Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Виробнича програма підприємства та її показники : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1. Виробнича програма підприємства та її показники


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Виробнича програма підприємства (план виробництва та реалізації продукції) — це система планових завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відпо-відної якості та у встановлені строки згідно договорів поставок

Номенклатура — це перелік назв окремих видів продукції, a асорти-мент — це різновид виробів в межах даної номенклатури

 

є

Виробнича програма підприємства

визначає

— планом виробництва та ре-                   — обсяг випуску продукції

алізащі продукщі;                   — номенклатуру

— основним та вихідним роз-                   — асортимент

ділом плану господарсько-                         K1JIЬ К1 сть

фінансової діяльності підпри-                                 ЯІ^ІІ^ і. к>

ємства                        — BctDTlCTb

Місце виробничої програми у системі планів господарсько-фінансового розвитку підприємства

Стратегічне танування з визначенням стратегічної мети діяльності підприємстваI

I

I

1Плану-

вання

обсягів

реалізації

*zt=

План

матеріально-

технічного

постачання

План марке-тингу

План з праці

Плани інших витратгз

Кошторис витратПлан доходів

*■

План прибутку

План

поточних

витрат

План інвестицій

Кредитний планФінансовий план підприємства

Підвищення якості, надійності, поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту, а та-кож дій конкурентівФормування номен-клатури та асорти-менту виробів від-повідно до стадій їх життєвого циклу

бничоїпро-грами

Найбільш повне ви-користання виробни-чих потужностей та ресурсного потенціа-лу підприємстваЗабезпечення високих і стійких темпів зрос-тання випуску продукції як у вартісних, так і у натуральних показниках

Показники виробничої програмиКількісні

вартісні, натуральні, умовно-натуральні, трудовіЯкісні

сортність, марка, вміст корисного компонента, частка продукції, що відповідає світовим стандар-там, частка експортної продукції"==

характеризують виробничу спеціалізацію підприємства та частку на ринку того чи ін-шого продукту„21™

використовуються у внутрішньовиробничо-му плануванні для оцінки трудомісткості одиниці продукції та виробничої програми!T!SL

необхідні для узагальненої оцінки обсягів діяльності підприємства, яке виробляє ши-рокий асортимент продукції, для співстав-лення витрат з отриманим прибутком, оцін-ки ефективності діяльності підприємстваУніверсальними показниками в системі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції є еартісні, до яких відносяться:

—        товарна продукція, — умовно-чиста,

—        валова продукція, — нормативно-чиста,

—        реалізована, — валовий оборот

—        чиста, — внутрішньозаводський оборот

Товарна продукція — характеризує обсяг готової продукції, напівфаб-рикатів, призначених для реалізації на сторону (іншим підприємствам), a також робіт і послуг промислового характеру, що виконані для інших підприємств

ТП = ГП + ПФ + Пп + 06,

де ГП — готова продукція;

ПФ — напівфабрикати, що реалізуються на сторону (іншим підприєм-

ствам);

Пп роботи промислового характеру, що виконуються для інших під-

приємств, своїх підрозділів;

06 — вартість обробки продукції з давальницької сировини

Ч         J

 

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ

                       

           

            Готова продукція

                       

 

           

           

                        Тара, виготовлена для пакування готовоі продукци

                       

 

                       

                        Напівфабрикати, що реалізуються на сторону

                       

 

                       

           

            Вартість капітального

            *          та поточного ремонту

           

           

                        Вартість робіт промислового

характеру стороннім

організаціям

                       

 

                       

                        Вартість переробки давальницькоі сировини

                       

 

Валова продукція характеризує загальний обсяг виробництва, тобто об сяг виготовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за певний (плановий) період у незмінних (порівнянних) цінах

JIL

ВП = ТП ± (НПП - НПК),

де НПП, НПК — вартість залишків незавершеного виробництва відпові-дно на початок і кінець планового періоду, грн

Валовий оборот характеризує загальний обсяг продукції, робіт, що ви-готовлені на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно від при-значення (для власних цілей чи для реалізації на сторону) за певний (плановий) період

-CL

 

Чиста продукція підприємства характеризує додаткову (нову) вар-тість, що створена на даному підприємстві за певний (плановий) період.

-D-

ЧП = ТП - MB - A,

де MB — матеріальні витрати;

A — нарахована амортизація від вартості основних фондів на їх ремонт

і повне відновлення

Нормативно-чиста продукція характеризує частину ціни виробу (ро-біт, послуг), яка включає основну й додаткову заробітну платню персо-налу з відрахуваннями на соціальні заходи та нормативний прибуток

-CLНЧП-ХіУ^Нчш , нчп =3 + ПН, Пн~Сд

і=\

1003 оор + ОщШ ; ЗІНШ 30рХК3,Кз

3 — о0р

ор

з'де Ni — обсяг випуску г'-го виду продукції або послуг промислово-го характеру, нат. од.; Нчпі — норматив чистої продукції г'-ro виду, грн; т — кількість різних видів продукції (послуг), що виготовля-ються на підприємстві, од.; 3 — заробітна платня у розрахунку на одиницю продукції, грн; Пн — нормативний прибуток, грн; Сд — собівартість одиниці продукції за вирахуванням прямих матеріаль-них витрат (додані витрати), грн; Ри — норматив прибутку від со-бівартості за вирахуванням прямих матеріальних витрат, %; Зор — заробітна платня основних робітників, грн; Зінш — заробітна платня інших працюючих, грн; К3 — коефіцієнт розподілу заробітної пла-— заробітна платня промислово-виробничого персоналу підприємства за рік, грн; 3 ор — заробітна платня основних робіт-ників підприємства за рік, грн

Реалізоеана продукція — це товарна продукція, яку фактично відванта-жено й оплачено споживачем продукції підприємства за певний (плано-вий) період

-CL

РП — ТП + (ГП -Гк)+(Оп -Ок), грн. г

де Гп, Гк — залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн;

Ош Ок — залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповід-но на початок і кінець планового періоду, грн

Методи вимірювання показників чистої продукціїВартість продукції

Собівартість

 

С1

Сировина, матеріали           С2 Амортизація        V

Витрати

на утримання

персоналу      р

Прибуток

С1 +    С2 +    V +      Р

С1 +    С2 +    V        

Умовно-чиста продукція     С2 +    V +      Р

Ног      мативно-чиста продукція    V +      Р

Собівартість обробки           С2 +    V        

Методи вимірювання показників виробничої програми підприємстваВаловий випуск підрозділу

Валовий оборот

структурного

підрозділу

Валова

продукція під-

приємства

Товарна продукція

 

                                                          

гп +     ВППХ +          ВНФ                          

гп +     ВППХ +          ВНФ +            нв       

           

            ВППХ ВНФ              

           

збничий оборот        в рамках підпри-ємства      

           

                       

ГП +    вппх +            ВНФ +            нв +    ВКР + вп +   

 

            відпущені за межі підприємства                                        

ГП +    ВППХ +          ВНФ +           

            ВКР + вп +   

Величина незавершеного виробництваНП

NxCx ДцхКнз Д

К^ТТІ

М + 0,5С1

або Кю

С0 + 0,5СП

с0 + сиN — кількість виробів у натуральних одиницях; 3 — собівартість одного виробу, грн; Дц — тривалість циклу виготовлення одного виробу, робочих днів; Кнз — коефіцієнт наростання витрат під час виготовлення виробу; Д — кількість робочих днів в році; М— сума матеріальних витрат на ви-робництво одного виробу, грн; С1 — собівартість одиниці виробу без ма-теріальних витрат, грн; С0 — одноразові витрати спочатку циклу виготов-лення продукції, грн; Сп — поточні витрати на виготовлення продукції, грн

Відносні показники виробничої програми

1.Коефіцієнт товарності (Кт), який характеризує долю продукції, готової до реалізації, в загальному обсязі виробленої продукції. Опо-середковано цей коефіцієнт дозволяє оцінити тривалість виробничо-го циклу, рівень ефективності його організації. Збільшення коефіціє-нту товарності свідчить про скорочення частку незавершеного виробництва в загальній структурі валової продукції.

J3L

 

2. Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування (Кк) характери-зує кількість стадій виробничого процесу; визначається відношенням обсягу внутрішнього заводського обороту до обсягів валової продук-ЦІЇ

31

J3L

 2ВИ2р°!Го7пВраоГНрам„

Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими та матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

Обсяг продукції може бути обчислений через величину згада-них ресурсів:

ВП(ТП)= ОФхФ0,

де ОФ — середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн; Ф0 — фондовіддача, грн

ВП(тп)=РхПТ, грн,

де Р — чисельність працюючих на підприємстві, люд.; ПТ — продукти-вність праці, що може бути виражена показником виробітку, грн/люд.

ВП = ПМхКвик, грн,

де Пм — проектна потужність підприємства, грн; Квик — коефіцієнт ви-користання проектної потужності