Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fc6f3edfb69a74949100f9fabefc087b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 2.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 2.5.1. Основні ФОРМУЛИДЛЯРОЗВ’ЯЗАННЯЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Обсяг виробни-цтва в натураль-них вимірниках

П = ОП-Зн + Зк

ОП — обсяг поставок в нату-ральних одиницях Зн, Зк— запаси продукції на скпаді відповідно на початок і на кінець планового року (в на-туральних одиницях)

 

Обсяг товарної продукції

М — випуск продукції г'-го виду

в натуральних одиницях

Ці — іуртова ціна підприємства

одиниці виробу г'-го виду

Р — вартість робіт і послуг на

сторону

п — кількість видів продукції,

що виготовляється на підпри-

ємствіОбсяг валової продукції

ВП = ТП - (ННЗВ- НЗВк) - (In - 1к) або ВП = ВО - ВЗО

ТП — обсяг товарної продукції

НЗВп, НЗВк — вартість зали-

шків незавершеного виробни-

цтва відповідно на початок і

кінець планового періоду

In, Ік — вартість інструменту

для власних потреб відповідно

на початок і кінець планового

періоду

ВО — валовий оборот підпри-

ємства

ВЗО — внутрізаводський оборотПродовження табл.

 

Показник Формула Умовні позначення

Обсяг реалізова-ної продукції         РП = ТП + (ГГ - Гк) + + (ВВн- Внк)           Гп, Гк — залишки готової ре-алізованої продукції відповід-но на початок і кінець плано-вого року

Внп, Внк — залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і на кінець планового року

Обсяг чистої про-дукції        ЧП = тп — (м + А)    М — матеріальні витрати на виробництво продукції A — сума амортизаційних від-рахувань за відповідний період

Обсяг умовно-чистої продукції       УЧП = ЧП + A           ЧП — обсяг чистої продукції

Обсяг нормати-вно-чистої про-дукції       НЧП = ^ Ш х Нчпі

;=і

Нчпі = 3 + Пн ,

Рн

Пн = Сд X      ,

100

3 = Зор + Зінш ,

Зінш = Зор X Кз ,

3' - З'ор

Кз =   

3 ор     Ni — обсяг випуску г'-го виду

продукції або послуг промис-

лового характеру, нат. од.

Нчпі — норматив чистої про-

дукції г'-го виду, грн

т — кількість різних видів

продукції (послуг), що вигото-

вляються на підприємстві

3 — заробітна плата у розра-

хунку на одиницю продукції

Пн — нормативний прибуток

Сд — собівартість одиниці

продукції за вирахуванням

прямих матеріальних витрат

(додані витрати)

Рн — норматив прибутку від

собівартості за вирахуванням

прямих матеріальних витрат

Зор — заробітна плата основ-

них робітників

Зінш — заробітна плата інших

працюючих

Кз — коефіцієнт розподілу за-

робітної плати

3 — заробітна плата промис-

лово-виробничого персоналу

підприємства за рік

Зор — заробітна гшата основних

робітників підприємства за рік

Продовження табл.Показник

Формула

Умовні позначення

НЗВ

Нормативна вар-тість обробітку

Обсяг незавер-шеного вироб-ництва

НВО = ^ НВОі х Ш

і-1

НВОі = З'врі + Цві + Зві

УУХСХТЦХКНЗ

           

д

М + 0,5хС'

Кнз

або

С

КНЗ

Co + 0,5 хСп

           

Со + Сп

НВОі — нормативна вартість

обробітку одного виробу г'-го

виду

Ni — кількість виготовлених

виробів г'-го виду

З'врі — заробітна плата виро-

бничих робітників (основна і

додаткова з відрахуваннями на

соціальні заходи) на одиницю

виробу г'-го виду

Цві — цехові витрати на оди-

ницю виробу г'-го виду

Зві — загальнозаводські ви-

трати на одиницю виробу г'-го

виду

N — кількість виробів в нату-

ральних одиницях

С— собівартість одного ви-

робу

Тц — тривалість циклу виго-

товлення одного виробу (ро-

бочих днів)

Кнз — коефіцієнт наростання

затрат при виготовленні виробу

Д— кількість робочих днів в

році

М— сума матеріальних витрат

на виробництво одного виробу

С— собівартість одиниці ви-

робу без матеріальних витрат

Co — одноразові витрати на

початку циклу виготовлення

продукції

Сп — поточні витрати на ви-

готовлення продукціїРівень виконан-ня виробничої програми: — за обсягом

rig

= —    

i-l

хіоо

Єфг, Qni— фактичний i пла-новий обсяги випуску г'-ro ви-ду продукції— за асорти-ментом

П

±Qni

xlOO

\ОМ — фактичний обсяг ви-

^' 1 \пі х

пуску г'-ro виду продукції у планових межахЗакінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

Коефіцієнт товар-носгі         ТП

Кт =   

ВП      

Коефіцієнт вну-тріпшьовиробни-чого комбіну-вання     ВЗО

Квк = 

ВП      

Планування об-сягу виробницт-ва:

—        у вартісних

вимірниках

—        в натураль-

них вимірниках         ВЩТП)= ОФхФв

вп(тп)=ЧхП

ВП = ВпотхА

Мзаг

N =     

q          ОФ — середньорічна вартість

основних виробничих фондів

підприємства

Фв — фондовіддача

Ч — чисельність працюючих

на підприємстві

П — продуктивність праці

(виробіток)

Впот — виробнича потужність

підприємства

k — коефіцієнт використання

виробничої потужності

Мзаг — величина матеріаль-

них ресурсів, поставлених

підприємству в плановому

році

q — норма витрат ресурса на

одиницю продукціїWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fc6f3edfb69a74949100f9fabefc087b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0