Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cf0cc8b07f2454c81c0b1f9ab4ebf8fc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.2. Структура науки про безпеку життя і діяльності людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

1.2.2. Структура науки про безпеку життя і діяльності людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Сучасна теорія БЖДЛ вимагає системного підходу до проце-су навчання, визначення практичної мети та результатів навчання, реалізація яких повинна вплинути на радикальне зменшення таких негативних проявів, як високий рівень травматизму, захворюванос-ті та смертності людей в Україні.

Безпека людини – продукт соціального розвитку, який не можна розглядати тільки як сукупність окремо взятих чинників – природного, техногенного, антропогенного походження. Слід враховувати людський фактор – сукупність психічних якостей як окремої людини, так і колек-тиву, ефектів натовпу. Отже, механічне накопичення різнопланових еле-ментів проблеми БЖДЛ не може дати нової якості у вирішенні пробле-ми безпеки, особливо в тому, що стосується світоглядних цінностей.

Кожен фахівець повинен сприяти підвищенню ефективності роботи державної системи з безпеки населення і підготовки людей до їх адекватної взаємодії з небезпеками. Таким чином, освіта го-тує студента – майбутнього спеціаліста до повноцінного життя з ак-тивною участю в забезпеченні рівня безпеки, що залежить від сфер оточуючого середовища – виробничого, побутового, природного, соціального, психічного – сфера відносин між людьми. Фахівець будь-якої спеціальності є учасником державної системи підтримки безпеки людини (пожежна охорона, органи правопорядку, цивіль-на оборона, безпека праці, охорона здоров`я). Він повинен володіти основами індивідуального захисту особи (психічний стан, мотива-ції, уміння, індивідуальні засоби захисту).

Практична складова змісту БЖДЛ – уміння передбачати прояви небезпечних ситуацій та долати їх прояв, враховуючи особливості певних соціальних груп громадян і окремих осіб. Детальний розгляд ситуації передбачає уміння ідентифікувати тип ситуації, оцінити рі-вень ризику та прогнозувати наслідки шкоди здоров`ю. Необхідно вміти визначати характер дії чинників, що зменшують рівень небез-пеки та втрат від розвитку ситуації, впроваджувати дії по запобіган-ню шкоди, зменшенню втрат. Для цього слід використовувати дер-жавну систему підтримки, допомогу сторонніх осіб, впроваджувати індивідуальні дії та приймати вибір адекватного рішення – план дій і реалізовувати його для запобігання небезпечним ситуаціям.

Зміст, структура та організація вищої освіти з БЖДЛ включає два послідовні етапи навчання: системно-орієнтований та задачно-

Розділ 1. Основи теорії безпеки життєдіяльності людини та суспільства

орієнтований. Системно-орієнтоване навчання формує здатність до комплексного наукового розв’язання проблем безпеки, науково-дослідницького обґрунтування правових і соціально-економічних механізмів політики держави в галузі захисту людини і середовища її діяльності.

В системі наук про безпеку людини особливе місце посідають на-уки про ризик, який є невід’ємним супутником суспільства і окремої людини зокрема. Ризик – міра вірогідності виникнення аварій та ка-тастроф, небезпечних ситуацій в побуті, виробництві, в медицині та економіці, міжлюдських та міждержавних відносинах. Незважаючи на розмаїття чинників він має єдиний теоретичний базис і динаміч-ний цикл виникнення та розвитку небезпеки як фундаментального соціально-психічного явища.

Задачно-орієнтований етап навчання включає знання, які вима-гають адекватних дій із запобігання поширеним в Україні видам шко-ди людині і довкіллю, вивчення необхідних типових елементів струк-тури діяльності з орієнтацією на кінцевий результат. Державний стандарт вищої освіти містить державні вимоги щодо змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки студентів з питань БЖДЛ. Ви-моги до фахової підготовки містять основи знань з техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, охорони довкілля тощо – залежно від специфіки виробництва, фаху випускника, засвоєння яких завершує тематику шкільної освіти стосовно компетентності особи з питань за-безпечення індивідуальної безпеки.

Випускник вищого навчального закладу з дипломом про вищу освіту повинен бути здатним забезпечити необхідний рівень безпе-ки в повсякденні для себе і для осіб, які його оточують – підлеглі, близькі та знайомі люди, сусіди. Він також повинен бути готовим забезпечити індивідуальну безпеку та виконувати певні роботи в складі групи фахівців із забезпечення зовнішнього захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій в складі позаштатних формувань Єдиної державної системи (ЄДС) по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Цим держава передбачає неперервну підготовку студентів (спеціалістів) для вирішення відповідних завдань діяльності.

Компетентність випускників вищих навчальних закладів з пи-тань БЖДЛ перевіряється під час державних іспитів і відобража-ється певними показниками рівня підготовленості в документах про вищу освіту або окремих документах (обов’язкових додатках).

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.98 № 1247 «Про розробку державних стандартів вищої освіти» державні вимо-ги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки громадян складають три взаємопов'язані складові: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійні програми, засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки.

Існують вимоги до змісту, обсягу та рівня підготовки випускни-ків вищих навчальних закладів України стосовно питань безпеки людини поза виробництвом. Виходячи з цього фахівець повинен вміти вирішувати задачі: запобігати типовим небезпечним ситуа-ціям; адекватно діяти в типових аварійних ситуаціях; надавати по-терпілому першу долікарняну допомогу у невідкладних станах по-терпілого; зберігати власне здоров'я (фізичне, психічне, моральне і соціальне); захищати права особи стосовно безпеки; бути здатним організувати підвищення індивідуальної підготовки людей щодо безпеки шляхом навчання.

В надзвичайних ситуаціях керівник, менеджер повинен бути здатним забезпечити: індивідуальний захист і захист осіб, про яких піклується; зовнішній захист людей в межах обов'язків відповідних посад невоєнізованих формувань цивільної оборони; при наявності інформації про надзвичайну ситуацію і діючих вимог за допомогою типових правил та засобів планувати заходи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків НС і забезпечення діяльності об’єкта.

На підставі діючих в Україні узагальнених вимог до рівня його безпеки керівник повинен уміти розробляти вимоги щодо рівня без-пеки населення в конкретних умовах життєдіяльності, щодо рівня підготовленості самозбереження людей різних соціальних груп та різних рівнів дієздатності, що знаходяться в межах побутового об’єкта (території). Існують певні вимоги до стану якості прийняття управлінських рішень. Критерії стану та вимоги до прийняття управ-лінського рішення для запобігання або зменшення рівня небезпеки наведені в табл. 1.

Розділ 1. Основи теорії безпеки життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 1

Критерії вимог до прийняття управлінського рішення

Ознаки якості приняття управленського рішення

Стан

Діапазони оцінок

Терміни приняття рішення

Радикальність Змін

Управлінські рішення

Еталон-ний

1,0-0,8

Обмеження за часом приняття рішень відсутні

Зміни майже відсутні

Періодичний

контроль

ситуації

Благопо-лучний

0,8-0,6

Час приняття рішень контр-олюється

Помірні зміни

Нормуючі рішення

Задо-вільний

0,6-0,4

Обмеження за часом приняття рішень значні

Значні зміни

Тактично

регулююче

рішення

Загроз-ливий

0,4-0,2

Жорсткі обме-ження за часом приняття рішень

Дуже неначні зміни

Планові зміни тактики та стратегічно регулюючого рішення

Критич-ний

0,2-0,0

Негайні дії з мобілізацією всіх ресурсів

Принципові

(тотальні)

зміни

Негайна зміна стратегії

Якість управлінського рішення залежить від рівня освіченості фахівця, широти його знань та умінь, без яких неможливо вірно оці-нити ситуацію.

Питання

Які причини виникнення науки та навчальної дисципліни з питань БЖДЛ?

Охарактеризуйте чинники, що впливають на безпеку людини.

Що Ви знаєте про основні положення Державної концепції освіти з БЖДЛ?

Які методологічні основи, мета освіти з БЖД?

Охарактеризуйте завдання та пріоритети освіти з БЖДЛ.

В чому полягає задачно-орієнтовний етап начання з питань БЖДЛ?

7.             Які задачі повинен уміти вирішувати фахівець у повсякденні та в

надзвичайних ситуаціях?

Безпека життєдіяльності людини та суспільстваWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cf0cc8b07f2454c81c0b1f9ab4ebf8fc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0