Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1.Поняттяоборотнихфондів та оборотних коштів підприємства : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

6.1.Поняттяоборотнихфондів та оборотних коштів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Оборотні фонди — частина виробничих фондів підприємства, яка повніс тю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукціі та повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції

 Склад оборотних фондів підприємстваВиробничі запаси

Незавершене виробництво

н н

необхідні для забезпечення процесу вироб-ництва сировиною та матеріалами

предмети праці, які ще не пройпши всі стадії обробкиВитрати

майбутніх

періодів

нематеріальні елементи оборотних фондів, які включають витрати на підготовку та освоєння нової продукції, які здійснюються в поточному році, але на собівартість продук-ції будуть віднесені в наступному році°„6r,,™=.™°tr

Фонди обігуy виробничих запасах

— основні та допо-міжні сировина та матеріали;

 

паливо;

 

запасні частини;

 

агрегати; - малоцінний та швидкозношуваний інвентар

у виробництві

—        незавершене виробництво;

—        витрати май-бутніх періодів

 

—        розрахункові докуме-нти в банках на інкасо;

—        інші кошти в розраху-нках;

—        кошти в розрахунках у банку;

—        залишки товарної про-дукції на складах;

інші кошти-^JSX™Замісцемта

роллю в процесі

виробнщтва

> >

оборотні фонди фонди обігу

оборотних коштів

^>

 

>          власні

позиковіЗа способами

m:zy:ay:HaL

> >

нормовані ненормованіСклад оборотних

2=>

сукупність елементів, що утво-рюють оборотні кошти-^ЕЇЇК-

співвідношення між окремими елементами оборотних коштів в їх загальному обсязі, у відсот-ках6.2. Показники використання оборотних коштів підприємстваЕфективне

використання

оборотних коштів

це таке їх функціонування, під час якого забезпечується стійкий стан фінансових ресурсів та досягають-ся найвищі результати діяльності при найменших витратах підпри-ємстваВажливішим показником ефективності використання оборотних коштів є оборотність.

Оборотність оборотних коштів — тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини, матеріалів тощо) до виходу та реалізації готової продукції.

Економічне    полягає           від неі залежить величина не-

значення        в піому, що     обхідних підприємству коштів

оборотності ^——v  -?—>^ Для здійснення процесу вироб-

ництва та реалізації продукції.

Показники оборотності оборотних коштів

 

            Д                     Д         Д

            zt=„                 -=SSZ„            огіного обороту

показує                       м м

скільки оборотів можуть зробити оборотні кошти за певний розрахун-ковий період часу

скільки оборотних коштів підприємс-тва приходиться на 1 гривню реалізо-ваної продукції

тривалість одного обороту оборот-них коштів у дняхвизначаєтьсяКоб

РП Ос

КЗ

Ос РП

360

Тоб =  , днів

Кобде РП — реалізована за рік продукція;

Ос — середньорічний залишок оборотних коштів

Середньорічний залишок оборотнш коштів (Ос)п о, + о, + ...+0„

Ос = —           -

12

Оь 02 ... Оіг— середньомісяч-ні залишки оборотних коштів

^ 1/20,' + О', + ... + 1/20,',

Ос =    1         

12

0,,0,...0,, — залишки оборот-

1' 1      13        ґ

них коштів на 1 -е число місяцяПрискорення оборотності оборотних коштів зумовлюезбільшення обсягу виробленої продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства

дає можливість вивільнити частину коштів і за їх рахунок створити додаткові резерви для розширення виробництваОбсяг вивільнених

або додатково

залучених

оборотних коштів

РПо

ДОс = х (Тб - To),

360

РПо — обсяг випущеної продукції в звітно-му році

Тб, To — середня тривалість одного обороту оборотних коштів у базовому і звітному роках

 

отриіаного оборотних коштів

РПо 06

АП = Пр X     X         Пр ,

РПб Оо

Пр — прибуток від реалізації продукції в ба-

зовому році

06, Оо — відповідно середньорічні залипжи

оборотних коштів у базовому та звітному році

РПб — обсяг реалізації продукції в базовому

році

ПбхЮО

ДР

 Ро, %

Фо + Оо-ДОс

АР — зміна рівня загальної рентабельності за

рахунок зміни залишків нормованих оборот-

них коштів

Пб — балансовий прибуток звітного року

Фо — середньорічна вартість основних ви-

робничих фондів у звітному році

Ро — загальна рентабельність виробництва в

звітному році, %Збільшити ефективність використання оборотних коштів можливо за рахунок таких заходів:

♦          зменшення строків виготовлення продукції в результаті ме-ханізації робіт, удосконалення технологічних процесів;

♦          зменшення виробничих запасів поліпшенням організації матеріально-технічного постачання, зменшенням дальності їх транспортування;

♦          економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції;

♦          удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;

♦          упорядкування ціноутворення, застосування дійової систе-ми економічного стимулювання тощо.

6.3. Нормування оборотних коштів

Нормування оборотних коштів — визначення потреби в оборотних кош-тах, яка необхідна для забезпечення безперервного й нормального функці-онування виробництва.Мета

"oZToZZ

коштів

визначення рацюнального

розміру оборотних коштів,

що відволікаються на певний

строк у сферу виробництва

та сферу обігу. Me

Методи нормування оборотних коштівМетод прямого розрахунку

*

Аналітичний

 

КоефіцієнтнийМеХ%%?

v>

Грунтується на розрахунках нормативів за ко-жним нормованим елементом оборотних кош-тів: виробничими запасами, незавершеним ви-робництвом, витратами майбутніх періодів та залишками готової продукції на складах. Дає змогу точніше нормувати використання обо-ротних коштів підприємства, враховуючи спе-цифіку виробництва та умови його розвитку.Аналітичний метод

ь>

застосовується в тому випадку, коли в плано-ваному періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства порівняно з попереднім. У цьому випадку норматив обо-ротних коштів визначається виходячи зі спів-відношення між темпами росту обсягу виро-бництва та розміром нормованих оборотних коштів у попередньому періоді.

 

"*£T*

норматив визначається на базі нормативу по-переднього періоду шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, поста-чання, реалізації продукції, розрахунків.

Норма запасу оборотних коштів — це мінімально необхідна кількість днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування під-приємства.

 

            г >      

            о4°оТиГкошУТів      

ґ \Ґ \     Ґ ^^

1. Норматив   2. Норматив   3. Норматив   4. Норматив

оборотних      оборотних      оборотних      оборотних

коштів коштів у          коштів коштів

у виробничих            незавершеному         у залишках     у витратах

запасах           виробництві  готовоі            майбутніх

V )       I J        продукщі перюдів

            Страховий    

                                   запас                         

/\

иЗапас поточного поповнення

С^

*=>

Транспортний запас

 

Підготовчий запас

Технологічний запас

 

Поточний запас — основ-ний вид запасу, необхідний

для безперебійної роботи підприємства між двома суміжними поставкамиСтраховий запас

створюється на випадок

непередбачених відхилень

у постачанні та забезпечує

безупинну роботу

підприємства

визначається як добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання

(-1 ср. пост):

-*страх = Дх^ср.постПідготовчий запас зв’язаний з необхідністю приймання, розвантаження, сортування та складування виробничих запасів. Норми часу встановлю-ються за допомогою хронометражу.

Транспортний запас створюється за випадку перевищення термінів ван-тажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, ви-лучених від постачальників на значні відстані.

Технояогічний запас створюється за випадків, коли даний вид сировини має потребу в попередній обробці (наприклад, на підсушування сирови-ни, підігрівши і т. ін.).

Норматие запасіе (Нпрз) визначається шляхом множення денної потреби у певному виді запасів (Д) на норму запасів у днях (Здн):Н

ДхЗ

^          д

Денна потреба визначається за формулоюм

о

360

Д

нат. од.,

де М0 — загальна потреба в даному виді ресурсів, нат. од.

2.Норматав обо-

з

 

НЮв =

СРХТЦХКШ 360

де С„ — собівартість річного випуску про-

дукції;

Тц — тривалість циклу виготовлення продук-

ції, днів;

Кт — коефіцієнт наростаючих витрат, що від-

биває ступінь готовності виробів і визначаєть-

ся за формулою

М + 0.5С]

 або Кнз =

ннз =

С0 + 0.5СП

С

С0 + Спде М — сума матеріальних витрат на вироб-

ництво одного виробу, грн;

Q — собівартість одиниці виробу без матеріа-

льних витрат, грн;

С0 — одноразові витрати спочатку циклу ви-

готовлення продукції, грн;

Сп — поточні витрати на виготовлення проду-

кції, грн3.Нормагав ово-продукції (Нгп)

3

визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Пс) на норму запасу готової продукції на складі в днях (3ДЕ):

Hra=ncx3№.

У свою чергу, норма запасу складається з кі-лькості днів, яка необхідна для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакету-вання, фасування, відвантажування спожива-чам тощо).4.Норматав обо-ротних коштів у витратах майбут-ніхперіодів(Н6п)

^

розраховується виходячи з залишків коштів на початок періоду (Рн) і суми витрат, які необ-хідно буде здійснити в плановому періоді (Рпл) за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Рпог):

НБП = РН + РПЛ - РПОГ •6.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Дайте визначення поняття «оборотні фонди» підприємства.

2.         Розкрийте сутність оборотних фондів та визначте основні риси, які відрізняють їх від основних фондів підприємства.

3.         Які елементи входять до складу оборотних фондів підпри-ємства?

4.         Відмінність та єдність оборотних фондів та фондів обігу.

5.         Сутність оборотних коштів підприємства.

6.         За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні кошти підприємства?

7.         За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання оборотних коштів підприємства?

8.         Визначення необхідного вивільнення або додаткового залу-чення оборотних коштів внаслідок підвищення ефективності їх використання.

9.         Розкрийте мету нормування оборотних коштів підприємства.

10. Які методи нормування оборотних коштів існують?