2.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача2.1

За даними таблиці 2.1 (дані в тис. грн) обчислити обсяг товар-ної, валової та реалізованої продукції підприємства, валовий та внутрізаводський обороти, коефіцієнти товарності та внутріш-ньовиробничого комбінування.

Залишки готової продукції на складі підприємства: на початок року — 800 тис. грн, на кінець року — 245 тис. грн.

Таблиця2.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Цех-

виготовлювач

продукції        Цех-споживач продукції                  Залишок

незавершеного

виробництва

 

                                                                                              

                       

Ливарний      —        100      800      —        50        60        1010    50        80        90

Ковальський  —        —        250      —        —        5          255      20        10        12

Механічний   —        —        —        3500    40        60        3600    80        300      170

Складальний —        —        —        —        —        —        —        5900    580      490

Ремонтно-механічний         60        50        80        45        —        30        265      60        15        12

Інструмента-льний   60        180      260      60        35        —        595      95        70        75

Розв'язання

1.         Товарна продукція характеризує обсяг готової продукції, на-

півфабрикатів, призначених для реалізації на сторону, а також ро-

біт і послуг промислового характеру, що виконані для інших підп-

риємств. Обсяг товарної продукції визначається за формулою:

ТП = ±МХЩХР,

де Ni — випуск продукції /'-го виду в натуральних одиницях;

Ці — оптова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду;

Р — вартість робіт і послуг на сторону;

п — кількість видів продукції, що виготовляється на підпри-ємстві.

Тоді:

ТП + 50 + 20 +80 + 5900 + 60 +95 = 6205 тис. грн.

2.         Обсяг валової продукції визначається за формулою:

ВП = ТП - (НЗВп - НЗВк) - (In - Ік), де ТП — обсяг товарної продукції;

НЗВп, НЗВк — вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду;

In, Ік — вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду.

Отже:

ВП = 6205 - ((80 +10 + 300 +580 + 15 +70) -- (90 + 12 +170 + 490 + 12 + 75) = 5999 тис. грн.

3.         Обсяг реалізованої продукції обчислюється за формулою:

РП = ТП + (Гп - Гк) + (Внп - Внк),

де Гп, Гк — залишки готової реалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року;

Внп, Внк — залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у по-купців відповідно на початок і на кінець планового року.

Тоді:

РП = 6205 + (800 - 245) = 6760 тис. грн.

4.         Внутрізаводський оборот — це та кількість продукції підп-

риємства, яка використовується всередині нього для подальшої

переробки. Отже:

ВЗО = 1010 + 255 +3600 + 265 +595 = 5725 тис. грн.

5.         Валовий оборот підприємства — це обсяг валової продукції

незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підп-

риємства, чи поза ним. Иого можна обчислити як суму валової

продукції та внутрізаводського обороту:

ВО = 5999 + 5725 = 11 724 тис. грн.

6.         Коефіцієнт товарності розраховується як відношення товар-

ної продукції до валової продукції:

тггт, 6205

КТ =    = 1,03.

5999

7.         Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування визнача-

ється відношенням обсягу внутрішньозаводського обороту до об-

сягу валової продукції:

5725

Квк =  = 0,95.

5999

Задача 2.2

Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах стано-вить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, ви-користаних для виготовлення продукції, — 1 млн грн, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів — 0,5 млн грн, амор-тизаційні відрахування — 0,315 млн грн. Обчислити обсяг чистої та умовно-чистої продукції підприємства.

Розв'язання

1.         Обсяг чистої продукції визначається за формулою:

ЧП = ТП - (м + AJ,

де ТП — обсяг товарної продукції;

М — матеріальні витрати на виробництво продукції;

A — сума амортизаційних відрахувань за відповідний пе-ріод.

Розрахуємо обсяг чистої продукції, маючи на увазі, що товар-на продукція буде менше за валову на величину купованих напі-вфабрикатів і комплектуючих виробів:

ЧП = 4,5 - 0,5 - (1 + 0,315) = 2,685 млн грн.

2.         Обсяг умовно-чистої продукції визначимо за формулою:

УЧП = ЧП + A,

де ЧП — обсяг чистої продукції. Тоді:

УЧП = 2,685 + 0,315 = 3 млн грн.

Задача 2.3

Основна і додаткова заробітна плата основних робітників за виробом «А» - - 440 грн, відрахування на заробітну плату -160 грн, коефіцієнт розподілу зарплати — 2, нормативний прибу-ток— 180 грн, річний випуск виробів «А» — 50 шт. Визначити нормативно-чисту продукцію одного виробу та обсяг норматив-но-чистої продукції.

Розв'язання

1.         Норматив чистої продукції визначається за формулою:

Нчп = 3 + Пн,

де 3 — заробітна плата у розрахунку на одиницю продукції, ви-значена як сума заробітної плати основних робітників і заробіт-ної плати інших працюючих;

Пн — нормативний прибуток.

Заробітна плата основних робітників:

Зор = 440 + 160 = 600 грн.

Заробітну плату інших працюючих можна обчислити за фор-мулою:

Зінш = Зор х Кз,

де Зор — заробітна плата основних робітників; Кз — коефіцієнт розподілу заробітної плати. Тоді:

Зінш = 600 х 2 = 1200 грн.

Отже, норматив чистої продукції:

Нчп = 600 + 1200 + 180 = 1980 грн.

2.         Обсяг нормативно-чистої продукції визначається за фор-

мулою:

НЧП = £№хНчго,

де Ni — обсяг випуску /-го виду продукції або послуг промисло-вого характеру;

Нчш' — норматив чистої продукції і-то виду;

m — кількість різних видів продукції (послуг), що виготовля-ються на підприємстві.

Маємо:

НЧП = 1980 х 50 = 99 000 грн.

Задача 2.4

Визначити обсяг виробництва продукції цеху з пошиву чоло-вічих костюмів, виражену в нормативній вартості обробітку, як-що відомо, що середньогодинна плата виробничих робітників швейної фабрики становить 2,2 грн, додаткова заробітна плата —

10 % від основної, відрахування на соціальні потреби— 37,5 %, цехові витрати— 135 %, загальнозаводські— 80 % основної за-робітної плати виробничих робітників. Трудомісткість виготов-лення одного чоловічого костюма— 23 нормо-години. Річний обсяг випуску костюмів 18 тис. од.

Розв'язання

1.         Нормативна вартість обробітку визначається за фор-

мулою:

п

НВО = £ НВОг' X М,

де НВО/ — нормативна вартість обробітку одного виробу і-то виду;

Ni — кількість виготовлених виробів /'-го виду, од.

Нормативну вартість обробітку одного виробу і-то виду мож-на обчислити за формулою:

НВОг' = З'врг' + Цвг' + Звг',

де З'вр/ — заробітна плата виробничих робітників (основна і до-даткова з відрахуваннями на соціальні заходи) на одиницю виро-бу /'-го виду;

Цв/ — цехові витрати на одиницю виробу і-то виду;

Зв/ — загальнозаводські витрати на одиницю виробу і-то виду.

Заробітна плата виробничих робітників:

3 врг' = (2,2 + 2,2 х 0,1) х 1,375 = 3,3275 грн. Цехові витрати:

Цвг' = 2,2 х 1,35 = 2,97 грн. Загальнозаводські витрати:

Звг' = 2,2 х 0,8 = 1,76 грн.

Тоді нормативна вартість обробітку одного чоловічого кос-тюму:

НВОг' = (3,3275 + 2,97 + 1,76) х 23 = 185, 32 грн.

2.         Обсяг нормативної вартості обробки продукції підприєм-

ства:

НВО = 185,32 х 18 000 = 3 335 760 грн.

Задача 2.5

Обчислити обсяг незавершеного виробництва за даними таб-лиці 2.2.

Таблиця 2.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показники     Значення показника

Обсяг виробництва, шт.      5000

Собівартість одного виробу, грн    1000

Тривалість виробничого циклу, днів         12

Коефіцієнт наростання затрат         0,62

Кількість робочих днів у році          230

Розв'язання

Величина незавершеного виробництва у вартісному виразі ви-значається за формулою:

ттг,„ ІУхСхТцхКнз

ШВ =  ,

Д

де N — кількість виробів у натуральних одиницях;

С — собівартість одного виробу;

Тц — тривалість циклу виготовлення одного виробу;

Кнз — коефіцієнт наростання затрат під час виготовлення ви-робу;

Д — кількість робочих днів у році.

ТТГ1Т^ 5000x1000x12x0,62

НЗВ = = 161,74 тис. грн.

230

Задача 2.6

Обчислити виконання плану за обсягом виробництва та з асо-ртименту продукції на основі даних таблиці 2.3.

Таблщя2.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Випуск продукцїі, тис. грн

 

            план    факт

М        100      106

н          84        162

к          305      210

0          500      425

Розв'язання

1.         Виконання плану за обсягом виробництва обчислюється за

формулою:

%Q¥

Пп = —          ХІ00,

де Qfyi, Qni — фактичний і плановий обсяги випуску і-го виду продукції. Отже:

^ 106 + 162 + 210 + 425 .

П0       ХІ00 = 91,3 %

100 + 84 + 305 + 500

2.         Виконання плану по асортименту розраховується за фор-

мулою:

ЕІбфі'І

П„ = —           ХІОО,

Q

де |бФг|п; ~~ фактичний обсяг випуску і-то виду продукції у пла-нових межах.

П^ =

ХІ00 = 82,8 %.

100 + 84 + 210 + 425

100 + 84 + 305 + 500

Задача 2.7

Визначити загальний обсяг валової продукції, виготовленої заводом залізобетонних виробів за рік, якщо відомо, що серед-ньооблікова чисельність працюючих складала 723 чол., а денний виробіток на одного працюючого — 50 грн.

Розв'язання

Обсяг валової продукції може бути визначений через величи-ну трудових ресурсів:

ВП=ЧхП,

де Ч — чисельність працюючих на підприємстві; П — продуктивність праці (виробіток). Отже:

ВП = 723 х 50 = 36 150 грн.

Задача 2.8

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з ви-робництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу обсягом 8 тонн, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. Також 30 % відходів мета-лу можуть повторно використовуватися у виробництві. На пла-новий період мале підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Розв'язання

Обсяг виробництва у натуральних вимірниках можна обчис-лити за формулою:

Мзаг

N =      ,

q

де Мзаг — величина матеріальних ресурсів, поставлених підпри-ємству в плановому році;

q — норма витрат ресурсу на одиницю продукції.

Розрахуємо норму витрату металу на один виріб:

0,85

q =       = 1Д 8 кг.

Тоді можливий випуск продукції з одержаного металу складе:

8000

N =      = 6779 шт.

1Д8

Однак, треба врахувати, що 30 % відходів метапу можуть бути повторно використані у виробництві. Ця величина буде становити:

Мповт = 8000 х (1 - 0,72) х 0,3 = 672 кг.

Загальна кількість металовиробів, що може бути вироблена з даної кількості металу, становитиме:

N = 6779 + 569 = 7348 шт.

Отже, 8 тонн металу не вистачить для виконання виробничої програми в обсязі 7500 шт. Для виконання цього завдання підп-риємству потрібно додатково придбати 179,36 кг ((7500 - 7348) х х 1,18) металу.

2.5.3. ЗАВДАННЯДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 2.9

Визначити обсяг товарної продукції по заводах галузі у варті-сному виразі виходячи із таких даних. Централізовано встанов-лена номенклатура продукції галузі: виробу A — 2000 шт., Б -3750 шт., В— 1870 шт., Г— 1270 шт. Випуск спеціалізованої продукції здійснюється на шести заводах галузі, номенклатура продукції, встановлена централізовано для заводів, наведена у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Номенклатура           Випуск продукцїі по заводах, шт.

 

            1          2          3          4          5          6

A         300      550      250      250      —        400

Б          750      350      950      200      800      700

В         875      225      —        —        600      170

Г          —        —        270      —        200      —

Завод № 3 надасть послуги іншим підприємствам галузі на суму 3800 грн, і своєму капітальному будівництву на суму 500 грн. Завод № 6 виконує роботу з доведення до повної готов-ності виробів Г, що виготовляються неспеціалізованими завода-ми інших галузей, у кількості 800 шт. Вартість додаткової оброб-ки одиниці виробу Г на заводі № 6 складає 40 грн. Завод № 4 виконує роботи промислового характеру на суму 3000 грн у рік. Ціна виробів: А— 100 грн, Б — 180 грн, В — 120 грн, Г-90 грн.

Задача2.10

Валова продукція за звітний рік — 58420 тис. грн, а за планом передбачається збільшення на 8 %. Залишки незавершеного ви-робництва на початок планового року — 230 тис. грн, а на кінець року— 244 тис.грн. Внутрішньозаводський оборот передбача-ється за планом у розмірі 122 тис. грн. Визначити товарну проду-кцію і валовий оборот за планом.

Задача2.11

Обчислити за звітом за минулий рік обсяги валової і товарної продукції підприємства. Вихідні дані в таблиці 2.5.

Таблиця2.5

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Значення

Випуск виробів, тис. шт.:

—        A

—        Б

-В        250 150 130

Оптова ціна виробу, грн:

—        A

—        Б

-В        35 25 15

Послуги і роботи промислового характеру іншим підпри-ємствам в оптових цінах, тис. грн           180

Капітальний ремонт власного обладнання в оптових ці-нах, тис. грн 250

Зміна залишків незавершеного виробництва в оптових ці-нах, тис. грн          350

Задача2.12

По заводу на квартал плануються такі показники (табли-ця 2.6).

Таблиця2.6

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Цех      Випуск продукції, всього, млн грн  У тому числі

 

           

            реалізується на сторону       передається в інші цехи

Ливарний      120      40        80

Ковальський  160      —        160

Механічний   320      110      210

Складальний 460      460      —

Напівфабрикати складуть 670 млн грн, у тому числі напівфаб-рикати, призначені для свого капітального будівництва, складуть 150млнгрн, а для непромислових господарств— 210млнгрн. Визначити товарну і валову продукцію, валовий оборот.

Задача2.13

Основними цехами меблевого комбінату вироблено готової продукції за звітний місяць на суму 3660 млн грн, виконано робіт промислового характеру на замовлення зі сторони на суму 460 млн грн і непромислових господарств свого підприємства на суму 292 млн грн.

Електростанція комбінату виробила електроенергії на 39 млн грн, із яких було вжито на промислово-виробничі потреби підприємства 24 млн грн, а решта відпущена на потреби робочого селища.

Ремонтно-механічним цехом виконано робіт на замовлення інших підприємств на суму 82 млн грн. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця склав 37 млн грн, на кінець — 41млнгрн. Визначити товарну і валову продукцію, валовий оборот.

Задача2.14

Підприємство планує таку виробничу програму на рік (табли-ця 2.7):

Таблиця2.7

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Назва продукції         Одиниця ви-міру      План нарік     Відпускна ціна, тис. грн

Верстати A    шт.      160      520

Верстати Б     шт.      70        910

Верстати В     шт.      100      1260

Запасні частини        млн грн          328      —

Товари народного споживання      млн грн          820      —

Виробництво напівфабрикатів складе 240 млн грн, з яких буде реалізовано на сторону — 90 млн грн. Вартість тари, яка не вхо-дить у ціну товару, — 15 млн грн. Залишки незавершеного виро-бництва на початок року — 260 млн грн, на кінець року — 245 млн грн. Визначити обсяг товарної і валової продукції та ва-ловий оборот.

Задача2.15

За планом заводу на рік основна продукція для реалізації складе 8260 млн грн, виробництво напівфабрикатів — 420 млн грн, з яких буде використано у власному виробництві 240 млн грн. Заплановані послуги промислового характеру на сторону скла-дуть 40 млн грн і для непромислових господарств (на замовлен-ня) — 15 млнгрн. Інструменти, які будуть вироблені на підпри-ємстві і зараховані в основні засоби, складуть 120млнгрн. Залишки незавершеного виробництва на початок року — 420 млн грн, на кінець року — 365 млн грн.

Визначити обсяг товарної і валової продукції, валовий і внут-рішньозаводський обороти, коефіцієнти товарності та внутріш-ньовиробничого комбінування.

Задача2.16

Підприємство на місяць планує такі показники (таблиця 2.8).

Таблиця2.8

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Назва продукції         Випуск продукції, шт.           Ціна, тис. грн

A         5200    720

Б          4500    1410

В         6000    550

Напівфабрикати складуть 6400 млн грн, у тому числі напівфа-брикати, призначені для реалізації, складуть 4800 млн грн. Залиш-ки незавершеного виробництва зменшаться на суму 160 млн грн. Визначити валову продукцію і валовий оборот.

Задача2.17

Визначити річний обсяг реалізованої продукції, якщо вироб-ництво товарної продукції всього за рік 10 тис. м3, залишок нере-алізованої продукції на початок року 500 м3, залишок нереалізо-ваної продукції на кінець року 300 м3. Оптова ціна підприємства за 1 м3 продукції 25 грн.

Задача2.18

Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі виходячи з таких даних:

—        річний випуск продукції у натуральних одиницях виробів A — 550 шт., Б — 730 шт., В — 600 шт., Г — 400 шт.;

—        оптова ціна за виріб А— 100 грн, Б — 1800 грн, В — 1200 грн,Г — 900 грн;

—        залишки готової продукції на початок планового року — 2530 тис. грн;

—        вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді — 1700 тис. грн;

—        залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.

Задача2.19

Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації склав 600 тис. грн. У плановому році підприємство передбачає вигото-вити продукції на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плано-вий рік зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випус-ку готових виробів підприємством будуть надані послуги проми-слового характеру заводам галузі на 45 тис. грн, і виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн.

Задача 2.20

Визначити валовий оборот, обсяг продукції для реалізації (у грн) та її приріст у плановому році (у %), якщо у звітному році обсяг реалізації склав 600 млн грн.

У плановому році підприємство виготовить продукції на суму 740 млн грн, частина якої піде на внутрішнє споживання в сумі 30 млн грн. Крім того, підприємство надасть послуги промисло-вого характеру іншим підприємствам на суму 45 млн грн і непромисловим господарствам свого підприємства на суму 18млнгрн. Напівфабрикати для реалізації складуть 12млнгрн. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 7 млн грн, а залишки нереалізованої продукції збільшаться на 16 млн грн.

Задача 2.21

Обчислити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції за даними таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Значення показника

Обсяг виробництва, шт.      5000

Оптова ціна виробу, грн.     1200

Обсяг незавершеного виробництва, грн:

—        на початок року

—        на кінець року           50 000 37 000

Приріст залишків продукції на складах за рік, шт. 60

Задача 2.22

Виробнича програма металургійного підприємства характери-зується такими даними: готові вироби — 30 570 тис. грн, товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку — 294 тис. грн, роботи пр.мислового характеру і послуги, виконані на сторону, — 380 тис. грн, вартість запчастин, відпущених на сторону, — 182 тис. грн.

Незавершене виробництво на початок року становило 115 тис. грн, на кінець — 122 тис. грн. Залишки готової продук—ії на складах: на початок року — 80 тис. грн, на кінець 66 тис. грн. Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.

Задача 2.23

Розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції підприємства за даними таблиці 2.10.

Тсіблщя2.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Продукція       План випуску            Оптова ціна, грн

 

            кількість, шт.  сума, тис. грн           

 

Виріб A          2500    —        600

Виріб Б           400      —        750

Виріб В           1200    —        325

Запасні частини, всього, у тому числі:

—        для власних потреб

—        для реалізації на сторону                             300

50 250

Роботи і послуги на сторону           1850   

Залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду становить 900 тис. грн, на кінець періоду — 600 тис. грн. Залишок готової продукції на 01.01 — 140 тис. грн, а на 31.12 — 125 тис. грн.

Задача 2.24

За планом підприємство повинно виготовити готової продук-ції на суму 51 820 млн грн, запчастин — на суму 880 млн грн, то-варів народного споживання — на суму 4420 млн грн, напівфаб-

рикатів — на суму 11 260 млн грн, у тому числі напівфабрикати, які належать до реалізації, складуть 5400 млн грн, а решта буде витрачена у своєму виробництві.

Підприємство планує виконати роботи промислового харак-теру на замовлення непромислового господарства свого підп-риємства на суму 320 млн грн. Незавершене виробництво на початок періоду складе 445 млн грн, а на кінець — 566 млн грн. Залишки готових виробів на складі на початок періоду, — планується, складуть 260 млн грн, а на кінець періоду 220 млн грн.

Визначити товарну, валову, реалізовану продукцію та валовий оборот.

Задача 2.25

Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції підприємства за даними таблиці 2.11.

Таблиця2.11

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Продукція підп-риємства                            Залишки незаверше-

ного виробництва,

тис. грн          Залишки готової

продукцїі на скла-

дах, тис. грн

 

           

           

            на поча-ток року       на кінець року           на поча-ток року       накі-

нець ро-

ку

Вироби, шт. -А

Б

В         1000 900 500  540 2700 3000           105 110

208      120 95

227      30 85 162        45 93 154

Товари культу-рно-

господарського вжитку, шт.            350                  20        20        10        11

Інша продук-ція, тис. грн     205      —                                          

Вар-

тість, тис. грн:

—        виконаних на

сторону робіт

—        напівфабри-

катів випуще-

них на сторону          870 450           —                                          

Задача 2.26

Визначити обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої про-дукції по машинобудівному об’єднанню, виходячи з наведених даних таблиці 2.12.

Таблиця2.12

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показники     Річний випуск по плану      Гуртова ціна підприємства продукції, грн

Вироби, шт.:

—        A

—        Б

—        Г          14 900 18 200 16 700 10 500            1400 2200 1950 1720

Інша продукція, тис. грн      295     

Товари культурно-побутового призначення, тис. грн     3900   

Вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру і послуг, тис. грн       1240   

Вартість матеріалів замовника, що поступили в промислову переробку, тис. грн      890     

Вартість капремонту обладнан-ня і транспортних засобів підп-риємства, тис. грн    1350   

Зміна залишків незавершеного виробництва, тис. грн    320     

Зміна залишків напівфабрика-тів, тис. грн            190     

Залишки готової продукції на складах, тис. грн:

—        на початок планового року

—        на кінець планового року    730 410          

Затрати на виробництво і реалізацію продукції визначені у плановому кошторисі в сумі 88 490 тис. грн, у тому числі:

— сировина і матеріали (за мінусом повернутих відходів) — 38 500;

—        допоміжні матеріали — 5600;

—        куповані напівфабрикати — 17 200;

—        паливо і енергія на технологічні цілі — 1220;

—        заробітна плата основна і додаткова — 13470;

—        відрахування на соціальні заходи — 1180;

—        амортизація основних фондів — 10 400;

—        інші грошові витрати — 920;

—        питома вага матеріальних витрат в інших грошових витра-

тах — 26 %.

Задача 2.27

На основі даних, наведених у таблиці 2.13, оцінити темпи зро-стання обсягів виробництва товарної, чистої та умовно-чистої продукції.

Таблиця2.13

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий період          Звітний період

Обсяг товарної продукції, тис. грн 800      820

Обсяг матеріалів, тис. грн    224      265

Амортизація, тис. грн          15        15

Задача 2.28

Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних, які наведені у таблиці 2.14. Зробити відповідні висновки.

Таблиця2.14

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Базовий період          Звітний період

Випуск продукції в натуральному вимірі, шт.

—        продукція A

—        продукція Б

—        продукція В

—        продукція Г    480 560 520 780        490 567 510 780

Відпускні ціни, грн

—        продукція A

—        продукція Б

—        продукція В

—        продукція Г    1000 1500 1200 900  1050 1570 1245 930

Закінченнятабл. 2.14

 

Показник        Базовий період          Звітний період

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, що реалізуються іншими підприємствами, грн       250      280

Виробничі послуги, грн       300      350

Залишки нереалізованої продукції на складі, грн:

—        на початок року

—        на кінець року           680 450           450 800

Вартість сировини та матеріалів, грн         300      357

Матеріальні та прирівняні до них витрати, грн    15        25

Залишки товарів відвантажених, але не оплаче-них, грн:

—        на початок року

—        на кінець року           250 200           200 430

Незавершене виробництво, тис. грн:

—        на початок року

—        на кінець року           80 90   90 67

Амортизація, тис. грн 100 120

Задача 2.29

Визначити норматив чистої продукції на виготовлення турбі-ни за такими даними, грн:

—        прямі матеріальні витрати — 280 950;

—        основна заробітна плата виробничих робітників — 47 600;

—        додаткова заробітна плата виробничих робітників — 8860;

—        нарахування на заробітну плату виробничих робітників -20 917;

—        інші грошові витрати — 10 800.

Частка матеріальних витрат в інших грошових витратах — 35 %. Сукупні витрати на виготовлення турбіни становлять 466 327 грн.

За звітними даними заробітна плата промислово-виробни-чого персоналу підприємства дорівнює 88 400 тис. грн, а за зві-том собівартості товарного випуску заробітна плата виробничих робітників— 51 805 тис.грн. Норматив рентабельності виробу до собівартості обробки (без урахування матеріальних ви-трат) — 25 %.

Задача 2.30

Ha машинобудівному заводі на рік планується (таблиці 2.15).

Таблиця2.15

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Назва продукцїі                                 У тому числі, тис. грн

 

           

           

            Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями 

 

           

           

            виробничих робітників        промислово-виробничого

персоналу з управління

і обслуговування виробництва      

 

Виріб A          1500    700      60,2     10,5     20,6

Виріб Б           400      520      48        5          15,5

Виріб В           1200    800      70,5     20,2     12

Вартість інших виробів і робіт у році, який планується, за від-пускними цінами складе 49 450 млн грн, за нормативною чистою продукцією — 24 200 млн грн. Залишки незавершеного виробни-цтва на початок року— 1960млнгрн., на кінець року — 2280 млн грн.

Визначити обсяг валової і нормативно-чистої продукції по за-воду на рік, який планується.

Задача 2.31

Визначити нормативну вартість обробітку одного пальта, як-що відомо, що середньогодинна плата виробничих робітників 1,6 грн., додаткова заробітна плата— 10 % від основної, відрахуван-ня на соціальні заходи (у % від основної і додаткової) — 37,5 %, цехові витрати— 155 %, а загальнозаводські — 75 % від основ-ної заробітної плати. Трудомісткість виготовлення одного пальта 15 нормо-годин.

Задача 2.32

Швейна фабрика виготовляє пальта і костюми. Середнього-динна заробітна плата виробничих робітників становить відпові-дно 2,05 і 2,24 грн, а додаткова — 10 % основної. Цехові витрати

становлять 140 % основної заробітної плати виробничих робітни-ків, а загальнозаводські - - 85 %. Трудомісткість виготовлення пальта— 15, костюма— 20 нормо-годин. Нарахування на заро-бітну плату — 37,5 %. Обсяг виробництва пальт і костюмів наве-дено у табл. 2.16.

Таблиця2.16

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Назва виробу Обсяг випуску виробів, шт. Оптова ціна виробу, грн

 

            базовий рік    звітний рік    

 

Пальто            5000    7000    350

Костюм          9500    9000    250

Визначити:

1)         нормативну вартість обробки кожного з виробів;

2)         обсяг товарної продукції і величину нормативної вартості обробки випущених виробів у кожному році;

3)         динаміку товарної продукції і нормативної вартості оброб-ки у звітному році порівняно з базовим.

Задача 2.33

За рік завод виготовляє 350 виробів. Трудомісткість виробу 840 н-год, тривалість циклу виготовлення виробу — 26 днів, пла-нова собівартість - - 1300 грн, матеріальні затрати складають у ній 60 %. Проведена інвентаризація показала, що в незавершено-му виробництві знаходиться в середньому 65 виробів загальною трудомісткістю 35 490 н-год. Розрахувати обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду у вартісному та трудо-вому вимірі.

Задача 2.34

Визначити плановий обсяг незавершеного виробництва в ці-лому по підприємству. Собівартість середньодобового випуску продукції 10,5 тис. грн. Вихідні дані наведені в таблиці 2.17.

Таблиця2.17

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Тривалість циклу, дні           Частка матеріалів

і купованих напівфабрикатів у собівартості, %     Доля даної продукцїі

у програмі заводу, %

Верстати:

—        A

—        Б

-В        34 54 73          40 45,8 45,6    53 27,3 10,1

Запасні частини        21        34        5,6

Вироби побутового приз-начення 7          31        4

Усього                                   100

Задача 2.35

Визначити виконання плану за обсягом випуску й асортимен-том продукції за даними таблиці 2.18.

Таблиця2.18

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Випуск продукції, млн грн

 

            план    факт

A         1200    1180

Б          2700    2780

В         —        470

Г          1210    1350

д          500      390

Задача 2.36

Визначити показники обсягу виробництва і реалізації продук-ції на підприємстві. Вихідні дані: в плановому році завод пови-нен випустити і реалізувати вироби чотирьох видів — А, Б, В, Г. Дані про вироби наведені у таблиці 2.19.

Таблиця2.19

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Показник        Вироби

 

            A         Б          В         Г

План виробництва, шт.       400      300      100      150

Гуртова ціна, грн      1200    1500    700      1800

Очікуваний залишок незавершеного ви-робництва на 1.01 планового року (опто-вих цінах), тис. грн      24            35        1,5       30

Очікуваний залишок незавершеного ви-робництва на кінець планового ро-ку, тис. грн      14        5          6            21

Планова собівартість, грн    1140    1400    670      1700

Тривалість виробничого циклу, календар-них днів         30        65        —        20

Очікуваний приріст залишків готової про-дукції на складах за рік, шт. 35        65        —        20

Середній коефіцієнт наростання затрат — 0,6.

Задача 2.37

За даними таблиці 2.20. Проаналізуйте виконання цехом пла-ну з номенклатури й асортименту.

Таблиця 2.20

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Трудоміст-

кість 1 шт.,

н-год   План   Звіт

 

           

            Кількість, шт. Сума, н-год    Кількість, шт. Сума, н-год

A         20        100      2000    110      2200

Б          80        450      36 000 500      40 000

В         5          200      1000    150      750

Г          30        120      3600    60        1800

Всього                                    42 600             44 750

Задача 2.38

Річним планом підприємства передбачено такий випуск про-дукції (таблиця 2.21). Визначити, на скільки відсотків виконано план у грошовому виразі і по номенклатурі.

Таблиця 2.21

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Виріб  Кількість, шт. Оптова ціна, грн

 

            план    факт   

 

A         200      310      10

Б          1000    1250    2,5

В         450      300      9,2

Г          135      245      5,7

Задача 2.39

На початок розрахункового періоду обсяг виробничої програми підприємства запланований у сумі 2850 млн грн. Чисельність про-мислово-виробничого персоналу за 5 років зросте на 16 %. Продук-тивність праці на початок періоду становила 6600 тис. грн/чол. Се-редньорічний приріст праці запланований на рівні 1,3 %. Визначити обсяг випуску продукції по підприємству на кінець ро-зрахункового періоду.

2.6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.         Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі го-сподарських планів підприємства.

2.         Системи та методи планування виробничої програми підп-риємства.

3.         Зміст і порядок розроблення виробничої програми під-розділів.

4.         Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурент-ному середовищі.