Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки.

2.         Назвіть основні методи вимірювання виробничої програми підприємства.

3.         Охарактеризуйте натуральні показники виробничої програ-ми та визначте їх значення.

4.         Дайте характеристику розробки виробничої програми у ва-ртісному вираженні.

5.         Назвіть складові елементи понять «валова продукція підп-

риємства» та «товарна продукція підприємства». Чим вони відрі-

зняються?

6.         Що таке «внутрішній заводський оборот»? Про що свідчить

зростання питомої ваги цього показника у валовій продукції під-

приємства?

7.         Який елемент є складовою понять «вартість продукції», «умовно-чиста продукція», «нормативно-чиста продукція»?

8.         Що характеризує коефіцієнт товарності та які процеси він допомагає оцінити і проаналізувати?

Поясність необхідність обґрунтування виробничої програ-ми ресурсами та виробничими потужностями.2.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

I. Виробнича програма підприємства — це:

а)         стратегічний план економічного розвитку підприємства;

б)         система планових завдань із виробництва й доставки про-

дукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, від-

повідної якості та у встановлені строки згідно з договорами пос-

тавок;

в)         обчислення планового обсягу випуску продукції, що поста-

вляється на зовнішній ринок;

г)         план ресурсного забезпечення підприємства.

а)         натуральні;

б)         трудові;

в)         вартісні;

г усі відповіді правильні.

3. Які показники виробничої програми характеризують вироб-ничу спеціалізацію підприємства: а) натуральні; б трудові; в) вартісні.

а)         верстатів;

б)         тканин;

33

в)         взуття;

г консервів.5. До вартісних показників виробничої програми підприємства

не належить:

а)         товарна продукція;

б)         валова продукція;

в)         номенклатура та асортимент;

г)         реалізована продукція;

д)         чиста та умовно-чиста продукція.

6.         До трудових вимірників виробничої програми підприємства

не належать:

а)         нормо-години;

б)         людино-години;

в)         станко-години;

г)         тонни.

а)         натуральні;

б)         трудові;

в)         вартісні.

8.         Універсальними показниками виробничої програми в систе-

мі оцінки обсягів виробнщтва та реалізації продущії є:

а)         натуральні;

б)         умовно-натуральні;

в)         трудові;

г)         вартісні.

9.         Товарна продукція не включає:

а)         готову для реалізації продукцію;

б)         роботи та послуги промислового характеру, виконані для

інших підприємств;

в)         запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону;

г)         готову продукцію, напівфабрикати, що виготовлені для вла-

сних потреб.

10.       Оцінка eapmocmi товарної продукції проводиться за:

а)         оптовими цінами;

б)         роздрібними цінами;

в)         оптовими чи роздрібними цінами залежно від ринкової си-

туації.

11.       Товарна продукція планується:

а)         без урахування вартості готової продукції, напівфабрикатів

для власних потреб;

б)         з урахуванням вартості готової продукції, напівфабрикатів

для власних потреб;

в)         усе залежить від особливостей конкретного підприємства.

12.       Для розрахунку обсягу валової продукції не треба знати:

а)         обсяг товарної продукції;

б)         зміну залишків готової продукції на складі;

в)         зміну обсягів незавершеного виробництва;

г)         зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського спожи-

вання (інструмент, оснащення, запчастини).

13.       На підприємствах із незначною тривалістю виробничого

а)         показники товарної та валової продукції практично то-

тожні;

б)         валова продукція підприємства значно більше за товарну;

в)         товарна продукція підприємства значно більше за валову;

г)         між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.

14.       Валовий оборот підприємства характеризує обсяг валової

продукції:

а)         для використання в межах підприємства;

б)         для використання поза межами підприємства;

в)         незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах

підприємства чи поза ними.

15.       Внутрішньозаводський оборот — це:

а)         кількість продукції підприємства, яка використовується

всередині нього для подальшої переробки;

б)         кількість продукції підприємства, що реалізована за межі

підприємства;

в)         вартість готової продукції, що реалізована робітникам підп-

риємства за внутрішніми цінами підприємства.

16.       Зі зростанням внутрішньозаводського обороту обсяг ва-

лової продукції:

а)         збільшується;

б)         зменшується;

в)         між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.

17.       Чиста продукція — це:

а)         новостворена підприємством вартість;

б)         продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напівфаб-

рикатів цього підприємства;

в)         продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з ін-

шими підприємствами;

г)         продукція, що виготовлена понад державне замовлення.

18.       До складу чистої продукції не входить:

а)         вартість сировини;

б)         вартість матеріалів;

в)         вартість електроенергії;

г)         сума амортизаційних відрахувань;

д)         усе перелічене.

а)         зменшення обсягів чистої продукції;

б)         збільшення обсягів чистої продукції;

в)         між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.

а)         чистої продукції;

б)         нормативно-чистої продукції;

в)         умовно-чистої продукції;

г)         реалізованої продукції.

21.       Обсяг нормативно-чистої продукції підприємства розра-

ховується як:

а)         різниця між валовою продукцією і прямими матеріальними

витратами;

б)         добуток нормативу чистої продукції на обсяг п випуску у

натуральному виражені за всією номенклатурою;

в)         сума заробітної плати усіх категорій працюючих та норма-

тивного прибутку.

22.       Норматив чистої продукції включає:

а)         валову продукцію за вирахуванням прямих матеріальних витрат;

б)         валову продукцію за вирахуванням заробітної плати, відра-

хувань до бюджету і нормативного прибутку;

в)         заробітну плату з відрахуваннями на соцстрах і норматив-

ний прибуток;

г)         амортизаційні відрахування.

23.       Реалізована продукція не включає:

а)         товарну продукцію;

б)         зміну обсягу незавершеного виробництва;

в)         зміну залишків готової продукції на складі;

г)         зміну обсягу відвантаженої неоплаченої продукції.

24.       Зростання залишків готової продукції на складах підпри-

ємства в кінці місяця відносно початку місяця свідчить про:

а)         зменшення обсягів реалізації;

б)         збільшення обсягів реалізації;

в)         між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.

25.       Нормативна вартість обробки не включає:

а)         основну заробітну плату виробничих робітників;

б)         додаткову заробітну плату виробничих робітників;

в)         цехові витрати;

г)         загальнозаводські витрати;

д)         витрати на реалізацію.

26.       На величину незавершеного виробництва впливає:

а)         тривалість виробничого циклу;

б)         коефіцієнт наростання затрат під час виготовлення одиниці

продукції;

в)         обсяг виробництва продукції;

г)         усі відповіді правильні.

27.       Коефіцієнт товарності вказує на:

а)         рівень продукції, що вироблена на даному підприємстві для

подальшої реалізації в загальному обсязі продукції;

б)         рівень витрат підприємства щодо створення продукції;

в)         питому вагу продукції, що відповідає міжнародним станда-

ртам, в загальному обсязі випуску продукції підприємства;

г)         відсоток оновлення продукції I сорту.

28.       К:ефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування харак-

а)         кількість стадій виробничого процесу;

б)         співвідношення внутрішньозаводського обороту та валової

продукції;

в)         питому вагу робітників підприємства, що працюють за су-

місництвом;

г)         правильні відповіді «a» і «б».

29. Вартість готової продущії, призначеної для реалізації на

а) 210; б) 220; в) 190.

лених для власних потреб — 10 тис. грн; вартість готової про-дукції, призначеної до реалізсщії- 200 тис. грн; залишки неза-вершеного виробництва: на початок року 20 тис.грн, на кінець року — 30 тис. грн. Вартість валової продукції склада-тиме (тис. грн):

а) 280; б) 290; в) 260.

дущії: на початок звітного року 20 тис. грн, на кінець звітно-го року— 10 тис. грн. Вартість реалізованої продущії склада-тиме (тис. грн):

а) 132; б) 165; в) 152.

32.       Вартість готовог продущіг для реалізації на сторону-

150 тис.грн, матеріальні витрати на виробнщтво складають

35 % до вартості готової продущії, амортизаційні відрахуван-

ня — 5 тис. грн.

1.         Чиста продукція (тис. грн): а) 86; б) 92,5; в) 75.

2.         Умовно-чиста продукція (тис. грн): а) 97,5; б) 87,5; в) 64.

33.       Заробітна mama у розрахунку на одинщю продущії-

а) 1260; б) 1010; в) 1450.

34.       Середторічиа шртість оснотш шробнтш фондіе-

а) 164,3; б) 138,5; в) 149.

35.       Чисельність промислово-виробничого персоналу — 100 чо-

ловік, виробіток на одного працюючого 12 тис. грн. За цш

умов обтрунтований обсяг виробнщтва складатиме (тис. грн):

а) 1120; б) 1200; в) 1100.

36.       Середньорічна тробшча тжужтсж, тіШриємства-

a) 4066; б) 3367; в) 2503.