Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою на-дання студентам ґрунтовних знань з основних розділів економіки підприємства, зокрема, з аналізу, планування та забезпечення ефективності господарювання, а також формування у студентів комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв'язання.

Даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в засвоєнні ос-новних тем курсу. Посібник спрямований на формування у сту-дентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань.

Навчальний посібник складений відповідно до типової навча-льної програми курсу «Економіка підприємства» для економіч-них факультетів вищих закладів освіти України.

Зміст посібника в логічній послідовності відображає структу-РУ курсу. Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, міс-тить перелік теоретичних питань, основних термінів та категорій, що є обов'язковими для вивчення; стислий виклад цих питань у вигляді структурно-логічних схем; рекомендовану літературу до вивчення теми. Для визначення рівня засвоєння теоретичного ма-теріалу в навчальному посібнику пропонуються питання для са-моконтролю та тестові завдання з кожної теми курсу, які доціль-но використовувати під час проведення контролю поточних та підсумкових знань. 3 метою формування у студентів навичок ви-конання економічних розрахунків у практично-розрахунковій ча-стині наведено основні формули та приклади розв'язання типо-вих задач. У посібнику наводиться велика кількість різних за складністю та змістом практичних завдань, що дасть змогу закрі-пити у практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за навчальними планами підгото-вки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань.