7.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 7.5.1.Основні ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт вибуття   Чзв.заг 00

Кв =    ХІ0

Ч         Чзв.заг — загальна чисель-

ність звільнених за відпові-

дний період з будь-яких

причин

Ч — середньооблікова чи-

сельність працівників у

цьому ж періоді

Коефіцієнт прийому Чп 00

Кп =    ХІ0

Ч         Чп — чисельність прийня-тих на роботу за відповід-ний період

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт плиннос-ті         Чзв

Кпл =  X100

Ч         Чзв — чисельність звільне-них за власним бажанням, за порушення трудової дисцип-ліни або з інших причин, не пов'язаних із виробництвом

Економія робочого часу за рахунок зни-ження плинності          Ечас = Чзв X t            t — втрати часу у зв'язку із плинністю, тобто час на за-міщення необхідною робо-чою силою одного звільне-ного, днів

Додатковий випуск продукції за рахунок зниження плинності  2дод = Ечасх Впл      Впл — плановий виробіток на одного працюючого за один людино-день

Показники рівня продуктивності пра-ці:

—        виробіток

—        трудомісткість           Q

В =      ,

Тж

Тж

т =       ,

Q

ДТхІОО

дв =     ,

100-дт

ДВхІОО

дт =    

100 +дв          Q — обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Тж — затрати живої праці на випуск відповідного об-сягу продукції (робіт, пос-луг)

ДВ — ріст виробітку, % ДТ — зниження трудоміст-кості, %

Приріст обсягу ви-робництва за раху-нок зростання про-дуктивності праці   Д<рпр = 100  ХІ00

AQ      ДЧ — приріст чисельнос-

Т1 °/п

AQ — приріст обсягу виро-бництва, %

Метод прямого ра-хунку планування продуктивності пра-ЦІ    Отш

Пп.пл =          або

Чпл

Міл

Пп.пл =         

Чпл     QTUI — запланований обсяг

продукції у вартісному ви-

разі

№ш — запланований обсяг

продукції у натуральних

одиницях, шт.

Чпл — планова чисельність

промислово-виробничого

персоналу

Зростання продукти-вності праці за раху-нок зниження тру-домісткості         Тм

ДПП =            X100 —100

Тн       Тм, Тн — минула та нова трудомісткість на операцію або виріб

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Економія чисельнос-ті робітників за ра-хунок зниження тру-домісткості

АЕч

(Тм-Тн)хР ФхК

Р — кількість виробів або

операцій

Ф — реальний фонд робо-

чого часу одного робітника

К — коефіцієнт виконання

нормНорма часу

Нч = Тосн + 7доп +

+7обсл + Твід +

+ 7пер + 7пз

7осн — основний час 7доп — допоміжний час Тобсл — час на обслугову-вання робочого місця 7від — час на відпочинок та особисті потреби 7пер — час перерв за орг-тех-нічними причинами 7пз — підготовчо-заключ-ний час

Коефіцієнт стійкості хроноряду       ґтах

Кст = 

train     ftnax, ftnin — максимальна і мінімальна тривалість вико-нання операції

Норма часу на вико-нання елементу опе-рації

Р

т

т — кількість замірів, про-

ведених після чистки хро-

норяду

ti — час на виконання еле-

мента операції в г'-му заміріНорма виробітку

Норма вання

обслугову-

 

7Д Нч

НвИр

якщо норма виробіт-

ку збільшується на

a %, то норма часу

зменшується  на

ІООха

             %, а якщо

100 + а

норма виробітку зме-ншується на a %, то норма часу зростає на

ІООха

            %

100-а

Гн.обсл

НобСЛ

7д — дійсний фонд робочо-го часу

Нч — встановлена норма часу на одиницю продукції

7н.обсл — норма часу на обслуговування одиниці об-ладнання

Продовження табл.

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Планова чисельність промислово-виробничого персо-налу за:

— методом коригу-вання базової чисе-льності;

Чбаз — чисельність проми-

слово-виробничого персо-

налу за базовий період

Кз — коефіцієнт зміни обся-

ЧбазхКз

Чзаг = + ДЧ

100

гів виробницгва розрахунково-

го перюду відносно базового

ДЧ — сумарні зміни чисе-

льності за пофакторним ро-

зрахунком можливої зміни

продуктивності праці

Тсум Фд X Квн

— трудомісткістю виробничої програ-

Тсум — сумарна трудоміст-

Чзаг

кість робочої програми

Фд — дійсний фонд часу

роботи одного середньооб-

лікового працівника

Квн — середній коефіцієнт ви-

Чзаг = Чн + Чнн + + Чдоп + Чслуж

N

конання норм на підприємстві

— методом підсумо-вування

Чн — чисельність працівни-

ків, зайнятих на роботах, які

нормуються

Чнн — чисельність праців-

ЧН

Фд х Квн х Нвир гсхЗхКос

ників, зайнятих на роботах,

які не нормуються

Чдоп — чисельність праців-

ЧНН

Нобсл

або

Чнн = п х 3 х Кос х На,

Чдоп = ид х 3 х

х Кос х На

ників (переважно допоміжних),

для яких неможпиво встано-

вити норми обслуговування та

розрахувати трудомісткість

Чслуж — чисельність служ-

бовців, ІТП, управлінського

персоналу

N — планова кількість виробів

Нвир — годинна норма ви-

робітку одного працівника

п — загальна чисельність

одиниць устаткування, яка

о бслуговується

3 — кількість змін роботи

устаткування

Кос — коефіцієнт облікового

складу (відношення явочної

чисельності працівників до

облікової їх чисельності)

На — кількість основних

робітників, які одночасно

обслуговують один склад-

ний агрегат

пд — кількість робочих місць

195

допоміжних робітників7.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХЗАДАЧ

Задача 7.1

Сезонне підприємство почало працювати з 17 травня. Обліко-ва чисельність робітників складала (чоловік): 17 травня— 300; 18 травня— 330; 19 травня— 350; 20 травня— 360; з 21 по 31 травня— 380; з 1 червня по 31 грудня— 400. Визначити се-редньооблікову чисельність робітників у травні та за рік.

Розв'язання

Середньооблікова чисельність — це сума облікового складу робітників за всі календарні дні періоду, включаючи вихідні та святкові дні, поділена на повну календарну кількість днів періо-ду. При цьому показники за вихідні й святкові дні прирівнюють-ся до показників попередніх робочих днів.

Тоді середньооблікова чисельність робітників у травні скла-дає:

300 + 330 + 350 + 360 + 11x380

Чтр =  = 178 чол.

31

Середньооблікова чисельність робітників за рік:

5520 + 400x214

Чрік =  = 250 чол.

365

Задача 7.2

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 чоловік. На протязі року прийнято на роботу 30 чоло-вік, звільнено 45 чоловік, в тому числі за порушення трудової ди-сципліни 17 чоловік, за власним бажанням 15 чоловік. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності кадрів.

Розв'язання

1. Коефіцієнт прийому кадрів визначається за формулою:

Чп

Кп = —х100,

Ч

де Чп — чисельність прийнятих на роботу за відповідний період; Ч — середньооблікова чисельність працівників у цьому ж пе-ріоді.

Тоді:

30

Кп =    Х100 = 7,5.

400

2.         Коефіцієнт вибуття кадрів визначається за формулою:

Чзв.заг

Кв =    Х100,

Ч

де Чзв.заг — загальна чисельність звільнених за відповідний пе-ріод з будь-яких причин. Тоді:

45

Кв =    Х100 = 11,25.

400

3.         Коефіцієнт плинності кадрів розраховується за формулою:

Чзв

Кпл =  Х100 ,

Ч

де Чзв — чисельність звільнених за власним бажанням, за пору-шення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних із виробництвом. Тоді:

17 + 15

Кпл =  Х100 = 8.

400

Задача 7.3

Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали 4 дні, а плинність по підприємству — 85 чоловік. Плано-вий виробіток на людино-день становить 80 тис. грн. Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продук-ції у результаті усунення плинності.

Розв'язання

1. Економія робочого часу визначається за формулою:

£час = ЧзвХґ,

де t — втрати часу у зв’язку із плинністю, тобто час на заміщення необхідною робочою силою одного звільненого, днів;

Чзв — чисельність звільнених за власним бажанням, за пору-шення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних із виробництвом.

Тоді:

£час = 85 X 4 = 340 людино-днів.

2. Додатковий випуск продукції у результаті усунення плин-ності розраховується за формулою:

бдод = £часхВпл,

де Впл — плановий виробіток на одного працюючого за один людино-день. Тоді:

2дод = 340x80 = 27 200 тис. грн.

Отже, можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності складає 27200 тис. грн.

Задача 7.4

У минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке за-плановане зростання продуктивності праці на підприємстві.

Розв'язання

1.         Продуктивність праці розраховується за формулою:

0 П =—, Ч

де Q — обсяг випуску продукції;

Ч — чисельність промислово-виробничого персоналу.

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає:

2210

Пб =    = 884 тис. грн/чол.

2500

2.         Для розрахунку планової продуктивності праці використає-

мо метод прямого рахунку:

2210x1,05

Ппл =  = 947 тис. грн/чол.

2500-50

3.         Приріст продуктивності праці:

947

ДП =   X100-100 = 7,1%.

884

Задача 7.5

Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за раху-нок росту продуктивності праці за даними таблиці 7.1.

Таблщя 7.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий рік    Звітний рік

Обсяг товарної продукції, тис. грн 11 800 12 900

Чисельність персоналу, чол.           428      442

Розв'язання

Приріст обсягу виробництва за рахунок росту продуктивності праці визначається за формулою:

AQnp = 100    хІОО,

де АЧ — приріст чисельності, %;

AQ — приріст обсягу виробництва, %. Визначимо приріст чисельності працівників:

442

АЧ =   ХІ00-100 = 3,3 %.

428

AQ Тоді:

Визначимо приріст обсягу виробництва: 12 900

11800

ХІ00 —100 = 9,3 %.

3,3

Agnp = 100—— х100 = 64,5 %. 9,3

Задача 7.6

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 54 тис. шт./рік. Трудомісткість виробу знизиться з 52 до 47 хв/шт. Ефективний річний фонд робочого часу працівника 1860 год/рік, запланова-ний коефіцієнт виконання норм виробітку 1,15. Визначити ріст продуктивності праці та відносне вивільнення робітників за ра-хунок зниження трудомісткості.

Розв'язання

1.         Зростання продуктивності праці за рахунок зниження тру-

домісткості розраховується за формулою:

1ГТГТ Тм .пп

АПП =            ХІОО-100,

Тн

де Тм, Тн — минула та нова трудомісткість на операцію або виріб. Тоді:

1ТТГТ 52 .пп

АПП = —ХІОО —100 = 10,6 %.

47

2.         Відносне вивільнення робітників за рахунок зниження тру-

домісткості розраховується за формулою:

.„ (Тм —Тн)хР

АЕч =  ,

ФхК

де Р — кількість виробів або операцій;

Ф — реальний фонд робочого часу одного робітника;

К — коефіцієнт виконання норм.

Тоді:

.„ (52 —47JX54 000

АЕч =  = 2 чол.

1860x60x1,15

Задача 7.7

Визначити норму часу і денну норму виробітку робітника на основі таких даних: основний час на виготовлення деталі — 17 хв, допоміжний час— 3 хв; час на обслуговування робочого місця — 8 % від оперативного, час на перерви, передбачені тех-нологією — 3 % від оперативного, підготовчо-заключний час для партії деталей із 400 шт. — 560 хв, час на відпочинок і особисті потреби — 50 % від підготовчо-заключного часу. Тривалість змі-ни — 8 год.

Розв'язання

1. Норма часу складається з таких елементів: основний час, допоміжний час, час на обслуговування робочого місяця, час на відпочинок та особисті потреби, час перерв за оргтехнічними причинами, підготувально-заключний час.

Оперативний час включає в себе основний і допоміжний час. Звідси:

Ton = 17 + 3 = 20 хв.

2.         Час на обслуговування робочого місця: Тобсл = 20х0,08 = 1,6 хв.

3.         Час на перерви, передбачені технологією: Тпер = 20х0,03 = 0,6 хв.

4.         Шдготувально-заключний час на виготовлення однієї де-

талі:

560

Тпз =   = 1,4 хв.

400

5.         Час на відпочинок і особисті потреби: Твід = 1,4 х 0,5 = 0,7 хв.

6.         Норма часу на виготовлення однієї деталі складає:

Нч = 17 + 3 + 1,6 + 0,6 + 1,4 + 0,7 = 24,3 хв.

7.         Норма виробітку обчислюється за формулою:

Тд

Нвир =           ,

Нч

де Тд — дійний фонд робочого часу. Тоді:

8x60    _          „, .

Нвир =           = 19,75 аоо 19 деталеи/зміну.

24,3

Задача 7.8

Визначити норму часу на виконання елемента операції на ос-нові даних хронометражу. Результати замірів (хроноряд) подано в таблиці 7.2. Нормативна величина коефіцієнта стійкості хроно-ряду Кн = 2,5.

Таблиця 7.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Номер заміру 1          2          3          4          5          6

Тривалість операцїі, с           9          5          12        8          43        7

Розв'язання

1.         Стійкість хроноряду визначається за допомогою коефіці-

єнта стійкості хроноряду, який можна розрахувати за фор-

мулою:

/max

Кст =  ,

train

де ftnax, ftnin — максимальна і мінімальна тривалість виконання операції.

Тоді для наведеного хроноряду:

43 Кст = — = 8,6н.-с.

5

2.         Порівняємо отримане значення коефіцієнта стійкості хро-

норяду (Кст) із нормативним (Кн). Порівняння свідчить, що

Кст > Кн (8,6 > 2,5), тобто хроноряд є нестійким. В такому випа-

дку слід відкинути одне максимальне або мінімальне значення

тривалості операції (один замір) і знову перевірити хроноряд на

стійкість. Отже, відкинемо значення 5-го заміру — 43 та знов ро-

зрахуємо коефіцієнт стійкості хроноряду:

12

Кст = — = 2,4н.-с.

5

Отримане значення більше за нормативне, що свідчить про стійкість хроноряду.

3.         Визначимо норму часу на виконання елемента операції за

формулою:

т

т

дет — кількість замірів, проведених після чистки хроноряду; й — час на виконання елемента операції в z'-му замірі. Тоді:

9 + 5 + 12 + 8 + 7

t =        = 8,2 с.

5

Цей час буде складати оперативний час.

Задача 7.9

Норма часу на обслуговування одного робочого місця — 1,6 год. Тривалість робочої зміни — 8 год. Визначити норму обслугову-вання одного робочого місяця для одного робітника.

Розв'язання

Норма обслуговування розраховується за формулою:

Тд

Нобсл =          ,

Тн.обсл

де Тд — дійсний фонд робочого часу;

Тн.обсл — норма часу на обслуговування одиниці обладнання. Тоді:

тт _     8          , .

Ноосл = — = 5 місць/зміну. 1,6

Задача 7.10

Скласти баланс робочого часу одного середньоблікового робіт-ника і розрахувати чисельність робітників, необхідних для вико-нання виробничої програми трудомісткістю 336350 нормо-годин. Відомо, що режим роботи однозмінний у п'ятиденному робочому тижні. Цілоденні невиходи на роботу становлять (днів): на чергові відпустки— 15,6; відпустки на навчання— 1,2; через хворобу — 6,6; декретні— 2,1; виконання державних обов'язків— 0,5. Втра-ти часу у зв'язку із скороченням робочої зміни становитимуть: для підлітків — 0,05, для матерів-годувальниць — 0,15. Вихідні та святкові дні складатиме 110 днів/рік. Середній відсоток виконання норм заплановано на рівні 110 %.

Розв'язання

1. Складемо баланс робочого часу середньооблікового робіт-ника:

1          Календарний фонд, днів      365

2          Вихідні та святкові днів        110

3          Номінальний фонд робочого часу, днів     255

4          Цілоденні невиходи, днів    26

у тому числі:

—        чергові відпустки      15,6

—        додаткові відпустки на навчання    1,2

—        виконання державних обов'язків    0,5

—        декретні відпустки    2,1

—        невиходи через хворобу      6,6

 

5          Явочне число днів виходу на роботу         229

6          Номінальна тривалість робочої зміни, год 8,2

7          Скорочення тривалості робочої зміни, год

у тому числі:  0,2

—        підлітків          0,05

—        матерів-годувальниць          0,15

 

8          Фактична тривалість робочої зміни, год    8,0

9          Дійсний (ефективний) фонд робочого часу (229 х 8 = 1832)      1832 год/рік

2. Чисельність робітників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:

Тсум

Чзаг

ФдХКвн

де Тсум — сумарна трудомісткість робочої програми;

Фд — дійсний фонд часу роботи одного середньооблікового працівника;

Квн — середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

Тоді:

336 350

Чзаг = = 167 чол.

1832x1,1

Задача 7.11

На виробничій ділянці протягом року необхідно обробити 50 тис. деталей. Змінна норма виробітку — 25 деталей, норма вико-нання — у середньому 120 %. Визначити чисельність робітників на ділянці, якщо у році 226 робочих днів.

Розв'язання

Чисельність працівників, зайнятих на роботах, які нормують-ся, можна обчислити за формулою:

N

ЧН

ФдХКвнХНвир

де N — планова кількість виробів;

Фд — дійсний фонд часу роботи одного середньооблікового працівника;

Квн — середній коефіцієнт виконання норм по підприємству;

Нвир — годинна норма виробітку одного працівника.

Тоді:

50 000

Чн =    = 7,4 чол.

226x1,2x25

Задача 7.12

У цеху встановлено 50 верстатів, режим роботи — тризмін-ний, норма обслуговування — 10 верстатів на одного наладчика, коефіцієнт облікового складу — 0,88. Визначити чисельність на-ладчиків.

Розв'язання

Чисельність обслуговуючого персоналу, праця якого не нор-мується, обчислюється за формулою:

яхЗхКос

Чнн =  ,

Нобсл

де п — загальна чисельність одиниць устаткування, яка обслуго-вується;

3 — кількість змін роботи устаткування;

Кос — коефіцієнт облікового складу;

Нобсл — норма обслуговування на одного робітника.

Тоді:

50x3x0,88

Чнн =  = 13,2 = 13 чол.

10

ЗАВДАННЯДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 7.13

Підприємство почало працювати з лютого. Середньооблікова чисельність робітників у лютому складала 820, а в березні — 880 чоловік. Далі підприємство було розформовано. Визначити середньооблікову чисельність робітників за I квартал і за рік.

Задача 7.14

Визначити середньооблікову чисельність робітників у лютому, березні, I кварталі, за рік, якщо підприємство чисельністю 100 чоло-вік почало роботу з 1 лютого та було ліквідовано 15 березня.

Задача 7.15

Станом на 1 жовтня облікова чисельність робітників на підп-риємстві складала 800 чоловік; 13 жовтня 2 чоловіки було звіль-нено за порушення трудової дисципліни, 18 жовтня було прийня-то 10 чоловік, a 22 жовтня 7 чоловік було звільнено за власним бажанням. Визначити середньооблікову чисельність робітників у жовтні, чисельність робітників станом на 1 листопада, коефіцієн-ти вибуття, прийому та плинності кадрів.

Задача 7.16

У звітному році середньооблікова чисельність працівників пі-дприємства становила 1056 чол., а чисельність звільнених за вла-сним бажанням протягом року склала 42 чол. Сукупні витрати часу на заміщення звільнених робітників — 25 днів. Виробіток на одного працюючого планується на наступний рік у розмірі 450 тис. грн/рік, і кількість відпрацьованих людино-днів — 175,3 тис. Визначити коефіцієнт плинності на підприємстві та можли-вий додатковий випуск продукції у зв’язку з усуненням плинності.

Задача 7.17

Середньооблікова чисельність робітників будівельно-монтажного тресту у звітному році становила 2300 чоловік. Упродовж року було звільнено за власним бажанням 295 чоловік, за порушення трудової дисципліни — 50 чоловік. Визначити втрати тресту від плинності кадрів і зменшення обсягів будівель-но-монтажних робіт із цієї причини, якщо середньоденний виро-біток одного працівника склав 120 грн, фактична кількість робо-чих днів у звітному році дорівнювала 230, а середня кількість робочих днів одного робітника до звільнення — 116.

Задача 7.18

Визначити фактичне підвищення продуктивності праці за зві-тний місяць за показниками виробітку і трудомісткості продукції на малому підприємстві. Вихідні дані для розрахунків наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Одиниця вимірювання        Значення показника

Обсяг продукції         штук    2000    2200

Трудомісткість продукції      Людино-змін 400      420

Задача 7.19

Трудомісткість виробничої програми на підприємствах А, Б, В і Г, що входять до складу виробничо-торговельного об'єднання, у звітному році за порівнювальними видами продукції становила 6500, 5200, 4500 і 3800 тис. нормо-годин. У наступному за звіт-ним році внаслідок здійснення низки технічних та організаційних заходів передбачається знизити трудомісткість виробничої про-грами відповідно на 450, 310, 240 і 220 тис.нормо-год. Розрахува-ти відсоток збільшення виробітку продукції (на одного робітни-ка) унаслідок зниження її трудомісткості на кожному підприємстві та виробничо-торговельному об'єднанні в цілому.

Задача 7.20

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого пер-соналу на підприємстві у звітному році склала 250 чоловік, ви-пуск товарної продукції — 2557 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. грн, а продук-тивність праці підвищиться на 6 %. Визначити:

1)         рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;

2)         чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році.

Задача 7.21

Обсяг випуску валової продукції у незмінних цінах протягом базового періоду становив 163 млн грн, а середньорічна чисель-ність промислово-виробничого персоналу 16,2 тис. чол. У плано-вому періоді передбачено випустити валової продукції на 170,5 млн грн, а фактично вироблено на 177,6 млн грн. При цьо-му середньорічна чисельність промислово-виробничого персона-лу становила 16 тис. чол. замість 16,3 за планом. Проаналізувати виконання плану підприємства за продуктивністю праці.

Задача 7.22

Виробнича програма підприємства на плановий період визна-чена на суму 3680 тис. грн, що на 20 % більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 7360 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 74 чол. Визначити відсоток зростання про-дуктивності праці на підприємстві за плановий період, а також чисельність працюючих у плановому періоді.

Задача 7.23

На плановий період визначено обсяг виробничої програми 5685,5 тис. грн. Виробіток на одного працюючого в базовому періо-ді становив 8,3 тис. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу передбачено зме-ншити на 46 чол. Визначити відсоток зростання продуктивності праці за плановий період і чисельність працюючих у ньому.

Задача 7.24

У звітному році обсяг випуску товарної продукції складав 7500 тис.грн, середньооблікова чисельність працівників — 150 чоловік. У році, що планується, обсяг товарної продукції перед-бачається в сумі 8100 тис. грн, продуктивність праці на одного працівника повинна збільшитись на 7 % проти минулого року. Визначити продуктивність праці одного працівника у звітному і плановому роках і середньооблікову чисельність працівників у році, що планується.

Задача 7.25

За звітний період обсяг валової продукції склав 3500 тис. грн, чисельність робітників — 50 чоловік. У плані на рік обсяг вало-вої продукції збільшиться на 15 %, продуктивність праці— на 7 %. Визначити в плані на наступний рік обсяг валової продукції, продуктивність праці, чисельність робітників підприємства.

Задача 7.26

Середня кількість робочих днів за рік — 246, середня трива-лість робочого дня — 7,95 години. За рік вироблено товарної продукції на 18500 тис.грн. Чисельність промислово-виробни-

чого персоналу в середньому за рік — 900 чоловік, у тому числі робітників— 780 чоловік. Визначити середньорічний, середньо-денний і середньогодинний виробіток на одного працівника і од-ного робітника.

Задача 7.27

У результаті перегляду норм праці норма часу на обробіток деталі знизилася з 15 до 12 хв. На скільки відсотків знизилася трудомісткість роботи та підвищилась продуктивність праці?

Задача 7.28

На обробку деталі затрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла про-дуктивність праці. Тривалість зміни 8 год.

Задача 7.29

Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за раху-нок росту продуктивності праці за даними таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий рік    Звітний рік

Обсяг товарної продукції, тис. грн 9600    10 800

Чисельність персоналу, чол.           350      358

Задача 7.30

Обчислити запланований приріст продуктивності праці на пі-дприємстві та питому вагу обсягу виготовленої продукції за ра-хунок росту продуктивності праці за даними таблиці 7.5.

Таблиця 7.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Звіт     План

Обсяг чистої продукції, тис. грн     120 600           135 000

Чисельність промислово-виробничого персо-налу, чол.           4500    5000

Задача 7.31

У базовому періоді на підприємстві було зайнято 3150 робіт-ників. У плановому періоді намічено збільшити їх чисельність до 3220 чоловік. Обсяг виробництва продукції в базовому періоді становить 28 200 млн грн, а на наступний рік заплановано збіль-шити обсяг випуску продукції на 650 млн грн Визначити долю приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

Задача 7.32

У звітному році на підприємстві працювало 2900 робітників. Баланс робочого часу одного робітника— 1840 год. У році, що планується, у результаті проведених організаційно-технічних за-ходів намічено зекономити 202 400 годин. Визначити відносну економію річної чисельності робітників і можливий ріст продук-тивності праці в результаті зниження трудомісткості.

Задача 7.33

Визначити приріст продуктивності праці в плановому році за рахунок зниження трудомісткості продукції за даними таблиці 7.6.

Таблиця 7.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Трудомісткість одного виробу, н-год         Обсяг випуску продукції за планом, шт.

 

            Звітний рік     Плановий рік

 

A         0,7       0,68     110 000

Б          0,92     0,85     90 000

В         1,03     0,9       82 000

Задача 7.34

Розрахувати норму часу і змінну норму виробітку в шести-денному робочому тижні, якщо основний час на виконання опе-рацій становить 24 хв, а допоміжний час — 8 хв, час на перерви за оргтехнічними причинами— 3 хв, підготувально-заключний час — 2 хв. Обслуговування робочого місця займає 7 %, а на від-починок і особисті потреби — 9 % оперативного часу виконання роботи.

Задача 7.35

Обчислити норму часу і змінну норму виробітку у п'ятиденному робочому тижні, якщо відомо, що основний час дорівнює 9 хв, допоміжний — 5 хв, час на перерви за оргтехніч-ними причинами— 0,8 хв, підготувально-заключний час— 1,2 хв. Час на обслуговування робочого місця займає 5 % оператив-ного часу, а на відпочинок і особисті потреби — 8 %.

Задача 7.36

Оперативний час на виготовлення одного виробу — 28 хв, час на перерви, передбачені технологією - - 3 % від оперативного, час на особисті потреби робітника — 2 % від оперативного, час на обслуговування робочого місця — 6 % від оперативного. Під-готувально-заключний час — 30 хв.

Визначить норму часу на токарну обробку деталі, якщо партія складається з 10 шт. і 20 шт.

Задача 7.37

За даними хронометражу розрахувати норму часу на вико-нання операції та змінну норму виробітку у шестиденному ро-бочому тижні, якщо нормативний коефіцієнт стійкості хроноря-ду Кн = 2,4; час на обслуговування - - 5 %, на відпочинок — 8 %, на обслуговування робочого місця — 2 % від оперативного часу.

Тривалість виконання елементів операцій у хвилинах наведе-но у таблиці 7.7.

Таблщя7.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Елемент операцїі       Номер заміру

 

            1          2          3          4          5          6

Встановлення деталі            1,8       1,9       3,2       2,9       5,4       4,2

Проточування деталі            16        12        8          25        22        14

Зняття деталі 1,5       1,4       3,7       2,0       2,0       1,9

Задача 7.38

Норма часу на одиницю роботи для одного робітника складає 2 чол.-години, норма виробітку на зміну тривалістю 8 годин — 4 одиниці. Після проведення організаційних заходів норму часу знижено на 5 %. Визначити нову норму часу, норму виробітку, відсоток підвищення норми виробітку.

Задача 7.39

За зміну робітник виготовив 40 деталей. Норма часу на оброб-ку однієї деталі — 0,25 год. Тривалість зміни — 8 год. Визначити змінну норму виробітку і відсоток виконання робітником змінної норми виробітку.

Задача 7.40

Норма часу на один виріб — 15 хв. Тривалість зміни — 8 го-дин. Середня кількість робочих годин у місяці — 176 год. Визна-чити годинний, змінний і місячний виробіток робітника.

Задача 7.41

Норма виробітку збільшилась на 25 %. На скільки відсотків зменшиться норма часу? Норма виробітку зменшилась на 25 %. На скільки відсотків збільшиться норма часу?

Задача 7.42

Норма часу на обслуговування одного верстата— 0,4 год. Тривалість робочої зміни — 8,2 год. Визначити змінну норму об-слуговування одного верстата для одного робітника.

Задача 7.43

Для обслуговування п'яти швейних машин робітник витрачає 1,2 год. Визначити змінну норму обслуговування однієї швейної машини, якщо тривалість робочої зміни — 8 год.

Задача 7.44

Скласти баланс робочого часу на плановий рік, виходячи з ба-лансу робочого часу звітного року та додаткових даних (табли-ця 7.8).

Таблиця 7.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

№ п/п  Показник        Звітний рік     Плановий рік

1          Кількість календарних днів  365      365

2          Вихідні і святкові дні 112      + 2 дні

3          Номінальний фонд робочого часу, днів     253      ?

4          Невиходи на роботу, днів з них:

—        відпустки

—        захворювання

—        невиходи, що дозволяються зако-

ном

—        невиходи з дозволу адміністрації

—        прогули

—        цілодобові простої

—        страйки          43

26 9 2 1 2 2 1  ?

+ 5 днів

6 на рівні на рівні

5          Ефективний фонд робочого часу, днів       210      ?

6          Середня тривалість робочого дня, го-дин 7,5       7,6

7          Ефективний фонд робочого часу на рік, годин     1575    ?

Задача 7.45

Скласти баланс робочого часу одного середньооблікового ро-бітника. Відомо, що режим роботи однозмінний у п'ятиденному робочому тижні. Цілоденні невиходи на роботу становлять (днів): на чергові відпустки — 20,5; відпустки на навчання — 2,5; через хворобу — 4; декретні — 2; виконання державних обов'язків — 1. Втрати часу у зв'язку із скороченням робочої зміни становитимуть: для підлітків - 0,1, для матерів-годувальниць — 0,1. Номінальний фонд робочого часу налічува-тиме 255 днів/рік.

Задача 7.46

У звітному році трудомісткість виробничої програми підпри-ємства склала 1 778 000 нормо-год. Передбачається, що в наступ-ному році у зв'язку з деякими ускладненнями вироблюваної про-дукції п загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника,

який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скоро-чення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робі-тником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, — на 5 %. Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-відрядників.

Задача 7.47

Підприємство виготовляє вироби із пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів — 900 тис.шт., а трудоміст-кість виробу — 0,36 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год у од-нозмінному режимі роботи. Внутрізмінні витрати часу з вини ро-бітників— 1,5 %, а на регламентовані простої— 3 %. Відсоток виконання норм виробітку— 105 %. Визначити необхідну чисе-льність робітників-відрядників.

Задача 7.48

Планова трудомісткість складання мобільної радіостанції «Транспорт» у BAT «Оріон» 0,8 нормо-год у річній виробничій програмі 500 тис. шт. Підприємство працює в одну зміну у п'ятиденному робочому тижні. Середній процент виконання норм виробітку 112 %, процент втрат часу на ремонт облад-нання— 3 %, кількість вихідних і святкових днів-- 111. Ви-значити необхідну для складання чисельність робітників-відрядників.

Задача 7.49

Планова трудомісткість одного виробу рівна 0,8 н-год, річний обсяг виробництва — 1 млн шт. Підприємство працює у дві змі-ни, тривалість зміни— 8,1 год. Втрати на регламентовані прос-тої— 5 %. Середній відсоток виконання норм виробітку 114 %. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

Задача 7.50

Приладобудівний завод «Омега» спеціалізується на випуску магнітофонів, телевізорів і магнітол. У виробничій програмі пе-редбачено довести випуск телевізорів до 50 000 шт./рік, магні-тол — 80000 шт./рік, а випуск магнітофонів обмежити до 10 000 шт./рік. Нормативна трудомісткість виробів подана у таб-лиці 7.9.

Таблиця 7.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Продукція       Нормативна трудомісткість виробу, нормо-год

 

            Складання     Монтаж          Налагоджування та регулювання

Магнітофон    0,8       1,5       0,7

Телевізор        1,7       3,1       0,7

Магнітола      1,5       3,0       0,7

Середній відсоток виконання норм — 1,1, ефективний фонд робочого часу одного робітника— 1840 год/рік. Визначити не-обхідну (для підприємства) чисельність робітників-відрядників.

Задача 7.51

Виробнича програма на рік — 78000 штук виробів. Годинна норма виробітку— 3 вироби. На одного робітника планується: вихідні і святкові дні — 107, середня тривалість щорічної відпус-тки — 22 дні, невиходи через хворобу — 3 дні, інші невиходи — 4 дні. Середня тривалість робочої зміни — 7,9 години. Визначити чисельність основних робітників підприємства. Середній коефі-цієнт виконання норм на підприємстві — 1,1.

Задача 7.52

Річна виробнича програма— 10000 виробів. Змінна норма ви-робітку — 2 вироби. Передбачається перевиконання норм на 20 %. На одного робітника планується на рік 104 святкових і вихідних днів, 18 днів щорічної відпустки, 5 днів хвороби і 3 дні інших не-виходів. Визначити чисельність основних робітників на рік.

Задача 7.53

Визначити необхідну чисельність робітників за наступними даними: кількість верстатів, що обслуговується — 60, кожний ве-рстат обслуговується ланкою у складі 3 чоловік, графік роботи — тризмінний, коефіцієнт облікового складу — 0,6.

Задача 7.54

Цех хімічного заводу оснащений 60 апаратами для вироблен-ня мінеральних добрив. Кожний апарат обслуговується ланкою у складі 3 чоловік, графік роботи чотиризмінний (тривалість зміни 6 год), коефіцієнт облікового складу — 0,6. Визначити необхідну чисельність робітників.

Задача 7.55

У механічному цеху 1250 верстатів та 5 мостових кранів. Ре-жим роботи цеху — двозмінний. Корисний фонд роботи облад-нання — 300 днів. Баланс робочого часу одного робітника на рік за планом — 280 днів. Норма обслуговування для одного слюса-ря — 50 верстатів, кранівника — 1 кран. Визначити необхідну кі-лькість слюсарів і кранівників.

Задача 7.56

Розрахувати кількість сторожів для охорони фірми. Календар-ний фонд часу — 365 днів. Робота — тризмінна. У середньому на одного робітника на рік припадає 192 відпрацьованих людино-днів.

Задача 7.57

Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає — 60 тис. шт./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб складає: токарні роботи — 10 н-год, свердлильні ро-боти 17 н-год, фрезерні роботи — 8 н-год, шліфувальні роботи — 6 н-год, складальні роботи— 16 н-год. Середній відсоток вико-нання норм складає— 104 %, а річний дійсний фонд робочого часу одного робітника складає— 1780 год. Чисельність допомі-жних робітників — 30 % від числа підрядників.

Задача 7.58

Розрахувати загальну чисельність працівників цеху та наван-таження одного працівника цехового персоналу. Потреба в пра-цівниках, які знаходяться на відрядній оплаті праці, на місячну виробничу програму цеху складає 21400 нормо-годин. Середня

кількість годин роботи одного працівника-відрядника в місяць складає 160 людино-годин. Чисельність допоміжних працівників за нормами обслуговування складає 10 % від чисельності основ-них працівників відрядників. Чисельність цехового персоналу за штатним розкладом — 18 чоловік.

Задача 7.59

Визначити чисельність прибиральниць та допоміжних робіт-ників цеху механічної обробки металу, що складається з 500 ро-бочих місць, у тому числі — 350 місць оснащених металорізаль-ними верстатами. Норми обслуговування для підготовлювачів робіт — 100 робочих місць; мастильників — 80; шорників — 70; налагоджувальників — 20; електриків — 30; ремонтників — 25; контролерів якості— 25; заточників-- 60; транспортувальни-ків — 50.

Для прибиральниць визначена норма обслуговування у 500 м2 виробничої площі на одну особу. Середня площа одного робочо-го місця верстатника (враховуючи проходи) — 12 м2, інших ро-бочих місць — 7 м2.

Задача 7.60

Визначити оперативний час, повну норму часу, годинну та змінну норми виробітку, трудомісткість виробничої програми, ефективний фонд робочого часу в днях і годинах, чисельність ос-новних робітників на основі таких даних:

Основний час, хв.    30

Допоміжний час, хв.            10

Час на обслуговування робочого місця, %            4

Час на відпочинок, %           2

Час підготувально-заключний на 10 виробів, хв  30

Річна виробнича програма виробів, тис.шт.         36

Коефіцієнт виконання норм            1,1

Святкові і вихідні дні            116

Щорічні відпустки, дн.         28

Інші невиходи, дн.    11

Середня тривалість робочого дня, год       7,9