Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 9.5.1. ОСНОВНІ ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

9.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 9.5.1. ОСНОВНІ ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Граничні витрати     т, АВ

Вг =    

Ш        АВ — приріст загальних витрат AN — приріст обсягу продук-ції на одиницю його натура-льного виміру

Критичний обсяг виробництва про-дукції           _ Впост

нкР =  г

Ц - Взмін        Ц — ціна реалізації одиниці

продукції

Впост — постійні витрати

Взмін — змінні витрати

Визначення собіва-ртості продукції:

—        за методом під-

сумовування попе-

редньо визначеної

собівартості окре-

мих виробів;

—        за пофакторним

методом         п

С = X Сг X Qi,

і=1

С = Сб± £ДС/            С — загальна собівартість то-

варної продукції

п — кількість найменувань

продукції

Сг' — собівартість одиниці

продукції

Qi — загальний обсяг вироб-

ництва продукції г'-ro виду

Сб — собівартість планового

обсягу товарної продукції за

рівнем витрат базового (ми-

нулого) періоду

т — кількість факторів, які

впливають на собівартість

продукції в плановому періоді

AC/— зміна собівартості під

вливом різноманітних факторів

Зміна собівартості під впливом органі-заційно-технічних факторів      AC = (С2 _Cj)x22      С2, Сі — витрати на одиницю продукції відповідно після і до впровадження заходів 2г — обсяг виробництва да-ної продукції після впрова-дження заходів у плановому періоді

Відносна зміна умовно-постійних витрат у плановому періоді  АВпост = Спб х

Впост - В

х         

100      Спб — абсолютна сума умов-но-постійних витрат у базо-вому періоді

Впост, В — зміна в планово-му періоді відповідно обсягу виробництва і умовно-постійних витрат, %

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Собівартість реалі-зованої продукції          Срп = С + (Ссп - Сск) + + (Свп - Свк)      Ссп, Сск — собівартість за-лишків товарної продукції на складі на початок і кінець ро-зрахункового періоду Свп, Свк — собівартість за-лишків відвантаженої проду-кції на початок та кінець роз-рахункового періоду, яка ще не перейшла у власність по-купця

Кількість матеріа-лів певного виду, яку слід закупити     М = Мв + Мзп + Мзк           Мв — витрати матеріалів за

розрахунковий період на ви-

робництво продукції

Мзп, Мзк — перехідний запас

матеріалів відповідно на по-

чаток і кінець розрахункового

періоду

Витрати матеріалів на виробництво продукції     Мв ±Мнв

і=1       Qi — обсяг випуску продукції

г'-го найменування у натура-

льному виразі

Мш' — норма витрат матеріа-

лу на одиницю г'-ro виробу

Мнв — витрати матеріалу на

зміну залишків незавершено-

го виробництва

п — кількість найменувань

виготовленої продукції

Витрати виробниц-тва за статтею:

—        «Сировина і ма-

теріали»

—        «Енергія техно-

логічна»          п

Вм = ^ Мнг' X Цмг' -

і=1 п

- X Мвідх X Цвідх

і=1

п

Сен = ^ Сені X Цтг'

і=1       Цмг' — ціна придбання сиро-

вини і матеріалів г'-ro виду

Мвідх — витрати сировини і

матеріалів г'-ro виду, що піш-

ли у відходи

Цвідх — ціна реалізації від-

ходів сировини і матеріалів і-

го виду

п — кількість видів, сировини

та матеріалів

Сені — норми витрат і-го ви-

ду енергії

Цті — ціна-тариф на застосу-

вання і-го виду енергії

п — кількість видів енергії

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

— «Загальновироб-  Снакл = q X Сзосн + Абс     q — процент загальновироб-

ничі (накладні) ви-               ничих витрат у заробітній

трати»            платі основних виробничих

робітників

Абс — амортизаційні відра-

хування по будівлях і спору-

дах на їх повне оновлення

Коефіцієнт реагу-      АВ       ДВ — процент зміни витрат

вання витрат Крв    

АОВ    ДОВ — процент зміни обсягів виробництва

— «Утримання та експлуатація ма-шин і механізмів»

Метод простого під-сумовування: Секс = A + Сел + + Сінс + Ср + Сзоб

Кошторисний метод:

„ „        Рекс

Секс = СзоснХ

100 Метод розподілу:

п

Секс = У^Секс.годХгі

1=1

A — витрати на амортиза-

ційні відрахування на відт-

ворення машин та устатку-

вання

Ср — витрати на ремонт та

технологічне обслуговування

Сел — витрати на електрое-

нергію, пальне, мастильні ма-

теріали для машин та устат-

кування

Сінс — витрати на придбання

технологічного інструменту,

запасних частин та агрегатів

для устаткування

Сзоб — витрати на заробітну

плату обслуговуючого персо-

налу

Сзосн — витрати на основну

заробітну плату виробничих

робітників на одиницю про-

дукції

Рекс — відношення витрат

на утримання та експлуа-

тацію машин і устаткуван-

ня до основної заробітної

плати виробничих робітни-

ків, %

Секс.год — витрати статті IV

за годину на і-ту машину

(устаткування)

ti — тривалість обробки ви-

робу на і-й машині

п — кількість машин, на яких

обробляється вирібЗакінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Скорочення витрат у разі зниження ма-теріальних витрат        Емв = (НохЦо-Нг'хЦг')х хКі Но, Ш — норма витрат сиро-

вини, матеріалів на одиницю

продукції до та після здійс-

нення певних заходів

Цо, Ці — ціна одиниці сиро-

вини, матеріалу

Кг' — кількість одиниці про-

дукції

Скорочення витрат у разі зниження трудомісткості одиниці продукції Ет = (To X Го - Тг' X Гг')х

(1+ід]х[1+Ню

^ 100 у ^ 100 у           To, Ті — трудомісткість ви-

робу одиниці продукції у но-

рмо-год до та після здійснен-

ня заходів

Го, П — годинна тарифна

ставка

Зд — середній процент дода-

ткової заробітної плати

Взп — процент відрахувань

від заробітної плати

Зниження собівар-тості продукції:

—        за рахунок зрос-

тання продуктив-

ності праці

—        за рахунок збі-

льшення обсягу ви-

робництва

—        за рахунок еко-

номії матеріалів та

зниження цін на

них      „ ( ІЗП |

Спп = 1          хДзп

V InnJ

„ ( Іпв )

Cв = 1 хДпв

V ів) См = (1 -ІнХІц)хДмв   Ізп — індекс зміни заробітної

плати

Іпп — індекс зміни продукти-

вності праці

Дзп — питома вага заробітної

плати у структурі собівартості

продукції

Іпв — індекс зміни постійних

витрат

Ів — індекс зміни обсягу ви-

робництва продукції

Дпв — питома вага постійних

витрат у структурі собіварто-

сті продукції

Ін — індекс зміни норм ви-

трат матеріалів

Іц — індекс зміни цін на ма-

теріали

Дмв — питома вага матеріа-

льних витрат в структурі со-

бівартості продукції