Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

7.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1. Сукупність постійнш працівників, що мають необхідну про-фесі)ну підготовку та певний досвід практичної діяльності — це:

а)         трудовий колектив;

б)         персонал підприємства;

в кадри підприємства;

г) трудовий потенціал.

а)         трудові ресурси;

б)         трудовий колектив;

в кадри підприємства;

г) трудовий потенціал.

3. За характером участі в господарській діяльності підприєм-стваперсоналпідрозділяєтьсяна:

а)         виробничий і невиробничий;

б)         робітників, службовців, спеціалістів, керівників;

в)         висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікова-

ний, некваліфікований;

г)         усі відповіді правильні.

4. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:

а)         працівники дитячого саду та бази відпочинку;

б)         робітники інструментального цеху;

в)         робітники транспортного цеху;

г)         працівники складу заводу.

5. До категорії «службовець» відносяться працівники, що:

а)         займаються інженерно-технічними, економічними й іншими

роботами;

б)         зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання

матеріальних благ;

в)         здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і

контроль, господарське обслуговування;

г)         обіймають посади керівників структурних підрозділів підп-

риємства.

6. До як?ї категорії персоналу підпршмства слід віднести

а)         керівники;

б)         спеціалісти;

в)         службовці;

г)         робітники.

7. До основнш робітників не відноситься:

а)         наладчик карусельних верстатів;

б)         токар-розточник механічного цеху;

в)         робітниця відділу технічного контролю;

г)         жодної правильної відповіді.

8.         Кваліфікація — це:

а)         вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповід-

них спеціальних знань;

б)         вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практич-

них навичок;

в)         більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г)         сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що ви-

значають ступінь підготовленості працівника до виконання про-

фесійних функцій обумовленої складності.

9.         Вид трудової діяльності, здійснення якої вимагає відповід-

ної підготовки, називається:

а)         професією;

б)         спеціальністю;

в)         кваліфікацією;

г)         категорією.

10.       Чим відрізняється професія від спеціальності?

а)         те саме;

б)         спеціальність фіксує одну зі сторін професії;

в)         професія фіксує одну зі сторін спеціальності.

11.       Співвідношення кількості прийттих прац…иків і середньо-

обліковоїїхчисельностіхарактеризуєкоефіцієнт персоналу:

а)         плинності;

б)         прийому;

в)         вибуття;

г)         сталості.

12.       Продуктивність праці характеризується:

а)         обсягом випущеної продукції;

б)         обсягом випущеної за одиницю часу продукції у розрахун-

ку на одного працюючого;

в)         кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу;

г)         жодної правильної відповіді.

13.       Якими показниками визначається продуктивність праці?

а)         виробітком і нормою часу;

б)         виробітком і трудомісткістю;

в)         трудомісткістю і фондоозброєністю праці;

г)         нормою чисельності і нормою часу;

д)         прибутком і рентабельністю.

14.       Яке з понять характеризує виробіток:

а)         кількість продукції, вироблена в середньому на одному вер-

статі;

б)         вартість виробленої продукції, що приходиться на одного

середньооблікового працівника промислово-виробничого персо-

налу (робітника);

в)         час на виробництво запланованого обсягу продукції;

г)         номенклатура продукції, що випускається.

15.       Трудомісткість виробнщтва — це:

а)         затрати робочого часу на одиницю продукції;

б)         обернений показник виробітку;

в)         чисельність працівників, що приходиться на одиницю про-

дукції;

г)         усе перелічене є правильним.

16.       Планова трудомісткість окремого процесу:

а)         дорівнює сумі витрат робочого часу окремого робітника чи

бригади на виготовлення одиниці продукції або виконання ком-

плексу;

б)         визначається на основі показників нормативної трудоміст-

кості;

в)         показує фактичні витрати робочого часу;

г)         правильні відповіді «б» і «в».

а)         натуральний, вартісний, трудовий;

б)         продуктивний, непродуктивний;

в)         грошовий, виробничий, товарний;

г)         основний, допоміжний.

18. Який з показників є вартісним показником продуктивнос-ті праці:

а)         кількість зробленої продукції, що приходиться на одного

допоміжного робітника;

б)         витрати часу на виробництво одиниці продукції;

в)         вартість зробленої продукції, що приходиться на одного

середньооблікового працівника промислово-виробничого пер-

соналу;

г)         вартість матеріалів, що приходиться на одного робітника.

19. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці:

а)         верстатозмінність;

б)         трудомісткість;

в)         матеріаломісткість;

г)         фондомісткість.

„^j%$zz£rпр—підпр—під-

а)         теж підвищиться;

б)         знизиться;

в)         залишиться незмінною;

г)         усе залежить від особливостей конкретного підприємства.

праці:

а)         зростає;

б)         знижується;

в)         залишається без змін;

г)         між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.

„;^==^^^^

а)         техніко-технологічних;

б)         організаційних;

в)         соціально-економічних.

а)         раціональне розміщення виробництва;

б)         ефективне використання знарядь праці;

в)         зниження витрат праці на виробництво одиниці продукції;

г)         жодної правильної відповіді.

J№%z%zz—більш еф— якщ°її

а)         найменший результат господарської діяльності;

б)         найбільший результат господарської діяльності;

в)         незмінний результат господарської діяльності;

г)         беззбитковість господарської діяльності.

25. Під час планування продуктивності праці на підприємстві використовуються такі методи планування праці:

а)         прямого і зворотного рахунку;

б)         пофакторний і багатофакторний;

в)         прямого рахунку і пофакторний;

г)         зворотного рахунку і пофакторний.

26.       Нормування праці — це:

а)         забезпечення підприємства робочою силою та її правильний

розподіл між робочими місцями;

б)         умови, в яких здійснюється процес праці;

в)         визначення максимально припустимого часу для виконання

конкретної роботи або операції в умовах даного виробництва або

мінімально припустимої кількості продукції, що виготовлюється

в одиницю часу;

г)         система технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних

заходів із використання праці.

27.       Який час не є елементом норми часу?

а)         час на простої у виробництві з вини працівника;

б)         час на обслуговування робочого місця;

в)         час на відпочинок і особисті потреби;

г)         допоміжний час.

28. Кількість продукції, яку повинен виробити робітник за одиницю часу — це:

а)         норма часу;

б)         норма виробітку;

в)         норма обслуговування;

г)         норма чисельності.

29. Оптимальну кількість обладнання, закріплена за робітни-ком, характеризує норма:

а)         часу;

б)         виробітку;

в)         обслуговування;

г)         чисельності.

30.       Для визначення чисельності працівників, зайнятих на ро-

бот)х, які нормуються, не треба знати:

а)         планову кількість виробів;

б)         годинну норму виробітку одного працівника;

в)         дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового пра-

цівника;

г)         середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві;

д сумарну трудомісткість виробничої програми.

31.       Для визначення чисельності обслуговуючого персоналу,

праця якого не нормується, не треба знати:

а)         загальну чисельність одиниць устаткування, що обслугову-

ється;

б)         кількість змін роботи устаткування;

в)         дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового

пра)івника;

г)         коефіцієнт облікового складу;

д норму обслуговування на одного працівника;

32.       Укажіть який з перерахованш методів не вшористову-

ється під час планування чисельності промислово-виробничого

перс)налу підприємства:

а)         коригування базової чисельності;

б)         розрахунків на основі повної трудомісткості виготовлення

про)укції;

в)         підсумовування;

г розрахунків на основі норм оплати праці.

за січень дорівнює: а) 21; б) 10; в) 75.

робітників на 5 %.

1)         виробіток на одного робітника: а) 8; б) 5; в) 14;

2)         трудомісткість продукції: а) 0,12; б) 0,08; в) 0,2. '

            35. Трудомісткість знизилася на 10 %, зростання виробітку становитиме (у %): а) 10; б) 11,1; в) 9,1.

36 Якщо норма виробітку збільшиться на10 %, то норма ча-сузменшитьсяна(у%): а) 8,5; б) 5,2; в) 9,1.

37.       Планова трудомісткість робіт на рік складає 638 тис.н-

год. Річний плановий фонд робочого часу одного робітника-

230 днів, а коефіціент виконання норм виробітку 1,02. Підпри-

ємство працює в одну зміну, тривалість робочої зміни 8 годин.

Облікова чисельність робітників (чоловік):

а) 209; б) 132; в) 147; г) 340.

38.       Уцехові встановлено 15 одиниць устаткування, норма об-

слуговування 5 одиниць устаткування на одного наладчика.

Підприемство працюе безперервно у три зміни. Плановий фонд

робочого часу на одного робітника 230 днів у році. Облікова

чисельність робітників складатиме (чоловік):

а) 9; б) 3; в) 14; г) 5.