Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1a8b281e2db1f5ad2e23061165c329d7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

9.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Задача9.16

Ha основі нижченаведених даних (табл. 9.1) проаналізувати склад витрат та їх динаміку. Розрахувати витрати на 1 грн проду-кції у складі елементів витрат. Зробити відповідні висновки. За-значити можливі причини відхилення витрат за окремими елеме-нтами.

Тсіблщя9.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        1-й період      2-й період

Обсяг товарної продукції     3170    3895

Індекс цін       1,0       1,1

Витрати на виробництво продукції, у т. ч. матеріальні витрати            2522 1765       3174

2285

Індекс цін на сировину та матеріали         1,0       1,2

Амортизація основних фондів        202      171

Витрати на оплату праці     366      495

Відрахування на соціальні потреби            121      168

Інші витрати  68        55

Задача9.17

Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік становлять 6000 грн. Ціна реалізації продукції-- 16 грн, змінні витрати — 8 грн. Попит на продукцію — досить високий, діапазон виробництва у підприємства від 600 до 2500 од. Поточ-ний обсяг реалізації становить 1500 од.

Визначити:

1)         критичний обсяг діяльності;

2)         кількість одиниць продукції для отримання чистого прибу-тку в розмірі 2500 грн;

3)         розмір прибутку за умов зменшення змінних витрат на 10 % та постійних витрат на 500 грн (поточний обсяг реалізації лиша-ється без змін);

4)         ціну, яку належить встановити для отримання прибутку в розмірі 9500 грн за поточним обсягом реалізації;

5)         додатковий обсяг продажів, потрібний для покриття додат-кових постійних витрат у розмірі 1000 грн.

Задача9.18

Ha базі даних, що наведені в таблиці 9.2, визначити:

1)         структуру витрат підприємства та її динаміку; зазначити можливі причини відхилення витрат за окремими статтями;

2)         виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, прості та комплексні;

3)         визначити обсяг умовно-постійних та умовно-змінних ви-трат, маючи на увазі, що цехові та загальнозаводські витрати від-носяться до умовно-постійних, в інших комплексних статтях во-ни займають 65 %;

4)         виробничу та повну собівартість.

Таблиця 9.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Статті Базовий період          Звітний період

Сировина та матеріали        1100    1520

Покупні, комплектуючі, напівфабрикати   100      80

Паливо, енергія         528      608

Основна заробітна плата за відрядними розцінками       316      401

Додаткова заробітна плати  56        60

Відрахування на соціальне страхування    130      170

Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва   7          9

Знос спеціальних інструментів       12        12

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання       68        73

Загальновиробничі витрати            52        54

Загальногосподарські витрати        84        92

Комерційні витрати 60        80

Витрати внаслідок технічного браку          9          15

Задача9.19

Розрахувати повну собівартість продукції, якщо витрати на основні матеріали— 1,1 грн, напівфабрикати зі сторони — 0,26 грн, паливо та енергію — 0,6 грн, основну заробітну плату

робітників — 0,8 грн, додаткову заробітну плату — 0,08 грн, від-рахування на соціальне страхування — 37,5 %.

Річні витрати на утримання та експлуатацію обладнання скла-дають 200 тис.грн, загальновиробничі витрати — 360 тис.грн, загальногосподарські — 140 тис.грн, основна заробітна плата виробничих робітників — 100 тис. грн на рік. Позавиробничі ви-трати складають 3 % від виробничої собівартості.

Задача 9.20

Обсяг товарної продукції в базовому році склав — 6400 тис. грн, а витрати на 1 грн — 0,9 грн. Умовно-постійні витрати в базово-му році — 1500 тис. грн.

За планом обсяг виробництва збільшиться на 10 %, умовно-постійні витрати на 4 %. За рахунок впровадження нової техніки буде зекономлено 72 тис. грн.

Визначити:

1)         обсяг товарної продукції за планом;

2)         собівартість товарної продукції за рівнем витрат минулого року;

3)         відносну економію умовно-постійних витрат у плановому році;

4)         собівартість товарної продукції за планом;

5)         планові витрати на 1 грн;

6)         відсоток (%) зниження витрат порівняно з минулим роком.

Задача 9.21

Собівартість товарної продукції — 7600 тис. грн.

Собівартість залишків товарної продукції на складі на початок розрахункового періоду — 220 тис. грн, а на кінець -245 тис. грн.

Собівартість залишків відвантаженої продукції без зміни її власника на початок розрахункового періоду — 120 тис. грн, а на кінець — 150 тис. грн.

Визначити повну собівартість реалізованої продукції.

Задача 9.22

Визначити суму цехових витрат, яка повинна бути включена у собівартість виробу, якщо відомо, що сума цехових витрат 60 тис. грн, основна заробітна плата виробничих робітників цеху 25 тис. грн, за діючим технологічним процесом за повне виготов-лення виробу основна заробітна плата складає 2,8 тис. грн за одиницю.

Задача 9.23

У плановому році змінюються норми витрат матеріалів і пла-нові ціни на їх придбання (інформація для розрахунків наведена в таблиці 9.3).

Таблщя9.З

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

                        Звітний рік Плановий рік

Виріб  Програма випу-ску, штук     Норма ви-трат на 1 виріб, т            Ціна

1 т, грн           Норма витрат на 1 виріб, т  Ціна

1 т, грн

A         400      0,9       84        0,8       91

Б          1200    0,15     98        0,1       102

В         800      1,5       72        1,4       75

Визначити:

1)         загальне зниження витрат на матеріали в плановому році;

2)         ступінь зміни витрат унаслідок зниження норм витрат ма-теріалу і підвищення планових цін.

Задача 9.24

На основі нижченаведених даних (табл. 9.4) розрахувати кое-фіцієнт реагування змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу виробництва.

Побудувати графік змінних витрат на весь обсяг виробництва та витрат на одиницю продукції.

Таблщя 9.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Кількість виробленої продукції, од.            Постійні витрати, грн          Змінні витрати за варіантами, грн

 

           

            1          2          3

100      1000    400      400      400

110      1000    440      418      517

121      1000    484      425      653

133      1000    532      439      825

146      1000    585      448      10 804

Задача 9.25

За звітними даними роботи комбінату виявлена економія ма-теріалів за рахунок зниження норм на 10 % і за рахунок зниження цін на 3 %. Собівартість товарної продукції склала — 845 тис. грн, затрати на сировину та матеріали 408 тис. грн. Визначити вплив зазначених факторів на показник собівартості продукції.

Задача 9.26

Розрахувати зміну собівартості товарної продукції, її знижен-ня за рахунок зростання продуктивності праці і зниження норм витрат основних матеріалів за даними таблиці 9.5.

Таблщя9.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Варіанти

 

            1-й      2-й      3-й

Собівартість товарної продукції, тис. грн  900      950      1000

Планове зростання продуктивності праці, %       2          3          5

Планове зростання середньої заробітної плати, %           1          2          4

Планове зниження витрат основних матеріа-лів, %       3          4          5

Питома вага заробітної плати в собівартості про-дукції, %         20        25        27

Питома вага основних матеріалів, %         60        55        42

Задача 9.27

У результаті вдосконалення технології заплановано знизити нормативну трудомісткість виробу на 20 % і збільшити вихід придатних виробів з 74 % до 78 %. Встановити процент зниження цехової собівартості виробу в плановому періоді за даними таб-лиці 9.6.

ТаблщяЯ.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Значення

Прямі затрати на виріб, грн.            19,2

Нормативна трудомісткість виготовлення виробу, н-год           4,0

Середній розряд робіт (умови праці шкідливі)      3

Годинна тарифна ставка, грн.         1,68

Середній процент премій    20

Додаткова заробітна плата, %         10

Відрахування на соціальні заходи, %         37,5

Цехові витрати на виріб, грн.         1,2

Задача 9.28

Спеціалізація виробництва забезпечила зростання продуктив-ності праці на 8 %, при цьому заробітна плата зросла лише на 5 %. Собівартість товарної продукції становила 908,6 тис. грн, a фонд заробітної плати складав 318 тис. грн. Визначити вплив зростання продуктивності праці на рівень собівартості.

Задача 9.29

Визначити вплив на собівартість продукції збільшення її випуску на 25 %, якщо загальна сума умовно-постійних витрат становила 9 тис. грн, а собівартість товарної продукції -27 тис. грн.

Задача 9.30

Визначити вплив на собівартість річного випуску продукції нижченаведених факторів:

—        обсяг продукції, що виробляється, знизиться на 10 %, сума умовно-постійних витрат — 200 тис. грн.;

—        введено обладнання вартістю 20 тис. грн, норма амортиза-ції — 5 %;

—        зменшиться чисельність працюючих на 5 чол., середньомі-сячна заробітна плата яких — 260 грн, відрахування від заробіт-ної плати — 37,5 %.

Зробити належні висновки.

Задача 9.31

Визначити суму витрат на утримання та експлуатацію облад-нання, яка припадає на одиницю продукції. Заробітна плата — 207 грн. На одиницю продукції фонд заробітної плати робітників структурного підрозділу — 600 тис. грн. Як зміниться в кальку-ляції одиниці значення витрат на утримання та експлуатацію об-ладнання, якщо на початку періоду ввести 2 одиниці устаткуван-ня вартістю 20 тис. грн, річні витрати на ремонт та обслуговування кожного — 2,5 тис. грн. Норма амортизації обла-днання — 5 %.

Загальна сума витрат на утримання та експлуатацію облад-нання, що підлягає розподілу, — 1050 грн. Зазначити переваги та недоліки розподілу витрат за даним методом.

Задача 9.32

Цех виготовляє два комплекти деталей A і Б. Деталі оброб-люються на трьох групах устаткування: токарному, фрезерному, свердлильному. Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, їх завантаженість, витрати часу на 1 комплект наве-дено у таблиці 9.7.

Таблщя9.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Група уста-ткування Витрати на екс-

плуатацію та

утримання ма-

шин     Завантаже-ність, тис.

маш. год за нормами            Нормативний час обробки ком-плекту деталей, нормо-год

 

           

           

            A         Б

Токарна          18        99        3,3       5,5

Фрезерна       12,8     88        —        3,3

Свердли-льна           8,4       77        2,2       2,2

Разом  39,2     264      5,5       11

Середньогодинні тарифні ставки робітників: токарів — 0,25 грн, фрезерувальників — 0,22, свердлувальників — 0,18 грн. Додаткова заробітна плата — 15 % від основної, відрахування від заробітної плати — 37,5 %. Фонд основної заробітної плати — 60 тис. грн. Визначити витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання на деталі A і Б.

Задача 9.33

Ha підставі нижченаведених даних (таблиця 9.8, 9.9) визначи-ти суму та рівень витрат на паливо, газ та електроенергію. Розра-хунки виконати окремо за видами витрат: витрати за використан-ня газу; витрати на силову енергію, що використовується технологічним обладнанням.

Таблщя9.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Найменування обладнання Кількість одиниць     Витрати газу за год3 -ну на одиницю, м   Час роботи на добу, годин

Газові пальники        90        4,06     13

Газові кип’ятильники          8          4,35     15

Разом                        

Таблиця 9.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Найменування обладнання Кількість одиниць     Потужність, кВт        Час роботи на добу, годин

Універсальний привід         2          0,8       2

М’ясорубка    1          0,6       1

Машина для миття посуду   2          10,8     12

Мармит          2          6,0       8

Кавоварка      1          1,3       5

Підприємство працює 360 днів на рік; тариф за 1 м газу — 0,19 грн; тариф за 1 квт/год. електроенергії — 0,17 грн. Плановий обсяг реалізації продукції — 1953 тис. грн.

Задача 9.34

Розрахувати собівартість продукції, якщо витрати на вироб-ництво 500 виробів А та 800 виробів Б характеризуються такими даними (таблиця 9.10):

Таблщя9.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Місце утворення витрат      Характер витрат       Вироби           Матеріальні витрати Витрати на оплату праці

Цех 1   Прямі  A         90        70

 

            Прямі  Б          50        80

 

            Непрямі          АБ       100      50

Цех 2   Прямі  A         100      80

Цех 3   Прямі  Б          130      140

Управління та збут   Непрямі          АБ       140      120

Задача 9.35

Підприємство самостійно виготовляє для свого цеху деталь, ви-трати на виробництво якої становлять 5800 грн, у тому числі змін-ні — 5000 грн, постійні — 800 грн. Інше підприємство запропону-вало таку саму деталь за 5500 грн. Якщо підприємство прийме таку пропозицію, то виробничі потужності, що звільняються, мо-жуть бути спрямовані на випуск іншого виробу (альтернативного).

Визначити:

1)         величину прибутків або збитків від угоди;

2)         якою повинна бути величина змінних витрат альтернатив-ного (іншого) виробу, для того, щоб підприємство за умов здійс-нення угоди не мало збитків;

3)         якою буде величина середніх загальних витрат альтернати-вного виробу, який підприємство планує випускати на вивільне-них площах.

Задача 9.36

Цех підприємства випускає вироби А, Б, В. Сума загальнови-робничих витрат кошторису становить 90 960 млн грн. Загально-господарські витрати становлять за нормативом 140 %. Цеху встановлені такі завдання щодо випуску продукції (таблиця 9.11):

Таблщя9.11

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Виріб A          Виріб Б           Виріб В

План випуску, од.     7000    4500    2500

Основна заробітна плата на одиницю виробу, грн         43        40        35

Визначити:

1)         загальногосподарські витрати у розрахунку на один виріб;

2)         загальновиробничі витрати у розрахунку на один виріб;

3)         суму загальногосподарських витрат, що відносяться на да-ний цех.

Задача 9.37

У звітному періоді порівняно з базисним витрати на сировину знизилися на 10 % (у структурі собівартості базового періоду во-ни складали 60 %) та змінився обсяг виробництва продукції. Інші складові питомих змінних витрат та загальні постійні витрати за-лишилися незмінними, але питомі сукупні витрати знизилися на 8400 грн.

Визначте, на скільки відсотків змінився випуск продукції, як-що в базисному періоді питомі сукупні витрати складали 84 600 грн, а питомі постійні витрати — 24 200 грн.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1a8b281e2db1f5ad2e23061165c329d7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0