Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

6.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Оборотні фонди підприємства — це:

а)         сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово

беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою

вартість на вартість виготовленої продукції;

б)         частина виробничих фондів підприємства, що проходить

три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному

технологічному циклі виготовлення продукції;

в)         предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не пере-

вищує 1 рік;

г)         усі відповіді вірні.

2.         Основне призначення фондів обігу полягаєу:

а)         прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів

праці;

б)         покритті зносу основних фондів;

в)         забезпеченні безперервності обігу фондів;

г)         забезпеченні ритмічності процесу виробництва;

д)         фінансуванні витрат з економічного стимулювання робіт-

ників.

3.         До оборотних фондів відноситься:

а)         продукція, що не пройшла всі стадії обробки;

б)         запаси готової продукції на складах підприємства;

в)         кошти на валютному рахунку;

г)         усі відповіді вірні.

4.         Розмір фондів обігу залежить від:

а)         умов реалізації готової продукції;

б)         тривалості технологічного циклу;

в)         рівня технології.

5.         До складу оборотних коштів підприємства входять:

а)         запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продук-

ції на складі;

б)         оборотні фонди і фонди обігу;

в)         виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати май-

бутніх періодів.

6.         До складу нормованих оборотних коштів включають:

а)         дебіторську заборгованість;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         кошти на поточному рахунку;

г)         відвантажена готова продукція.

7.         Ефективність використання оборотних коштів характе-

ризується показником:

а)         рентабельності оборотних коштів;

б)         завантаження оборотних коштів;

в)         оборотності оборотних коштів;

г)         усі відповіді вірні.

8.         Оборотність оборотних коштів обчислюється:

а)         тривалістю одного обороту в днях;

б)         кількістю оборотів за звітний період;

в)         величиною оборотних коштів, що приходяться на одиницю

реалізованої продукції;

г)         усі відповіді вірні;

д)         немає вірної відповіді.

9.         Швидкість обороту оборотних коштів підприємства хара-

ктеризує показник:

а)         коефіцієнт оборотності;

б)         коефіцієнт завантаження;

в)         тривалість одного обороту;

г)         рентабельність оборотних коштів.

10.       Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а)         розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн ви-

робничих фондів;

б)         середню тривалість одного обороту;

в)         кількість оборотних коштів за відповідний період;

г)         усі відповіді вірні;

д немає вірної відповіді.

11.       Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:

а)         менше коефіцієнт оборотності;

б)         менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в більше тривалість одного обороту.

12.       Прискорення оборотності оборотних коштів за інших рі-

вних умов:

а)         спричинить зростання загальної рентабельності;

б)         спричинить зменшення рівня рентабельності;

в не зробить впливу на рентабельність.

13.       Ефективність використання оборотних коштів знаходить

відо)раження в:

а)         збільшенні розміру їх споживання;

б)         підтримці стабільності їх о;оротності;

в)         прискоренні їх оборотності;

г)         уповільненні їх оборотності;

д немає вірної відповіді.

14.       :ивільнення грошових коштів з обороту відбувається вна-

а)         прискорення оборотності;

б)         скорочення тривалості одного обороту;

в)         зменшення потрібної суми коштів;

г)         правильні відповіді «a» і «б»;

д усі відповіді вірні.

15.       Обсяг виробнщтва в звітному році с— 300 2400 ти. . грн,

а)         10 оборотів і 36 днів;

б)         8 оборотів і 45 днів;

в)         6 оборотів і 60 днів

153

г)         4 обороти і 90 днів.оборотних коштів на 5 днів. За таких умов сума вивільненш оборотних к.шт; буде складати:

а)         936 тис. грн;

б)         195 тис. грн;

в)         105 тис. грн

г)         65 тис. грн.

а)         10 000 грн;

б)         10 050 грн

в)         11 000 грн;

г)         11 050 грн.

18.       Нормування оборотних коштів пов 'язане з:

а)         визначенням страхових запасів;

б)         розрахунком розміру коштів, що вкладаються в мінімаль-

ний запас товарно-матеріальних цінностей;

в)         розрахунком розміру коштів, що обслуговують процес ви-

робництва продукції;

г)         усі відповіді вірні.

19.       He нормується такий елемент оборотних коштів:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         залишки готової продукції на складі;

в)         грошові кошти на розрахунковому рахунку;

г незавершене виробництво.

20.       Метод розрахушу оборотнш коштіе, який передбачае

а)         аналітичним;

б)         коефіцієнтним;

в прямого розрахунку.

21. Страховий (резервний) запас визначається як:

а)         половина середнього інтервалу між поставками;

б)         період часу з моменту встановленого постачальникові ра-

хунка до прибуття вантажу на склад підприємства;

в)         період, необхідний для термінового оформлення замовлен-

ня та доставку матеріалів від їх виробника до споживача;

г)         період, необхідний для приймання, складування і підготов-

ки до виробничого використання матеріальних ресурсів.

22.:z^:^:^zz?c"вмехах птоаш сере-

а)         транспортного запасу;

б)         підготовчого запасу;

в)         поточного запасу;

г резервного запасу.

а)         норму транспортного запасу;

б)         норму перебування матеріалів у вигляді страхового запасу;

в)         середній запас матеріалів;

г вірної відповіді немає.

24.Z=Z S~„ ~'в"—" тр°бм"<-

а)         середньоденного обсягу реалізації продукції;

б)         середньоденного обсягу випуску продукції за виробничою

собівартістю;

в)         річного випуску продукції за оптовими цінами виробника.

25.       Матеріальні витрати на одиницю продукції відбиває пока-

зник:

а)         матеріаловіддачі;

б)         оборотності матеріальних ресурсів;

в матеріалоємності.

26.       Заумов норми запасів основнш матеріалів 30 днів і річної

потреби в нихурозмірі 5400 тис. грн норматив оборотних кош-

тів в основних ма;еріалах складає:

а)         180 тис. грн;

б)         360 тис. грн;

в)         450 тис. грн

155

г)         540 тис грн.6.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ