Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a19a7c10238c6ca1688d5d7a11745040, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

9.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Собівартість продукціїявляє собою:

а)         усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси,

що були використані;

б)         грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сирови-

ни, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;

в)         грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію про-

дукції.

2.         Витрати підприємства поділяються на прямі та непря-

мі з) :

а)         економічним характером витрат;

б)         ступенем їх однорідності;

в)         способом обчислення на одиницю продукції;

г реакцією витрат на зміну обсягу виробництва.

3.         Витрати, загальна сум, яких за певний час залежить від

обсягу виготовленої продукцЦ називаються:

а)         змінними;

б)         постійними;

в)         прямими;

г)         непрямими.

4.         Економічні витрати являють собою:

а)         грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сирови-

ни, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;

б)         усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси,

що були використані;

в)         витрати, які мають неявний характер та відбивають викори-

стання у виробництві ресурсів, які належать власникам підпри-

ємства.

5.         Змінні витрати — це:

а)         витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного

різновиду продукції;

б)         витрати, загальна сума яких за певний час залежить від об-

сягу виготовленої продукції;

в)         витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;

г)         витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від

обсягу виготовленої продукції.

6.         До не:ямш витрат не відноситься наступна стаття со-

а)         витрати на утримування і експлуатацію устаткування;

б)         цехові витрати;

в)         загальнозаводські витрати;

г)         витрати на освоєння і підготовку виробництва;

д)         позавиробничі витрати.

7.         До по:ійних витрат не відноситься наступна стаття со-

а)         цехові витрати;

б)         загальнозаводські витрати;

в)         зворотні відходи;

г)         втрати від браку;

д)         позавиробничі витрати.

8.         До прямих не відносяться витрати на:

а)         сировину і матеріали;

б)         зворотні відходи;

в)         заробітну плату основних виробничих робітників;

г)         експлуатацію та утримування устаткування;

д)         знос інструмента.

9.         Показник граничнш витрат використовується під час:

а)         аналізу доцільності зміни обсягу виробництва продукції;

б)         прогнозування величини витрат;

в)         обліку та аналізу витрат;

г)         планування величини витрат.

10.       Витрати виробнщтва на підприємстві складаються із:

а)         заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості ма-

теріалів, накладних витрат;

б)         податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, пі-

дприємницького прибутку;

в)         відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку,

амортизаційних відрахувань;

г)         витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості

матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

11.       Метою групування витрат за калькуляційними статтями є:

а)         визначення потреби в поточних витратах;

б)         визначення собівартості одиниці виробу;

в)         визначення структури собівартості виробленої продукції;

г)         визначення пайової участі у витратах на виробництво оди-

ниці продукції;

д)         розробка плану зниження собівартості.

12.       До собівартості промислової продущії відносяться:

а)         поточні витрати на виробництво;

б)         капітальні витрати;

в)         виражені в грошовій формі витрати підприємства на вироб-

ництво і реалізацію продукції;

г)         витрати на сировину, матеріали і заробітну плату працю-

ючих;

д)         витрати на устаткування.

13. Bid обсягу виробнщтва не залежать:

а)         сумарні (загальні) витрати;

б)         валові витрати;

в)         постійні витрати;

г)середні валові витрати;

д) правильної відповіді немає.

14. Класифікація витрат на виробнщтво за економічними елементами витрат є основою для:

а)         розрахунку собівартості конкретного виду продукції;

б)         упорядкування кошторису витрат на виробництво;

в)         обчислення витрат на матеріали;

г)         визначення витрат на заробітну плату;

д)         встановлення ціни виробу.

15.       Розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється з

метою:

а)         прогнозування прибутку;

б)         визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реаліза-

ції, що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);

в)         виділення цехової, виробничої та повної собівартості;

г)         правильні відповіді «a» і «б»;

д)         усі відповіді правильні.

16.       Виробнича собівартість продукції включає усі витрати:

а)         одного виробничого підрозділу на виробництво про-

дукції;

б)         підприємства на виробництво продукції;

в)         підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх

реалізацію;

г)         усі відповіді неправильні.

17. В угруповання витрат за статтями калькуляції не вхо-дять витрати на:

а)         сировину та основні матеріали;

б)         оплату праці;

в)         амортизацію основних виробничих фондів;

г)         паливо та енергію на технологічні цілі;

д)         допоміжні матеріали.

18.       До групування витрат за економічними елементами не ві-

дносяться витрати на:

а)         паливо та енергію на технологічні цілі;

б)         основну заробітну плату виробничих робітників;

в)         амортизацію основних фондів;

г)         витрати на підготовку та освоєння виробництва;

д)         додаткову заробітну плату виробничих робітників.

19.       До змінних витрат відносяться:

а)         заробітна плата управлінського персоналу;

б)         витрати з реалізації продукції;

в)         амортизаційні відрахування;

г)         матеріальні витрати;

д)         адміністративні та управлінські витрати.

а)         не нараховуються;

б)         нараховуються прямо;

в)         нараховуються та обчислюються за методом розподілу.

21.       Собівартість валової продукції відрізняється від кошто-

рису виробництва на величину:

а)         витрат, які не включаються у виробничу собівартість про-

дукції;

б)         залишків витрат майбутніх періодів і майбутніх платежів;

в)         залишків незавершеного виробництва за собівартістю;

г)         правильні відповіді «a» і «б»;

д)         усі відповіді правильні.

22.       Як: стаття собівартості не включається в цехову собі-

а)         вартість сировини та основних матеріалів;

б)         загальнозаводські витрати;

в)         амортизація;

г)         цехові витрати;

д)         енергія усіх видів.

23.       Калькулювання — це обчислення собівартості:

а)         валової продукції;

б)         окремих виробів;

в)         товарної продукції;

г)         реалізованої продукції.

24.       Ha зниження собівартості продукції впливають наступні

фактори:

а)         поліпшення використання природних ресурсів;

б)         підвищення технічного рівня виробництва;

в)         поліпшення структури виробленої продукції;

г)         зміна розміщення виробництва;

д)         усі перераховані фактори.

25.       Зі :більшенням обсягу виробнщтва собівартість одиниці

а)         збільшується;

б)         знижується;

в)         залишається без змін.

25.       Якi витрати не включають до собівартості продукції, ви-

робленоїна промисловому підприємстві:

а)         вартість палива та енергії на виробництво продукції;

б)         вартість сировини та допоміжних матеріалів;

в)         витрати зі збуту продукції;

г)         витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

26.       Можлив’сть альтернативного використання ресурсів під-

приємства пов 'язана з категорією витрат:

а)         бухгалтерських;

б)         внутрішніх;

в)         зовнішніх;

г)         граничних.

27.       До загальновиробничих витрат не відносять витрати на:

а)         охорону праці;

б)         відрядження;

в)         амортизаційні відрахування на відтворення машин та устат-

кування;

г)         управління, виробниче і господарське обслуговування в

межах виробництва.

28.       Собівартість товарної продукції можна визначити:

а)         синтетичним способом;

б)         пофакторним методом;

в)         як суму попередньо визначеної собівартості окремих ви-

робів;

г)         усі відповіді правильні.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a19a7c10238c6ca1688d5d7a11745040, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0