Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_174c2519ae9f973b618e2e22f9e89117, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та

оборотні залежно від:

а)         тривалості кругообігу;

б)         способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

в)         умов оновлення;

г усі відповіді правильні.

2.         До складу основних виробничих фондів входять:

а)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні за-

соби;

б)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, не-

завершене виробництво, інструменти і прилади, транспортні за-

соби;

в)         будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засо-

би, інструменти і прилади, запаси сировини і матеріалів.

1)         а) тривалий;  б) короткий;

2)         а) вартісну;     б) натуральну;

3)         а) поступово; б) відразу.

4.         Ознака, що лежить в основі поділу основних фондів на ак-

тивну та пасивну частину, це:

а)         цільове призначення;

б)         рівень дохідності;

в)         ступінь спрацьованості;

г характер участі у виробничих процесах.

5.         Д: актжної частини основних виробничих фондів відно-

а) машини, устаткування, передавальні пристрої; б будівлі, споруди, інвентар;

в)         будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова про-

дукція;

84

г)         незавершене виробництво, машини, транспортні засоби6.       Д: пасивної частини основнш виробничш фондів відно-

а)         машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;

б)         будівлі, споруди, інвентар;

в)         устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прила-

ди і техніка.

7.         Основні фонди під часзарахування на баланс підприемства

врезультаті придбання, будівнщтва оцінюються за:

а)         відновною вартістю;

б)         первісною вартістю;

в)         залишковою вартістю.

8.         Відновна вартість основних фондів — це:

а)         вартість основних фондів до моменту введення їх в експлу-

атацію;

б)         вартість основних фондів з урахуванням їх зносу;

в)         грошове вираження витрат на відтворення основних фондів

у сучасних умовах;

г)         вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

9.         Залишкова вартість основнш фондів відображає:

а)         вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати

виробництва й обігу;

б)         їхню ринкову вартість;

в)         можливу ціну їхнього продажу;

г)         вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

10.       Під фізичним зносом основних фондів розуміють:

а)         зменшення вартості машин і устаткування в результаті

впровадження нових ефективних їх видів;

б)         постійну втрату основними фондами своєї первісної варто-

сті в процесі виробництва;

в)         постійну втрату основними фондами своєї первісної вартос-

ті, що відбувається з ними в процесі виробництва чи їх бездіяль-

ності.

11.       Під впливом форм якого зносу основні фонди стають за-

старілими за своїми технічними характеристиками і економіч-

ній ефективності?

а)         фізичного;

б)         морального.

12.       Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основнш

виробничш фондів підприємства визначають за:

а)         фактичним строком експлуатації;

б)         оптимальним строком експлуатації;

в)         питомою вагою перенесеної вартості;

г)         питомою вагою списаних основних фондів.

13.       Рівень прогресивності основних фондів залежить від:

а)         рівня технічної оснащеності;

б)         рівня співвідношення виробничих та невиробничих

фондів;

в)         вікового складу основних фондів;

г)         співвідношення активної та пасивної частин основних

фондів.

14.       Амортизація основних фондів — це:

а)         знос основних фондів;

б)         процес перенесення вартості основних фондів на собівар-

тість виготовленої продукції;

в)         відтворення основних фондів;

г)         витрати з утримування основних фондів.

15.       Норма амортизації (%) показує:

а)         яка сума коштів витрачається на відтворення основних

фондів;

б)         нормативний термін експлуатації основних фондів;

в)         частку вартості основних фондів, що щорічно переноситься

на створену продукцію.

16.       Сума амортизаційних відрахувань використовується на:

а)         науково-технічний розвиток підприємства;

б)         відтворення й удосконалення основних фондів підприєм-

ства;

в)         покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заро-

бітної плати.

17.       До форм простого відтворення основних фондів відно-

а)         капітальний ремонт;

б)         нове будівництво і розширення діючих підприємств;

в)         реконструкція, технічне переоснащення, модернізація уста-

ткування.

18. Розширене відтворення основнш фондів не здійснюєтьсяу формі:

а)         заміни застарілих елементів основних фондів;

б)         реконструкції підприємства;

в)         нового будівництва;

г)         модернізації основних фондів.

су — це:

а)         поточний ремонт;

б)         капітальний ремонт;

в)         модернізація;

г)         реконструкція.

а)         капітального ремонту;

б)         технічного переозброєння діючого підприємства;

в)         реконструкції діючого підприємства;

г)         розширення діючого підприємства;

д)         нового будівництва.

21. Капіттьтш ремонт діючої машиш є екопомічю ттрт-

^:=^Ш™і="жті витрат ш шпітальшй

а)         поточного ремонту;

б)         капітального ремонту;

в)         капітального ремонту з модернізацією;

г)         заміни.

23. Показник фондовіддачі характеризує:

а)         оборотність оборотних коштів;

б)         питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої про-

дук)ії;

в)         рівень технічної озброєності праці;

г)         обсяг товарної продукції, що приходиться на 1 грн основ-

них виробничих фондів.

24. Показник фондомісткості характеризує:

а)         розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1

робітника;

б)         вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продук-

ції, що випускається;

в)         вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн

основних виробничих фондів.25. Враховують сукупний вплив декількох факторів показ-ники:

а)         екстенсивного використання;

б)         інтенсивного використання;

в інтегрального використання.

26. Екстенсжне використання основнш виробничих фондів

а)         фондомісткість, фондовіддача;

б)         коефіцієнт завантаження устаткування;

в)         фондоозброєність праці;

27. Виробнича потужність підпршмства — це:

а)         максимальна потужність устаткування, під час використан-

ня якої підприємство досягає найбільшого прибутку;

б)         максимально можливий випуск продукції за одиницю часу

в натуральному виразі за повного використання виробничого

устаткування;

в)         максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

г)         рентабельність виробництва;

д прибуток підприємства.

8828. Підприемство придбало устаткування на суму 12 тис. грн, витрати на доставку склали 500 грн., на монтаж - 700 грн. Індекс інфляції за рік — 1,2. Норма амортизації — 15 %:

1.         Первісна вартість складає: а) 1200; б) 12700; в) 13200.

2.         Відновна вартість складає: а) 15840; б) 15240; в)14640.

3.         Наприкінці першого року експлуатації вартість основних

фондів складе:

а) 14256; б) 13716; в) 13464.

29. Відповідно до паспортнш даних продуктшність верс-тата складає 100 одиниць продукції на годину. Фактично протягом 5 годин роботи вона складала 80 одиниць продущії на годину. Коефіцієнт інтенсивного використання устатку-вання:

а)         4;

б)         2,5;

в)         0,9;

г)         усі відповіді неправильні.

30. На „ідприємстві «станотено 270 одинщь устаткуваиия, а) 0,71; б) 1,44; в) 1,71.

31. Обсяг виробнщтва промислового підприемства - 72 тис. грн, середньорічна вартість основнш фондів 25 тис. грн, кіль-кість працівників — 100 чол., прибуток — 4 тис. грн.

1.         Фондомісткість продукції склала: а) 0,72; б) 0,35; в) 0,25.

2.         Фондовіддача:

а) 2,88; б) 1,39; в) 1,16.

3.         Фондоозброєність праці: а) 0,354; б) 0,16; в) 0,25.

4.         Рентабельність основних фондів: а) 0,35; б) 0,16; в) 0,72.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_174c2519ae9f973b618e2e22f9e89117, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0