Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1.ПерсоналпІдприємства, його класифікація : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

7.1.ПерсоналпІдприємства, його класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Трудові ресурси (персонал) підприємства — це сукупність постійних працівників, які одержали необхідну професійну підготовку і (або) ма-ють практичний досвід і навички роботи та вкладають їх в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА>

( 1 J

ш

Виробничий персонал— працівники, за-йняті у виробництві та його обслуговуван-ні (зайняті в основних і допоміжних під-розділах підприємства, у заводських лабо-раторіях, дослідн);цьких відділах, апараті

ШеирібпичиГпІсопая, до якого відно-сяться зайняті в невиробничій сфері під-приємства.

I 2 j

Залежно

yss£

ються

Робітники — особи, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або роботами з надання виробничих послуг і переміщення вантажів. Залежно від відно-

^^поїіТьсГнГоТноХхТкі'без-

B^SSa ^m^nJaJT^

виконують функц). обслуговування основ-

Сл^і^-Тращвники, ЯК! здшснюють підготовку та оформлення документації, господарське обслуговування, облік та ко-

СпщТстісти- пращвники, які виконують

інженерно-технічні, економічні та ін. робо-

ти.

Керівники— працівники, які обіймають

керівні посади на підприємстві та його

структурних підрозділах.[ 3 j

ЗапРофесія-\_^

Професія характе-ризує вид трудової діяльності, що ви-магає визначеної підготовки

Спеціальність ви-діляється в грани-цях визначеної про-фесії та характери-зує відносно вузь-кий вид робіт

\

/

ВІДПОВІДНО до єди-

ного    тарифно-

кваліфікаційного довідника робіт та професійf 4 J

Зарівнем кваліфікації

И>

Кваліфікація харак-теризує якість, скла-дність праці та є су-купністю

спеціальних знань і навичок, що визна-чають ступінь підго товленості працівни-ка до виконання професійних функцій зумовленої складнос-ті

Робітники: висококваліфікова-ні, кваліфіковані, малокваліфіковані, некваліфіковані. Спеціалісти: найвищої кваліфіка-ції, вищої кваліфі-кації, середньої ква-ліфікації, практикиf 5 J

За статтю ma віком

^>

Чоловіки:

до 30 років;

від 30 до 60 років

більш ніж 60 роківЖінки: • до 30 років;

•          від 30 до 55 років;

більш ніж 55 років( 6 J

За стажем роботи

Н>

»до 1 року; > 1-3 роки; • 3-10 років; "більш 10 роківСИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛУ ШДПРИЄМСТВА

 

чисельність робітників облікового складу на пев-ну дату з урахуванням прийнятих та звільнених на цю датуявочна чисель-ність

місяць

 

спускового складу, що

к’лькість робітників зявились на роботу

відношення чисельності робітників облікового складу за кожний календарний день місяця до кі-лькості календарних днів місяця2. Якісні

 

Економічні    

складність праці       

Кваліфікація  

g™°X-           

птшність кадрів

1. Коефіцієнг вибутгя Кв— ВІДНОШЄННЯ КІЛЬКОСІІ працівників, звільнених за даний період до середньо-облікової чисельності працівників за той же період:

Р

кв =

—х100% . Р2.            Коефіцієнт прийому Кп — відношення кількос-

ті працівників, прийнятих на роботу за даний пе-

ріод до середньооблікової чисельності працівни-

ків за той же період:

Кп = ^Х100% . Р

3.         Коефіцієнт ПЛИННОСТІ Кдл — відношення чисє-

льності працівників підприємства, що вибули чи

звільнених за даний період на середньооблікову

чисельність за той же період.

Особові=0„Г'"

відповідність ква-конуватіх робіт

організаційно-

відношення кількості неявок на роботу (люди-но/днів) до загальної кількості відпрацьованих людино/днів

відношення середнього тарифного розряду групи робітників до середнього тарифного розряду ви-конуваних робітфондоозброєність

рівень організації

рівень технологі-чної організації

3. Структурні

питома вага працівників окремих підрозділів у загальній чисельності працівників

темпи зростання чисельносгі працівників підприємства за визначений період співвідношення основних та допоміжних робітників