Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 8.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

8.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 8.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Індекс реальної за-робітної плати

Ірзп

Інзп Іц

Інзп — індекс номіналь-

ної заробітної плати за

період

Іц — індекс цін за періодТарифна ставка ін-ших розрядів

Срг' = СрІхЮ

Срі — тарифна ставка

першого розряду

Кі — тарифний коефіцієнт

відповідного тарифного

розрядуСередній тарифний коефіцієнт

 

;-і

Keep

Keep

ІЧ/хК/

або

Z4/

 

Ч/ — чисельність праців-

никіву'-го розряду

Т/ — трудомісткість робіт

у-го розряду

К/ — тарифний коефіцієнт

7'-го розрядуСередній тарифний розряд

Рср

Keep - Кменш

           

Кбілш - Keep

+ Рменш

Keep — середній тариф-

ний коефіцієнт

Кменш, Кбілш — відпові-

дно менший і більший із

двох суміжних тарифних

коефіцієнтів

Рменш — менший із двох

суміжних тарифних роз-

рядівПряма погодинна заробітна плата

Зп.п = ФмісхС

Фміс — фактично відпра-цьований за місяць час С — годинна тарифна ста-вка відповідного кваліфі-каційного розряду праців-никаПродовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Погодинно-преміальна заробі-тна плата   Зп.прем = Зтар + Д , Зтар X Д%

д=       

100      Зтар — сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці

Д — сума преміальних доплат за досягнення пев-них якісних або кількісних показників

До/о — відсоток преміаль-них доплат за досягнення певних якісних або кількі-сних показників

Пряма відрядна за-робітна плата

Відрядно-преміальна заробі-

тна плата

Зп.відр = ІРіхЩі.,

Рг'

Р/' = НчхСг або Сг Нв

Зв.прем = Зтар.в + Дв ,

Дв = Зтар.вх

П1 + П 2 X Ппп ,

х         

100

Ппп = ХІ00

Mm

Рі — відрядна розцінка за

виготовлення одного ви-

робу г'-го виду

ІУфг' — фактична кількість

виробів г'-ro виду, вигото-

влених робітником за пев-

ний час

Нч — норма часу на виго-

товлення одного виробу і-

го виду

Сг — годинна тарифна

ставка за розрядом робіт-

ника

Нв — норма виробітку на

одиницю часу

Зтар.в — тарифний заро-

біток робітника при пря-

мій відрядній системі

оплати праці

Дв — сума преміальних

доплат

Щ — відсоток доплат за

виконання плану

П2 — відсоток доплат за

кожний відсоток переви-

конання плану

Ппп — відсоток переви-

конання плану

Л^ф, Nim — відповідно фа-

ктичний і запланований

обсяг випуску продукції за

місяцьПродовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Відрядно-       Зв.прогр = NB х Рзв +          NB — вихідна база для на-

прогресивна заро-бітна плата         + (А^ф - NB) х Рпідв рахування доплат

Рзв, Рпідв — звичайна та

                        підвищена розцінка за

            Рпідв = Рзв х 1 н                   один виріб

            v 100 у            Ро/0 — відсоток росту роз-цінки

Непряма відрядна     Знв. підс = N ф іх Рнві,         Знв.підс — заробіток під-

заробітна плата         Сзм    собника за непрямою від-

           

            рядною системою оплати

            «хМіл.г'           праці

Ndjii — фактично вигото-

            Знв .доп = ТфхСгхКвн        

 

           

            влена кількість продукції

                        і-тим основним робітни-

                        ком

                        Рнві — непряма відрядна

                        розцінка при обслугову-

                        ванні г'-ro основного робі-

                        тника

                        Сзм — змінна тарифна

                        ставка підсобника

                        «— кількість основних

                        робітників, що обслуго-

                        вуються одним підсобни-

                        ком

                        Міл.г' — плановий випуск

                        продукції г'-м основним

                        робітником

                        Знв.доп — заробіток до-

                        поміжного робітника за

                        непрямою відрядною си-

                        стемою оплати праці

                        Тф — фактично відпра-

                        цьований допоміжним ро-

                        бітником час

                        Сг — годинна тарифна

                        ставка допоміжного робі-

                        тника

                        Квн — середній коефіці-

                        єнт виконання норм на

                        дільниці, яку обслуговує

                        допоміжний робітник

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Бестарифна систе-ма оплати праці            Бі = Твід х К х КТУ ,

Бсум =

ХБІ,

ФОП

a =       ,

Бсум

3i = dxEi          Твід — час, відпрацьова-

ний г'-м працівником

К — погодинна тарифна

ставка

КТУ — коефіцієнт трудо-

вої участі

Бсум — загальна сума ба-

лів, зароблена всіма пра-

цівниками

т — чисельність праців-

ників

d — доля фонду оплати

праці (ФОП), що припадає

на один бал

Бг', Зг' — сума балів та за-

робітна плата г'-ro праців-

ника відповідно

Метод годино-коефіцієнтів  т

Г-Кбр = £Тфг'хЮ,

Г-.1 Збр

Зігк =   ,

Г-Кбр

Зі = Тфг' х Ю х 31 гк  Г - Кбр — загальна кіль-

кість годино-коефіцієнтів,

відпрацьованих бригадою

Тфг' — фактична кількість

годин, відпрацьована і-

тим робітником

Кг' — тарифний коефіцієнт

за розрядом г'-ro робітника

т — кількість членів бри-

гади

ЗІГК— сума бригадного

заробітку, що припадає на

один годино-коефіцієнт

Збр — заробіток усієї бри-

гади

Зг' — заробіток г'-ro робіт-

ника (члена бригади)

Метод коефіцієнту виконання норм           т

Збр 100% = X Тфг' х Сгі,

Збр

Квн =  ,

ЗбрЮ0%

Зг' = Тфг' X Сгг' X Квн         ЗбрЮ0% — заробіток бригади у випадку 100-відсоткового виконання норм виробітку Сгг' — годинна тарифна ставка г'-ro робітника Квн — коефіцієнт вико-нання норм

Закінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Фонд тарифної за-робітної плати по-годинників 3

Фт.пог = ХЧг'хФдгХ хС1іхКсері     Чі — чисельність пого-

динників, які працюють в

г'-тих умовах праці

Фдг' — дійсний фонд часу

одного погодинника за і-

тих умов праці

С1і— годинна тарифна

ставка погодинника пер-

шого розряду за г'-тих

умов праці

Ксерл'— середній тариф-

ний коефіцієнт погодин-

ників за г'-тих умов праці

Фонд тарифної за-робітної плати від-рядників     3

Фт.відр = iТг'хС1'х хК'сері   Ті — сумарна трудоміст-кість робіт за г'-тих умов п1аці

СЬ' — годинна тарифна ста-вка відрядника першого ро-зр/ду за -тих умов праці Ксерл'— середній тариф-ний коефіцієнт відрядни-ків за і-тих умов праці

Для розв’язання запропонованих задач у навчальному процесі можна використовувати тарифну сітку, що містить умовні цифри (табл. 8.1).

Таблиця8.1

ТАРИФНА СІТКА (ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ)

 

Умови праці  Форма оплати праці Годинні тарифні ставки по розрядах, грн

 

           

            I р.       II р.     III р.    IV р.    Vp.      VI p.

Тарифний коефіцієнт                       1,0       1,09     1,2       1,33     1,5       1,72

Нормальні      Погодинники            1,0       1,09     1,2       1,33     1,5       1,72

 

            Відрядники    1,20     1,31     1,44     1,60     1,80     2,06

Важкі

та шкідливі     Погодинники            1,25     1,36     1,50     1,66     1,88     2,15

 

            Відрядники    1,40     1,53     1,68     1,86     2,10     2,41

Особливо важкі та особливо шкідливі       Погодинники            1,50     1,64     1,80     1,99     2,25     2,58

 

            Відрядники    1,80     1,96     2,16     2,39     2,70     3,10