Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2 Продуктивність праці та її планування : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

7.2 Продуктивність праці та її планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Ефективність використання персоналу підприємства характе-ризує поняття «продуктивність праці».Продуктивність

/

характеризує ефективність праці в процесі ви-робництва продукціїпоказує здатність працівника випускати ви-значену кількість продукції за одиницю часуПродуктивність

визначається

 

1.         кількістю продукції, що ви;об-лена в одиницю робочого часу:

витратами праці на одиницю продукції, що виготовленаГ Продуктивність

прямии ' ' обернении

показник v. J показник

            JS        _^        Виробіток

Результат праці

Затрати праці

Трудомісткість Затрати праці

Результат праціВиробіток — показник рівня продуктивності праці, який характери-зує кількість продукції, що виготовлено за одиницю часу або прихо-диться на одного середньооблікового працівника

Методи визначення виробітку

і           X

натураяьний  вартісний       трудовий

Натуральний

^>

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу виробленої продукції в натуральних одини-цях на кількість затраченого часу в нормо-годинахВартісний

ї>

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу виробленої продукції в грошовому вира-женні до затрат часу, вираженого в середньооблі-ковій чисельності працівників, або відпрацьованій ними кількості людино-днів, людино-годин)T^Zt

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу продукції, представленої в затратах робочо-го часу в нормо-годинах, на кількість працівників)Трудомісткість продукції — сума всіх витрат праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві£

Трудомісткість

іНормапгжна— сума ви-трат робочого часу окре-мого робітника чи бри-гади на виготовлення оди-ниці продукції або вико-нання комплексу робіт

Планова визначається на ос-нові показників но-рмативної трудоміс-ткості

Фактична показує фактичні ви-трати робочого часу^=д^=г=^^;:=«

 

Наслідки

зниження продуктивності праці     підвищення продуктивності праці

• втрата позицій на ринку   • підвищення конкурентоспромож-ності на ринку

• зниження ефективності викорис-тання ресурсів           • підвищення ефективності викори-стання ресурсів

• зниження рівня використання ви-робничої потужності          • зростання рівня використання ви-робничої потужності

• втрата обсягів виробництва і реа-лізації продукції        • збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції

• підвищення собівартості продукції          • зниження собівартості продукції

• зниження рентабельності господар-ської діяльності, трудових ресурсів        • підвищення рентабельності госпо-дарської діяльності, трудових ресурсів