6.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача 6.1

Визначити ефективність використання оборотних коштів, як-що відомо, що залишки оборотних коштів на промисловому під-приємстві склали на:

1.01. — 200 тис. грн;

1.04. — 250 тис. грн;

1.07. — 230 тис. грн;

1.10. — 160 тис. грн;

31.12. — 180 тис.грн.

Обсяг випуску продукції за звітний період 1900 тис. грн.

Розв'язання

1.         Середня сума оборотних коштів розраховується за форму-

лою середньої хронологічної:

^ 0,5x200 + 250 + 230 + 160 + 0,5x180

Ос =    = 207,5 тис. грн.

5-1

2.         Коефіцієнт оборотності визначається за формулою

РП

Коб = —, Ос

де РП — реалізована за рік продукція;

Ос — середньорічний залишок оборотних коштів.

тг г 1900         _

Коо =  = 9,16 оо.

207,5

3.         Період оборотності розраховується за формулою:

_ 360

Too = 

Коб

Тоді:

_, _ 360

Too =  = 39,3 дн.

9,16

Задача 6.2

Чиста вага деталі, виготовленої зі сталі 100 кг, норма витрати сталі 115 кг, випускається 5000 виробів у рік. Постачання сталі здійснюються один раз у квартал. Транспортний запас — три дні.

Визначте розмір виробничого запасу і коефіцієнт використан-ня сталі.

Розв'язання

1.         Загальний норматив оборотних коштів у виробничих запа-

сах складається з поточного, страхового та транспортного запасу:

Нв.з = Зпот + Зстр + Зтр ,

де Зпот, Зстр, Зтр — поточний, страховий, транспортний запас.

2.         Поточний запас визначається за формулою:

Зпот = ДхТпост,

де Д — денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів;

Тпост— період постачання даного матеріального ресурсу в днях.

Визначимо денну потребу в матеріалі:

w 115x5000

Д =      = 1597 кг = 1,597 т

360

Тоді величина поточного запасу складе:

Зпот = 1,597x90 = 143,73 т

3.         Розмір страхового запасу визначимо як 50 % поточного за-

пасу:

Зстр = 0,5x143,73 = 71,865 т

4.         Норматив оборотних коштів у транспортному запасі визна-

чимо шляхом множення денної потреби у визначеному виді ма-

теріальних ресурсів (Д) на норму перебування запасів у вигляді

транспортного запасу (Здн):

Зтр = Д х Здн

Зтр = 1,597x3 = 4,791т

5.         Тоді загальний норматив оборотних коштів у виробничих

запасах:

Нв.з = 143,73 + 71,865 + 4,791 = 220,386 т

6.         Коефіцієнт використання стали (відношення чистої ваги ме-

талу у виробі до нормативу витрати) дорівнюватиме:

100

Кв =    = 0,87 .

115

160Задача 6.3Випуск продукції за рік склав 100 тис. од., собівартість виро-бу — 160 грн, ціна виробу на 25 % перевищує його собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів - 1000 тис. грн, тривалість виробничого циклу виготовлення виробу — 7 днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві — 1.

Визначте норматив оборотних коштів у незавершеному виро-бництві, оборотність оборотних коштів підприємства.

Розв'язання

1. Норматив оборотних коштів підприємства в незавершеному виробництві

СрхТцхКнв

360

Ннзв

де Ср — собівартість річного випуску продукції; Тц — тривалість циклу виготовлення продукції, днів; Кнз — коефіцієнт наростання витрат.

160x100 000x7x1

Ннзв =            = 311 111 грн.

360

2. Визначимо показники оборотності оборотних коштів підп-риємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається від-ношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку оборотних коштів (Ос):

Коо = —, оооротів Ос

Коефіцієнт завантаження (Кз) — величина, зворотна коефіціє-

нту оборотності:

Ос

Кз = —

РП

Період обороту розраховується за формулою:

_, - 360

Too = 

Коб

За умовами нашого прикладу:

тг _ 160x1,25x100 000          _

Коо =  = 20 оо.

1000 000

„ _ 360

loo =    = 18 дн.

20

1000

Кз =    = 0,05.

20 000

Задача 6.4

Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних ко-штів на основі даних, наведених у таблиці 6.1.

Таблщяб.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        План   Факт

Обсяг господарської діяльності, тис. грн   2500    2530

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн        750      890

Кількість днів роботи підприємства — 250.

Розв'язання

1.         Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних ко-

штів розраховується за формулою:

ДОс = —х(Тб-То), 360

де РПо — обсяг випущеної продукції в звітному році;

Тб, To — середня тривалість одного обороту оборотних кош-тів у базовому і звітному роках.

2.         Визначимо оборотність оборотних коштів у днях шляхом

ділення розміру середньорічних залишків оборотних коштів на

одноденний обсяг реалізації продукції:

за планом:

750

To =    = 75 дн.

2500:250

фактично:

890

To =    = 88 дн.

2530:250

3. Обсяг додатково залучених коштів дорівнюватиме:

,^ 2530

АОс = х (75-88) = —91 тис. грн.

360

Задача 6.5

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 400 млн грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 48 млн грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшився на 15 %, а період одного обороту оборотних коштів був скорочений на два дні.

Визначте:

а)         коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного

обороту в днях у першому кварталі;

б)         коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну

величину в другому кварталі;

в)         вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення

тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв'язання

1.         Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1 кварталі

(Кобі) дорівнював:

РП 400

Кобі = =          = 8,33 об.

Ос 48

Період одного обороту в 1 кварталі:

„ _. 90

Tool =  = 10,8 дн.

8,33

2.         Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 2 кварталі

(Кобг) складатиме:

90        ,-

Коб2 =            = 10,23 об.

10,8-2

Обсяг реалізації продукції у другому кварталі:

РПг = 400 х 1,15 = 460 млн грн.

Потребу в оборотних коштах у 2 кварталі виходячи з формули розрахунку коефіцієнту оборотності:

- 460

Ос =    = 44,97 млн грн.

10,23

3. Вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення пе-ріоду одного обороту:

. _ 460 460

ДОс = = -7,25 млн грн.

10,23 8,33

Задача 6.6

Визначити норматив оборотних коштів, вкладених у виробни-чі запаси, на основі даних, наведених у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Види

виробничих

запасів            Запаси (в днях)         Витрати сиро-

 

            Поточ-

ний за-

пас      Підгото-вчий запас   Транс-

портний

запас   Страхо-

вий за-

пас      вини

та матеріалів

в IVKB., ТИС. грн

Основні матері-али  20        1          4          10        900

Допоміжні ма-теріали          40        —        4          20        400

Паливо           30        —        5          15        700

Розв'язання

1. Норма оборотних коштів у днях за кожним видом виробни-чих запасів:

ОМ = 20 + 1 + 4 + 10 = 35 днів

ДМ = 40 + 4 + 20 = 64 днів

П = 30 + 5 + 15 = 50 днів

2.Середня норма запасів:

 46 дн.

ЗДН

(900x35)+ (400x64) + (700x50) 900 + 400 + 700

3. Денна потреба в матеріальних ресурсах:

900 + 400 + 700

Д

90

22,2 тис. грн

4. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах розрахо-вується за формулою:

Нв.з = Зднх Д Тоді:

Нв.з = 46x22,2 = 1021,2 тис. грн.

Задача 6.7

Визначте додатковий обсяг випуску продукції в планованому році, якщо середній розмір оборотних коштів зросте на 5 %, а чи-сло оборотів збільшиться на два. Вихідні дані: випуск продукції в базисному році — 30 тис. грн; середній розмір оборотних коштів у базисному році — 10 тис. грн.

Розв'язання

1.         Коефіцієнт оборотності в базисному році дорівнював:

Коб(о) = 30 : 10 = 3 обороти.

Тоді число оборотів в плановому році складатиме Коб(і) = 3 + 2 = 5 оборотів

2.         Середній розмір оборотних коштів у планованому році зро-

сте на 5 % та складатиме:

Ос(і) = 10 х 1,05 = 10,5 тис. грн.

3.         Випуск продукції в планованому році визначимо виходячи з

формули розрахунку коефіцієнту оборотності як добуток коефі-

цієнту оборотності оборотних коштів та середнього розміру обо-

ротних коштів у плановому році:

РПі = 5 х 10,5 = 52,5 тис. грн.

4.         Тоді додатковий обсяг випуску продукції в плановому році

складатиме:

АРП = 52,5 - 30 = 22,5 тис. грн.

ЗАДАЧІДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 6.8

У 1 кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 тис. грн, середньоквартальні залишки обігових коштів склали 25 тис. грн. У 2 кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10 %, а час одного оберту обігових коштів буде скорочено на 1 день.

Визначте:

1)         коефіцієнт оборотності обігових коштів та час одного обер-ту в днях у 1 кварталі;

2)         коефіцієнт оборотності обігових коштів та їх абсолютну ве-личину в 2 кварталі;

3)         вивільнення обігових коштів у результаті скорочення три-валості одного оберту обігових коштів.

Задача 6.9

На основі звітних даних за рік та планових варіантів підви-щення ефективності використання виробничих запасів на підпри-ємстві заповнити таблицю 6.3. Зробити відповідні висновки.

Таблщя 6.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Звітний рік     Варіанти підвищення ефективності

 

           

            Перший          Другий           Третій

Обсяг реалізації продукції, тис. грн 14 411             14 400 18 000

Середньоденний залишок виробни-чих запасів, тис. грн          400      400                  550

Тривалість одного обороту, днів    10        8          8         

Задача 6.10

Є наступні дані по підприємству (таблиця 6.4).

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Таблщя 6.4

Показник        Од. виміру     Кількість

Собівартість річного випуску товарної продукції тис. грн          110

3 них витрати на матеріали тис. грн          500

Норма у виробничих запасах          днів     15

Норма запасу готової продукції       днів     10

Витрати на гривню товарної продукції     грн/грн           0,7

Тривалість виробничого циклу      днів     30

Визначте коефіцієнт оборотності обігових коштів.

Задача 6.11

Для забезпечення виробництва і реалізації продукції не-обхідна певна сума обігових коштів. Виробнича програма -700 виробів за рік, собівартість одного виробу— 150 грн. Ко-ефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві -0,66.

Витрати основних матеріалів на один виріб — 100 грн за нор-мою запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск — 6000 грн за нормою запасу 40 днів, палива — 3200 грн та 30 днів, інших виробничих запасів — 9000 грн та 60 днів. Ви-трати майбутніх періодів — 1000 грн. Норма запасу готової про-дукції — 5 днів.

Визначте нормативи оборотних коштів за елементами (вироб-ничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція) та їх загальну суму.

Задача 6.12

У звітному періоді обігові кошти підприємства склали 1400 тис. грн. Питома вага матеріалів в загальній сумі обігових кош-тів — 25 %. У наступному році планується знизити витрати ма-теріалу на один виріб на 15 %. Визначте, яким буде розмір обіго-вих коштів у наступному році з урахуванням скорочення норм витрат матеріалу.

Задача 6.13

Визначити норматив власних оборотних коштів, вкладених у залишки готової продукції, якщо відомо, що час перебування го-тової продукції на складі — 6,2 дня, час на оформлення розраху-нкових документів у банку — 3 дні. Річний випуск продукції за виробничою собівартістю — 5,2 млн грн, у тому числі у 4 квар-талі — 30 %.

Задача 6.14

Визначити норматив власних оборотних коштів у незаверше-ному виробництві за даними, наведеними в таблиці 6.5.

Валова продукція за виробничою собівартістю у 4 кварталі -2986 тис. грн, у тому числі одночасні витрати — 1860 тис. грн.

Таблиця 6.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Тривалість виробничого циклу, дн.           Питома вага виробу в загальному випуску продукцїі, %

A         10        38

Б          32        12

В         48        50

Задача 6.15

Визначити норматив власних оборотних коштів, вкладених у запаси готової продукції по підприємству, за даними таблиці 6.6.

Таблиця6.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Норма запасу в днях Частка в

загальному

випуску про-

дукції, %

 

            Час на підбір  Час

на компле-

ктування        Час

на упаку-

вання  Час на наван-таження         Час

на оформлення

розрахункових

документів    

 

A         5          —        1          1          3          15

Б          —        4          0,5       0,5       3          25

В         1          3          1          1          3          40

Г          —        —        0,5       0,5       3          20

Плановий випуск товарної продукції за виробничою собівар-тістю у 4 кварталі — 320 тис. грн.

Задача 6.16

У звітному році сума нормованих коштів на підприємстві склала 100 тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних кош-тів — 35 днів. У наступному році обсяг продукції, що реалізуєть-ся збільшиться на 5 %.

Визначте на скільки днів скоротиться час одного обороту за тією ж величиною нормованих оборотних коштів.

Задача 6.17

Підприємство виробляє три види продукції з металу, витрати якого та результати роботи наведені в таблиці 6.7.

Таблиця6.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Кіль-

кість,

шт.      Чиста вага

одиниці виро-

бу, кг   Ціна металу за 1 т, грн         Загальні ви-

трати металу,

кг         Вартість гото-

вої продукції,

грн

A         100      0,5       1000    70        150

Б          150      0,4       1000    90        200

В         300      1,0       1000    350      650

Визначте:

1)         загальний коефіцієнт використання металу (%);

2)         рівень відходів металу (%);

3)         матеріалоємність продукції (кг/грн).

Задача 6.18

Визначити норматив оборотних коштів на підприємствах за даними, наведеними в таблиці 6.8.

Тсіблщя 6.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Підприємство

 

            № 1 № 2 № 3

Кошторис витрат на виробництво у 4 кварталі планового року (тис. грн)

Сировина та основні матеріали      86        246      72

Допоміжні матеріали            12        42        26

Напівфабрикати        21        33        —

Паливо           42        34        28

Зарплата з нарахуваннями  54        116      34

Амортизація основних фондів        26        77        19

Інші грошові витрати           16        29        14

Витрати на валову продукцію                               

Зміна залишків на незавершене виробництво      +24      -18      -12

Витрати на товарну продукцію                             

Закінченнятабл. 6.8

 

Показник        Підприємство

 

            № 1 № 2 № 3

Норма запасу в днях:

Сировина та основні матеріали      15        20        16

Допоміжні матеріали            11        9          14

Напівфабрикати        6          4          -

Паливо           7          8          3

Готова продукція      10        5          16

Тривалість виробничого циклу в днях      12        18        12

Коефіцієнт наростання витрат        0,9       0,9       0,8

Норматив власних оборотних коштів за іншими статтями планового року, тис. грн 21        67        23

Задача 6.19

Квартальна програма випуску виробів — 1000 шт., чиста вага одного виробу — 8 кг; втрати під час кування — 2,9 кг; відходи в стружку— 11,7 кг; шліфувальний пил— 0,4 кг. Періодичність поставки чавуну — 20 днів.

Визначте:

1)         норму витрат та коефіцієнт використання металу на вигото-влення одного виробу;

2)         розмір поточного та страхового запасів металу.

Задача 6.20

Планова річна потреба в металі — 2 тис. т, вартість 1 т мета-лу — 1,5 тис. грн, інтервал між поставками — 30 днів. Страховий запас приймається в розмірі 50 % поточного запасу, час на розва-нтаження та підготовку матеріалу до виробництва — 2 дні.

Визначте:

1)         норму запасу в днях виходячи з середнього поточного запасу;

2)         норматив оборотних коштів за виробничими запасами.

Задача 6.21

На виготовлення 35 виробів у 2001 році було витрачено певну кількість матеріалів (таблиця 6.9). В результаті підвищення цін у 2001 році загальні матеріальні витрати збільшилися на 35 %. Ви-значте матеріалоємність продукції в 2001 році.

Таблиця 6.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Матеріали      Кількість, кг   Ціна, тис. грн/т          Загальна вартість, тис. грн

Сталь  1200    4980   

Чавун  400      2100   

Алюміній       510      2630   

Кольорові метали     300      5350   

Пластмаси     650      2410   

Гумові вироби           100      900     

Інші                            345,6

Задача 6.22

Визначте виробничі запаси (в гривнях та днях) на квартал для шахти, яка має план добування вугілля 216 тис. т. Витрати кріпи-льного лісу на 1000 т вугілля — 20 м3, металу — 5 т. Ціна 1 м3 ni¬cy — 20 тис. грн, ціна 1 т металу — 30 тис. грн.

Інтервал між двома поставками лісу — 16 діб, металу — 6 діб. Тривалість термінової поставки лісу—- 10 днів, металу 2 доби. Норма поточного запасу, враховуючи підготовчу та лабораторну норму, для лісу складає 8 діб, для металу — 1 добу.

Задача 6.23

Обчислити суму вивільнених оборотних коштів і величину прискорення їх оборотності у звітному році внаслідок скорочен-ня тривалості виробничого циклу виробів на 20 %. Обсяг реалізо-ваної продукції становив 2880 тис. грн, загальний норматив обо-ротних коштів 240 тис. грн, питома вага часткового нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві у загальному нормативі 4 %.

Задача 6.24

Підприємство спеціалізується на випуску виробу А. Основ-ною споживаною сировиною є Б. Одноденна витрата сировини — 20 тис. грн; тривалість завантаження, приймання і складської об-робки сировини, що надходить, — 3 дні; інтервал між поставка-ми — 28 днів, норма транспортного запасу — 2 дні, норма стра-хового запасу у відношенні до поточного — 50 %. Вихідні дані,

необхідні для розрахунку нормативу оборотних коштів у незаве-ршеному виробництві і запасах готової продукції на складах, на-ведені у таблиці 6.10.

Таблиця6.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Виріб A

Тривалість виробничого циклу, днів         16

Поточні витрати на випуск одиниці виробу, грн 800

У тому числі затрати на сировину, грн     300

Питома вага виробу A у загальному обсязі випуску товарної продукції (по собівартості), % 50

Одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю (план), тис. грн. 90

Тривалість комплектації продукції за замовленнями, днів          7

Тривалість пакування і маркування, днів  4

Тривалість доставки продукції на залізничну станцію, днів       1

Визначте норму запасу матеріальних ресурсів і сукупний нор-матив оборотних коштів.

Задача 6.25

У звітному році підприємством реалізовано продукції на суму 100 млн грн за нормативом власних оборотних коштів 12 млн грн. У плановому році передбачається збільшення випус-ку продукції на 30 %. При цьому передбачається 50 % необхідно-го приросту нормативу оборотних коштів одержати за рахунок кредиту банку, а решта суми — за рахунок прискорення оборот-ності оборотних коштів. Як повинна змінитися тривалість оборо-ту оборотних коштів?

Задача 6.26

Визначте, на яку суму можна збільшити план реалізованої продукції за такої же суми оборотних коштів, якщо в результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилась на 10 днів. За планом завод повинен реалі-зувати продукції на 28 млн грн, при середньорічному залишку нормованих оборотних коштів 7 млн грн.