8.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача8.1

На дільниці зайнято дев'ять робітників, які працюють у нор-мальних умовах. Троє з них мають V розряд, двоє — IV, троє — III і один — I розряд. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку (під час розраху-нків використовувати дані табл. 8.1).

Розв'язання

1.         Середній тарифний коефіцієнт можна обчислити як серед-

ньозважену величину з числа робітників та їх тарифних коефіці-

єнтів:

ІЧ/хК/

7=1

Keep -—т       ,

7=1

де Ч/ — чисельність працівниківу'-го розряду; К/ — тарифний коефіцієнту'-го розряду. Тоді:

3x1,8 + 2x1,6 + 3x1,44 + 1x1,2

Keep —          —1,569

9

2.         Середню тарифну ставку можна знайти як добуток годинної

тарифної ставки першого розряду (Cpl) і середнього тарифного

(Keep) коефіцієнта:

Ср.сер — СрІхКсер

Тоді:

Ср.сер = 1,2x1,569 = 1,88 грн/год.

Задача 8.2

Установити розцінок на виготовлення металовиробу, якщо ві-домі такі дані (таблиця 8.2). Під час розрахунків використовувати данітаблиці 8.1.

Таблиця 8.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Операція        Розряд            Норма часу, хв

Ливарна         IV        5

Токарна          V         2,5

Шліфувальна  VI        2,0

Зварювальна III        1,7

Розв'язання

1.         Відрядна розцінка за виготовлення одного виробу розрахо-

вується за формулою:

Рг' = НчхСг,

де Нч — норма часу на виготовлення одного виробу і-го виду; Сг — годинна тарифна ставка за розрядом робітника.

2.         У даному випадку розцінок на виготовлення одного метало-

виробу можна знайти, просумувавши добутки годинної тарифної

ставки робітника відповідного розряду та норми часу на кожну

операцію в годинах:

Рг' = 1,6x0,083 + 1,8x0,042 + 2,06x0,033 + 1,44x0,028 = 0,317 грн.

Задача 8.3

Визначить відрядну заробітну плату шліфувальника, якщо за нормою він повинен виготовити 40 деталей за годину, фактично було виготовлено 45 деталей. Годинна тарифна ставка шліфува-льника IV розряду — 1,2 грн.

Розв'язання 1. Відрядний заробіток робітника визначається за формулою:

п

Зп.відр = £Ргх/уфг,

і=\

де Р/ — відрядний розцінок за виготовлення одного виробу /-ГО виду;

%-фактична кількість виробів /'-го виду, виготовлених ро-бітником за певний час.

2. Для того, щоб визначити заробіток шліфувальника, необ-хідно розрахувати відрядну розцінку. Для цього скористуємось формулою:

™ Сг ҐІ- —, Нв

де Сг — годинна тарифна ставка по розряду робітника; Нв — норма виробітку на одиницю часу. Тоді:

™ 120

Рг =     = 3 коп.

40

Звідси фактичний відрядний заробіток робітника становитиме:

Зп.відр = 3x45 = 135 коп.

Таким чином, відрядна заробітна плата шліфувальника стано-витиме 1 грн 35 коп.

Задача 8.4

Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці — 0,4 людино-год на один виріб; розцінка за ви-ріб — 0,3068 грн; відпрацьовано 176 людино-год; вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100 % виконання норм -10 %; за кожний відсоток перевиконання — 1,5 % відрядного за-робітку.

Розв'язання

1. Місячний заробіток з використанням відрядно-преміальної системи оплати праці обчислюється за формулою:

Зв.прем = Зтар.в + Дв,

де Зтар.в — тарифний заробіток робітника за прямою відрядною системою оплати праці;

Дв — сума преміальних доплат.

Отже, спочатку обчислимо тарифний заробіток робітника за прямою відрядною системою оплати праці як добуток відрядної розцінки за виготовлення одного виробу і фактичної кількості виготовлених виробів:

Зтар.в = 0,3068x485 = 148,798 грн.

2.         Сума преміальних доплат розраховується за формулою:

w „       П1 + П2хПпп

Дв = Зтар.вх  ,

100

де Ш — відсоток доплат за виконання плану;

П2-- відсоток доплат за кожний відсоток перевиконання плану;

Ппп — відсоток перевиконання плану.

Відсоток перевиконання плану розраховується за формулою:

^ Nit - Мш .

11пп =            ХІ00,

де ІУф, Міл — відповідно фактичний і запланований обсяг випус-ку продукції.

3.         Розрахуємо планований обсяг виробництва виробів:

176 11П

Мш =  = 440 шт.

0,4

Відсоток перевиконання плану складає:

^ 485-440 1

Ипп = ХІ00 = 10,2%.

440

4.         Сума преміальних доплат складає:

тт        г,         10 + 1,5x10,2

Дв = 14»,789 X          = 37,64 грн.

100

5.         Таким чином, відрядно-преміальна заробітна плата дорів-

нює:

Зв.прем = 148,789 + 37,64 = 186,44 грн.

Задача 8.5

Визначити заробітну плату відрядника, який за місяць виго-товив 180 виробів за планом 150 шт./міс. Вихідна база для нара-хування доплат — 114 % від плану. Трудомісткість виготовлен-ня виробу-- 1,2 нормо-год, розряд робіт V, тарифна ставка I розряду— 1,2 грн/год, а тарифний коефіцієнт V розряду— 1,5. Шкала для визначення відсотка зростання розцінки наведена в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

ШКАЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКА ЗРОСТАННЯ РОЗЦІНКИ

 

% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат           1—10  11—25            26—40            41 і більше

% зростання розцінки          25        50        75        100

Розв'язання

1.         Місячний заробіток з використанням відрядно-прогресивної

системи оплати праці обчислюється:

Зв.прогр = NBх Рзв + (Mj) - NB)х Рпідв ,

де TVB — вихідна база для нарахування доплат; Рзв — звичайний розцінок за один виріб; Mf) — фактичний обсяг випуску продукції; Рпідв — підвищений розцінок за один виріб.

2.         Звичайна розцінка становитиме:

Рзв = 1,2x1,2x1,5 = 2,16 грн/шт.

3.         Вихідна база для нарахування доплат складає 114 % і дорівнює:

JVB = 150x1,14 = 171 шт./міс.

4.         Обчислимо рівень перевиконання вихідної бази за формулою:

ЛГф - NB

ХІ00

NB

ІІВ(%)Тоді:

Л^в(%)

180-171 171

ХІОО = 5,3 %.За цих умов зростання розцінки за шкапою становитиме 25 %. 5. Визначимо підвищену розцінку за формупою:Рпідв = Рзв х

де Ро/о — відсоток росту розцінку. Тоді:

1 +

Р% 100Рпідв = 2,16х

25 |

1 Н     

іоо J

 2,7 грн/шт.6. Розрахуємо заробітну плату відрядника: Зв.прогр = 171x2,16 + (180 - 17і)х2,7 — 393,66 грн.

Задача 8.6

Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників. Иого годинна тарифна ставка 1,2 грн у 8-годиному робочому дні. Змінна норма виробітку кожного з основних робітників стано-вить 50 шт./зм., а фактичне виконання цієї норми за зміну стано-вило: першим робітником-- 98,5 %; другим- 118,4 %; тре-тім — 110 %. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ника.

Розв'язання

Система оплати праці підсобника— непряма відрядна. Иого заробіток за день складається із сум, зароблених ним під час об-слуговування кожного з трьох основних робітників:

Знв.підс = ТУфгхРнвг ,

де Mf» — фактично виготовлена кількість продукції ;-ТИМ основ-ним робітником;

Рнв/ — непряма відрядна розцінка під час обслуговування ;-го основного робітника.

Непряму відрядну розцінку можна знайти за формулою:

™ Сзм

Рнвг = ,

п х Мілі

де Сзм — змінна тарифна ставка підсобника;

п — кількість основних робітників, що обслуговуються одним підсобником;

Nnn.i — плановий випуск продукції і-м основним робітником.

Тоді:

8x1,2

Рнвг' —          — 0,064 грн/шт.

3x50

Ця розцінка буде однаковою під час обслуговування всіх трьох робітників, оскільки однаковою є їх змінна норма виро-бітку.

Тоді фактичний заробіток підсобника за день становитиме:

Знв. підс = 0,064 х (50x0,985 + 50x1,184 + 50x1,1) = 10,46 грн.

Перевищення фактичного заробітку підсобника в порівнянні із ставкою на 0,86 грн (10,46-9,6) пов'язане з перевиконанням денної норми другим і третім основними робітниками.

Задача 8.7

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо ві-домо, що бригада заробила за місяць 1200 грн. Усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. Годинна тарифна ставка I розряду в нормальних умовах— 1,3 грн./год. Робітники V і III розрядів відпрацювали 170 год/міс, а робітники IV розряду — 150 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами становлять: III — 1,2; IV — 1,33; V — 1,5.

Розв'язання

1.         Оскільки всі члени бригади працюють в однакових умовах

праці, то бригадний заробіток слід розподілити за методом годи-

но-коефіцієнтів. Для цього спочатку визначимо кількість годино-

коефіцієнтів, відпрацьованих бригадою, яку можна знайти за фо-

рмулою:

т Г-Кбр = mТфг'хЮ',

і=\

де Тф/ — фактична кількість годин, відпрацьована /-тим робіт-ником;

Ю' — тарифний коефіцієнт за розрядом і-vo робітника;

m — кількість членів бригади, чол.

Тоді:

Г-Кбр = 170x1,3x1,2 + 150x1,3x1,33 + 170x1,3x1,5 = 856,05.

2.         Розрахуємо заробітну плату за 1 годино-коефіцієнт за фор-

мулою:

Збр

31гк = ,

Г-Кбр

де Збр — заробіток усієї бригади. Тоді:

1200

31гк = = 1,4 грн.

856,05

3. Визначимо заробітну плату кожного члена бригади за фор-мулою:

Зг'= Тфг'хКг'х31гк, Тоді:

31        = 265,2 х 1,4 = 371,28 грн;

32        = 259,35 х 1,4 = 363,09 грн;

33        = 331,5 х 1,4 = 464,1 грн.

Таким чином, заробітна плата першого члена бригади стано-витиме 371,28 грн, другого — 363,09 грн, третього — 464,1 грн.

Задача 8.8

Бригада складається з 5 робітників. Місячний бригадний заро-біток склав 1000 грн., при цьому робітник I розряду відпрацював 148 н-год; II розряду— 136 н-год; IV розряду— 150 н-год; і два робітники III розряду — по 160 н-год кожен. Робітники III розря-ду працюють у шкідливих умовах праці. Обчислити місячний за-робіток кожного члена бригади (під час розрахунків використо-вувати дані табл. 8.1).

Розв'язання

1.         Оскільки члени бригади працюють у неоднакових умовах,

то бригадний заробіток слід розподіляти між ними методом кое-

фіцієнту виконання норм. Для цього спочатку визначимо заробі-

ток бригади за 100-відсоткового виконання норм виробітку за

формулою:

т Збр100% — mТфг'хСгг,

і=1

де Тф/ — фактична кількість годин, відпрацьована і-тим робітником; Сгі — годинна тарифна ставка і-го робітника; m — кількість членів бригади. Тоді:

Збр100% =148x1,2 + 136x1,31 + 2x160x1,68 + 150x1,6 = 1133,36 грн.

2.         Розрахуємо коефіцієнт виконання норм за формулою:

Збр

Квн —            ,

Збр100%

де Збр — заробіток усієї бригади.

Тоді:1000

Квн

 0,882.

1133,36

3. Заробітну плату кожного члена бригади можна знайти за формулою:

Зі = ТфіхСгіхКвн

Тоді:

З1розр = 148 х           1,2 х 0,882 = 156,64 грн;

32розр = 136 х           1,31 х 0,882 = 157,14 грн;

З3розр = 160 х           1,68 х 0,882 = 237,08 грн;

34розр = 150 х           1,6 х 0,882 = 211,68 грн.

Отже, сумарний заробіток бригади розподілений між членами бригади відповідно до кількості відпрацьованих ними нормо-годин та кваліфікації. Найбільша частка припадає на оплату пра-ці робітників III розряду, які працюють у шкідливих умовах і одержали по 237,08 грн.

Задача 8.9

Розподілити між окремими членами виробничої бригади зага-льний заробіток (основна заробітна плата та премія), що дорів-нює 630 грн, з урахуванням відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Пот-рібну вихідну інформацію наведено в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Прізвище та ініціали Присвоєний

тарифний

розряд Відпрацьований

за місяць час,

год      Погодинна

тарифна ставка,

коп      КТУ

Петренко A. М.         III        168      72        1,1

Сидоренко О. А.       V         176      92        0,9

Кучеренко В. В.        IV        184      81        1,0

Розв'язання

1. Розподіл коллективного заробітку бригади, яка працює за спільним нарядом, здійснюється пропорційно до відпрацьованого

за місяць часу і з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). Спочатку визначимо кількість балів, зароблену кожним праців-ником за формулою:

Бг' = Твід X К X КТУ ,

де Твід — час, відпрацьований і-м працівником; К — погодинна тарифна ставка; КТУ — коефіцієнт трудової участі. Тоді для кожного члену бригади:

Б1 = 168x0,72x1,1 =133,06 ум. балів; Б2 = 176x0,92x0,9 =145,73 ум. балів; Б3 = 184x0,81x1 = 149,04 ум. балів.

2.         Далі розрахуємо загальну суму балів, зароблену всіма пра-

цівниками бригади:

Бсум = 133,06 +145,73 +149,04 = 427,83 ум. балів.

3.         Визначимо долю (d) фонду оплати праці (ФОП), що припа-

дає на один бал:

ФОП

a =      

Бсум

Отже:

і 630

a =       = 1,473 грн/ум. бал.

427,83

4.         Обчислимо заробітну плату кожного працівника за фор-

мулою:

3i = dxBi

Значить:

31        = 133,06x1,473 = 196 грн;

32        = 145,73x1,473 = 214,66 грн;

33        = 149,04x1,473 = 219,54 грн.

Таким чином, виокремлений заробіток членів бригади: Петре-нка О. I. 196 грн, Сидоренка A. М. — 215 грн, Кучерен-каВ.П. 219 грн.

Задача8.10

Місячний оклад економіста 153 грн за тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких перед-святковий. 3 фонду матеріального заохочення економісту нара-хована премія в розмірі 20 % фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста.

Розв'язання

1.         Обчислимо кількість годин, яку мав відпрацювати еконо-

міст протягом місяця за умови, що тривалість передсвяткового

робочого дня 7,2 год.

Ти = 20 х 8,2 + 7,2 = 171,2 год.

2.         Кількість годин, які економіст не відпрацював у зв'язку із

хворобою складає:

Тх = 3 х 8,2 + 7,2 = 31,8 год.

3.         Тоді фактично відпрацьована кількість годин становить: Фміс = 171,2 - 31,8 = 139,4 год.

4.         Годинна ставка економіста дорівнює:

_ 153

С =      = 0,894 .

171,2

5.         Тарифний заробіток можна знайти за формулою:

Зтар = Фміс х С ,

де Фміс — фактично відпрацьований за місяць час;

С— годинна тарифна ставка відповідного кваліфікаційного розряду працівника.

Тоді:

Зтар = 0,894x139,4 = 124,58 грн.

6.         Розмір преміальних доплат обчислюємо за формулою:

^ Зтар х Д%

Д =       5

100

де До/0 — відсоток преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників.

 

            Тоді:

Д = 124,58 х 0,2 = 24,92 грн.

7. Місячна заробітна плата економіста становить:

Зп.прем = Зтар + Д. Звідси Зп.прем = 124,58 + 24,92 = 149,5 грн.

Задача8.11

Визначити фонд тарифної заробітної плати відрядників цеху, якщо відомо, що ставка I розряду за нормальних умов 1,3 грн./год, а в шкідливих— 1,55 грн/год. Дані з трудомісткості робіт за розрядами подано у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Розряд            Тарифний коефіцієнт            Трудомісткість робіт, тис. нормо-год

 

           

            Нормальні умови      Шкідливі умови

I           1,00     160      80

II         1,09     250      190

III        1,20     1300    290

IV        1,33     400      90

V         1,50     360      100

VI        1,72     170      20

Усього            2640    770

Розв'язання

1. Фонд тарифної заробітної плати відрядників розраховується за формулою:

3 Фт.відр = ХТгхС1/хК'сері,

і=1

де Тї — сумарна трудомісткість робіт за z'-тих умов праці;

С1 / — годинна тарифна ставка відрядника першого розряду за г'-ти/ умов праці;

К сері — середній тарифний коефіцієнт відрядників за /-тих умов праці.

2. Розрахуємо середній тарифний коефіцієнт відрядників за рі-зних умов праці. Для цього скористаємось формулою:Keep

7=1 6

7=1де Tj — трудомісткість робіт за j-м розрядом;

Kj — тарифний коефіцієнт j-ro розряду.

Тоді середній тарифний коефіцієнт відрядників за нормальних умов праці становитиме:

1x160 +1,09х 250 + 1,2x1300 + 1,33 х

тг,        X400 + 1,5x360 + 1,72x170

К сер.н —      —1,272 .

2640

Середній тарифний коефіцієнт відрядників за шкідливих умов праці становитиме:

1х 80 +1,09х 190 + 1,2x290 + 1,33 х

тг,        х90 + 1,5x100 + 1,72x20

К сер.ш —      —1,22 .

770

3. Визначимо фонд тарифної заробітної плати відрядників:

Фт.відр = 2 640 000x1,3x1,272 + 770 000x1,55x1,22 = 5 821 574грн/рік.

8.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача8.12

Технологічна трудомісткість виготовлення вузла машини складає 240 н-годин, у тому числі за III розрядом — 85 н-годин; за IV розрядом — 140 н-годин, за V розрядом — 15 н-годин. Ви-значити середній тарифний коефіцієнт і середню тарифну ставку за даним видом робіт, якщо погодинна тарифна ставка I розря-ду— 0,5 грн, III розряду— 1,204 грн; IV розряду— 1,352 грн., V розряду — 1,537 грн.

Задача8.13

Розрахувати середній тарифний коефіцієнт і середню тарифну ставку робітників — погодинників, що працюють у нормальних

умовах праці, якщо за II розрядом працюють 18; за III розря-дом — 25 і за V розрядом — 17 чоловік (під час розрахунків ви-користовувати дані табл. 8.1).

Задача8.14

Розрахувати середній тарифний коефіцієнт за середнім розря-дом робітників і трудомісткості робіт за наступними даними (табл. 8.6):

Таблщя8.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Розряд            Тарифний      Чисельність   Трудомісткість робіт за кожним

 

            коефіцієнт      робітників      розрядом, н-год

I           1,0       3          79

II         1,085   4          105

III        1,189   16        422

IV        1,345   12        317

V         1,534   5          132

VI        1,793   3          82

Задача8.15

За даними, наведеними в таблиці 8.7, розрахувати середній тарифний розряд і середню тарифну ставку групи робітників (ко-льорова металургія), якщо денна середня ставка I розряду 22,0 грн.

Таблиця8.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Тарифний розряд      I           II         III        IV        V         VI

Тарифний коефіцієнт            1,0       1,11     1,22     1,38     1,58     1,78

Чисельність робітників        3          6          11        8          5          2

Задача8.16

Годинна тарифна ставка I розряду — 0,5 грн. За працю в важ-ких і шкідливих умовах установлена надбавка до тарифної ставки у розмірі 12 %. Розрахуйте годинну тарифну ставку VI розряду для робітників із нормальними та шкідливими умовами праці, якщо тарифний коефіцієнт VI розряду — 1,8.

Задача8.17

Визначити годинну тарифну ставку робітників цеху за серед-нього розряду 3,7. Ставка I розряду становить — 1,2 грн/год. Та-рифний коефіцієнт III розряду— 1,2, a IV — 1,76. Ha основі се-редньої тарифної ставки встановити середній тарифний коефіцієнт робітників.

Задача8.18

Годинна тарифна ставка I розряду — 1,2 грн, тарифний коефі-цієнт V розряду 1,5. Норма виробітку 2 деталі за годину. Визна-чити середню розцінку за один виріб.

Задача8.19

Визначити заробітну плату робітника-відрядника, який за мі-сяць виготовив 50 виробів А трудомісткістю 1,5 н-год/шт. і 80 виробів Б трудомісткістю 2,2 н-год/шт. за IV розрядом робіт. Тарифний коефіцієнт IV розряду 1,33. Годинна ставка I розряду 1,4 грн/год. Система оплати праці — пряма відрядна.

Задача 8.20

Визначити відрядний заробіток робітника і заробіток за тари-фом, якщо: робітник за годину виготовлює 10 деталей, робота та-рифікується за IV розрядом. Годинна тарифна ставка робітника IV розряду — 60 коп. Робітник відпрацював за місяць 176 год і виготовив 3000 деталей.

Задача 8.21

Робітник-відрядник виготовив за місяць 78 одиниць продукції, відпрацювавши 184 люд.-год, норма часу на виріб— 2,6 люд.-год, розцінок — 1,25 грн. Розрахувати відрядну заробітну плату і середню тарифну ставку за розрядом виконуваної роботи.

Задача 8.22

Робітник-відрядник IV розряду виготовив за 8-годинну зміну 35 виробів за норми часу на один виріб 15 хв. Робота тарифіку-ється за V розрядом. Визначити відсоток виконання норми виро-бітку; відрядну заробітну плату і питому вагу тарифу у відрядно-му заробітку (під час розрахунків використовувати дані табл. 8.1).

Задача 8.23

Визначити заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою, якщо він за місяць виготовив 173 вироби за завданням 130 шт. Норма часу на виконання операції складає

1.4       н-год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн. Відсоток доплат за виконання плану становить 9 %, а ві-дсоток доплат за кожний відсоток перевиконання плану складає

1.5       %.

Задача 8.24

За місяць (192 години) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь — 20 хв, годинна тарифна ставка даного роз-ряду — 1,6 грн. За виконання місячної норми нараховується пре-мія в розмірі 11 % відрядного заробітку і 1 % за кожний відсоток перевиконання норми. Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

Задача 8.25

Визначити відрядно-преміальну заробітну плату робітника, який за місяць виготовив 173 вироби за планом 125 шт./міс. Роз-цінка за складання виробу 1,5 грн/шт. Доплати за виконання пла-ну — 10 %, а за кожен відсоток перевиконання плану 1,5 %.

Задача 8.26

Визначити заробітну плату робітника за відрядно-преміаль-ною системою, якщо він за місяць виготовив 173 вироби за пла-ном 130. Норма часу на виконання операції становить 1,4 нормо-год, а годинна ставка за розрядом робіт— 1,76 грн/год. Доплата за виконання плану — 10 %, а за кожний відсоток перевиконання плану— 1,5 %.

Задача 8.27

Визначити відрядно-преміальну заробітну плату робітника, який за місяць виготовив 185 виробів за планом 140 шт./міс. Роз-цінка за складання виробу становить 1,35 грн/шт. Доплата за ви-конання плану 15 %, а за кожний процент перевиконання пла-ну— 1,2 %.

Задача 8.28

Обчислити місячний заробіток швачки III розряду, якщо за мі-сяць нею виготовлено 150 виробів за завданням 132 шт. Трудомі-сткість пошиття виробу 1,2 н-год. Вихідна база для нарахування доплат 110 % від плану. Шкала для визначення відсотка росту розцінки наведена в таблиці 8.8. Під час розрахунків використо-вувати дані табл. 8.1.

Таблиця 8.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат           1—20  21—40            41—60            61—80            81—100

% зростання розцінки          20        40        60        80        100

Задача 8.29

Визначити заробітну плату за відрядно-прогресивною систе-мою оплати праці, якщо робітник за місяць виготовив 213 виро-бів за планом 170 шт./міс. Вихідна база для нарахування доплат 110 % плану. Трудомісткість виготовлення виробу — 1,1 н-год за IV розрядом робіт, тарифна ставка I розряду 1,25 грн/год. Тариф-ний коефіцієнт IV розряду 1,33. Шкала для визначення відсотка зростання розцінки наведена у таблиці 8.9.

Таблиця 8.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат           1—10  11—25            26—40            41 і більше

% зростання розцінки          25        50        75        100

Задача 8.30

Визначити заробітну плату за відрядно-прогресивною систе-мою оплати праці, якщо робітник за місяць виготовив 220 виро-бів за завданням 180 шт. Вихідна база для нарахування доплат 110 % від плану. Трудомісткість виготовлення виробу 1,1 н-год. Розряд робіт IV, умови праці нормальні. Шкала для визначення відсотку росту розцінки наведена в таблиці 8.9.

Під час розрахунків використовувати дані таблиці 8.1.

Задача 8.31

Праця робітника оплачується за відрядно-прогресивною сис-темою, вихідна база для нарахування доплат— 108 % виконання норм виробітку. За умов виробництва продукції понад вихідну базу розцінка подвоюється. Розрахувати загальну суму заробітної плати робітника, якщо його годинна тарифна ставка 1,44 грн, во-на відповідає розряду робіт, за 22 робочих дні, тривалістю 8,2 год, він виконав роботи обсягом 209,3 н-год.

Задача 8.32

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого складає 1,04 грн. Шдсобник обслуговує двох основних ро-бітників. Змінна норма виробітку першого робітника складає 40 шт./зміну, а другого 26 шт./зміну. Фактичний випуск за зміну склав відповідно 45 і 33 шт./зміну. Система оплати непряма від-рядна.

Задача 8.33

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого становить 8 грн/зміну. Шдсобник обслуговує двох основ-них робітників. Змінна норма виробітку першого робітника — 20, другого — 10 шт./зміну. Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 28 виробів, на другому— 16 виробів. Система оплати праці — непряма відрядна.

Задача 8.34

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого становить 8 грн/зміну. Шдсобник обслуговує двох основ-них робітників. Змінна норма виробітку першого робітника — 20 шт./зміну, а другого — 16 шт./зміну. Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив відповідно на пер-шому робочому місці 35, а на другому— 25 виробів. Система оплати праці — непряма відрядна.

Задача 8.35

Транспортний робітник обслуговує 26 основних робітників-верстатників. Иого годинна тарифна ставка 1,31 грн; відпрацьо-ваний за місяць час — 184 год. Робітники, які обслуговуються транспортним робітником, виконали обсяг робіт 5693 н-год і від-

працювали 4784 год. Визначити заробітну плату транспортного робітника, якщо його праця оплачується за непрямою відрядною системою оплати праці залежно від середнього відсотка вико-нання норм основними робітниками.

Задача 8.36

Розрахувати розцінку за 1 т для чергового слюсаря цеху за не-прямою відрядною системою оплати праці, якщо за нормою він обслуговує 4 агрегати зі змінною нормативною продуктивністю 24 т кожен. Тривалість зміни 8 год, годинна тарифна ставка слю-саря 1,6 грн.

Задача 8.37

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бригада заробила за місяць 800 грн. Усі члени бригади працю-ють у нормальних умовах п—аці. Годинна тарифна ставка I ро-зряду за нормальних умов 1,3 грн/год. Робітники V і III роз-рядів відпрацювали 170 год/міс, а робітники IV розряду — 150 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами: III— 1,2; IV -1,33; V — 1,5.

Задача 8.38

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, яка за мі-сяць заробила 986 грн. Всі члени бригади працюють у нормальних умовах праці. Тарифна ставка I розряду — 1,2 грн. Робітник V ро-зряду відпрацював 170 год, IV розряду— 150 год, III розряду — 170 год. Під час розрахунків використовувати дані табл. 8.1.

Задача 8.39

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, яка за мі-сяць заробила 345 грн. Робітник IV розряду працює у шкідливих умовах праці, він працював 150 год; а решта — V і III розрядів — у нормальних умовах; вони відпрацювали по 170 і 168 год відпо-відно. Під час розрахунків використовувати дані табл. 8.1.

Задача 8.40

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бригада заробила за місяць 1080 грн. Робітник IV розряду пра-цює в шкідливих умовах, а інші — в нормальних умовах. Го-

динна тарифна ставка I розряду за нормальних умов роботи ста-новить 1,3 грн/год, а в шкідливих — 1,55 грн/год. Робітники V і III розрядів відпрацювали 170 год/міс, а робітники IV-- 150 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами: III — 1,2; IV — 1,33; V — 1,5.

Задача 8.41

Посадовий оклад інженера 160 грн за місяць. Із 22 днів за гра-фіком ним відпрацьовано 17 днів (5 днів хворів). 3 фонду матері-ального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25 % фак-тичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії.

Задача 8.42

Місячний оклад економіста фірми 150 грн. Розрахувати су-му його заробітної плати за поточний місяць, якщо із 23 робо-чих днів за графіком він працював 20 днів: 2 дні хворів, а один день виконував державні обов'язки зі збереженням середньої заробітної плати. Розмір премії з фонду матеріального заохо-чення в поточному місяці — 28 % окладу, у минулому місяці, де було 22 робочих дні за графіком, розмір премії складав 26 % окладу.

Задача 8.43

Робітник-погодинник III розряду відпрацював за місяць 23 дні. Годинна тарифна ставка I розряду і тарифний коефіцієнт наведені в таблиці 8.1 (умови праці нормальні). Середня трива-лість дня 8 год. За відсутність простоїв обладнання робітнику ви-плачена премія в розмірі 15 % місячного тарифного заробітку. Необхідно обчислити місячний заробіток робітника за погодин-но-преміальною системою оплати праці.

Задача 8.44

Місячний оклад робітника 105 грн. Згідно з графіком за місяць передбачалось відпрацювати 184 год. Фактично відпрацьовано 22 дні по 8 год, у тому числі 4 год був простій, за час якого опла-та проводилась в розмірі 50 % тарифної ставки. За виконання плану нарахована премія у розмірі 15 % заробітку. Визначити суму заробітної плати за місяць.

Задача 8.45

Погодинник VI розряду відпрацював за місяць 184 год. Го-динна тарифна ставка робітника VI розряду 2,06 грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 8 %, а за кожен процент перевико-нання завдання — 1,5 % заробітку за тарифом. Завдання викона-но на 106 %. Визначити заробіток робітника за погодинно-преміальною системою оплати праці.

Задача 8.46

Місячний колективний заробіток виробничої бригади, що працює за спільним нарядом, складає 813 грн. Розподіл колекти-вного заробітку між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі (КТУ). Ро-бітник Іваненко А. М. відпрацював у розрахунковому місяці 18днів, Петренко Б. М. — 20, Коваленко В.О. — 22. Визначені попередньо КТУ відповідно становили 0,9, 1,0 і 1,1.

Розрахувати місячну заробітну плату, яку має одержати кож-ний член бригади.

Задача 8.47

Визначити фонд тарифної заробітної плати погодинників це-ху, якщо відомо, що дійсний фонд робочого часу за нормальних умов становить 1800 год/рік а за шкідливих— 1620 год/рік. Го-динна тарифна ставка робітника I розряду за нормальних умов 1,07 грн/год, а за шкідливих— 1,3 грн/год. Розподіл робітників за розрядами подано у таблиці 8.10.

Тсіблщя8.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Розряд            Тарифний коефіцієнт            Чисельність робітників, чол.

 

           

            Нормальні умови      Шкідливі умови

I           1,00     16        8

II         1,09     25        19

III        1,20     130      29

IV        1,33     40        9

V         1,50     36        10

VI        1,72     17        2

Усього            264      77

Задача 8.48

Визначити фонд тарифної заробітної плати погодинників це-ху, якщо дійсний фонд робочого часу за нормальних умов скла-дає 1800 год/рік, а за шкідливих 1650 год/рік. Тарифна ставка I розряду за нормальних умов складає 1,0 грн, а за шкідливих — 1,25 грн. Кваліфікаційний склад робітників наведено в таблиці 8.11. Під час розрахунків використовувати дані таблиці 8.1.

Таблщя8.11

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Розряд            I           II         III        IV        V         VI

Чисельність працюючих      Нормальні умови      16        26        130      40        36        17

 

            Шкідливі умови         8          19        29        9          10        2

Задача 8.49

Визначити фонд тарифної заробітної плати відрядників цеху, якщо тарифна ставка першого розряду за нормальних умов скла-дає 1,2 грн, а за шкідливих — 1,4 грн. Трудомісткість виробничої програми представлена в таблиці 8.12.

Тсіблщя8.12

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Розряд            I           II         III        IV        V         VI

Трудомісткість робіт, тис. н-год.     Нормальні умови      26        15        110      42        16        27

 

            Шкідливі умови         6          9          19        7          10        2

Під час розрахунків використовувати дані табл. 8.1.