Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

8.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробіт-

на плата — це:

а)         абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропор-

ційно до кількості і якості своєї праці;

б)         винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку

за трудовим договором власник або уповноважений ним орган

виплачує працівникові за виконану ним роботу;

в)         встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого

не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу;

г)         винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку

за трудовим договором власник або уповноважений ним орган

виплачує працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особли-

ві умови праці.

2.         Яка саме фунщія заробітної тати забезпечуе встановлен-

ня залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і ре-

зуль)атів праці:

а)         відтворювальна;

б)         стимулююча;

в)         регулююча;

г соціальна.

3.         Сума коштів, отримана працівником за свою працю на під-

при)мстві — це:

а)         номінальна заробітна плата;

б)         реальна заробітна плата;

в прибуток робітника.

4.         Змінуврівніреальноїзаробітноїтатиможнавизначити, по-

рівн)ючи зміни врівні номінальноїзаробітноїтати зі змінами в:

а)         рівні цін на товари та послуги;

б)         нормі прибутку;

229

в)         ставках оподаткування;

г продуктивності праці.5.    До мінімальноїзаробітної плати не входять:

а)         доплати;

б)         надбавки;

в)         заохочувальні та компенсаційні виплати;

г)         правильні відповіді «a» і «в»;

д)         усе перелічене.

6.         Основна заробітна mama — це:

а)         будь-який заробіток, що залежить від результатів праці

працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, по-

садовими окладами;

б)         встановлений державою розмір заробітної плати, нижче

якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану ро-

боту;

в)         будь який заробіток, що за трудовим договором виплачу-

ється працівникові за виконану роботу та надані послуги;

г)         заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і ком-

пенсаційних виплат.

7.         Основна частина заробітної плати працівника не зале-

жить від:

а)         результатів його праці;

б)         рівня його кваліфікації;

в)         складності робіт, що ним виконуються;

г)         результатів господарської діяльності підприємства, на яко-

му він працює.

8.         Додаткова заробітна mama не включає:

а)         тарифні ставки;

б)         доплати;

в)         надбавки;

г)         премії.

а)         мінімальної заробітної плати;

б)         оплати праці в організаціях, що фінансуються з бюджету;

в)         розмірів посадових окладів керівників державних підпри-

ємств;

г)         усі наведені відповіді правильні.

10.       Тарифна система оплати праці працівників включає:

а)         тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

б)         тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний

довідник;

в)         тарифні ставки, тарифні сітки;

г)         тарифні ставки, посадові оклади;

д)         тарифно-кваліфікаційний довідник, посадові оклади, премі-

альне положення.

11.       У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:

а)         вимоги до знань і вмінь робітників;

б)         тарифні коефіцієнти;

в)         тарифні ставки;

г)         форми та системи заробітної плати;

д)         норми часу та виробітку.

12.       Тарифна сітка не визначає:

а)         розряд робітників;

б)         умови преміювання;

в)         тарифні коефіцієнти;

г)         годинні тарифні ставки.

13.       Середній тарифний коефіцієнт визначається як величина:

а)         середньоарифметична;

б)         середньозважена;

в)         середньохронологічна.

14.       Яка з основних форм заробітної плати є економічно най-

вигіднішою?

а)         відрядна;

б)         погодинна;

в)         відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва.

15.       Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати

праці визначається:

а)         відпрацьованим часом і тарифною ставкою;

б)         відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;

в)         нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;

г)         обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;

д)         обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.

16.       Уразі відрядної оплати праці основний заробіток праців-

ника визначається:

а)         обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі і тариф-

ною ставкою;

б)         нормативною трудомісткістю роботи і відрядною розцін-

кою за одиницю продукції;

в)         обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі та відряд-

ною розцінкою;

г)         фактичною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;

д)         фактичною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою.

17.       Відрядна розцінка — це:

а)         показник збільшення розміру заробітної плати залежно від

місця розташування підприємства;

б)         встановлений розмір добових виплат для відряджених робі-

тників;

в)         середній тарифний коефіцієнт;

г)         розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи.

18.       Формою оплати праці, яку до,ільно застосовувати в

потрібно стимулювати зростання цього виробітку понад вста-новленшнорм,є:

а)         пряма відрядна;

б)         відрядно-преміальна або відрядно-прогресивна;

в)         проста погодинна;

г)         погодинно-преміальна.

19.       Оплата праці робітнша в межах установленш норм за

прямгши відрядними розцінками, а виробіток понад норми—за

підвищеними єхарактерною для системи оплати праці:

а)         прямої відрядної;

б)         відрядно-преміальної;

в)         погодинно-преміальної;

г)         відрядно-прогресивної;

д)         непрямої відрядної.

а)         пряма відрядна;

б)         непряма відрядна;

в)         акордна;

г)         бригадна.

21. Визначте, яке з наступних тверджень не є правильним:

а)         додержання оплати праці вище рівня мінімальної заробітної

плати є обов'язковим тільки для підприємств приватної форми

власності;

б)         різновидом відрядної форми оплати праці є акордна;

в)         нарахування премій не є обов'язковим для підприємств;

г)         заробітна плата складається з основної та додаткової час-

тин, а також заохочувальних виплат.

22. Система оплат, працг, яку слід вшористовувати підпри-

ми своїх обов ’язків, є:

а)         пряма відрядна;

б)         погодинна;

в)         погодинно-преміальна;

г)         відрядно-преміальна.

23.       Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з вста-

новленням терміну його виконання є характерним для системи

оплати праці:

а)         непрямої відрядної;

б)         прямої погодинної;

в)         акордної;

г)         відрядно-прогресивної.

24.       До погодинної форми оплати праці належать:

а)         акордна система;

б)         непряма відрядна система;

в)         відрядно-преміальна система;

г)         жодна з наведених систем.

25.       Заробітна плата між членами бригади, що працюють в

однакових умовах, розподіляється за:

а)         кількістю відпрацьованого часу;

б)         обсягом випущеної продукції;

в)         кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;

г)         розрядом робіт;

д)         коефіцієнтом виконання норм.

26.       Заробітна mama між членами бригади, що працюють у

різних умовах, розподіляється за:

а)         кількістю відпрацьованого часу;

б)         обсягом випущеної продукції;

в)         кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;

г)         розрядом робіт;

д)         коефіцієнтом виконання норм.

27.       Заробітна mama за безтарифної системи не залежить від:

а)         кваліфікаційного рівня робітника;

б)         розряду робітника;

в)         коефіцієнта трудової участі;

г)         фактично відпрацьованого часу.

28.       Належить до систем участі у прибутках:

а)         система оцінки заслуг;

б)         система преміальних виплат;

в)         система колективного стимулювання;

г)         усі відповіді правильні.

29.       Контрактна система оплати праці:

а)         використовується лише за умови погодинної оплати праці;

б)         використовується лише за умови відрядної оплати праці;

в)         не може використовуватися на підприємствах державної

форми власності;

г)         не має жодних обмежень для використання.

30.       Розмір преміальних доплат робітникам визначається у:

а)         відсотках від основної заробітної плати;

б)         відсотках від додаткової заробітної плати;

в)         відсотках від основної та додаткової заробітної плати;

г)         вигляді конкретної суми;

д)         правильні відповіді «a» і «г»;

є) усі наведені відповіді правильні.

а)         годинні тарифні ставки I розряду, трудомісткість робіт та

середні тарифні коефіцієнти;

б)         чисельність працюючих, годинну тарифну ставку I розряду,

дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

в)         розцінки і плановий випуск продукції;

г)         годинні тарифні ставки і відпрацьований час.

а)         годинні тарифні ставки I розряду, трудомісткість робіт та

середні тарифні коефіцієнти;

б)         чисельність працюючих, годинну тарифну ставку I розряду,

дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

в)         розцінки і плановий випуск продукції;

г годинні тарифні ставки і відпрацьований час.

33. 1,35;кс номіишьноХ заробітиої шати „рацівшш За період

^£^=^Ґже період— 1,26. Шекс

а)         1,2;

б)         1,07;

в)         1,8.

34. Розмір тарифної ставки Ірозряду- 1,2 грн, тарифний коефіцієнт Vрозряду — 1,5. Тарифна ставка Vрозряду:

а)         1,8;

б)         1,6;

в)         2,1.

35. Місячний оклад працівнша 140 грн за мгсяць. Із 190 годин за місяць ним відпрацьовано 174 години. Сума заробітної плати працівника-погодинника складатиме:

а)         120,3;

б)         132,5;

в)         128,2.

36. Робітник-відрядник виготовлює два види виробів: A і Б. 1,24 іся/ь ві. ви160овш 175 виробів А за відрядною розці1к,32

а)         513,8;

б)         428,2;

в)         335,9.