Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Інформаційна безпека : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.4. Інформаційна безпека


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Будь-яке суспільство завжди використовувало чотири основних ресурси: природні, трудові, капітал, інформацію. Інформація (лат. – пояснення) відображає ступінь впорядкованості системи. Це одне з основних понять кібернетики, зокрема екологічної кібернетики. За Н. Вінером (1948 р.) від кількості інформації залежить стан, стій-кість будь-якої системи. Інформація тісно пов'язана з ентропією, яку вимірюють в джоулях на Кельвін (Дж/град), тобто це енерге-тичний показник будь-якої системи – живої, неживої. Вона впливає на ритмічність, циклічність процесів у біосфері – тектонічні, магма-тичні, осадко- та гороформуючі процеси, зміни клімату. Ентропія – ступінь впорядкованості системи, або міра хаосу. Отже – це енергія, яка впорядковує будь-яку систему. Енергія в «чистому», вільному вигляді не існує, це тільки характеристика стану певного об’єкта, результат перетворень в ньому при взаємодії з іншими обєктами. Поняття про різні види енергії – хімічна, біологічна, механічна, пси-хічна – це тільки умовна позначка систем, об’єктів де відбуваються перетворення, зміни. Часто кажуть про «чорну енергію», «білу енер-гію» – це нісенітниця, але цим користуються нечесні люди і, обма-нюючи інших, наносять реальну матеріальну шкоду, «позбавляючи» неіснуючих наврочень, «поробок». Отже, обманюючи, дезінформу-ючи мають з цього особистий матеріальний зиск.

Життєдіяльність сучасного суспільства, окремої людини, як ні-коли раніше, базується на інформаційних взаємовідносинах з вико-ристанням сучасної однотипної електронної техніки, що сприяє роз-повсюдженню інформаційних технологій в науковій, економічній, банківській сферах. В багатьох країнах сформувалося інформаційне право, яке пов’язане з іншими галузями – конституційним, грома-дянським, господарським, екологічним, кримінальним і регулює інформаційні відносини в суспільстві, зокрема проблеми таємниць, зосереджених в електронних носіях.

Питання інформаційної безпеки, починаючи з 1998 року, відо-бражують резолюції Генеральної Асамблеї ООН. В них підкреслю-ється, що інформаційні технології можуть негативно впливати на безпеку держав, дезорганізуючи як цивільні, так і військові галузі. Важливим документом міжнародного значення в цій сфері є Окі-навська хартія про глобальне інформаційне суспільство, підписана 24.06.2000 року багатьма країнами світу, крім України.

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

Міжпарламентська Асамблея СНД в 1996 році прийняла Карний кодекс, в якому є 30 глава з назвою «Злочини проти ін-формаційної безпеки». Це стаття 286 «Несакціонований доступ до комп’ютерної інформації» (строк покарання до 5 років), стат-тя 287 «Модифікація комп’ютерної інформації», стаття 288 – про комп’ютерний саботаж (строк до 5 років), стаття 289 «Неправомірне заволодіння комп’ютерною інформацією» (встановлено строк пока-рання до 12 років). В статті 290 йдеться мова про виготовлення або збут спеціальних засобів для отримання неправомірного доступу до комп'ютерної сітки або системи, за що позбавляють волі на строк до 2 років. Передбачено покарання на строк від 2 до 5 років за роз-робку, використання та розповсюдження шкідливих програм, за несанкціоноване знищення, блокування, модифікування або копі-ювання інформації, яка міститься в комп’ютерних системах, різних носіях, за розробку вірусних програм, або за їх розповсюдження (ст. 291). Згідно зі статтею 292 карається порушення правил експлуата-ції ЕОМ або їх сітки.

Світова інформаційна мережа сама по собі легка у користуванні, кожний власник комп’ютера і модему може підключитися до Інтер-нету через телефонну мережу. Це дозволяє злочинникам – хакерам здобувати інформацію, часто секретну. Хакери в інтернеті можуть бути загрозою навіть здоров’ю і безпеці громадян. Прикладом цьому служать напади на дані медичних досліджень і на файли пацієнтів, що призвело до втрати важливої інформації з відділу гематології науково-медичного центру США, а один з італійських університе-тів загубив рік досліджень в області СНІДу. Комп’ютерний вірус, розроблений хакерами, уразив одну велику лікарню на північному сході Сполучених Штатів Америки, знищивши більше 40% інфор-мації про пацієнтів. Спекулюючи на новому страху суспільства пе-ред комп’ютерними вірусами, навіть звичайні злочинці чинять свої злочини новими способами.

У Сполучених Штатах Америки шкода, нанесена хакерами і комп’ютерними шахраями, складає біля $10 млрд за рік. У Вели-кій Британії комп’ютерна злочинність зросла в чотири рази тіль-ки за останні декілька років. Збитки складають 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Хакери в Інтернеті дуже небезпечні. Шпигунство з ви-користанням найсучасніших технологій, стає звичайним явищем, а кількість хакерів, що займаються цим, росте. В подібних випадках зловмисник проникає частіше всього через телефонні мережі, тому

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

дуже складно встановити, звідкіля він, які мотиви керують цією лю-диною, на кого він працює та в які ще місця він спробує проникнути. Проте існують деякі програми, що дозволяють закодувати інформа-цію в інтернеті (одна з них PGP-Pretty Good Privacy ). Це робить бізнес в интернеті хоч і не цілком, але все ж більш менш безпечним.

Основи інформаційної безпеки в Україні закладені статтею 50 Конституції України, на основі якої діє закон «Про інформацію». Право на своєчасну, достовірну інформацію – право кожного гро-мадянина.

Для діяльності громадян, громадських об’єднань важливим є за-кон «Про інформацію», який гарантує право на отримання інформа-ції, вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів. Обмеження цього доступу зумовлюється лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що ви-значається законодавством – стаття 10. Цією ж статтею встановлю-ється відповідальність за порушення законодавства про інформацію. Лише інформація про особу охороняється Законом, але кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї (Ст. 23). Цей закон встановлює два види інформації – відкриту, що надається всім зацікавленим особам (ст. 29) і з обмеженим доступом – конфі-денційна (економічна, банківська, політична, релігійна, міжнародна), яка знаходиться в розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб (ст.30). На підставі цієї статті до конфіденційної або секретної не можуть бути віднесені зведення з питань, екологічного стану до-вкілля, здоров’я, смертності, народжуваності населення, які є індика-торами екологічного благополуччя.. Згідно зі статтею 32 громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати будь-якого офіційного документу, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених Законом. Стаття 33 встановлює терміни розгляду запиту, який необ-хідно направити в письмовому вигляді – 10 днів для відповіді про можливість надання інформації і один місяць (6 місяців в особливо складних випадках) для конкретної відповіді на запит. В разі немож-ливості надання інформації організація, установа повинна сповістити про це в письмовій формі. Закон встановлює відповідальність за нео-бгрунтовану відмову в наданні інформації, її перекручування, невчас-не надання або приховування (ст. 47).

Важлива галузь інформації – екологічна, яка визначає право на знання про небезпеки довкілля. На території України діє міжнарод-Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

на Конвенція про доступ до інформації (м. Оргус, Данія, 23-25 черв-ня 1998 року) згідно зі статтею 2, пункту 3 визначено термін «Еколо-гічна інформація». Це відомості про стан складових навколишнього середовища – повітря, атмосфера, вода, грунт, земля, ландшафт і природні об’єкти, біологічне різноманіття та його компоненти; фак-тори – речовинні, енергетичні, шум і випромінювання. Таку інфор-мацію складають діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього середовища, політика, законодавство, плани і програми, що впливають або можуть впливати на складові навколишнього середовища; стан здоров’я та безпеки людей. Згідно статті 4 цієї Конвенції на запит про таку інформацію можуть нада-ватися копії фактичних матеріалів. Стаття 5 забезпечує безплатний доступ до екологічної інформації.

У здійсненні законних прав на екологічну безпеку важливе міс-це займає закон «Про екологічну експертизу» та «Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи», відповідно до яких виділяють два основних види експертизи – державну (обов’язкова) і громадську. Цей вид експертизи проводиться незалежно від дер-жавної і має рекомендаційний характер, другорядне значення.

Отже, основне завдання держави – забезпечити правове регу-лювання інформаційних відносин на власних теренах, враховуючи міжнародні принципи інформаційної безпеки. Важливою є охорона авторських або інтелектуальних прав на різні види інформації не-залежно від типів носіїв – паперові, електронні та інші. Порушення цих прав пов’язане з економічними злочинами, бо незаконна реалі-зація інформації позбавляє її власника на отримання певного дохо-ду, наприклад з-за продажу контрафактних відеофільмів, лазерних дисків, алгоритмів комп’ютерних програм. Право на пред’явлення позову до порушника зафіксовано в Конституції України. За пору-шення цього права встановлена адміністративна, кримінальна від-повідальність.

У сучасному світі, де інформація набула надзвичайного значен-ня, важливим є поняття «Інформаційна війна». Це комплекс аспек-тів – політичні, економічні, соціокультурні, етнічні, за допомогою яких відбувається вплив на суспільство з метою психічного контр-олю над ним.

Відомий вислів – хто володіє інформацією, той володіє світом характеризує суть інформаційних війн. Директива 3600.1 Міністер-ства оборони США визначає інформаційну війну як дії, що прово-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

дяться під час криз, конфліктів для досягнення певних цілей по від-ношенню до супротивника. В таких діях важливою є інформаційна експансія у вигляді глобального моніторинга за політичними, еко-номічними, військовими, екологічними, соціальними процесами. Це дає змогу звести до мінімуму звичайні війни, бо за І. Кантом, крім інстинкту самозбереження існує ще один гарант миру – дух торгов-лі, який не може співіснувати з війною, і раніше чи пізніше, він ово-лодіває кожним народом.

Отже, інформаційна війна – цілісна стратегія, запланована сис-тема дій, яка може бути направлена на підкорення груп людей ін-шими за допомогою певних методів, засобів без кровопролиття, речовинних руйнацій. Виділяють основні методи інформаційної ві-йни: реклама, пропаганда, дріблення та фрагментація, перехоплення інформації, її спотворення. Для впровадження цих методів вико-ристовують різноманітні технічні, технологічні засоби – супутники, радіорелейні лінії, інтернет, електронна пошта, звичайні засоби ма-сової інформації.

Питання

Що таке «Інформація», її значення для безпеки людини?

Охарактеризуйте міжнародні законодавчі основи про ін-формаційну безпеку.

Які існують в Україні законодавчі основи інформаційної не-безпеки?

Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про інформацію».

Що таке «Інформаційна війна», в чому її небезпека?