприємства -

джерело розвитку його ді-яльності, що забезпечує:

 

формування прибутку як джерела розширено-го відтворення діяльно-сті підприємства

фінансування усіх по-точних витрат, що по-в'язані зі здійсненням гос-подарської діяльностівиплату податкових пла-тежів, що пов'язані зі здій-сненням діяльності

Види доходів підприємстваЗа

 

—        доходи від звичайної діяльності;

надзвичайні доходиЗа видом діяльності

 

—        доходи від виробничої діяльності;

—        доходи від посередницької та торгове-льної діяльності;

—        доходи від інвестиційної діяльності;

—        доходи від фінансової діяльності;

доходи від іншої діяльностіЗа повнотою

віітР:гння

 

—        бухгалтерські доходи;

приховані доходиВаловий доход => це загальна сума доходу, що отримує підп-риємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і не-матеріальній формах як на території України, так і за її межами,

Чистий ДОХОД => є різницею між доходами від реалізації про-дукції та обов'язковими платежами, що входять до ціни товару.

Необхідний доход => доход, який дозволяє підприємству фі-нансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток.

Можливий доход => це доход, який може отримати підприєм-ство при наявних виробничих пот’жностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній конюнктурі ринку.

Джерела отримання доходів

1. Операційні

f1.1. від реалізації продукції, робіт, послуг

1.2. інші операційні

—        ДОХОДИIвід реалізащі готовоі продукції, напівфабрикагів;

—        від реалізації товарів;

—        від реалізації робіт, послуг

 

—        від реалізащі шоземноі валюти;

—        від реалізації інших оборотних активів;

—        від операційної оренди активів;

—        від операційної курсової різниці;

—        одержані штрафи, пені;

—        відшкодування раніше списаних активів;

—        від списання кредиторської заборгова-ності;

—        одержані гранти та субсидії;

інші доходи від операційної діяльності-S-

 

—        від інвестицій в асоційовані підприємства;

—        від спільної діяльності;

—        від інвестицій у дочірні підприємства;

—        дивіденди одержані;

—        відсотки одержані;

інші доходи від фінансових операцій

 

—        від реалізації фінансових інвестицій;

—        від реалізації необоротних активів;

—        від реалізації майнових комплексів;

—        від реалізації неопераційної курсової рі-зниці;

—        від реалізації безоплатно одержаних ак-тивів;

—        інші доходи від звичайної діяльностіWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_92dce0b0a56aa98027cfe204bc579887, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0