Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

9.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача9.1

У звітному році собівартість товарної продукції склала 450,2 тис. грн, витрати на 1 грн товарної продукції — 0,89 грн.

У плановому році витрати на 1 грн товарної продукції встано-влені в розмірі 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції збільшить-ся на 8 %.

Визначте собівартість товарної продукції планового року.

Розв'язання

1.         Витрати на 1 грн товарної продукції розраховуються таким

чином:

_ С

1грн    ^. '

де С — собівартість товарної продукції;

Q — обсяг виробництва продукції.

Виходячи з цієї формули визначимо обсяг товарної продукції в звітному році:

_ С 450,2

Q         =          = 505,483 тис. грн.

ВІІР„ °,89

2.         Обсяг товарної продукції у плановому році становитиме:

Qx = 505,483 х 1,08 = 546,31 тис. грн.

3.         Собівартість товарної продукції в плановому році станови-

тиме:

Сі = біхВ1грн =546,310x0,85 = 464,364 тис. грн.

Задача 9.2

Собівартість товарної продукції підприємства в базовому пе-ріоді складала 380,5 тис. грн. У звітному періоді підвищилася продуктивність праці на 6 % та середня заробітна плата на 4 % за незмінного розміру постійних витрат.

Питома вага оплати праці в собівартості продукції— 23 %, постійних витрат — 20 %.

Визначте процент зниження собівартості та отриману еконо-мію під впливом вказаних факторів.

Розв'язання

1. Зниження собівартості продукції за рахунок зростання про-дуктивності праці, що перевищує зростання заробітної плати ро-зрахуємо за формулою:Спп

Ізп | ^

1          хДзп

InnJ

де Ізп — індекс зміни заробітної плати;

Іпп — індекс зміни продуктивності праці;

Дзп — питома вага заробітної плати в структурі собівартості продукції.

0,46%.

Спп =

ч 1,06

2. Зниження собівартості за рахунок збільшення обсягу виро-бництва при незмінних постійних витратах розраховується за фо-рмулою:. Іпв .

Св —

1          хДпв,

Ів '

де Іпв — індекс зміни постійних витрат;

Ів — індекс зміни обсягу виробництва продукції;

Дпв — питома вага постійних витрат у структурі собівартості продукції.Св

1

1          Х20 = 1,4%.

1,08 '

1.         За рахунок обох факторів собівартість продукції знизилася на: AC = 046 + 1,4 = 1,86 %.

2.         Економія від зниження собівартості продукції складає:

380,5x1,86

Е —     — 7,077 тис. грн.

100

Задача 9.3

За звітними даними собівартість товарної продукції складала 74 000 грн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26 %, матеріальних витрат — 48 %. На плановий період передбачено досягти зростання продуктивності праці од-

ного працюючого на 2 %, середньої заробітної плати — на 1 %, a зниження матеріальних витрат на — 4 %. Визначте, як зміниться собівартість товарної продукції в плановому періоді.

Розв'язання

Для визначення зміни собівартості товарної продукції можна використовувати індексний метод.

1.         Обчислимо вплив на зниження собівартості зростання про-

дуктивності праці і середньої заробітної плати:

Спп = X 26 = 0,26 %.

1,02

2.         Вплив зниження рівня матеріальних витрат можна обчислити:

Смв = (1 - 0,96) х 48 = 1,92 %.

3.         Загальне зниження собівартості товарної продукції в плано-

вому році буде складати:

АС= 0,26 + 1,92 = 2,18 %.

Планова собівартість дорівнює:

._, 74 000х(і00-2,18)

ДСпл =           '- — 72 386,8 грн.

100

Задача 9.4

За звітними даними встановлена економія матеріалів за раху-нок зниження норм на 8 %, за рахунок зниження цін на 3 %. Со-бівартість продукції за звітом складала 120,6 тис. грн, витрати сировини та матеріалів — 80,8 тис. грн.

Визначте вплив вказаних факторів на собівартість продукції.

Розв'язання

1.         Питома вага матеріальних витрат в структурі собівартості

дорівнює:

w         80,8

Дмв = X100 = 67%.

120,6

2.         Зміна собівартості продукції за рахунок економії матеріалів

та зниження цін на них визначимо за формулою:

Смв — (і - Ін х Іц)х Дмв ,

де Ін — індекс зміни норм витрат матеріалів;

Іц — індекс зміни цін на матеріали;

Дмв — питома вага матеріальних витрат у структурі собівар-тості продукції.

Смв — (і-0,92х0,97)х67 — 7,37 %.

Тобто, за рахунок вказаних факторів собівартість продукції знизилася на 7,37 %.

Задача 9.5

Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 230 грн за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн, загальна сума постійних витрат 550 000 грн. В результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшаться на 8 %.

Визначте, який вплив здійснить збільшення постійних витрат на величину критичного обсягу реалізації продукції.

Розв'язання

1.         Критичний обсяг продукції розраховується за формулою:

_, Впост

QKP - J

Ц - Взмін

де Ц — ціна реалізації одиниці продукції;

Впост — постійні витрати;

Взмін — змінні витрати.

Критичний обсяг продукції до збільшення постійних витрат складає:

_.         550 000

(jKp1   = 11 000 шт.

230-180

Критичний обсяг продукції до збільшення постійних витрат у вартісному виразі складатиме:

Окр1 - 230x11000 = 2 530 000 грн.

2.         Критичний обсяг продукції після збільшення постійних ви-

трат складає:

_.         550 000x1,08

(Мр2   = 11880 шт.

230-180

У вартісному виразі

Окр2 - 230x11880 = 2 732 400 грн.

3.         Зміна критичного обсягу в результаті збільшення постійних

витрат складає:

AQjqp = 11880x11000 = 880 шт.

4.         Вплив зміни величини постійних витрат на величину кри-

тичного обсягу у вартісному виразі складатиме:

Д£>кр = 230x880 = 202 400 грн.

Тобто, збільшення постійних витрат на 8 % привело до під-вищення критичного обсягу на 880 шт. або на 202 400 грн.

Задача 9.6

У першому кварталі змінні витрат на 1 виріб складали 95 грн, ціна одиниці продукції- 125 грн, загальні постійні витрати 1000 тис. грн у другому кварталі ціни на сировину зросли на 10 %, що привело до зростання змінних витрат також на 10 %. Визначте, як зміна цін на сировину вплине на критичний випуск продукції.

Розв'язання

Зміну критичного обсягу продукції під впливом змінних ви-трат визначимо наступним чином:

Д£>кр = Впостх       

Ц-Взміі^ Ц-Взмін2

де Взміні, Взмінг — змінні витрати на одиницю продукції в 1 та 2 квартапі відповідно;

Ц — ціна одиниці реалізації продукції.

Змінні витрати на одиницю продукції в 2 кварталі складають:

Взмінг =1,1 х 92 = 104,5 грн.

Тоді, зміна критичного обсягу продукції під впливом змінних витрат:Д0Ф = 1000 000 х

1          1

125-104,5 125-95

= 15 450 шт.Таким чином, збільшення витрат на сировину на 10 % призве-ло до збільшення критичного обсягу продукції на 15 450 шт.

Задача 9.7

Ціна на виріб, яка в 1 кварталі 200 грн, в другому кварталі пі-двищилася на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис.грн, питомі змінні витрати складають 60 грн. Визначте, як зміна ціни вплине на критичний обсяг виробництва продукції.

Розв'язання

Зміну критичного обсягу продукції під впливом змінних ви-трат визначимо наступним чином:Д0Ф = Впостх

1          1

Ц2 - Взмін U,j - Взмінде Ці, Ц,2 — попередня та нова ціна одиниці продукції в 1 та 2 кварталі відповідно;

Взмін — змінні витрати на одиницю продукції.

Ціна одиниці продукції в 2 кварталі складає:

Ц,2 = 1,1 х 200 = 220 грн.

Тоді, зміна критичного обсягу продукції під впливом зміни ціни:

»^        ( \         \ \

Д^кр = 2 000 000Х    = —1780 шт.

^220-60 200 -60у

Таким чином, збільшення ціни на 10 % призвело до зменшен-ня критичного обсягу продукції на 1780 виробів.

Задача 9.8

За рік підприємство виготовило 2000 виробів загальною собі-вартістю 72 000 грн, причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників складає 22 %. Визначте розмір за-гальновиробничих витрат, що були включені в калькуляцію собі-вартості одиниці продукції, якщо їхня загальна сума дорівнює 39,5 тис. грн.

Розв'язання

1. Собівартість одного виробу буде дорівнювати:

_, 72 000

С         36 грн.

2000

2.         Звідси можна знайти суму заробітної плати, що включаєть-

ся в калькуляцію собівартості одиниці продукції:

ЗП' = 36x0,22 = 7,92 грн.

3.         Тоді розмір заробітної плати на весь випуск буде складати:

ЗП = 7,92x2000 = 15 840 грн.

4.         Загальновиробничі витрати розподіляються на окремі виро-

би пропорційно розміру основної заробітної плати. Для цього ви-

значається коефіцієнт розподілу:

39 500

Крозп =          = 2,49 .

15 840

Це означає, що на 1 грн заробітної плати припадає 2,49 грн за-гальновиробничих витрат. Тоді, знаючи, що в собівартості оди-ниці продукції міститься 7,92 грн заробітної плати, визначаємо розмір загальновиробничих витрат у собівартості одиниці про-дукції:

Снакл = 7,92x2,49 = 19,75 грн.

Отже, у калькуляцію собівартості одиниці продукції був ук-лючений розмір загальновиробничих витрат у сумі 19,75 грн.

Задача 9.9

Визначте економію на умовно-постійних витратах у результа-ті збільшення обсягу виробництва, якщо собівартість товарної продукції в базисному році 250 тис. грн; питома вага умовно-постійних витрат 8 %; темпи приросту обсягу товарної продукції в планованому році в порівнянні з базисним 15 %, темпи прирос-ту умовно-постійних витрат у зв'язку зі зростанням обсягу виро-бництва 1,2 %.

Розв'язання

1.         Розмір умовно-постійних витрат у базисному році:

Впосто = 250 х 0,08 = 20 тис. грн.

2.         Розрахунковий розмір умовно-постійних витрат на новий

обсяг за незмінної частки умовно-постійних витрат:

Впості = 20 х (1 + 0,15) = 23 тис. грн.

3.         Планований розмір приросту умовно-постійних витрат: АВпост = 20 х 0,012 = 0,24 тис. грн.

4.         Економія на умовно-постійних витратах:

Е = 23 - (20 + 0,24) = 2,76 тис. грн.

Задача9.10

Визначте зниження собівартості за рахунок використовуваних джерел індексним методом, якщо в звітному періоді в порівнянні 3 плановим норма витрат матеріалів знизилася на 5 % за незмінної ціни. Зростання обсягу виробництва складе 10 %, продуктивність праці зросте на 7 %, середня заробітна плата — на 3,5 %, а витрати по управлінню й обслуговуванню виробництва — на 3 %. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції 0,6; заробітна плата з відрахуваннями — 20 %; витрати по управлінню — 12 %.

Розв'язання

1.         Розмір індексів:

—        за нормою витрат матеріалів 1 — 0,05 = 0,95;

—        за ціною 1,0;

 

-          за продуктивністю праці 1,0 + 0,07 = 1,07;

-          за заробітною платою 1,0 + 0,035 = 1,035;

—        по управлінню й організації 1,0 + 0,03 = 1,03;

—        за збільшенням обсягу виробництва 1 + 0,1 = 1,1.

2.         Зниження собівартості за рахунок:

— зниження норми витрат матеріальних ресурсів:

См = (1-0,95x1) х 0,6 = 0,03 або 3 %;

—        збільшення продуктивності праці та заробітної плати:Спп =

1—      1x0,2 = 0,0065 або 0,65 %:

1,07 'зростання витрат на управління й обслуговування:( 1,03

1——

Суп

х0,12 = 0,0076 або 0,76 %.

U

3. Загальне зниження собівартості продукції складе: AC = 3 + 0,65 + 0,76 = 4,41 %.

Задача9.11

Визначите економію на матеріальних витратах, якщо в плано-вому періоді норма витрати матеріалу на одиницю продукції склала 0,4 кг; ціна— 15 тис. грн/т, коефіцієнт використання ма-теріалу 0,8. Фактично витрати склали 0,4 кг; ціна зросла до Ібтис. грн/т, коефіцієнт використання матеріалу збільшився до 0,9. Річний обсяг виробництва продукції — 20 тис. шт.

Розв'язання

1.         Матеріальні витрати на одиницю продукції:

—        за планом

Мв(п) = 0,4 х 15 / 1000 / 0,8 = 7,5 грн;

—        фактично

Мв(ф) = 0,4 х 16 / 1000 / 0,9 = 7,1 грн.

2.         Економія на річний обсяг виробництва складе:

Е = (7,5 - 7,1) х 20 000 = 8 тис. грн.

Задача9.12

Визначте економію на амортизаційних відрахуваннях, якщо вар-тість основних виробничих фондів 10 тис.грн; норма амортизації 10 %; річний обсяг виробництва зросте з 20 тис. шт. до 25 тис. шт.

Розв'язання

1.         Перший метод:

-          розмір річних амортизаційних відрахувань:

A = 10 000 х 0,1 = 1000 грн.

-          розмір амортизаційних відрахувань, що припадає на оди-

ницю продукції:

. / 1000

A =      = 0,05 грн.

20 000

-          економія на амортизаційні відрахування в результаті збі-

льшення обсягу виробництва:

Е = 0,05 х (25 000 - 20 000) = 250 грн.

2.         Другий метод:

Е = [10 000 х 0,1 (25 000 - 20 000)] / 20 000 = 250 грн.

Задача9.13

Визначте економію на умовно-постійних витратах, якщо собі-вартість товарної продукції 550 тис. грн, частка умовно-постійних витрат 0,5, річний обсяг виробництва в базисному році 50 тис. шт. У плановому періоді внаслідок упровадження плану організаційно-технічних заходів передбачається забезпечити до-датковий обсяг виробництва за рахунок зростання продуктивнос-ті праці — 2 тис.шт., поліпшення використання основних вироб-ничих фондів — 3 тис. шт. Приріст умовно-постійних витрат за планом 8,5 тис. грн.

Розв'язання

1.         Розмір умовно-постійних витрат:

Впост = 550 X 0,5 = 275 тис. грн.

2.         Питомий розмір умовно-постійних витрат на одиницю про-

дукції в базисному році:

_,,        275 000

В пост =         = 5,5 грн.

50 000

3.         Економія на умовно-постійних витратах у результаті:

а)         підвищення продуктивності праці:

Епп = 5,5 X 2000 = 11 тис. грн;

б)         поліпшення використання основних виробничих фондів:

Еоф = 5,5 X 3000 = 16,5 тис. грн.

4.         Загальна економія на умовно-постійних витратах:

Е = 11,0 + 16,5 = 27,5 тис. грн.

5.         Економія при збільшенні вартості умовно-постійних витрат

у плановому періоді:

Е = 27,5 - 8,5 = 19 тис. грн.

Задача9.14

Визначте цехову собівартість продукції та її структуру, якщо вартість основного матеріалу 800 тис. грн; заробітна плата осно-вних виробничих робітників 65 тис. грн, амортизаційні відраху-вання 36 тис. грн, частка амортизаційних витрат у цехових витра-тах 0,15, інші цехові витрати 5 %.

Розв'язання

1.         Цехові витрати складають:

_, 36 000

Вц =    = 240 тис. грн.

0,15

2.         Інші цехові витрати: Віц = 240x0,05 = 12 тис. грн.

3.         Цехова собівартість складе:

Сц = 800 + 65 + 240 + 12 = 1117 тис. грн.

4.         Визначимо частку:

а)         заробітної плати основних виробничих робітників з нараху-

ваннями:

65

Дзп =  = 0,058 або 5,8 %;

1117

б)         основних матеріалів:

_          800      _

Дом = = 0,716 аоо 71,6 %;

1117

5.         Повні цехові витрати:

_, 240 + 12     _

Вц =    = 0,226 аоо 22,6 %.

1117

Задача9.15

Визначити цехову вартість, якщо вартість основного матеріа-лу — 330 тис. грн, заробітна плата основних виробничих робіт-ників — 25,2 тис. грн, розмір амортизаційних відрахувань — 13,5 тис. грн; частка амортизації в цехових витратах — 0,18; інші цехові витрати — 5 %.

Розв'язання

1.         Прямий розмір цехових витрат складе: 13,5/0,18 = 75 тис. грн.

2.         Цехові витрати повні складуть:

Вц = 75 х (1 + 0,05) = 78,75 тис. грн.

3.         Цехова собівартість дорівнюватиме:

Сц = 330 + 25,2 + 78,75 = 433,95 тис. грн.