Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Поняття та види заробітної платні : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

8.1. Поняття та види заробітної платні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Оплата праці (заробітна платня) — грошове вираження вартості та ціни робочої сили, яка виступає в формі заробітку, виплаченого власником гвд приємства працівнику за виконану роботу

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна платня - це конану ним роботу

Розмір заробітної платні залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприєм-ства.

регулююча— як засіб роз-поділу та перерозподілу кад-рів по регіонах країни, галу-зях економіки з урахуван-ням ринкової кон'юнктури

 

соціальна— забез-печення соціальної справедливості, од-накової винагороди за однакову працю

відтворювальна -як джерела відтво-рення робочої сили та засобу залучення людей до працістгімулююча — установ-лення залежності рівня за-робітної платні від кількос-ті, якосгі тарезультагів праці

Структура заробітноїшатні

(згідно із Законом України «Про оплату праці»)

основна заробітна платня — це винагорода за виконану роботу від-повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслу-говування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тари-фних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців>■

додаткова заробітна платня — це винагорода за працю понад уста-новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умо-ви праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з ви-конанням виробничих завдань і функційінші заохочувальні та компенсаційні виплати— це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та по-ложеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами, чинного законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами норми

%\№ї=Г™ ПРаЧІ

Основою організації заробітної платні на підприємствах є тарифна сис-тема — сукупність нормативів, які забезпечують можливість здійснюва-ти диференціацію та регулювання заробітної платні різних груп і катего-рій працівників залежно від якісних характеристик їх праці

Елементи тарифної системи оплати праціT"Zt°

шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Тарифні сітки вико ристовуються для врахування в оплаті праці працівників рівня їх кваліфікації5ЙГ

визначає абсолютний розмір оплати праці різ-номанітних груп робітників за одиницю робо-чого часу, який виражений у вартісній формі. Тарифна ставка є основною нормативною ве-личиною, яка визначає розмір оплати праці всіх категорій працівниківРозмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заро-бітної платні, нижче якого не може проводитися оплата за

^^"^^«^^^^вшГчшагься мно-женням тарифної ставки першого розряду (СР1) на тариф-ний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (К;)СРІ =

СР1ХКІ.

довідник

збірник нормативних документів, що містить систему вимог, яким повинні відповідати працівники визначеної професії і кваліфікації8.3. Форми та системи оплати праці

Форми оплати праціПОФТГ"

передбачає оплату праці в залежності від від-працьованого часу та рівня кваліфікації■Sr

передбачає залежність суми заробітку від кі-лькості виготовлених виробів або обсягу ви-конаних робіт за визначений період часуСистеми оплати праці

При погодшній формі

\

пряма погодинна

П.П     міс       ' '

де Фміс — фактично відпрацьований за місяць час; С — годинна та-рифна ставка відповідного кваліфікаційного розряду працівника.погодинно-преміальна система

Зп.п.+Д, Д

П.ПРЕМ.        П.П

3 X %доплат 100де Д — сума преміальних доплат за досягнення визначених якісних або кількісних показників

При відрядній формі

I

пряма відрядна:п.сд.

TPiXNto, Рі =ТштхСде РІ — відрядна розцінка за виготовлення одного виробу г'-го виду; ^ФІ — фактична кількість виробів г'-го виду, виготовлених працівни-ком за визначений час, шт; п — кількість видів виробів; Тшт — час на виготовлення одного виробу г'-го виду.

відрядно-преміальна:

зв.пре„ = зіар+дс

n1+n2xnm        Л^-Л^

Дc = зіар х      , ппп = ^        

100      Nm

де Зтар — тарифний заробіток працівника при прямій відрядній сис-темі оплати праці; Дс — сума преміальних доплат; Щ — відсоток доплат за виконання плану; П2 — відсоток доплат за кожен відсоток перевиконання плану; Ппп — відсоток перевиконання плану; Лф, ^Чш — відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продук-ції за місяць, шт./міс.- відрядно-прогресивна, при якій праця робітника в межах устано-влених норм оплачується за прямими відрядними розцінками, а ви-робіток понад норму — за підвищеними. Заробітна платня розрахо-вується за формулою

Зв.„рем = ^вих X Р Д + (^Ф - ^вих )Х Ршдв ,

Рпідв=РдХ 1 +

% зростання розцінки 100

де NBHX — вихідна база для нарахування доплат; Рд — дійсна розцін-ка за один виріб; Рпідв — підвищена розцінка за один виріб.

— непряма відрядна використовується при оплаті праці допоміжних працівників і підсобників. Заробітна платня знаходиться в прямій за-лежності від результатів праці тих працівників, яких він обслуговує. Зарплата підсобника розраховується за формулою:

Зпда=(^,хРс> ^

«х#шi

де Noi — фактично виготовлена кількість продукції і-м працівником за зміну; Ра — непряма відрядна розцінка під час обслуговування і-го працівника; п — кількість основних працівників, що обслугову-ються одним працівником; Ссм — змінна тарифна ставка підсобника; ^ши-— плановий випуск продукції г'-м працівником. Заробіток допоміжного працівника розраховується за формулою

Здоп=ТфхСхКвик,

де Тф — фактично відпрацьований час допоміжним працівником; С — годинна тарифна ставка допоміжного працівника; Квш[ — сере-дній коефіцієнт виконання норм на ділянці, що обслуговує допомі-жний працівник.

— акордна система передбачає встановлення розцінки не на одини-цю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням терміну його виконання.

— колектшна система опяата праці (бригадна). Під час використання цієї системи спочатку розраховується зарплата всієї бригади (Збр) як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадний розцінок. Потім цей заробіток розподіляється між члена-

^методгодино-коефіцієнтів використовуються тоді, коли всі члени

бригади працюють за однакових умов.

Розподіл бригадного заробітку здійснюється в такій послідовності:

1.         Визначають загальну чисельність годино-коефіцієнтів (Г-К6р),

відпрацьованих бригадою, за формулою

m

г-к6 р=ЕТф;хЮ,

де Тфі — фактична кількість годин відпрацьованих одним працівни-ком; Kj — тарифний коефіцієнт по розряду г'-го працівника; m — кількість членів бригади.

2.         Знаходять суму бригадного заробітку, що припадає на 1 годино-

коефіцієнтЗбр

=         

Г-К6

3. Розраховують заробіток г'-го працівника (члена бригади)

3,. = Тфі. хК,. хЗ,.

б) метод коефіцієнту виконанш норм. Використовується за умови, якщо члени бригади працюють у різних умовах. Послідовність роз-рахунків така:

1.         Визначають заробіток бригади у випадку стовідсоткового вико-

нання норм виробітку за формулою

Зюо% =ТФ,-ХС,-,

де С, — годинна тарифна ставка г'-го працівника;

2.         Знаходять коефіцієнт виконання норм:

Кв„=^

100 %

3.         Заробітну платню г'-го працівника розраховують за формулою

3, =Тфі.хС,.хКвіі

^„?;піршиаен:?товгиоплатипраці

оплати праці

Послідовність розрахунків

Фактична заробітна платня кожного праців-ника підприємства є частиною усього фонду оплати праці колективу й окремого підрозді-лу та залежить від кваліфікаційного рівня працівника (К), коефіцієнта трудової участі (КТУ) і фактично відпрацьованого часу (Т*). Кваліфікаційний рівень встановлюється всім членам трудового колективу залежно від ви-конуваних функцій, рівня кваліфікації.1. Визначається кількість балів (Б;), зароблених кожною групою пра-

цівників (або групою працівників одного рівня):

Б;- = КхТф хКТУ .

2.         Визначається загальна сума балів (Бсум), зароблена всіма працівни-

ками підприємства або підрозділу:

"сум 2-і "і

де т — кількість груп однакових кваліфікаційних рівнів або чисель-ність працівників.

3. Визначається частка d фонду оплати праці (ФОТ), що приходиться на 1 бал:d

           

ФОТ

Ьсум4. Розраховується заробітна платня г'-го працівника (3i):

Зг- = dxEf .

оплати праці

Грунтується на укладанні договору між ро-ботодавцем і виконавцем, у якому обгово-рюю’ься режим та умови праці, права та обовязки сторін, рівень оплати праці то-що. Договір може оплачувати час перебу-вання виконавця на підприємстві (пого-динна оплата праці) або конкретне виконане завдання (відрядна оплата).Система впрЧибутках

передбачає розподіл визначеної частини прибутку підприємства між його працівни-ками8.5. Система надбавок, доплатта премій працівникам

 

—»Н 'вякїґ                 Стимулюючий

 

                       

 

Доплати та надбавки

за умови праці

• за виконання виробничих завдань стабільно та з висо-кою якістю

за професійну майстерність

за роботу у важких умовах

• за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

за роботу в нічний час

за роботу в наднормований час

Премії нараховуються у відсотках від основної заробітної платні або у вигляді конкретної суми

можуть бути виплачені за:

—        результати роботи робочих місць, що обслуговуються працівниками;

—        виконання нормованих завдань;

—        економію матеріальних цінностей;

—        освоєння проектного рівня виробничих потужностей, зниження браку, поліпшення обліку;

—        підвищення якості продукції;

—        підвищення продуктивності праці та збільшення обсягів виробництва;

—        за підсумком року тощо.