Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 3.5.1 ОСНОВНІ ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.5 ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 3.5.1 ОСНОВНІ ФОРМУЛИДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Сперв = Спридб + Сдост + + Смонт + Сін

Первісна вар-тість основних фондів

Сперв — ціна придбання уста-

ткування

Сдост — транспортні витрати

на його доставку

Смонт — витрати, пов'язані з

монтажем устаткування

Сін — інші витрати, пов'язані з

введенням основних фондів у дію

 

Відновна вар-тість    Сввід = Спервхі        і — індекс зростання (змен-шення) ціни (показник індек-сації основних фондів)

Залишкова вар-тість Сзал = Сперв - Сзн  Сзн — вартість зносу

Коефіцієнт фі-зичного зносу

Кф

Тфакт Тнорм

Тфакт — фактичний термін експлуатації, років Тнорм — нормативний термін експлуатації, роківКоефіцієнт мо-рального зносу першого роду

_ (Сперв-Свідн)^1АЛ

Змі-     „          ии

СпервВеличина мо-рального зносу другого роду

ЗМ2

 Спс-СпнХ

ПсхТс

           

ПнхТн

Спс, Спн — відповідно перві-сна вартість застарілого (ста-рого) та нового обладнання Пс, Пн — річна продуктивність старого та нового обладнання Тс, Тн — термін експлуатації старого та нового обладнанняЗагальний кое-фіцієнт зносу

Кз = 1-(і-Кф)х(і-Км)

Кф — коефіцієнт фізичного

зносу

Км — коефіцієнт морального

зносуНорма аморти-зації

Сперв-Слікв , ..„.

На =    х 100%

Сперв х Текс

Сперв — первісна вартість ос-новних фондів певної групи Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений технічною документацієюПродовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Ступінь ефек-тивності витрат на капітальний ремонт машини р Кнсф + 5а    Ri — витрати на очікуваний

ремонт

Se — перевищення експлуата-

ційних витрат щодо капіталь-

но відремонтованої машини

над поточними витратами що-

до нової машини

Кн — вартість придбання та

встановлення нової машини

Sa — втрати від недоаморти-

зації діючої машини

a — коефіцієнт, який характе-

ризує співвідношення продук-

тивності діючої та нової ма-

шини

Р — коефіцієнт, який відобра-

жає співвідношення тривалос-

ті ремонтного циклу відповід-

но тих же машин

Доцільність проведення модернізації         , Ri + M + St Кна|3 + 5а        М— витрати на модернізацію, a, Р, Se — необхідно визначи-ти за даними модернізованої і нової машини

Коефіцієнт зносу       Сзн     Сзн — вартість зносу ОФперв — первісна вартість основних фондів

 

            ОФперв        

 

Коефіцієнт придатності       ОФзал

Кпр = 

ОФперв         ОФзал — залишкова вартість основних фондів

Коефіцієнт вводу      ОФвв

Квв = 

ОФк    ОФвв — вартість нових вве-дених основних фондів ОФк — вартість основних фо-ндів на кінець періоду

Коефіцієнт вибуття   т, . ОФвиб

Квиб =          

ОФн   ОФвиб — вартість вибулих основних фондів ОФн — вартість основних фо-ндів на початок року

Фондовіддача            0

Фв =  

ОФ      Q — обсяг продукції підпри-ємства за рік

ОФ — середньорічна вартість основних фондів

Продовження табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Фондомісткість         ОФ

Фм =  

Q        

Фондоозброє-ність   ОФ

Фо =  

П         П — середньоспискова чисе-льність промислово-виробни-чого персоналу підприємства

Середньорічна вартість основ-них фондів

ОФ = ОФн + ОФвв х

Твв Твиб

х          ОФвиб х       

12        12

Твв — кількість місяців до кі-нця року, протягом яких фун-кціонують основні фонди Твиб — кількість місяців до кінця року з моменту виве-дення з експлуатації основних фондівІнтегральний показник змі-ни ефективно-сті використан-ня основних фондів

Кеф = ,/т_- X т „

і. V J-ҐФ іфд

ІРФ — індекс зміни прибутко-вості основних фондів за ана-літичний період ІФВ — індекс зміни фондо-віддачі основних фондів за аналітичний періодКоефіцієнт змінності роботи обладнання

Кзм =  або

Кдн

Кзм

Фд ФД]

Кз — кількість відпрацьова-

них станко-змін

Кдн — кількість відпрацьова-

них станко-днів

Фд — дійсний фонд часу ро-

боти всього обладнання

ФДі — дійсний фонд часу ро-

боти всього обладнання за од-

нозмінної роботиКоефіцієнт екстенсивного використання обладнання

Кекс

Фд Фнор

Фд, Фнор — дійсний і номіна-льний фонд часу роботи обла-днання за певний періодКоефіцієнт інтенсивного використання обладнання

?факт _

Кшт = або

йюрм

Кінт

Пфакт

^         

Пнорм

ґфакт — фактично використа-

ний час на виготовлення оди-

ниці продукції

Шорм — технічно обґрунтова-

на норма часу на одиницю

продукції

Пфакт, Пнорм — фактична та

нормативна продуктивність

обладнання відповідноЗакінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання      Кінтег = Кекс X Кінт           

Вихідна

виробнича

потужність     ВПвих = ВПвх + + ВПвв - ВПвив   ВПвх — вхідна виробнича по-

тужність

ВПвв — введена протягом ро-

ку виробнича потужність

ВПвив — виведена протягом

року виробнича потужність

Середньорічна

виробнича

потужність     „п _п _п К

ВПср = ВПвх + ВПвв X       

12

„п 12-К

- ВПвив X     

12        К — кількість місяців, протя-гом яких використовувалась введена і виведена потужність

Коефіцієнт використання виробничої потужності           ВПср   Q — загальна кількість випу-щеної продукції за розрахун-ковий період

3.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХЗАДАЧ

Задача3.1

Визначте первісну і залишкову вартість основних виробничих фондів, якщо ціна придбання одиниці устаткування — 5 тис. грн; транспортно-монтажні витрати — 1,0 тис.грн; норма амортиза-ції — 10 % чи 0,1; період експлуатації — 7 років.

Розв'язання

1. Первісна вартість основних фондів відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію (вартість прид-бання обладнання, транспортні витрати, пов'язані з його достав-кою та вартість монтажних робіт на місці експлуатації). Тоді:

Фперв = 5,0 + 1,0 = 6 тис. грн.

2. Залишкова вартість визначається вирахуванням з первісної вартості суми накопиченого зносу та показує вартість основних фондів ще не перенесену на вартість виготовленої продукції:

Фзал = 6,0 — 6 х 0,1 х 7 = 1,8 тис. грн.

Задача 3.2

Визначте величину морального зносу першого роду, якщо пе-рвісна вартість основних фондів складає 6 тис. грн, а відновна вартість основних фондів — 4,88 тис. грн.

Розв'язання

Величина морального зносу першого роду розраховується за формулою:

_ (Сперв - Свідн)

Змі —  хіии,

Сперв

де Сперв — первісна вартість основних фондів; Свідн — відновна вартість основних фондів. Тоді:

 

Змі -    6(6       -4,88J 6           х100    = 18,67 %.

Задача 3.3                                         

Визначте норму амортизації прямолінійним та кумулятивним методами нарахування амортизації основних виробничих фондів, якщо ціна одиниці устаткування складає 10 тис. грн, а термін експлуатації— 12 років.

Розв'язання

1. Норма амортизації, визначена прямолінійним методом амо-ртизації розраховується за формулою:

Сперв - Слікв

На =    х100%,

Сперв х Текс

де Сперв — первісна вартість основних фондів певної групи;

Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів;

Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений тех-нічною документацією.

Тоді:

Ha = (1/12) xlOO = 8,3 %.

1. Норма амортизації за роками терміну експлуатації, визна-чена кумулятивним методом амортизації:

Тум = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12 = 78 умов. років;

Наі = (12/78) хІОО = 15,3 %; Наг = (11/78) х 100 = 14,1 %.... Нац = (2/78) х 100 = 2,6 %; Наіг = (1/78) х 100 = 1,28 %.

Задача 3.4

Підприємство має устаткування з первісною вартістю 40 тис. грн, а тривалість його економічного життя — 10 років. Після 10 років фізичне життя устаткування може ще тривати, але його використання у господарстві вже не доцільне через його не-надійність і високі експлуатаційні витрати. Ліквідаційна вартість устаткування дорівнюватиме 1,6 тис. грн. Розрахуйте суму річ-них амортизаційних відрахувань методом прямолінійної аморти-зації.

Розв'язання

1.         Норма річних амортизаційних відрахувань буде дорівню-

вати:

Сперв - Слікв

На =    х100%,

Сперв х Текс

де Сперв — первісна вартість основних фондів певної групи;

Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів;

Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений тех-нічною документацією.

Тоді:

40-1,6

На =    X100 = 9,6%.

40x10

2.         Сума річної амортизації становитиме:

40x9,6

A =      = 3,84 тис. грн.

100

Задача 3.5

Підприємство закупило устаткування вартістю 40 тис. грн з нормативним строком експлуатації 5 років. Розрахувати щорічні амортизаційні відрахування прискореним методом залишку, що знижується.

Розв'язання

1.         Норма амортизації за рівномірного методу без урахування

ліквідаційної вартості:

40

На =    ХІ00 = 20 %.

40x5

2.         Подвійна норма амортизації дорівнює 40 %.

3.         Результати розрахунків зводимо до таблиці 3.1

ТаблицяЗ.1

РІЧНІ СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

 

Рік       Норма аморти-зації, %         Вартість

на початок

кожного

року, грн        Недоамортизована

вартість після розрахунку

амортизацїі,

тис. грн          Річна сума

амортизації,

тис. грн

1          40        40 000 40 000 - 16 000 = 24 000      40 000 х 0,4 = 16000

2          40        24 000 24 000 - 9600 = 14 400         24 000 х 0,4 = 9600

3          40        14 400 14 400 - 5760 = 8640 14 400 х 0,4 = 5760

4          40        8640    8640 - 3458 = 5187    8640 х 0,4 = 3458

5          40        5184    5184 - 2074 = 3060    5184^0,4 = 2074

Ліквідаційна вартість            3060   

Недоамортизований залишок 3060 грн можна вважати лікві-даційною вартістю устаткування.

Задача 3.6

Визначте суму амортизації кумулятивним методом для устат-кування з первісною вартістю 40 000 грн, ліквідаційною -16 000 грн і нормативним строком експлуатації 5 років.

Розв'язання

1.         Сума цілих значень дорівнює

Тум = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 умов. років.

2.         Для випадку прискореної амортизації дроби будуть такі: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15.

3.         Річні відрахування мають такі значення:

 

-          перший рік — Аі = 5/15 х (40 000 - 1600) = 12 800 грн;

-          другий рік — А2 = 4/15 х (40 000 - 1600) = 10 240 грн;

-          третій рік — А3 = 3/15 х (40 000 - 1600) = 7680 грн;

-          четвертий рік — А4 = 2/15 х (40 000 - 1600) = 5120 грн;

-          п'ятий рік — А5 = 1/15 х (40 000 - 1600) = 2560 грн.

Задача 3.7

Визначте коефіцієнти придатності та зносу основних фондів за наступними даними: первісна вартість основних виробничих фондів — 348 тис. грн; нарахована за період експлуатації сума амортизації — 48 тис. грн.

Розв'язання

1.         Коефіцієнт зносу розраховується за формулою:

Сзн

Кзн =  ,

ОФперв

де Сзн — вартість зносу;

ОФперв — первісна вартість основних фондів. Тоді коефіцієнт зносу основних фондів:

48

Кзн =  = 0,138 .

348

2.         Коефіцієнт придатності розраховується за формулою:

ОФзал

Кпр =  ,

ОФперв

де ОФзал — залишкова вартість основних фондів.

Залишкова вартість основних фондів визначається вирахуван-ням з первісної вартості суми накопиченого зносу: ОФзал = 348 - 48 = 300 тис. грн.

Тоді коефіцієнт придатності основних фондів складе:

300

Кпр =  = 0,862 .

348

Задача 3.8Розрахуйте середньорічну вартість основних виробничих фо-ндів, коефіцієнти оновлення і вибуття за наступними даними: ва-ртість основних фондів на початок року— 493,3 тис.грн;

01.03.  р. введені нові основні фонди на суму 65,1тис.грн;

01.11.  р. вибули через фізичний знос основні фонди на суму

51,0 тис. грн; 01.12.  р. — на суму 34,8 тис. грн.

Розв'язання

1.         Середньорічна вартість основних фондів визначається за

формулою:

^л ^л ^л Твв ^л _ Твиб

ОФ = ОФн + ОФввх            ОФвиох         ,

12        12

де ОФн — вартість основних фондів на початок періоду;

ОФвв — вартість введених основних фондів;

Твв — кількість місяців до кінця року, протягом яких функці-онують основні фонди;

ОФвиб — вартість вибулих основних фондів;

Твиб — кількість місяців до кінця року з моменту виведення 3 експлуатації основних фондів.

ОФ = 493,3 +65,1х    51х      34X — = 536,15 тис. грн.

12        12        12

2.         Вартість основних фондів на кінець аналізованого періоду:

Фк = 493,3 + 65,1 - 51,0 - 34,8 = 472,6 тис. грн.

3.         Коефіцієнт вводу основних фондів:

Квв

ОФвв

ОФк65Д „,

Квв =  = 0Д38 .

472,6

4. Коефіцієнт вибуття основних фондів:

ОФвиб

ОФн

Квиб

тг г- 51 + 34,8

Квиб =           = 0,1747

493,3Задача 3.9

Підприємство А випустило за рік товарної продукції на суму 2 млн. грн, за середньорічньої вартості основних фондів 500 тис. грн. Шдприємство Б за середньорічньої вартості основ-них фондів 800 тис. грн випустило товарної продукції на 2400 тис. грн.

Визначите, яке підприємство більш ефективно використову-вало основні виробничі фонди.

Розв'язання

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача, яка розраховується за фор-мулою:

Q

Фв =   ,

ОФ

де Q — —сяг продукції підприємства за рік;

ОФ середньорічна вартість основних фондів підприєм-ства.

Тоді:

Фондовіддача (підприємство А):

_          2 000 000

Фв(A) =          = 4 грн/грн.

500 000

Фондовіддача (підприємство Б):

2 400 000

Фв(Б) —         — 3 грн/грн.

800 000

Таким чином, підприємство А більш ефективно використо-вує основні виробничі фонди, оскільки фондовіддача в нього більше.

Задача3.10

Визначте показники використання основних виробничих фон-дів: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск продукції— 8 млн.грн; середньорічна вар-тість основних фондів — 400 тис. грн; середньорічна чисельність працівників — 2 тис. чоловік.

Розв'язання

1.         Фондовіддача розраховується за формулою:

0

Фв =   ,

ОФ

де Q — обсяг продукції підприємства за рік;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів підприємства.

8 000 000

Фв =   = 20 грн/грн.

400 000

2.         Фондомісткість розраховується за формулою:

ОФ

Фм =  

Q

400 000

Фм =   = 0,05 грн/грн.

8 000 000

3.         Фондоозброєність:

ОФ

Фо =   ,

П

де П — середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.

400 000

Фо =   = 200 грн/чол.

Задача3.11

У підприємстві на початок року вартість основних виробни-чих фондів складала 9500 грн. Протягом червня списано в зв'язку зі зносом основних фондів на суму 800 грн і введено в дію нових основних фондів на суму 400 грн. Річний обсяг товарної продук-ції склав 20 700 грн за середньорічної чисельності 23 чоловік. Визначити фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність пі-дприємства.

Розв'язання

1. Середньорічна вартість основних фондів:

 6         6

Ф = 9500 + 400Х       800Х— = 9300 грн.

12        12

200

2.         Фондовіддача:

Фв = 20 700 : 9300 = 2,226 грн/грн.

3.         Фондомісткість:

Фм = 9300 : 20 700 = 0,449 грн/грн.

4.         Фондоозброєність:

Фо = 9300 : 23 = 404,35 грн/чол.

Задача3.12

Визначте коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного та інтегра-льного використання устаткування за даними таблиці 3.2.

Таблщя 3.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        План   Звіт

Випуск продукції, тис. грн   10 200 10 883

Машино-години, відпрацьовані устаткуванням, тис. машино-годин   208      201

Розв'язання

1.         Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання розра-

ховується за формулою:

Фд

Кекс = ,

Фнор

де Фд, Фнор — дійсний і номінальний фонд часу роботи облад-нання за певний період

201

Кекс = = 0,966 .

208

2.         Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування розра-

ховується за формулою:

ґфакт

Кінт = ,

ґнорм

?факт — фактично використаний час на виготовлення одиниці продукції;

їфакт— технічно обґрунтована норма часу на одиницю про-дукції;

10883 10200

Кінт = :           = 1,104 .

201 208

3. Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів розраховується за формулою:

Кінтег = КексХ Кінт,

За умовами нашого прикладу:

Кінтег = 0,966 х 1,104 = 1,066.

Задача3.13

Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів у цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 80 — у дві зміни, 20 — у три зміни.

Розв'язання

У даному випадку коефіцієнт змінності можна обчислити як середньозважену величину з числа одиниць устаткування на кі-лькість змін його роботи:

30x1 + 80x2 + 20x3

Кзм =  = 1,9 зміни.

30 + 80 + 20

Задача3.14

Користуючись наведеними в таблиці 3.3 техніко-економічни-ми показниками, необхідно економічно обґрунтувати доцільність проведення капітального ремонту з модернізацією, чи заміни за-старілих машин.

Таблиця 3.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Одиниця виміру       Види машин

 

           

            A         Б          В

1          2          3          4          5

1 Вартість нової машини     гр. од. 1200    1600    2000

2 Продуктивність машин у першо-му циклі експлуатації:

а)         нової машини

б)         старої, капітально відремонто-

ваної машини

в)         старої, капітально відремонто-

ваної і модернізованої машини       тис. ум. од тис ум од.

тис. ум. од.     100

70

95        160 120

140      120 150

160

Закінченнятабл. 3.3

 

Показник        Одиниця виміру       Види машин

 

           

            A         Б          В

1          2          3          4          5

Т)ивалість ремонтного циклу:

а)         нової машини

б)         старої, капітально відремонто-

ваної

в)         старої, капітально відремонто-

ваної і модернізованої          роки роки

роки    3,5 2,8

3          3

2,4

2,5       4

3,2

3,6

4 Втрати, пов’язані з недоамортизо цією старої машини у випадку її заміни   гр. од. 328      240      450

5 Вартість капітального ремонту    гр. од. 300      640      500

6 Вартість капітального ремонту з модернізацією            гр. од. 480      800      500

7 Собівартість одиниці продукції, виготовленої на:

а)         новій машині

б)         старій машині

в модернізованій машині     гр. од. гр. од. гр од    1300 1308 1303         1480 1486 1485         1600 1604 1603

Розв'язання

Ступінь ефективності витрат на капітальний ремонт машини визначається за формулою:

Ri + Se

ер — 1            ,

Кноф + Sa

де ер — коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт діючої машини

Ri — витрати на очікуваний ремонт;

Se— перевищення експлуатаційних витрат щодо капітально відремонтованої машини над поточними витратами щодо нової машини;

Кн — вартість придбання та встановлення нової машини;

Sa — втрати від недоамортизації діючої машини;

a — коефіцієнт, який характеризує співвідношення продукти-вності діючої та нової машини;

Р — коефіцієнт, який відображає співвідношення тривалості ремонтного циклу відповідно тих же машин.

Доцільність проведення модернізації визначається за форму-лою:

 Ri + M + St

ем = 1 ,

Кноф + Sa

де М— витрати на модернізацію,

a, Р, Se — необхідно визначити за даними модернізованої і нової машини.

1.         Машина А.

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт:

300 + 8x70

ер = 1  = 014 .

 70 2,8

1200X X         Н328

100 3,5

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і мо-дернізацію:

480 + 3x95

ем = 1 = 0,41.

95 3

1200Х X         h 325

100 3,5

Висновок: вигідніший капітальний ремонт з модернізацією.

2.         Машина Б.

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт:

640 + 6x120

<?Р = 1           = -0,13.

 120 2,4

1600X X         Н240

160 3

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і мо-дернізацію:

640 + 5x140

ем = 1 = -0,07 .

 140 2,5

1600X X         1-240

160 3

Висновок: вигідніша заміна.

3.         МашинаВ.

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт:

500 + 4x150

ер = 1  = 0,33 .

 150 3,2

2000 X            X         1-450

200 4

Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і мо-дернізацію:

850 + 3x160

ем = \  = 0,22 .

 160 3,6

2000Х X         1-450

200 4

Висновок: вигідніший капітальний ремонт.

Задача3.15

Виробнича потужність підприємства на початок року стано-вила 5200 тис. од. прод. Упродовж року внаслідок:

—        реконструкції підприємства з 1 квітня було введено додат-кову нову потужність обсягом 120 тис. ум. од.;

—        технічного переозброєння та організаційно-технічних захо-дів з 1 травня потужність зросла на 80 тис. од. продукції;

—        зміни номенклатури продукції та зниження її трудомістко-сті з 1 серпня потужність зросла на 1020 тис. од. продукції;

—        зміни номенклатури продукції та зниження її трудомістко-сті з 1 вересня вибуло потужності на 800 тис. од. продукції.

Фактичний обсяг продукції становив 4300 тис. од. продук-ції. Визначити коефіцієнт використання виробничої потуж-ності.

Чи є такий стан використання (з урахуванням 15 % резервної потужності) бажаним для підприємства?

Розв'язання

1. Середньорічна виробнича потужність підприємства обчис-люється за формулою:

К         12-К

ВПср = ВПвх + ВПввХ         ВПвивХ         ,

12        12

де ВПвх — вхідна виробнича потужність;

ВПвв — введена протягом року виробнича потужність;

ВПвив — виведена протягом року виробнича потужність;

К — кількість місяців, протягом яких використовувалась вве-дена і виведена потужність.

т^т-г   120x9 80x8 1020x5 800x4

ВПср = 5200 Н          1          1          = 5501 тис. од.

12        12        12        12

2. Коефіцієнт використання виробничої потужності розрахо-вується за формулою:

ВПср

де Q — загальна кількість випущеної продукції за розрахунковий період. Тоді:

, 4300

«: =      ХІ00 = 78,2 %.

5501

3. 3 урахуванням резервної потужності використання вироб-ничої потужності складає

ВП = 78,2 + 15 = 93,2 %.

Таким чином, підприємство має резерви зростання виробничої потужності.

3.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача3.16

На основі нижченаведених даних про рух основних фондів (таблиця 3.4) визначити середньорічну вартість основних фондів.

Таблиця 3.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Вартість основних фондів на початок року           1000 тис. грн

Надійшло на 1.04 поточного року основних фондів        210 тис. грн

Вибуло на 1.05 поточного року      160 тис. грн

Надійшло на 1.10 поточного року основних фондів        120 тис. грн

Задача3.17

За даними, наведеними в таблиці 3.5, визначити первісну і за-лишкову вартість обладнання.

Таблиця 3.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Найменування обладнання Кількість, шт. Ціназа 1 шт., тис. грн           Знос, %

Енергетичні газотурбінні установки           5          452      0,08

Парові турбоагрегати           3          150,0   37

Електродвигуни        6          4,4       28

Задача3.18

Вартість основних фондів на початок планового періоду скла-дає 2660 тис. грн. У березні планується введення в експлуатацію основних фондів на суму 220 тис. грн. 1 серпня планується вилу-чення основних фондів на суму 160 тис. грн. Визначити серед-ньорічну вартість основних фондів і вартість основних фондів на кінець планового року.

Задача3.19

Визначити відновну вартість автоматичної лінії з розливу без-алкогольних напоїв, якщо відомо, що її первісна вартість 100 тис. грн, лінія експлуатується 3 роки, середньорічний приріст продук-тивності праці по народному господарству становив 1 %. Якою буде відновна вартість лінії з урахуванням зносу, якщо відомо, що річна норма амортизації становить 15 %?

Задача 3.20

Повна первісна вартість обладнання 2000 тис. грн. Иого мож-лива ліквідаційна вартість 50 тис. грн, термін використання обла-днання— 10 років. Розрахувати суму фізичного зносу об’єкта в нормальних умовах функціонування через 5 років після вводу в дію.

Задача 3.21

Визначити ступінь фізичного та морального зносу верстата на основі наступних даних: первісна вартість верстата— 10 тис. грн, нормативний строк експлуатації— 8 років. Верстат знахо-диться в експлуатації 4 роки, сума нарахованого зносу— 3.75 тис. грн. У результаті підвищення ефективності виробництва за-трати на виготовлення верстата знижені до 8 тис. грн.

Задача 3.22

Первісна вартість машини — 20 тис. грн. Через три роки підп-риємству прийшлося замінити її на більш прогресивну машину вартістю 25 тис. грн. Визначте суму втрат від морального зносу другого роду, якщо норма амортизації складає 20 %.

Задача 3.23

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємст-ва на початок року складає 40 млн грн. Протягом року були введені в дію машини на суму 3 млн грн та виведено з експлу-атації обладнання на суму 2 млн грн. Знос фондів на початок року складав 30 %, а норма амортизації за рік — 10 %. Визнач-те: 1) первісну вартість основних фондів на кінець року; 2) су-му амортизації за рік; 3) залишкову вартість основних фондів на кінець року.

Задача 3.24

Первісна вартість верстата — 20 тис. грн. Через 6 років вар-тість аналогічних верстатів складала 15 тис. грн, а норма аморти-зації залишилася старою - - 10 %. Визначте залишкову вартість верстату на початок сьомого року та суму втрат від морального зносу.

Задача 3.25

Повна первісна вартість верстата— 10,2 тис. грн, строк екс-плуатації — 8 років. Затрати на модернізацію складають 2,3 тис. грн, витрати по демонтажу— 0,2 тис. грн, залишкова вартість верстата — 0,5 тис. грн.

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань та норму амортизації за умов прямолінійного методу нарахування.

Задача 3.26

Підприємством придбано та встановлено 5 одиниць нового обладнання загальною вартістю 25 тис. грн. Згідно з діючою кла-сифікацією воно належить до 3 групи. Обчислити суму аморти-заційних відрахувань по роках за умов використання податкового методу зменшення остаточної вартості.

Задача 3.27

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань за наступ-ними методами нарахування амортизації.

1.         Прямолінійний метод.

Придбаний об’єкт вартістю 120 тис. грн зі строком експлуата-ції 5 років.

2.         Метод залишку, що зменшується.

Придбаний об'єкт основних засобів вартістю 100 тис. грн зі строком експлуатації 5 років.

3.         Кумулятивний метод.

Придбаний об’єкт основних засобів вартістю 150 тис. грн. Строк експлуатації встановлений в 5 років.

Задача 3.28

Мале підприємство придбало новий токарний верстат з число-вим програмним управлінням вартістю 30 тис. грн, нормативний строк експлуатації верстата 5 років.

Визначити норму амортизації третього року експлуатації вер-стата і накопичену суму амортизації в цьому ж році, якщо амор-тизацію нараховують методом зменшуваного залишку.

Задача 3.29

Верстат, первісна вартість якого 40 тис. грн, виведений з екс-плуатації і реалізований як лом за 0,8 тис. грн, річна норма амор-тизації для даного виду верстата 15 %. Після виводу верстата з експлуатації виявили, що використовували не ту норму аморти-зації, у результаті чого фактичний строк експлуатації верстата виявився на 2 роки меншим нормативного.

Визначити нормативний строк експлуатації верстата і річну норму амортизації, яку треба було б використовувати.

Задача 3.30

Обчислити вартість ремонтів двох хлібопекарських печей за рік, якщо відомо, що середня частота їх відмовлень за рік — 5, річний дійсний фонд часу роботи печі— 1795 год, коефіцієнт одночасного виходу з ладу печей — 0,02. Середня вартість одно-го замінюваного під час ремонту елемента 216 год. Печі обслуго-вують два ремонтні робітники: один — III розряду, другий — V

розряду. Годинна тарифна ставка ремонтника I розряду -1,3 грн, тарифний коефіцієнт III розряду — 1,2, V розряду — 1,5. Середня тривалість одного ремонту 32 год.

Задача 3.31

На основі наведених даних у таблиці 3.6, розрахувати показ-ники ефективності використання обладнання.

ТаблицяЗ.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Обсяг випуску продукції, шт.          693 500

Кількість обладнання, од.    10

Паспортна продуктивність за одиницю часу, шт.            25

Підприємство працює в одну зміну, днів  365

Капітальний ремонт обладнання, днів      33

Плановий поточний ремонт, днів  30

Простої обладнання, % до режимного фонду       10

Задача 3.32

Визначити показники використання основних фондів (фондо-віддачу, фондомісткість, фондоозброєність), якщо відомо, що ва-ртість основних фондів на початок року становить 690 тис. грн. У лютому буде введено основних фондів на 60 тис. грн, у лип-ні — на 50 тис. грн. Обсяг випуску продукції становить 9500 тис. грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу 794 чол.

Задача 3.33

Розрахувати коефіцієнт змінності робіт і обладнання, якщо ві-домо, що кількість одиниць обладнання— 140. В одну зміну працює 125 од., у другу зміну — 90 од., у третю — 50.

Задача 3.34

На підприємстві тривалість робочої зміни — 8 год. За плано-вих простоїв на проведення ремонтних робіт 1 год. За паспорт-ними даними годинна продуктивність верстату — 50 виробів.

Фактичний час роботи верстату склав 6 год, за які виготовле-но 234 вироби.

Визначте коефіцієнт: 1) екстенсивного використання облад-нання; 2) інтенсивного використання обладнання; 3) інтегрально-го використання обладнання.

Задача 3.35

На заводі встановлено 100 верстатів. Режим роботи заводу двозмінний, тривалість зміни 8 год. Річний обсяг випуску проду-кції— 280 тис. Виробів, виробнича потужність — 310 тис. виро-бів. Визначте коефіцієнт змінності роботи верстатів, коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання об-ладнання. Відомо, що в першу зміну працюють усі верстати, в другу — 50 % парку, кількість робочих днів у році — 260, час фактичної роботи одного верстата за рік — 4000 год.

Задача 3.36

Обсяг реалізованої продукції за рік склав 2015 тис. грн, серед-ньорічна вартість основних фондів — 485 тис. грн. У наступному році обсяг реалізації збільшився на 19 %, а середньорічна вартість основних фондів — на 8 %. Визначте, як змінилася фондовіддача.

Задача 3.37

Визначити коефіцієнти оновлення і вибуття в цілому і за кожною групою основних фондів, якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів за звітний рік, наведених у таблиці 3.7.

Таблиця3.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Основні фонди          На початок звітного

року, тис. грн Поступило

в звітному

році,

тис. грн          Вибуло

в звітному

році,

тис. грн          На кінець звітного

року, тис. грн

Усього основних фондів      5800    600      200      6200

Будівлі            2300    —        —        2300

Споруди         500      30        40        490

Силове обладнання  120      120      10        230

Робоче обладнання  1720    300      80        1440

Інші основні фонди   1160    150      70        1240

Задача 3.38

Ha основі даних, наведених у табл. 3.8 визначити середньорі-чну вартість і структуру основних фондів цеху на початок і кі-нець року, коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту основних фондів.

Таблиця 3.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ (млн грн)

 

Основні фонди          На 1.01           Введені           Вибувають

 

           

            1.04     1.07     1.06     1.09

Будівлі            450      45        —        20        —

Споруди         80        —        25        —        —

Силове обладнання  105      28        20        12        —

Робоче обладнання  180      90        —        —        30

Засоби автоматизації            85        —        14        —        —

Транспортне обладнання    43        —        18        —        3

Інструмент     24        6          —        8          —

Інші     6          —        —        —        —

Задача 3.39

Обчислити показники використання основних фондів, озброє-ності робітників основними фондами та коефіцієнт зносу основ-них фондів на кінець року, якщо відомо, що первісна вартість ос-новних фондів на початок року 10 млн грн, на кінець року — 12,1 млн грн, залишкова вартість основних фондів на кінець року 11,3 млн. грн. За звітний період валова продукція склала 25 млн грн, чисельність робітників у максимально тривалій зміні 3200 чоловік.

Задача 3.40

Фондоозброєність праці робітників підприємства— 5000 грн. У прогнозному періоді передбачається зниження чисельності пра-цюючих на 6 %, зростання вартості обладнання— на 10 %; підп-риємство переходить з 2-змінного на 1,5-змінний режим праці, унаслідок чого коефіцієнт змінності обладнання стане 1,8 замість 2,1. Визначити рівень фондоозброєності у прогнозному періоді.

Задача 3.41

Ha початок року виробнича потужність цеху склала 15 200 ви-робів. За планом реконструкції з 1 березня потужність цеху збі-льшиться на 2400 штук і в серпні — на 550 штук, а в жовтні по-тужність зменшиться на 480 штук.

Визначити вихідну і середньорічну виробничу потужність.

Задача 3.42

Виробнича потужність підприємства на початок планового року склала 274 млн грн. Середньорічний приріст потужності планується за рахунок:

1)         реконструкції сталеплавильного цеху — 37 млн грн;

2)         проведення організаційно-технічних заходів — 19 млн грн;

3)         зміни номенклатури продукції — 12 млн грн.

Вибуття виробничої потужності в результаті зносу основних фондів планується в сумі 18 млн грн, в тому числі вибуття:

—обладнання з виробничою потужністю на виготовлення продукції на суму 9,5 млн грн планується з 1 липня;

—решти виробничої потужності у зв'язку зі зносом основних фондів планується з 1 жовтня.

Коефіцієнт використання середньорічної потужності 0,91.

Розрахувати вихідну, середньорічну виробничу потужність, a також можливий обсяг продукції із розрахованої виробничої по-тужності у вартісному виразі.

Задача 3.43

Визначити виробничу потужність дільниці з виготовлення де-талей.

Норми часу на виготовлення комплекту деталей такі: A — 30 хв, Б — 15 хв, В — 20 хв. Дільниця має 12 верстатів, режим ро-боти — двозмінний, тривалість зміни — 8 год, усього в році — 254 робочих дні.

Задача 3.44

На дільниці працюють 30 верстатів. Продуктивність одиниці обладнання — 15 виробів/год. Унаслідок організаційно-техніч-них заходів (поліпшення рівня використання робочого часу, яко-сті первісної сировини) продуктивність у звітному періоді зросте на 15 %. Режим роботи підприємства — 1,5 зміни. Тривалість зміни — 7 годин. Коефіцієнт використання робочого часу —

0,92. У прогнозному періоді 260 робочих днів. Коефіцієнт вико-ристання потужності — 0,87.

Визначити прогнозну виробничу потужність та очікуваний ро-змір випуску продукції.

Задача 3.45

Розрахувати річну потужність випалювальної обертальної печі.

Вага сировини, що завантажується — 60 т, вихід клінкеру — 80 %, тривалість відпалу— 18 год. Піч працює у неперервному режимі. Планові втрати часу на ремонт — 240 год за рік.

Задача 3.46

Визначити потужність і коефіцієнт завантаження верстата за такими вихідними даними.

У році 260 робочих днів. Режим роботи двозмінний, трива-лість зміни 8 годин, втрати часу на ремонт верстата — 3 %. Річ-ний план виготовлення деталей на верстаті 700 шт. Трудоміст-кість деталі 6 н-год. Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,2.