Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИI НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИИ ДЕРЖАВНИИ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

В. А. СІДУН Ю. В. ПОНОМАРЬОВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Видання 2-ге, перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ — 2006

УДК 658(075.8) ББК 65.290я73 С34

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-20 від 04.01.2003 р.)

Рецензенти

В. М. Гринькова — д-р екон. наук, професор (Харківський державний економічний університет);

О. I. Іванілов — д-р екон. наук, професор (Харківський державний тех-нічний університет будівництва та архітектури).

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В.

С 34 Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356 с.

ISBN 966-364-177-0

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу «Еконо-міка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економі-чних розрахунків.

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», даний навчальний посібник поюіиканий допомогти студентам поєднати тео-ретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Посі-бник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мисли-ти, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Поєднання в посібнику теоретичних положень, практич-них задач та тестових завдань надає студентам можливість заздалегідь готу-ватися до семінарських та практичних занять, виконувати завдання з прове-дення розрахунків згідно з поданими до них рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань.

Посібник пропонується студентам вищих навчальних заюіадів, які ви-вчають економіку підприємства.

ISBN 966-364-177-0 © В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова, 2006

© Центр навчальної літератури, 2006