Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ 9.1.Поняття витрат : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

9.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ 9.1.Поняття витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

та собівартості продукції

Витрати — обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фі-нансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємс-твом господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому вираженні

Величина спожитих виробничих факто-рів визначається у грошовому відобра-женні

Витрати

Визначають обсяг спожитих матеріа-льних, трудових, фі-нансових ресурсів"%^Z>

Об’єкт витрат — конкуретні напря-ми господарської діяльності

ВитратиV"

V"Поточні витрати, пов'я-зані з вирішенням тактич-них задач:

—        закупівля сировини та матеріалів;

—        їх транспортування та зберігання;

—        обслуговування матері-ально-технічної бази;

утримання персоналу;

 

тощо

Цовгострокові (інвестицій-ні), пов'язані з вирішенням стратегічних задач:

—        будівництво, реконст-рукція чи придбання нових виробничих приміщень;

—        придбання нових ма-шин, обладнання;

—        придбання нематеріа-льних активів, що обслуго-вують виробничо-збутові процеси;

 

тощоПоточні витрати — сукупність затрат живої та уречевленої праці, що виражені у грошовій формі, на здійснення поточної господарсь-кої діяльності підприємства (виробничої, реалізаційної, фінансової, іншої)

Витрати

IЗовнішні — є грошовими пла-тежами постачальникам ресур-сів: оплата сировини, матеріа-лів, палива, заробітна платня, амортизаційні відрахування та ін.

Бухгалтерські витрати

Внутрішні— мають неявний, імпліцитний характер. Вони відбивають використання у виробництві ресурсів, які на-лежать власникам підприємст-ва: земля, приміщення, особи-ста праця, нематеріальні активи, за які це підприємство формально не платитьТ

Економічні витрати — усі види виплат підприємства постача-льникам за ті ресурси, що були використані

Витрати підприємства включаються в собівартість продукції.

Собівартість продукціїяк економічна категорія є грошовим виразом | витрат на виробництво та реалізацію продукції.

^

комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці, тобто витрати на спо-житі засоби виробництва, й витрати живої праці, тобто витрати на заробітну платню робітників підприємств, a також частину чистого прибутку суспільства, яка при-значена на соціальне страхування, утримання пенсіо-нерів, безробітних та медичне страхування.

важливии узагальнюючии показник, якии характеризує ефективність роботи підприємства. У ній відбиваються всі сторони виробничо-господарської діяльності фірми.

слугує базою ціни товару та ії нижньою межею для ви-робника, щоб забезпечити процес відтворення вироб-ництва. Підприємство не може встановлювати ціну, нижчу за собівартість, бо в такому разі воно матиме збиткиВідповід»о до Закону Ук(аїни «Пр) бухгалтерський облік та фінансов»

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробни-чих витрат та наднормованих виробничих витрат

До виробничої собівартості продукції включаються:

1. Прямі матеріальні витрати, до складу яких включається вартість си-ровини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо від-несені до конкретного об’єкта витрат;

2. Прямі витрати на оплату праці, до складу яких включається заробіт-на платня та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві п’оду-кції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного обєкта витрат;

3. Інші прямі витрати включають всі інші виробничі ’итрати, які мо-жуть бути безпосередньо віднесені до конкретного обєкта витрат, зо-крема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і пайових паїв, амортизація тощо;

4. Загальновиробничі витрати включають витрати на управління виро-бництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо); амортизація основних фондів та нематеріальних активів загальновиро-бничого призначення; витрати на вдосконалення технології й організа-ції виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу; на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовищатощо.

За новими правилами бухгалтерського обліку не всі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собі-вартості реалізованої продукції, поділяються на:

—адміністративні (загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством);

—витрати на збут (витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції);

—інші операційні витрати.

^р^р^ГарїГі

Класифікація поточних витрат підприємства

Економічні елементи характеризують спожиті ресурси за їх економічним змістом, незалежно від форми та місця викорис-тання, тобто сукупність однорідних витрат у грошовому відо-браженні за їх видами

—        матеріальні витрати, до яких включа-ються вартість витрачених у виробництві сировини та основних матеріалів, купіве-льних напівфабрикатів та комплектую-чих виробів, палива та енергії, будівель-них матеріалів, запасних частин, тари, допоміжних матеріалів;

—        витрати на оплату праці (заробітна платня за окладами та тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток тощо);

—        відрахування на соціальні заходи (від-рахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття);

—        амортизація (амортизаційні відраху-вання на відновлення основних засобів та нематеріальних активів);

 

шші витрати.==■

^>

 

— витрати,    пов'язані         з операційною дія-

льністю;                    

— витрати,    пов'язані         з фінансовою дія-

льністю;                    

— витрати,    пов'язані         5 інвестиціиною Д1-

яльністю;                  

— витрати щодо надзвичаиних подіи

Калькуляційні статті відображають формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення

За калькуляцій-статтями

н>

 

сировина та матеріали; енергія технологічна; - основна та додаткова заробітна пла-тня виробничих робітників;

—        утримання та експлуатація машин і механізмів;

—        загальновиробничі (накладні) ви-трати;

—        підготовка та освоєння виробницт-ва;

позавиробничі витрати.

aggs }=>

 

—        прості — однорідні за складом, ма-ють єдиний економічний зміст і є пер-винними;

комплексні — різняться за своїм складом і охоплюють кілька елементів витратЗа способом віднесення на собівартість

 

—        прямі— безпосередньо пов'язані з виготовленням певного виду продукції та можуть бути обчислені на одиницю цієї продукції прямо;

непрямі — витрати, величина яких не може бути прямо обчислена на оди-ницю продукції, бо вони пов'язані не з виготовленням окремого виробу, а з процесом виробництва загалом

 

££KS3

виробництва

 

—        постійні — є функцією часу, а не обсягу продукції, їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції в певних межах.

змінні — витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції

В

Q

Рисунок — Динаміка витрат (В) залежно від обсягів виробництва (Q):

a — постійні витрати; б — дегресуючі витрати (зростають повільніше, ніж обсяг виробництва), в — пропорційні ви-трати (розмір яких перебуває в пропорційній залежності від обсягів виробництва); г — прогресуючі витрати

Поділ витрат на постійні та змінні дає змогу аналізувати зале-жність витрат і прибутку від обсягу виробництва при виборі варі-антів планових рішень.В

 

^змін

^пост

ВД

*-QРисунок — Динаміка витрат і виручки від реалізації продукції залежно від обсягу виробництва:

Q — обсяг виробництва; Qicp — критичний обсяг випуску певної продукції; В — витрати на випуск продукції; Впост — постійні витрати; Взмін — змінні витрати;

2

X В; — сумарні витрати на випуск продукції; ВР — виру-чка від реалізації продукції.

Класифікація витрат підприємства (відповідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати»)

Витрати підприємства

Витрати в процесі звичайної діяльності

           

^          пов’язані з опера-ційною діяльністю

           

"*         пов’язані з фінан-совою діяльністю

           

+          пов’язані з інвести-ційною діяльністю

ї

Витрати надзвичайних подій

витрати від сти-хійних лих, ава-рій, інших форс-мажорних обставин

ч

1

Податок на прибуток

від звичаиноі діяльності

від надзвичаи-них подійКласифікація витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства (відповідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати» )

 Витрати підприємства в процесі операційної діяльностіЗа функціональним призначенням

Витрати в складі

собівартості

реалізованої

продукції

(р. 040)

Витрати на збут (р.080)

 

Прямі матеріальні витрати

Виробнича собівартість

Прямі витрати на оплату праці

Інші прямі витрати

Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати

4

Загальновиробничі витрати

Наднормовані виробничі витрати

 За елементами витратАдміністративні витрати (р. 070)

Інші операційні витрати (р. 090)

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Витрати на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати9.3. Методи визначення собівартості продукції

Методи визначення собівартості продущії

            N 1. Кошторисні. Собівартість товарної продукції визначають, додаючи

до суми кошторису інші витрати, що відносяться на собівартість.

2. Підс:мовування попередньо визначеної собівартості окремих=3

і=1де С — загальна собівартість товарної продукції; п — кількість на-йменувань продукції; С, — собівартість одиниці продукції; Qt — зага-льний обсяг виробництва продукції г'-го виду.^>

3. Пофакторний метод, за яким визначають собівартість продукції з урахуванням впливу різноманітних чинників на її формування.

С = Сд ±

7-1

де C6— собівартість планового обсягу товарної продукції за рівнем витрат базового (минулого) періоду. Така собівартість називається розрахунковою; т — кількість факторів, які впливають на собівартість продукції в плановому періоді; AC,- — зміна собівартості під виливом різноманітних факторів.9.4. Калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості є визначенням витрат за статтями собі-вартості.

сГГшТсирЛГта матеріали.

Витрати матеріалів на виробництво продукції визначаються так:

п

Мв — х Qt х Мвг- ± Мнв,

де Qi — обсяг випуску продукції /-го найменування в натураль-ному виразі;

п — кількість найменувань виготовленої продукції;

Мнв — витрати матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.

Витрати виробництва за цією статтею:

п          п

Вм — ХМШ- хЦш- — ХМ відхг- хЦ відаг- ,

і=1       і=1

де Вм — витрати виробництва за статтею «Сировина і матеріали»;

Цш — ціна придбання сировини та матеріалів z'-го виду;

ЦВІДХІ — ЦІна реалізації відходів сировини та матеріалів z'-го виду;

МВІДХ, — витрати сировини та матеріалів z'-го виду, що пішли у відходи; п — кількість видів, сировини та матеріалів.

Стаття II. Енергія технологічна.

Витрати за цією статтею обчислюються за нормами витрат і тарифами на енергію за формулою:

п

Сен = ЕСеш-хЦТЇ-,

і=1

де Цт, — ціна-тариф на застосування і-vo виду енергії; Сені — норми витрат і-то виду енергії; п — кількість видів енергії.

Стаття III. Основна та додаткова заробітна платня виро-бничих робітників.

До цієї статті належать витрати на оплату праці робітників, які безпосередньо виготовляють продукцію.

Стаття IV. Утримання та експлуатація машин і меха-нізмів.

Стаття IV є комплексною. Вона охоплює витрати на:

—        амортизаційні відрахування на відтворення машин та уста-ткування;

—        електроенергію, пальне, мастильні матеріали для машин та устаткування;

—        придбання технологічного інструменту, запасних частин та агрегатів для устаткування;

— ремонт та технологічне обслуговування;

—        заробітну платню обслуговуючого персоналу.

Стаття V. Загальновиробничі (накладні) витрати.

До неї входять витрати на:

—        управління, виробниче та господарське обслуговування в межах виробництва;

—        заробітну платню з відрахуваннями на соціальні потреби працівників управління, спеціалістів, службовців;

—        амортизаційні відрахування по будівлях і спорудах;

—        охорону праці;

—        техніку безпеки, охорону, протипожежну охорону;

—        досліди, випробування, винахідництво;

—        підготовку кадрів, адміністративні та канцелярські ви-

трати;

—        відрядження;

—        обов'язкові платежі (страхування майна, платежі за забру-

днення навколишнього середовища);

—        придбання патентів, ліцензій тощо.

Розподіляються накладні витрати пропорційно основній заро-бітній платні виробничих робітників, крім амортизаційних відра-хувань. Вони обчислюються окремо та додаються до визначеної суми.

Снакл=^ХС3осн+Абс,

де q — відсоток загальновиробничих витрат у заробітній платі основних виробничих робітників; Абс — амортизаційні відраху-вання по будівлях і спорудах на їх повне оновлення.

Стаття VI. Підготовка й освоєння виробництва.

До цієї статті належать витрати на:

—        освоєння нових підприємств, виробництв, цехів;

—        підготовку й освоєння нової продукції;

—        підготовчі роботи в добувній промисловості.

Такі витрати списуються на продукцію рівними частками за встановлений період їх відшкодування.

Стаття VII. Позавиробничі витрати.

До позавиробничих витрат відносять витрати на:

—        маркетингові дослідження;

—        рекламу продукції;

—        заходи щодо стимулювання збуту.