Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.1. Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Основним обмежуючим нормативом є допустима остатня кіль-кість (ДОК) шкідливої речовини в їжі або в урожаї під час його збору. Труднощі нормування вмісту ксенобіотиків у продуктах рос-линного походження в тому, що різні види рослин по різному стійкі до одних і тих же речовин. Стійкість залежить від місця збору, від багатьох екологічних факторів, які можуть бути лімітуючими або песимальними. Одна і та ж рослина, тварина по різному стійкі до тих або інших речовин – отрутохімікатів, добрив. Крім цього, різ-ні фізіологічні процеси у рослинах неоднаково чутливі до забруд-Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

нюючих речовин. Для багатьох речовин характерний синергічний ефект (гр. син – разом), коли токсичність однієї речовини, різко підсилюється в присутності іншої. Це явище називають ефектом сумації шкідливої дії – синергізм і його необхідно враховувати при нормуванні вмісту і надходженні забруднюючих речовин у довкіллі. Ефект сумації проявляють фенол, ацетон, валеріанова, капронова та масляна кислоти, озон, діоксид азоту, формальдегід і багато інших. Це важливо пам’ятати при вживанні ліків.

Важливою умовою нормування є необхідність враховувати вміст забруднюючих речовин у природному середовищі. Головні загальнодержавні екологічні нормативи – це ГДК (гранично допус-тима концентрація), ГДВ (гранично допустимий викид) речовин, ГДР (гранично допустимий рівень) параметричних забруднювачів. Але крім загальнодержавних параметрів забруднень необхідно вста-новити і зональні (регіональні). При неможливості додержати їх значень з технологічних або інших причин виробництва необхідно приймати додаткові заходи із забезпечення екологічної безпеки та збереження здоров’я людини, всього населення. Це так би мовити зовнішні небезпечні фактори, але є і внутрішні, фізіологічні факто-ри ризику.

Про природу людини, її походження та еволюцію писали філосо-фи, вчені різних епох. Людина – це жива система, в якій проявляєть-ся єдність фізичного та духовного, індивідуального та суспільного. Людина не може існувати поза суспільством, бо це буде тварина, так званий феномен «Мауглі». Кожна людина неповторна індивідуаль-ність, яка несе на собі відбитки того суспільства в якому вона живе. З цього і випливають основні потреби людини: фізіологічні – само-збереження (комплекс природжених рефлексів), самовідтворення (статевий інстинкт), матеріальні – природні об’єкти (їжа, речі без яких неможливе підтримання фізіологічних і навіть потреб у продо-вженні роду), духовні – потреба у спілкуванні, створенні предметів, не існуючих у природі – мистецтво, наукове пізнання світу, що дає змогу людині розуміти природу, Всесвіт.

Часто людина, суспільство, без врахування законів, пристосову-ють природу до своїх потреб. Таке пристосування не іде на користь ні людині, ні природі, з-за чого виникли протиріччя між Природою, окремою людиною і суспільством. Надіючись на свій розум, знання людина перетворює природу, створюючи у біосфері штучні сфери – антропосферу, соціосферу, техносферу, які взаємодіючи утворюють

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ноосферу (гр. ноос – розум). Вони є одночасно природним, виробни-чим, побутовим, соціально-політичним середовищем. З-за постійно зростаючих матеріальних потреб, при постійному рівні фізіологічних (дихання, необхідність у їжі, травленні), відбувається швидке руйну-вання природи – біосфери, з-за чого виникли соціальні, екологічні проблеми.

Рис. 4. Стан умов проживання у містах України.

Людина – соціальна істота, потреби якої найоптимальніше реалі-зуються в суспільстві, яке найтіснішим чином зв`язане з природним середовищем. Отже, природа є основним джерелом забезпечення життєдіяльності людини, суспільства. Людині потрібні повітря (ки-сень), їжа, предмети вжитку, а також можливість спілкування з при-родою та іншими людьми, без чого вона втрачає притаманні людські якості. Для задоволення своїх потреб людина, суспільство активно перетворюють природу, створюючи неприродні, штучні утворення, які часто негативно впливають на людей. Такими утвореннями є су-часні міста, промислові об’єкти, де одночасно діють багато шкідли-вих факторів, особливо на сході України, що відображено на карті (Рис. 4).


Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

Сучасний урбоекологічний стан в Україні достатньо тривож-ний, дуже складний. На території країни п’ять міст-мільйонерів: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса; шість значних або зверхвеликих: Запоріжжя, Львів, Кривої Ріг, Маріуполь, Лу-ганськ, Миколаїв; великих міст – 61, середніх – 91 і 370 малих, біля 1000 селищ міського типу. В кожному з них є виробництва – про-мислові або сільськогосподарські, що є джерелами забруднення середовища мешкання. Найбільш хімічно забруднені Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, де ГДК багатьох шкідливих речовин пе-ревищені у 10–15 разів. Дуже екологічно забрудненими містами, які викидають у повітря шкідливі речовини (тис. тон за рік) є: Кривий Ріг – біля 1000, Маріуполь – 600, Запоріжжя та Дебальце-во – по 300, Керч та Макіївка – по 290, Київ – 280, Донецьк – 250 тис. тон, в яких основний забруднювач – металургійні комплекси. Це зумовило зростання загального рівня смертності (на 1000 на-селення): у 1960 році – 7, 1987 – близько 10, 1996 – 17 чоловік, у 1998 – близько 30. В 1994 р. смертність перевищувала народжува-ність на 30%, у 1998 на 200–250% і продовжувала тривати на цьому рівні в 2009 році. Все це результат екологічної кризи в нашій країні через забруднення сфер життя людини, наслідок низької техноло-гічної, екологічної, правової культури людей. Отже, на людину ді-ють зовнішні та внутрішні чинники, які виводять організм із стану рівноваги – здоров’я, сприяючи проявам хвороб, старінню. Цьому протистоять внутрішні процеси, які підтримують його рівновагу – гомеостаз (гр. гомео – однаковий, гр. стазіс – стан) – постійність внутрішніх фізіологічних характеристик. Але коли гомеостаз по-рушений, наприклад з-за надмірного забруднення середовища, то виникають хвороби – частіше як результат від’ємної дії біологіч-них чинників – факторів оточуючого середовища. З-за хімічного забруднення довкілля розвиваються хвороби дихальних шляхів, злоякісні пухлини легенів, бронхів, крові, астму, алергії. Не менш небезпечні мікроорганізми, які викликають найпоширенішу хво-робу – туберкульоз легенів, який вважається епідемію. Лікується вона тепер дуже важко, бо до більшості антибіотиків її збудники пристосувалися і не реагують на їх дію. Дуже небезпечно, якщо хворі на туберкульоз, особливо у відкритій формі – коли виділя-ються мокроти – вільно знаходяться серед людей, розповсюджу-ють інфекцію, сприяючи створенню умов для епідемії.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Майже всім відомі так звані «звичайні» хвороби – грип, ангіна, коклюш, скарлатина та інші (Додаток 2, табл. 9), перебіг яких те-пер теж досить складний, лікуються важко і дають післяхворобні ускладнення. Дуже небезпечна, невиліковна хвороба СНІД (син-дром набутого імунодефіциту), яка передається статевим шляхом, або при будь-якому обміні кров’ю. Про цю хворобу казали як про чуму 20, а тепер вже і ХХ1 ст., як про світову епідемію. На щастя, не всі люди хворіють цими небезпечними хворобами, бо на сторо-жі здоров’я стоїть імунітет. Але він може протистояти тільки давно відомим хворобам. Проти СНІДу, різновидам вірусу грипу (їх біль-ше 200) імунітету немає, відсутні й ефективні вакцини. На початку 2005 року з’явився новий мутантний різновид вірусу СНІДу з над-звичайно швидким летальним кінцем – за кілька тижнів.

Певну небезпеку складають крім мікробіологічних факторів макромеханічні, тобто фізичний напад на людину. Особливо, коли нападник значно сильніший. Метою нападу може бути пограбуван-ня, згвалтування, розбій. Тому треба володіти знаннями про засоби протидії нападнику. Не менш небезпечними є і транспортні засоби пересування, які важко віднести до однієї певної групи чинників не-безпеки. Вони є комплексним джерелом небезпеки і тому дуже важ-ливо знати його причини.

Питання

Які використовують основні характеристики для шкідли-вих і небезпечних речовин?

Які потреби людини та її місце в природі?

Які екологічні умови склалися в Україні?

Що таке гомеостаз, його значення?