Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2. Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Облік основних фондіеУ натуральному вираженні

У вартісному виразіIздшснюється для визначення технічного складу основних фондів, виробничої потуж-ності підприємства, ступеня використання обладнання

необхідна для визначення за-гального обсягу, динаміки, структури основних фондів величини вартості, перенесе-ної на вартість готової про-дукції, розрахунку економіч-ної ефективності вкладеньОцінка основних фондів — це грошовий вираз їхньої вартості

Види вартості основних фондівf1ll

Первісна }=>^

Фактична вартість основних фондів на момент введення в дію чи придбання:

Сперв = Спридб + Сдост + Смонт + Сін ,

Сперв — ціна придбання устаткування;

Сдост — транспортні витрати на його до-

ставку;

Смонт — витрати, пов’язані з монтажем уста-

ткування;

Сін — інші витрати, пов’язані з введенням ос-

новних фондів у дію( 2 J I

Відноелена

)=^

Вартість відтворення в сучасних умовах точ-ної копії основних фондів з використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх експлуатаційних параметрів.f 3 j I

Дооцінена

Вартість основних фондів після їх дооцінкиf 4 J I

Залишкова

)=*>

Реальна вартість основних фондів ще не пере-несена на вартість виготовленої продукції;

Сзал = Сперв - Сзн , Сзн — вартість зносу (амортизації)(^) | Лікеідаційна^=^>-

Вартість основних фондів, яку підприємство очікує отримати від їх ліквідації (продажу) по закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що пов'язані з процесом їх ліквідації (продажу){б\ \Амортюоваш}р^>-

Вартість спрацювання основних фондів: Сам = Сперв - Сліквi 7 J

Балансова

У^

Вартість на початок розрахункового року:

Сбал = Сп +Вп + Вк + Врек - Вв - A

Сп — балансова вартість основних фондів на

початок року, що передує звітному року;

Вп — витрати на придбання нових основних

фондів;

Вк — вартість капітального ремонту;

Врек — витрати на реконструкцію;

Вв — вартість виведених з експлуатації осно-

вних фондів упродовж року, що передував зві-

тному;

A — сума амортизаційних відрахувань, нара-

хованих у році, що передував звітному8

Середньо-

ОФ = ОФн + ОФвв х

Твиб 12

ОФвибХ

Твв

12ОФн — вартість основних фондів на початок

року;

ОФвв — вартість нових введених основних

фондів;

ОФвиб — вартість вибулих основних фон-

дів;

Твв — кількість місяців до кінця року, протя-

гом яких функціонують основні фонди;

Твиб — кількість місяців до кінця року 3 мо-

менту виведення з експлуатації основних фон-

дів