Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 5.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ'ЯЗАННЯЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 5.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ'ЯЗАННЯЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Необхідний для простого відтво-рення основних фондів обсяг ка-піталовкладень    KB = Y, Ці х Ni + С - A            Ці — повна вартість прид-

бання нових основних фондів

на заміну застарілим

Ni — кількість основних фондів

г'-го виду, яку необхідно првдбати

п — кількість необхідних ви-

дів основних фондів

С — загальна сума витрат на

ремонт і технічне обслугову-

вання наявних основних фон-

дів підприємства

A — загальний амортизацій-

ний фонд підприємства

Необхідна серед-ньорічна величи-на виробничої потужності   Р.І

N = —

k          PJ — величина попиту на у'-й

вид продукції

к— коефіцієнт використання

потужності

Величина серед-ньорічної вироб-ничої потужності, якої не вистачає для задоволення ринкового попиту на продукцію      AN = N-№     N6 — базова виробнича по-тужність підприємства

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Абсолютна вели-чина необхідного додаткового вве-дення в дію виро-бничої потужнос-ті підприємства            AN

ANa6c =        

к'         к' — коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту ви-робничої потужності в абсо-лютний

Загальна сума не-обхідних капіта-ловкладень, ви-значена на основі питомих капіта-льних витрат на одиницю прирос-ту виробничої по-тужності           KB1 = CKBXA№6C Скв — питомі капітальні ви-трати на одиницю приросту виробничої потужності

Економічна ефек-тивність капіта-ловкладень у на-родне господар-ство         днвп   АНВП — приріст національ-ного валового продукту краї-ни в результаті вкладення ка-піталу у сферу матеріального виробництва (КВнг)

 

            КВнг  

 

Економічна ефек-тивність капіта-ловкладень у га-лузь економіки         ДП      АП — приріст річного прибу-тку по галузі економіки в ре-зультаті вкладення капіталу в ії розвиток, будівництва об'єктів виробничого призна-чення — КВг

 

            КВг    

 

Економічна ефек-тивність капіта-ловкладень підп-риємства     ДПб

Еп =    або

КВп

П         де АПб — приріст балансово-го прибутку підприємства внаслідок вкладення в його розвиток певного капіталу — КВп

П — загальна сума прибутку для новостворювальних об'єктів

 

            КВп   

 

Відносна (порів-няльна) ефекти-вність реальних інвестицій     ЗВ = Сі + ЕнКВі —» min       ЗВ — зведені витрати

Сі — поточні витрати (собі-

вартість) за і-м проектним ва-

ріантом

Ен — нормативний коефіці-

єнт економічної ефективності

КВі — капіталовкладення за

і-м проектом

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Майбутня вартість грошей  1 + \п х і)        Д — сума дисконту (за прости-

ми відсотками) за обумовлений

період інвесгування в цілому

S — майбутня сума вкладень,

яку обумовлено під час інвес-

тування

п — тривалість інвестування

(за кількістю періодів)

і — дисконтна ставка, яка ви-

значена десятинним дробом

Теперішня вар-тість грошових коштів        Р=S—д=

- SX    т          \

\ + (пХі)         

Теперішня вар-тість грошових коштів, дискон-тована за склад-ними відсотками       S         

 

            (і+0И  

 

Чистий приведе-ний дохід  ЧПД = ЧГП - ІС        ЧПД — сума чистого приве-

деного доходу за інвестицій-

ним проектом

ЧГП — сума чистого грошо-

вого потоку

ІС — сума інвестованих кош-

тів для здійснення проекту

Індекс (коефіці-єнт) дохідності        чгп

ІД =    

ІС        ІД — індекс дохідності за ін-вестиційним проектом

Строк окупності        т ІС ЧГПи      CO — період окупності вкла-дених коштів за інвестицій-ним проектом

ЧГПи — середня сума грошо-вого проекту в теперішній вар-тості в періоді (за короткостро-кових вкладень цей період бе-реться як один місяць, а за довгостроковий — як за один рік)

 

 

Внутрішня норма дохідності                       ВНД — внутрішня норма дохід-ності за інвестиційним проектом п — кількість періодів диско-нтування

 

            ВНД = "I         1

V іс