Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Задача5.1

Визначити загальну суму капіталовкладень у підприємство, якщо його базова виробнича потужність дорівнює 10 тис. оди-ниць за рік, а прогнозна величина попиту на наступний рік — 9,5 тис. одиниць. При цьому питомі капітальні витрати на одини-цю приросту виробничої потужності становлять 80 тис. грн.

Розв'язання

1.         Необхідна середньорічна величина потужності:

к

де Pj — величина попиту нау'-й вид продукції; к — коефіцієнт використання потужності.

9,5 N = — = 10,55 тис. грн. 0,9

2.         Визначимо величину середньорічної виробничої потужності,

якої не вистачає для задоволення ринкового попиту на продукцію:

M = N-№,

де N6 — базова виробнича потужність підприємства.

A/V= 10,55 - 10 = 0,55 тис. грн.

3.         Розрахуємо абсолютну величину необхідного додаткового

введення в дію виробничої потужності підприємства (АЛ^абс), ви-

користовуючи для цього спеціальний коефіцієнт перерахунку се-

редньорічного її приросту в абсолютний, який майже завжди до-

рівнює 0,5 за середніми даними тривалого періоду:

АУУабс = —j, к'

де к коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту вироб-ничої потужності в абсолютний.

.,, _ 0,55 ..

ДЛ'аос =         = 1Д тис. грн.

0,5

4. На основі питомих капітапьних витрат на одиницю прирос-ту виробничої потужності визначимо загапьну суму необхідних капіталовкладень:

KB1 = СквХ АІУабс,

де Скв — питомі капітапьні витрати на одиницю приросту виро-бничої потужності.

КВ1 = 80x1,1 = 88 тис. грн.

Задача 5.2

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва виробу. За даними таблиці 5.1 розрахуйте найбільш ефективний варіант. Кн = 0,1.

Таблиця5.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Варіанти

 

            1          2          3

Інвестиції, тис. грн   22 500 27 600 19 700

Витрати виробництва на 1 виріб, тис. грн.          13 600 14 700 13 700

Річний обсяг виробництва, тис. од.           700      1100    2500

Розв'язання

Відносна (порівняльна) ефективність реальних інвестицій ви-значається за допомогою показника зведених витрат (ЗВ) за фор-мулою:

ЗВ = Сі + ЕнКВі —¥ min ,

де Сі — поточні витрати (собівартість) за і-м проектним варі-антом;

КВі — капіталовкладення за і-м проектом;

Ен — нормативний коефіцієнт економічної ефективності.

Варіант 1

ЗВі = (13 600 х 700) + 0,1 х 22 500 = 11 770 тис. грн.

Варіант 2

ЗВг = (14 700 х 1100) + 0,1 х 27 600 = 18 930 тис. грн.

Варіант 3

ЗВз = (13 700 х 2500) + 0,1 х 19 700 = 36 220 тис. грн.

Найбільш ефективний варіант винаходу — варіант 1, оскільки проект капіталовкладень з найменшими зведеними витратами вважаться найкращим з економічної точки зору.

Задача 5.3

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заво-ду за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі да-ні (таблиця 5.2). Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15.

Таблиця 5.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Значення

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис. шт.       100

Гуртова ціна виробу, грн.    200

Собівартість виробу, грн     160

Обсяг капітальних вкладень, млн. грн       14

Розв'язання

Абсолютну ефективність капіталовкладень у будівництво но-вого заводу можна обчислити за формулою:

П

Еп =    ,

КВи

де П загальна сума прибутку для новостворювальних об’єктів;

КВи — загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту).

Тоді:

0,28.

ЕП

(200 — 1601x100 000

           

14 000 000

Розрахований коефіцієнт економічної ефективності капіталь-них вкладень перевищує нормативний коефіцієнт, тому інвести-ції у будівництво нового заводу є доцільними. Задача 5.4

Програма заходів з автоматизації виробництва на підприємст-ві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Ви-брати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень за фактором часу Е = 0,1. Вихідні дані для роз-рахунків наведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник/Варіант      Перший          Другий

Капітальні вкладення, млн грн, у тому числі по роках    1,6       1,6

1-й      0,4       0,4

2-й      0,4       0,2

3-й      0,4       0,3

4-й      0,4       0,7

Розв'язання

Щоб вибрати економічний варіант необхідно обчислити капі-таловкладення, приведені до початку здійснення заходів з авто-матизації за формулою:Рс

S

М"де S — майбутня сума вкладень, яку обумовлено під час інвесту-вання;

п — тривалість інвестування (за кількістю періодів);

і — дисконтна ставка, яка визначена десятинним дробом.

Зсі 1-м всірісінтом:

1,396 млн грн.

0,4       0,4       0,4

Pс = 0,4 Н       — Н    3— н   ——

 .          2—1    . \3—1 (л , 01 \4—1

^1 + 0,1^        ^1 + 0,1/^       \1 + ,)

3a 2-м варіантом

 0,2      0,3       0,7

Pc = 0,4 +       „ , +    -^г-+   л 1 = 1,356 млн грн.

(1 + 0д)2-1 (І + ОД)3"1 (і + ОД)4-1

Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування захо-дів з автоматизації виробництва, оскільки сума капітальних ви-трат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою. Задача 5.5

Запропоновані до впровадження три інвестиційних проекти (таблиця 5.4). Визначити, який з них найбільш рентабельний.

Табтщя 5.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Варіант           Інвестиції, тис. грн.  Дохід, тис. грн.

1          446,5   640,2

2          750,6   977,5

3          1250,0 1475,5

Розв'язання

Визначимо індекс дохідності: — за першим варіантом:

640,2

ІД

ХІ00 = 143,38 %.

446,5

за другим варіантом:

ІД

977,5

=          ХІ00 = 130,23 %.

750,6

за третім варіантом:

1475,5

ІД

 

1250

ХІ00 = 118,04 %.Найбільш рентабельним є перший інвестиційний проект.5.5.3. ЗАВДАННЯДПЯРОЗВ’ЯЗАННЯ Задача 5.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Тсіблщя 5.5

 

Показник        1 варіант        2 варіант

Річний випуск продукції, тис. грн  100      200

Собівартість одиниці продукції, грн           25        10

Капітальні вкладення, тис. грн       20        40

Нормативний коефіцієнт ефективності      0,12     0,12

Вибрати найбільш ефективний варіант здійснення капітальних вкладень за даними, наведеними в таблиці 5.5.

Задача 5.7

Існує два варіанти інвестицій. За першим варіантом з вкла-денням 1000 грн дохід через 1 рік складе 100 %.

За другим варіантом з вкладенням 1000 грн дохід через 3 мі-сяці складе 25 %.

Який варіант ви ухвалите?

Задача 5.8

Збільшення випуску автомобільної продукції на 100000 шт. може бути здійснено за рахунок:

1)         будівництва нового заводу;

2)         реконструкції діючого заводу.

Вибрати більш ефективний варіант, виходячи з даних таблиці 5.6. нормативний коефіцієнт ефективності — 0,22.

Таблщя5.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показники     1 варіант        2 варіант

Собівартість річного випуску продукції, млн грн 15        17

Капітальні вкладення, млн грн       14        10

Задача 5.9

Таблщя5.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Перший

вид вкладення

капіталу          Другий

вид вкладення

капіталу

Капітальні вкладення в обладнання на

0,8

1,6

 

одиницю продукції              

Річні поточні витрати, які пов’язані з ви-користанням обладнання      250      350

Річний випуск продукції, штук        170      170

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень    0,15     0,15

Вибрати найбільш економічний вид вкладення капіталу в ос-новні виробничі фонди (таблиця 5.7). Критерієм вибору є міні-мум зведених витрат.

Задача5.10

На підставі даних, наведених у таблиці 5.8, визначити:

1)         річну економічну ефективність;

2)         строк окупності витрат;

3)         коефіцієнт порівняної ефективності капітальних вкладень.

Таблиця 5.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        До впроваджен-ня нової техніки    Після впрова-

дження нової

техніки

Капітальні вкладення, тис. грн 3400          38 000,8          1,6

Витрати на виробництво одиниці виробу, грн    3,3       2,3

Річний випуск продукції, штук        100      100

Нормативний коефіцієнт порівняної еко-номічної ефективності           0,2       0,2

Задача5.11

На підставі даних, наведених у таблиці 5.9, визначити: чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутріш-ню норму дохідності. Зробити висновки. Який проект із розроб-лених вважається ефективнішим?

Таблиця 5.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ (ТИС. ГРН)

 

 

Показник        Альтернативні інвестиційні проек-ти

 

            A         Б          В

Теперішня вартість грошового потоку       26 420 22 800 20 720

Обсяг інвестованих коштів  23 260 20 200 18 900

Період реалізації інвестиційного проекту (роки)   3          4          4

Задача5.12

На підставі даних, наведених у таблиці 5.10, визначити:

1)         зведені витрати без урахування чинника часу;

2)         капітальні вкладення, приведені до першого року інвесту-вання;

3)         зведені витрати з урахуванням чиннику часу.

Зробіть висновки.

Таблиця5.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ (ТИС. ГРН)

 

Показник        Альтернативні інвестиційні проекти

 

            № 1     № 2

Обсяг капітальних вкладень, млн грн, у тому числі         350      340

1-й рік 160      80

2-й рік 90        110

3-й рік 70        90

4-й рік 30        60

Коефіцієнт приведення капітальних вкладень до першого року інвестування            

1-й рік 1,000   1,000

2-й рік 0,926   0,926

3-й рік 0,857   0,85

4-й рік 0,793   0,793

Проектна собівартість річного випуску продукції 270      280

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності        0,16     0,16

Задача5.13

Підприємство вирішило купити автоматичну лінію. Вартість першої автоматичної лінії- 12млнгрн, а вартість другої-14 млн грн. Чистий дохід, отриманий від першої автоматичної лі-нії, — 15 млн грн, а від другої — 15,8 млн грн.

Визначити норму віддачі від інвестицій. Зробити висновок, яку автоматичну лінію доцільно придбати, якщо процентна став-ка дорівнює 15 %

Задача5.14

Необхідна середньорічна виробнича потужність підприємст-ва — 54 400.

Наявна середньорічна потужність — 48 400. Коефіцієнт пере-рахунку середньорічного приросту потужності в абсолютний — 0,5.

Питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності — 110 тис. грн.

Визначити:

1)         середньорічний приріст виробничої потужності;

2)         абсолютну величину необхідного додаткового введення в дію виробничої потужності;

3)         загальну суму необхідних капітальних вкладень.