Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3 Знос та амортизації основних фондів : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.3 Знос та амортизації основних фондів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВФізичний знос — втрата основни-ми фондами технічних властивос-тей та характеристик в результаті експлуатації, атмосферних впливів, умов збереження

Моральний знос - знецінення вартості основних фондів до на-стання повного фізичного спрацю-вання під впливом науково-технічного прогресу— за даними обстеження технічного стану (обчис-ленням відносної величи-ни економічного спрацю-вання, тобто відношення їх вартості, перенесеної на вартість готової про-дукції до загальної балан-сової вартості на кінець року)

— знос першого роду:

»„ (ФП-ФВ)„1ПП фп

де Фп — первісна вартість ос-новних фондів; Фв — відновна вартість основних фондів.3

за строком експлуата-

щі:

т

К

де Тф — актичний термін

служби, років; Тн —

нормативний            термін

служби, років.

знос другого роду:

м =Ф

-ФХ

Пс хТс

ПХТ

де Фдс, Фпн — відповідно пер-вісна вартість старого та нового обладнання; Пс, Пн — річна продуктивність старого та но-вого обладнання; Тс, Тн —тер-мін служби старого та нового обладнання.Відшкодування зносу основних фондів здійснюється шляхом амортизації.

Амортизація — процес перенесення вартості основних фондів на вартість

готової продукції з метою нагромадження коштів для повного їх

відновлення.

Грошовим виразом розміру амортизації є амортизаційні відрахування.

Норма амортизації відношення річної суми амортизації до вартості основних фондів, виражене у відсотках. Норма амортизації показує, яку частку своєї вартості щорічно переносять засоби праці на створювану ними продукцію.

Метод залишку, що знижується

Виробничий

методПрискорений метод залишку, що знижується

Податковий метод

зменшення остаточної

вартостіПрямолінійний метод

^

Щорічно протягом усього терміну фун-кціонування амортизаційні відрахуван-

нормЗвщ^сн^ вартостіїто*-них фондів.Норма амортизації для певної групи обладнання визначається:Н

 

Сп — Сл Сп хтс

х100%де Сп — первісна вартість основних фондів певної групи;

Сл — ліквідаційна вартість основних фондів;

ТСл — термін служби основних фондів, визначений технічною документацією.

Суми амортизації (А) визначаються як добуток балансової вартості основ них фондів за станом на початок звітного періоду (Сп) та встановленої для відповідної групи норм амортизації (СА):

A

100"™„Ди™сяУ'

^

Використовується норма амортизації, розрахована за прямолінійним мето-дом, але амортизаційні суми обчис-люються за цією нормою не від поча-

72°^ортшованот^станТ, &^ІСККУ:ЇГЗИНИМІТГСЯ

Використовується норма амортизації, розрахована за прямолінійним мето-дом, збільшена в 1,5—2 рази, аморти-заційні суми обчислюються за цією нормою від недоамортюованої час-тини основних фондів.Кумулятивний метод

=>

Характеризується більш високими нормами амортизації в першій поло-вині амортизаційного періоду та по-ступовим їх зниженням у другій по-ловині.V

Визначення річних сум амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

1.         Визначається сума цілих значень років експлуатації.

2.         Обчислюється дріб від ділення цілих чисел років експлуатації. При цьому дріб від ділення цілого значення останнього року експлуатації ставиться на перше місце, передостаннього — на друге і т. д.

3.         Відповідний дріб для кожного року перемножується на ціну устаткуван-ня і в такий спосіб визначається сума амортизації за потрібний рік.

Виробничий метод ] I          ^

\7

Заснован на тому, що функціона-льна корисність основних фондів залежить не від часу, а від ре-зультатів їх використання. При цьому строк корисного функціо-нування визначається обсяго про-дукції (послуг), які підприємство планує виготовити (виконати) з використанням цих засобів праці.Норма амортизації визначається:

гт         СП-Сп 1ПЛ

Нд =    ХІОО,

Єпл

Де бпл — загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виготовити (виконати) з використанням цих засобів праці. Сума амортизації дорівнюватиме:A

100де <2Ф — фактичний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство виготовило (виконало) з використанням цих засобів праці.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» для застосування цього методу нарахування амор-тизації основні фонди підприємс-тва розбито на групи:

група 1 —

будівлі, спо-руди, їх стру-ктурні ком-поненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові бу-динки та їх частини. Но-рма аморти-зації — 2%.

 

група 2 — авто-

мобільний

транспорт та за-

пасні частини до

нього; меблі; по-

бутові електро-

нні,      оптичні,

електромеханіч-ні прилади та ін-струменти, інше офісне облад-нання, устатку-вання та прилад-дя до них. Норма аморти-зації— 10%.

 

група   3-

будь-яю          ІНШІ

основш           фон-

ди, не  вклю-

чені до            груп

1, 2І4. 

Норма амор-

тизащі

6%.     

група 4 — електро-нно-обчислювальні мапшни, інші ма-шини для автомати-чного оброблення інформації, іх про-грамне забезпечен-ня, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформа-ції, інші інформа-ційні системи, те-лефони, мікрофони і рації, вартість яких перевишує вартість МПІП. Норма амор-тизації— 15%.^нГЖдів

Види зносу

 Фізичний

МоральнийУсувний Неусувний     Повний          ЧастковийРемонт

Заміна

Модернізація

Форми усунення зносу основних виробничих фондіе

 

розширене еідтео-рення, під час здійс-нення якого споживча вартість та кількість основних фондів під-приємства зростає

фондів

просте еідтеорення

основних фондів, під час якого досягається збереження споживчої вартості основних фо-ндів\7

Vздійснюється шляхом:

—        технічного пере-оснащення підприємс-тва;

—        реконструкції дію-чого підприємства:

—        розширення діючо-го підприємства:

—        нового будівництва:

—        модернізації діючо-го виробничого обла-днання.

здійснюється шляхом проведення відповід-них ремонтів та заміни застарілих об'єктів. За економічним зміс-том ремонт можна по-ділити на:

—        поточний:

—        капітальний:

відновний.3.5. Показники використання основних фондів

До показників ступеня зносу основних фондів відносять:

 

Показник        Алгоритм розрахунку           Економічна характеристика

Коефіцієнт зносу       Сума зносу основних фо-ндів / Первісна вартість основних фондів      Ступінь зносу та відшкоду-вання витрат на формування основних фондів

Коефіцієнт придатності       Залишкова вартість осно-вних фондів / Первісна вартість основних фондів            Можливість подальшого вико-ристання, ступінь невідшко-дування витрат на формування основних фондів

Інтенсиеність еідноелення основних фондів підприємства може бути охарактеризована такою системою показників:

 

Показник        Алгоритм розрахунку           Економічна характеристика

1          2          3

Коефіцієнт оновлення          Вартість введених основних фондів за період / Вартість ос-новних фондів на кінець ана-літичного періоду          Питома вага введених основ-них фондів у їх загальному наявному обсязі; ступінь оно-влення основних фондів

Коефіцієнт вибуття   Вартість основних фондів, що вибули за період : Вартість ос-новних фондів на початок ана-літичного періоду          Питома вага вибуття основ-них фондів у їх загальному обсязі, ступінь втрати основ-них фондів

Швидкість оновлення          1 / Коефіцієнт оновлення ос-нов-них фондів       Середній період повного оно-влення всіх основних фон-дів

Ефектиеність еикористання основних фондів характери-зується рядом показників, які поділяються на загальні та част-

Загальні показники ефектиеності еикористання осноених фондіе:I 1 ]

Фондоеіддача

^>

Фo

Q

Фде Q — обсяг продукції підприємства за рік;

Ф —середньорічна вартість основних фондів підприємства.f 2 J

Фондоємність

^>

Ф

ф Оf 3 J

Фондо-озброєність

Н>

 

Ф

Ф гГ'

де П — середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.f 4 J

'"=="*

зміни

основних фондів

 

            Кеф = 

 

           

            4'РФхіФВ,

ДЄ Ірф            — індекс        зміни прибутковості

основних фондів       за аналітичнии пері-

од;                  

ІфВ      індекс зміни фондовіддачі ос-

новних фондів за аналітичний період.

Частковими показниками використання основних фондів є:

[ 1 1

"UZ:ZZT

Фд

 

екс

нор

де Фд, Фнор — дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за пев-ний період;

Фнор = (фк -(в + Я))х t3M X сзм ,

де Фк — календарний фонд часу;

В, П — вихідні та святкові дні;

t3M — тривалість зміни;

С:ш — кількість змін роботи обладнан-

ня на добу.( 2 J

"UZ:ZZT

 

факт норм

факт

 

шт

або КІІП

t

Де ^факт — фактично використаний ;ас

на виготовлення одиниці продукції:

^норм — технічно обґрунтована норма

часу на одиницю продукції;

Пфакт — фактична продуктивність об-

ладнання;

продуктивність

ПНОрМ — нормативна обладнання.основних фондів

роботи облад-

нання

( 3 J

( 4 J

 

інтег    екс       інт

Кзм

Ксм     Фд

— або Кзм = — ,

КДН    ФД1

кількість відпрацьованих

де Ксм —

станко-змін;

Кдн — кількість відпрацьованих стан-

ко-днів;

Фд — дійсний фонд часу роботи всьо-

го обладнання;

ФД1 — дійсний фонд часу роботи

всього обладнання під час однозмін-

ної роботи.?^оРд„6ГИазП„=ГЬПІЯПРИЕМСТВа

Виробнича потужність — це максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі та асортименті під час повного завантаження обладнання та виробничих площ.

Виробнича потужність класифікується за такими ознаками:1) зарівнем розрахунку

1=>

 

—        устаткування або укрупненої групи;

—        підрозділу підприємства;

підприємства в цілому.2) за видами: |—^

 

—        проектна — потужність, що визначається в процесі реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства;

—        поточна виробнича потужність визначається пе-ріодично в зв’язку зі зміною умов виробництва або перевищенням проектних показників;

—резервна виробнича потужність повинна формува-тись і постійно існувати у певних галузях економіки: електроенергетиці, газовій промисловості, на транспо-рті для покриття так званих пікових навантажень.3) залежно від періоду виміру

1=>

- вхідна виробнича потужність — потужність на початок року, яка показує якими виробничими мо-жливостями во;одіє підприємство на початку пла-

Н—вихідшвирУобнича потужпість це потужшсть на кінець року, зумовлена підсумовуванням вхідної потужності та потужності, що вводиться за винят-ком потужності, що вибуває.

ПЦшх = ПМвХ + ПМвВ - ПМвИВ,

де ПМВХ — виробнича потужність на початок періоду;

ПМВВ — введена в плановому періоді виробнича по-

тужність;

ПМВИВ — виведена за плановий період проектна по-

— середньорічна виробнича потужність обчислю-ється за формулою

к          12-к

ПМСР =ПМВХ + ПМввх     ПМВИВ х       ,

12        12

де к — кількість місяців експлуатації обладнання з визначеною потужністю протягом року.Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужностіФактори, що пов'язані зі складом та особливостя-ми структури основних фондів

 

—        кількість та продуктивність облад-нання;

—        співвідношення активної та пасив-ної частин основних фондів:

—        рівень технології виробництва:

—        рівень зносу обладнання, його тех-нічні характеристики;

характер використання обладнан-->■

Фактори, пов'язані з осо-бливостями продукції, що випускається

>■

 

—        сершність випуску;

—        рівень уніфікації виробів та дета-лей;

—        стандартизація матеріалів, обла-днання та деталей, що використову-ється;

матеріаломісткість продукції.->■

Фактори, пов'язані з осо-бливостями організації виробництва продукції

>■

 

—        рівень спеціалізації та кооперації виробництва;

—        ступінь концентрації виробництва:

—        рентабельність виробництва;

—        рівень кваліфікації кадрів;

рівень узгодженості за продуктив-ності між групами машин->■

Фактори, пов'язані з рів-нем управління виробни-цтвом

>■

 

—        виробнича та організаційна струк-тура виробництва;

—        методи управління, що використо-вуються;

стиль та техніка управління3.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та реалізації продукції.

2.         Дайте визначення сутності основних фондів та їх призна-чення в підприємстві.

3.         Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підп-риємства.

4.         Дайте класифікацію основних фондів за ознакою функціо-нального призначення, участі у виробничих процесах.

5.         Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фондів?

6.         Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони використовуються?

7.         Призначення вартісних показників оцінки основних фондів, їх види і сутність.

8.         Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визна-чення кожному.

9.         Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

 

10.       Які методи амортизації основних фондів підприємства іс-нують?

11.       Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть прик-лади простого та розширеного відтворення.

12.       Дайте характеристику показникам, що характеризують сту-пінь зносу та інтенсивність відновлення основних фондів підпри-ємства.

13.       Завдяки яким показникам визначають ефективність вико-ристання основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку та дайте економічну характеристику кожному.

14.       Дайте характеристику виробничої потужності підприємства.

15.       Назвіть види виробничої потужності підприємства.

16.       Наведіть основні принципи розрахунку виробничої потуж-ності підприємства.

17.       Які фактори впливають на величину виробничої потужності підприємства?

18.       Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничої потужності підприємства.

19.       Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підпри-ємства.

20.       Як оцінюється ефективність використання виробничої по-тужності підприємства?