Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 7.5.1.Основні ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

7.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 7.5.1.Основні ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт вибуття   Чзв.заг 00

Кв =    ХІ0

Ч         Чзв.заг — загальна чисель-

ність звільнених за відпові-

дний період з будь-яких

причин

Ч — середньооблікова чи-

сельність працівників у

цьому ж періоді

Коефіцієнт прийому Чп 00

Кп =    ХІ0

Ч         Чп — чисельність прийня-тих на роботу за відповід-ний період

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт плиннос-ті         Чзв

Кпл =  X100

Ч         Чзв — чисельність звільне-них за власним бажанням, за порушення трудової дисцип-ліни або з інших причин, не пов'язаних із виробництвом

Економія робочого часу за рахунок зни-ження плинності          Ечас = Чзв X t            t — втрати часу у зв'язку із плинністю, тобто час на за-міщення необхідною робо-чою силою одного звільне-ного, днів

Додатковий випуск продукції за рахунок зниження плинності  2дод = Ечасх Впл      Впл — плановий виробіток на одного працюючого за один людино-день

Показники рівня продуктивності пра-ці:

—        виробіток

—        трудомісткість           Q

В =      ,

Тж

Тж

т =       ,

Q

ДТхІОО

дв =     ,

100-дт

ДВхІОО

дт =    

100 +дв          Q — обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Тж — затрати живої праці на випуск відповідного об-сягу продукції (робіт, пос-луг)

ДВ — ріст виробітку, % ДТ — зниження трудоміст-кості, %

Приріст обсягу ви-робництва за раху-нок зростання про-дуктивності праці   Д<рпр = 100  ХІ00

AQ      ДЧ — приріст чисельнос-

Т1 °/п

AQ — приріст обсягу виро-бництва, %

Метод прямого ра-хунку планування продуктивності пра-ЦІ    Отш

Пп.пл =          або

Чпл

Міл

Пп.пл =         

Чпл     QTUI — з