Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТААКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

TEMA 4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТААКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

4.1. ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4.1.      Нематеріальні ресурси підприємства.

4.2.      Нематеріальніактиви підприємства.

Рекомендована література для вивчення теми: [9,

с. 127—148], [19, с. 59—62].

Мінілексікон: нематеріальні ресурси, об’єкти про-мислової та інтелектуальної власності, винахід, про-мисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, ноу-хау, товарні знаки, нематеріальні активи, патент ліцензія.

4.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ

^сГпіїГие^еа

Нематеріальніресурси — ресурси, які не мають матеріальної основи, але здатні давати прибутки або користь підприємству впродовж досить трива-лого періоду. Головною особливістю таких ресурсів є відсутність можли-вості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку во-ни дають підприємству.

Об'єкти

> | Нематері-1 к

альні

I ресурси I

Об'єктиінформаційна           діяльність,

пов'язана з одержанням інфор-маційних матеріалів, їх опра-цюванням, зберіганням, вико-

^о"е11бешечешяЩ банк даних, який характеризу-ється сукупністю програмних, організаційних та технічних за-собів, призначених для центра-лізованого накопичення та ви-користання інформації: базиданих;

твориМтератури та мистец-

Винахід — принципово нове техні-чне вирішення існуючої виробничої проблеми, що дає позитивний ефект

npoTnZTJu0^^-^' розроб-лена автором або авторським колек-тивом модель виробу, який буде ви-

7a^ZZlZop7ZY^onZ™KO-рисною рекомевдацією, що стосуєть-ся техніки та технології, які викорис-

т7ЛрС*нНаш,таіг Zap^i .'марш це оригінальні символи, якими то-вар даної фірми відрізняється від

Г^\ТнНач^ЄНсфВормований імідж фірми, складовими якого є досвід, ділові зв'язки, престиж товарних знаків, стала клієнтура, прихиль-ність споживачів тощо.4.2. Нематеріальні активи підприємства

Нематеріальні активи підприємства— права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності.

Елементи нематеріальних активів мають особливості правового захисту

IПатент — документ, яким держа-ва (державний орган) надає особі або підприємству виключне право використання зазначеного в патен-ті винаходу або раціоналізаторсь-кої пропозиції. Патентовласник володіє монопольним правом на промислове або інше комерційне використання нематеріальних ре-сурсів і за необхідності може забо-ронити будь-кому їх використову-вати без певного дозволу.

Авторське право є системою пра-вових норм, що визначають ви-ключне право авторів наукових, лі-тературних та художніх творів на використання плодів своєї праці.Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива:

 

—        шляхом використання права наматеріальні ресурси самим власником;

представленням власником такого права іншій зацікавленій стороні.Ліцензійна угода

н>

Угода, відповідно до якої власник ви-находу, промислового зразка, товарно-го знаку тощо (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) право на викорис-тання в певних межах своїх прав на па-тенти, ноу-хау, товарні знаки і т. ін.Ліцензія

Дозвіл на використання нематеріаль-

об’єкти промислової або інтелектуа-льної власності впродовж зазначеного

винагороду власникош (іцЛаруГ^I

Iу вигляді встановлених певних відсоткових ставок до обсягу чис-того продажу, до собівартості ви-робництва, до вартості одиниці ліцензійної продукції —роялті

як разова вина-города за весь

вшия-Туша-пьна виплата4.2. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Що таке «нематеріальні ресурси підприємства»? Яке їх зна-чення для сучасної системи господарювання та підвищення ефек-тивності виробництва?

2.         Дайте змістовну характеристику об’єктів п’омислової влас-ності. Які особливості використання окремих обєктів промисло-вої власності?

3.         Охарактеризуйте різновиди об’єктів інтелектуальної влас-ності.

4.         Дайте характеристику нематеріальних активів підприєм-ства.

5.         Які документи забезпечують право на використання нема-теріальних ресурсів?

6.         Які види ліцензій ви знаєте? Перелічить ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії.

7.         Як може проводитись плата за користування об’єктом ліце-нзійної угоди?

8.         Дайте визначення понять «роялті» і «паушальна виплата».

4.3. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1.         За природо: свого походження нематеріальні ресурси ви-

а)         зносу основних виробничих фондів;

б)         рідкісності ресурсів;

в)         зменшенню індивідуальних витрат на виробництво;

г)         новим, унікальним знанням у будь-якій формі;

д)         наближенню споживачів до виробників продукції;

є правильні відповіді «б» і «г».

2.         Головною особливістю нематеріальних ресурсів є:

а)         відсутність можливості визначення загального конкретного

розміру користі, вигоди, яку вони дають підприємству;

б)         короткий життєвий цикл;

в)         неможливість забезпечення їхнього правового захисту;

г їх обов’язкова наявність на будь-якому підприємстві.

3.         Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єк-

там) промислової власності:

а)         товарні знаки і товарні марки;

б)         винаходи;

в)         бази даних;

г)         раціоналізаторські пропозиції;

д промислові зразки.

4.         Винахід — це:

а)         принципове нове технічне рішення існуючої виробничої

проблеми, що дає позитивний ефект для народного господарства;

б)         розроблена автором або авторським колективом модель ви-

робу, який буде випускатися на даному підприємстві;

в)         корисна рекомендація, що стосується техніки та технології,

які використовуються на даному підприємстві;

118

г)         певний досвід підприємства у будь-якій сфері його діяль-

ності.5.           Для визначення патентоспроможності винаходу в Україні

використовують такі критерії:

а)         новизна і практичні корисність;

б)         новизна, певна технічна ознака і практична корисність;

в)         новизна, винахідницький рівень і промислова придат-

ність;

г)         новизна, оригінальність і промислова придатність.

6.         Товарні знаки і товарні марки — це:

а)         оригінальні позначення для відрізнення на ринку товарів і

послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших

виробників;

б)         знаки, що характеризують репутацію та становище підпри-

ємства в цілому;

в)         знаки, що вказують на відповідність товару встановленим

стандартам;

г)         знаки, що вказують на приналежність товару певній товар-

ній групі.

споживачів тощо — це:

а)         товарний знак;

б)         гудвіл;

в)         «ноу-хау»;

г)         фірмове найменування.

8.         Розроблена автором або авторським колективом модель

виробу, який буде випускатися на даному підприємстві — це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         раціоналізаторська пропозиція;

г)         корисна модель;

д)еталон.

9.         Який з нижченаведених об’єктів не належить до об’єктів

інтелектуальної власності:

а)         програмне забезпечення;

б)         база даних;

в)         банк даних;

г)         «ноу-хау».

10.       Нематеріальні активи — це:

а)         права на використання об'єктів промислової та інтелектуа-

льної власності;

б)         різновид нематеріальних ресурсів;

в)         складова потенціалу підприємства, здатна приносити еко-

номічну користь протягом тривалого часу, для якої характерні ві-

дсутність матеріальної основи отримання доходів;

г)         усе перелічене.

11.       Патент — це:

а)         система правових норм, що визначають виключне право ав-

торів наукових, літературних творів на використання плодів своєї

праці;

б)         договір на строкове і відшкодоване володіння та користу-

вання майном;

в)         документ, яким держава (державний орган), надає особі або

підприємству виключне право використання зазначеного в ньому

об'єкта промислової власності;

г)         дозвіл на використання нематеріальних ресурсів.

12.       Авторське свідоцтво посвідчує npiopumem і авторство на:

а)         товарні знаки;

б)         промислові зразки;

в)         корисні моделі;

г)         винаходи.

13.       Реалізувати право власності на нематеріальні ресурси

може:

а)         безпосередньо їх власник;

б)         довірена особа;

в)         довірене підприємство;

г)         усі перелічені.

14.       Передача власншом права вшорштання нематеріальнш

ресу:сів іншій заінтересованій особі здійснюється у формі ви-

а)         державного дозволу;

б)         сертифіката;

в)         ліцензії;

г)         патенту;

д)         свідоцтва;

є) авторського свідоцтва.

15. Лщеизія, юса тредае лщеизіару праеа штючиого трис-

а)         звичайною;

б)         надзвичайною;

в)         виключною;

г повною.

16.Ліцензіар — це:

а)         власник, який передає іншій заінтересованій особі ліцен-

зію на використання в певних межах прав на патенти, «ноу-

хау» тощо;

б)         заінтересована особа, якій власник передає права користу-

вання об’єктом ліцензії;

в)         державний орган, що видає ліцензії.

17.       Паушальна виплата — це:

а)         одноразова винагорода за право користування об’єктом лі-

цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної

угоди, які встановлюються у вигляді ставок до обсягу чистих

продажів;

в)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної

угоди, які встановлюються у вигляді ставок до собівартості виро-

бництва;

г)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди, які

встановлюються з розрахунку на одиницю ліцензійної продукції.

18.       Роялті — це:

а)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди;

б)         одноразова виплата за використання об’єкта ліцензійної угоди;

в)         відсоткова ставка за відстрочку терміну платежу за викори-

стання об’єкта ліцензійної угоди;

г)         патентна грамота.

4.4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.         Вплив нематеріальних ресурсів підприємства на конкурен-тоспроможність його продукції на ринку.

2.         Зарубіжний досвід оцінки «гудвілу» фірми.

3.         Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств.

4.         Патентування та ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми.

5.         Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.