Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1. Під інвестиціями розуміють:

а)         довгострокові вкладення коштів, майнових та інтелектуаль-

них цінностей у підприємницьку діяльність з метою отримання

прибутку або соціального ефекту;

б)         витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресу-

рсів з метою отримання доходу;

в)         кор’ткострокові вкладення коштiв поза межами підприємс-

тва в обєкти підприємницької діяльності з метою отримання

прибутку або досягнення соціального ефекту;

г)         довгострокові вкладення в межах підприємства з метою

створення нових та модернізації існуючих виробничих потужно-

стей, освоєння нових технологiй та техніки з метою отримання

прибутку або досягнення соціального ефекту;

д)         усі відповіді неправильні.

2.         За характером участі в інвестуванні виділяють наступні

види інвестицій:

а)         прямі та непрямі;

б)         прямі та загальні;

в)         обмежені та необмежені;

г)         реальні та фінансові;

д)         усі відповіді неправильні.

3.         За об'єктом вкладення коштів виділяють наступні види ін-

вестицій:

а)         реальні та нереальні;

б)         обмежені та фінансові;

в)         реальні та фінансові;

г)         фінансові та матеріальні.

4.         :а періодом інвестування виділяють наступні види інвес-

а)         поточні та перспективні;

б)         короткострокові та довгострокові;

в)         термінові та нетермінові.

5.         Залежно від того, хто виступає інвестором, інвестиції по-

діляють на:

а)         прямі та портфельні;

б)         власні та позикові;

в)         внутрішні та іноземні;

г)         державні та приватні.

а)         реальні інвестиції;

б)         виробничі інвестиції;

в)         капітальні вкладення;

в)         правильні відповіді «a» і «в»;

г)         усі відповіді правильні.

7. Фінансовими називають інвестиції:

а)         які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства;

б)         які використовуються для придбання акцій, облігацій та

інших цінних паперів;

в)         направлені на вдосконалення активної частини основних

фондів;

г)         вкладені у нематеріальні активи підприємства.

8.         Реальні інвестщії— це:

а)         грошові кошти, які спрямовані на просте та розширене

відтворення основних фондів та об’єктів соціальної інфраструк-

тури;

б)         витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсів, які

спрямовані на відтворення основних фондів та іх приріст;

в)         приріст основних фондів;

г)         витрати матеріальних ресурсів, які спрямовані на відтво-

рення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури.

9.         :ідтворювальна структура капітальних вкладень характе-

а)         розподіл капіталовкладень за галузями та видами виробни-

цтва;

б)         співвідношення довгострокових витрат на просте та розши-

рене відтворення основних фондів;

в)         співвідношення між основними складовими частинами ка-

пітальних вкладень.

10.       До складу капітальних вкладень не входять витрати на:

а)         будівельно-монтажні роботи;

б)         придбання усіх видів обладнання;

в)         проектно-пошукову діяльність;

г)         придбання товарів та сировини;

д)         усі перераховані елементи входять до складу капітальних

вкладень.

11.       Обчислення необхідного обсягу капіталовкладень зале-

жить від:

а)         виду інвестицій;

б)         структури капітальних вкладень;

в)         економічної ситуації на ринку.

12. До узагальнюючих показників економічної ефективності капіталовкладень не відноситься:

а)         період окупності;

б)         питомі капіталовкладення;

в)         капіталомісткість;

г)         тривалість інвестиційного циклу.

13. Період окупності інвестщій характеризує:

а)         ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточ-

них активів;

б)         рівень дохідності інвестицій;

в)         термін, за який інвестиції повністю окупаються;

г)         правильні відповіді «а», «в»;

д)         усі відповіді неправильні.

них коштів, називається:

а)         внутрішньою нормою дохідності;

б)         дисконтною ставкою проекту;

в)         середньою депозитною ставкою;

г)         нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції

та ризику.

15.       Найкращим з економічної точки зору є інвестщійний про-

ект із:

а)         найменшими зведеними витратами;

б)         найбільшими зведеними витратами;

в)         однаковими зведеними витратами;

г)         усе залежить від особливостей конкретного підприємства.

16.       Розмір :рошового потоку за реальними інвестиціями ви-

а)         сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від

вартості матеріальних активів підприємства;

б)         різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і роз-

міром прибутку, який виплачується інвестору;

в)         розмір доходу, який планує одержати інвестор;

г)         сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань;

д)         всі відповіді неправильні.

17.       Реальна вартість проекту капітальнш вкладень з ураху-

ванням результатів від продажу діючого устаткування та по-

датків має назву:

а)         початкові інвестиції;

б)         грошовий потік;

в)         зведені витрати;

г)         питомі капітальні вкладення.

18.       Чистий приведений дохід визначається як:

а)         сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вар-

тості грошового потоку;

б)         різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до

теперішньої вартості грошовим потоком;

в)         різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим

потоком і сумою інвестованих коштів;

г)         різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.

19.       Інвестщійний проект є економічно ефективним, якщо ін-

декс дохідності інвестщій:

а)         дорівнює 0;

б)         більше 0, але менше 1;

в)         дорівнює 1;

г)         більше 1.