Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Корпоративна або економічна безпека : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.2. Корпоративна або економічна безпека


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Це стан при якому гарантується безпека фінансового стану під-приємства, особи, яке вона очолює та держави в цілому. Економічну безпеку гарантує держава при умові дотримання положень чинно-го законодавства. Але часто виникають ситуації, в результаті яких, через незаконні дії офіційної особи, виникає небезпека економічній сталості підприємства, людині.

Термін «Економічна безпека» з’явився в 30-х роках ХХ століття, в 1985 році набув офіційного статусу в документах 40-ї сесії Гене-ральної Асамбеї ООН, коли була прийнята резолюція «Міжнародна Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

економічна безпека», а на 42-й Генеральній Асамбеї ООН прийнята Концепція між народної економічної безпеки, яка вирізнила ієрар-хію рівнів економічної безпеки: глобальна, міжнародна, національ-на, регіональна, місцева, об’єктова (безпека окремого підприємства). Глобальна та міжнародна економічна безпека передбачає врахуван-ня загроз: різниця в рівнях економічних, екологічних потенціалів різних країн світу; нераціональна господарська діяльність через виснаження природних ресурсів; відсутність доступу до сучасних технологій. Національна економічна безпека, зокрема України, ві-дображена в спеціальній частині Адміністративного Кодексу Украї-ни. Це стан захищеності державного суверинітета, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, законних прав та інтересів гро-мадян, які є основою безпеки країни. Визначені складові національ-ної економічної безпеки: соціальна безпека, екологічна безпека, де-мографічна, інформаційна, політична, воєнна безпеки. Важливою є інформаційна безпека, різновидами якої, на підставі Закону Украї-ни «Про інформацію», є комерційна, економічна таємниця та інте-лектуальна власність.

Тепер все частіше набувають інщі форми військових дій – еко-номічні, або «тихі» війни, результат яких не менш руйнівний. Як і при класичних воєнних діях велике значення мають розвідка, шпи-гунство, зокрема економічна та промислове або комерційне шпигун-ство. Тому повинна існувати на об’єкті економіки (підприємство, фірма) служба безпеки з певною її структурою, підпорядкуванням, фінансуванням та організацією роботи.

Часто загрозу економічній безпеці складають необгрунтовані перевірки результатів діяльності, вилучення певних документів на «замовлення». Тому треба мати основні знання про хід перевірок фінансових документів.

Згідно Закону «Про державну податкову службу в Україні» зби-рачі податків мають право безкоштовно одержувати від підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької діяль-ності копії (саме копії, а не оригінали) документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи і витрат. Згідно цього за-кону посадові особи органів Державної податкової інспекції (ДПІ) мають право вилучати у підприємств, установ, організацій докумен-ти, що свідчать про приховування (заниження) доходів об'єктів опо-датковування, несплату податків, інших платежів. Але вилучаються

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

не всі документи підряд, як це іноді буває, а тільки ті, що свідчать про порушення фінансового закодавства. Для таких дій повинен бути встановлений сам факт приховуання або заниження доходів. Вимоги конкретної посадової особи податкового органа повинні бути відо-бражені на папері, в спеціальному журналі перевірок підприємства. Інспектори ДПІ мають право обстежувати будь-які виробничі, склад-ські, торгові та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також помешкання керівника, якщо воно використовується як юридична адреса.

Про планову перевірку відповідний орган ДПІ повинен письмо-во повідомити за 10 днів до її початку. Проводити її можна не часті-ше одного разу на протязі календарного року. Особа, яку перевіря-ють – фізична або юридичнв має право вимагати письмове рішення керівника ДПІ, на підставі якого проводиться перевірка. Якщо по-відомлення не було надіслане рекомендованим листом на юридичну адресу фірми, то таку перевірку можна вважати незаконною і треба звернутися до господарського суду. Перед початком перевірки упо-вноважений повинен перед’явити своє посвідчення, в якому пови-нні бути зазначені його територіальні повноваження. Важливо, щоб інспектор зареєструвався в спеціальному журналі організації, яку перевіряють.

Тривалість перевірки не більше десяти робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення податкового органу про пере-вірку. Інспектор може призупинити операції на рахунках. Але він не має права вилучати документи (крім реєстраційних посвідчень, спеціальних дозволів) у громадянина, підприємця. В разі вилучення документів повинна бути складена постанова про їх вилучення. Від-мова керівника видати документи кримінальної відповідальності не тягне, але фінансові операції в такому випадку можуть бути призу-пинені і можливий штраф від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів за ненадання документів.

Згідно Інструкції №316 ДПІ вилучення документів здійсню-ється в присутності посадових осіб підприємства, з якого вилуча-ються документи. Такими особами є ті хто займає посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких, адміністративно-господарських обов'язків, функції по здійсненню керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників, керівники підприємств, їхні заступники, роз-порядники державним, колективним, приватним майном.

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

Питання

Що таке економічна, фінансова безпека?

Як повинні поводитися працівники податкових органів в разі перевірки?

Як повинні вилучатися документи для подальшої перевірки?

Які особливості планових перевірок органами Державної по-даткової інспекції?