Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

6.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт обо-ротності      РП

Коб = 

Ос       РП — реалізована за рік продукція

Коефіцієнт за-вантаження   Ос

Кз =   

РП       Ос— середньорічний за-лишок оборотних коштів

Період обороту          360

Тоб =  , днів

Коб    

Ос

Середньорічний залишок оборот-них коштів

ОС

O1 + O2 + ... + Оі2

           

12

1/20^ + Oj +... + 1/20^з 12

Оі, 02 ... O12 — серед-ньомісячні залишки обо-ротних коштів Оі, 02 ... 013 — залишки оборот-них коштів на 1-е число місяцяОбсяг вивільне-них або додат-ково залучених оборотних кош-тів

. _, РПо / _ \

ДОс = X ^Тб - To)

360

РПо — обсяг випущеної продукції в звітному році Тб, To — середня трива-лість одного обороту оборотних коштів у ба-зовому і звітному рокахСума приросту прибутку, отри-маного за раху-нок зміни обо-ротності оборот-них коштів

РПо 06

ДП = Прх       х          Пр

РПб Оо

Пр — прибуток від реа-лізації продукції в базо-вому році

06, Оо — відповідно се-редньорічні залишки оборотних коштів у ба-зовому та звітному році РПб — обсяг реалізації продукції в базовому роціВплив викорис-тання оборотних коштів на рі-вень рентабель-ності

ДР

ПбХІОО

Фо + Оо - ДОс

 Ро , %

ДР— зміна рівня загаль-ної рентабельності за ра-хунок зміни залишків нор-мованих оборотних коіпгів Пб — балансовий при-буток звітного року Фо — середньорічна вар-тість основних виробни-чих фондів у звітному році Ро — загальна рентабе-льність виробництва в звітному році, %Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Загальна мате-ріалоємність Мз _ Мз

М =     або М =        

Q N     Мз — загальна сума ма-

теріальних витрат

Q, N — обсяг виготовле-

ної продукції в грошо-

вому і натуральному ви-

разі

Матеріаловід-дача    0

Мв = — М    

Коефіцієнт ви-користання окремих видів матеріалів       Квм = —1

Мзаг    т — кількість видів продукції, під час виро-бництва яких викорис-товується даний вид ма-теріального ресурсу Ш — обсяг випуску про-дукції г'-го виду в нату-ральних одиницях Мі — чиста вага (площа) одиниці готової продук-ції i-го виду

Мзаг — загальні витрати матеріалу на випуск продукції за визначений період у фізичних оди-ницях

Норматив влас-них оборотних коштів у вироб-ничих запасах  Нв.з. = ДхЗдн

Д =      , нат.од.

360

Mo = ±Nixqi

і-1

Мі

qi =     

Kвм    Д — денна потреба у ви-значеному виді матеріа-льних ресурсів Здн — норма запасів у

Мо- загальна потреба

в даному виді ресурсів,

нат. од.

qi — маса (площа) заго-

тівлі однієї деталі (виро-

бу) г'-го виду

Квм — коефіцієнт вико-

ристання матеріалу

Мі — чиста вага деталі

(виробу)

Поточний запас        Зпот = Д х Тпост       Тпост — період поста-чання матеріального ре-сурсу в днях

Закінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Страховий (мі-німальний)запас     Зстр = Д х Тзр. пост  Тзр. пост — період зри-ву поставки

Максимальний запас

Зтах = Зтіп + Зпот

Зтах — запас максима-

льний

Зтіп— запас мінімаль-

нийСередній запас

Зсер = Зтіп + 0,5 х ЗпотНорматив обо-ротних коштів у незавершеному виробництві

СрхТцхКнв

Ннзв =            ,

360

М + 0,5Сі _

Кнв =  або

Сі

Кнв

С0 + 0,5Сп С0 + Сп

Ср — собівартість річ-ного випуску продукції Тц — тривалість циклу виготовлення продукції,

ДНІВ

Кнв — коефіцієнт наро-

стаючих витрат, що від-

биває ступінь готовності

виробів

М — сума матеріальних

витрат на виробництво

одного виробу

С1 — собівартість оди-

ниці виробу без матеріа-

льних витрат

CO — одноразові витра-

ти спочатку циклу виго-

товлення продукції

Си — поточні витрати на

виготовлення продукціїНорматив обо-ротних коштів у за-лишках гото-вої продукції

Нгп = ПсхЗдн

Пс — одноденний ви-пуск продукції за вироб-ничою собівартістю Здн — норма запасу го-тової продукції на складі в дняхНорматив обо-ротних коштів у витратах май-бутніх періодів

Нвмп = Рп + Рпл - Рпог

Рп — залишки коштів на

початок періоду

Рпл — сума витрат, які

необхідно здійснити в

плановому періоді

Рпог — сума для майбу-

тнього погашення витрат

за рахунок собівартості

продукції